Ακαδημαϊκές άδειες για το MATLAB (2016a)

Το ΟΠΑ διαθέτει τις ακόλουθες ακαδημαϊκές άδειες του προγράμματος MATLAB (έκδoση 2016a) και συνοδευτικών εργαλειοθηκών (toolboxes):

ΠΡΟΪΟΝ ΠΛΗΘΟΣ ΑΔΕΙΩΝ
MATLAB 10
Parallel Computing Toolbox 2
Symbolic Math Toolbox 2
Partial Differential Equation Toolbox 2
Statistics and Machine Learning Toolbox 2
Curve Fitting Toolbox 2
Optimization Toolbox 2
Global Optimization Toolbox 2
Financial Toolbox 2
Econometrics Toolbox 2
Database Toolbox 2
Image Processing Toolbox 2
Computer Vision System Toolbox 1
Signal Processing Toolbox 1
Bioinformatics Toolbox 1
MATLAB Report Generator 1
MATLAB Compiler 1
Data Acquisition Toolbox 1
Simulink 2

Οι άδειες έχουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

  • Είναι ακαδημαϊκές (academic licenses), δηλαδή μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για ακαδημαϊκούς σκοπούς, όπως για παράδειγμα η ακαδημαϊκή έρευνα, σύμφωνα με τους όρους και την πολιτική της κατασκευάστριας εταιρείας Mathworks.
  • Είναι άδειες εις το διηνεκές (perpetual licenses), δηλαδή χωρίς περιορισμό στην χρονική τους διάρκεια. Επιπλέον, έως και το 2018 θα παραλαμβάνονται και νεότερες εκδόσεις του λογισμικού.
  • Είναι παράλληλες (concurrent licenses), δηλαδή μπορούν να χρησιμοποιηθούν από το σύνολο των μελών του ΟΠΑ, εφόσον αυτά έχουν πρόσβαση στο δίκτυο του ΟΠΑ. Οι άδειες έχουν περιορισμό μόνο ως προς το πλήθος των ταυτόχρονων χρηστών. Ο περιορισμός αυτός επιτυγχάνεται με την διανομή των αδειών από κεντρικό σταθμό εργασίας (license server) του ΟΠΑ.
  • Οι άδειες διατίθενται στις πλατφόρμες Windows, Linux, και MAC.
  • Οι εγκαταστάσεις MATLAB που χρησιμοποιούν τις συγκεκριμένες άδειες μπορούν να συνυπάρχουν με παλαιότερες εγκαταστάσεις του MATLAB, που χρησιμοποιούν άλλες, παλαιότερα αγορασμένες ακαδημαϊκές και φοιτητικές άδειες που διαθέτει το ΟΠΑ.

Όσα μέλη του ΟΠΑ χρειάζονται το συγκεκριμένο λογισμικό, είτε ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες, μπορούν να επικοινωνήσουν με τον Επικ. Καθ. Σταύρο Τουμπή (toumpis@aueb.gr) ή με τον κ. Ιωάννη Σαζόνοφ (isazo@aueb.gr) οι οποίοι θα τους προμηθεύσουν τα αρχεία και τα κλειδιά εγκατάστασης (τα οποία για λόγους ασφαλείας δεν διατίθενται με αυτοματοποιημένη μέθοδο). Περισσότερες πληροφορίες για το λογισμικό MATLAB υπάρχουν στην ιστοσελίδα της κατασκευάστριας εταιρίας http://www.mathworks.com/products/matlab/.

Λόγω του περιορισμένου αριθμού των συγκεκριμένων αδειών, ειδικά για προπτυχιακούς φοιτητές καθώς και φοιτητές ΜΔΕ, δεν είναι εφικτή η χρήση τους στα πλαίσια μαθημάτων, αλλά μόνο για ερευνητικούς σκοπούς. Σε αυτές τις περιπτώσεις, το αίτημα για χορήγηση των σχετικών αρχείων εγκατάστασης στο φοιτητή πρέπει να γίνεται από μέλος ΔΕΠ που συναινεί στη χορήγησή τους. Υπενθυμίζεται ότι ορισμένα τμήματα του ΟΠΑ διαθέτουν άδειες ειδικά για χρήση από φοιτητές σε εργαστήρια (classroom licenses). Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται για αυτές τις άδειες μπορούν να επικοινωνήσουν απευθείας με τους υπεύθυνους των εργαστηρίων του τμήματός τους.

Τελευταία ενημέρωση: 28-03-2017