Υποβολή δικαιολογητικών εγγραφής δικαιούμενων μετεγγραφής Ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022

Αθήνα, 3  Δεκεμβρίου 2021

 

Υποβολή  δικαιολογητικών εγγραφής δικαιούμενων μετεγγραφής

Ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022

 

Οι επιτυχόντες της διαδικασίας μετεγγραφής Ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022, , καλούνται να προσέλθουν προσωπικά ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου τους από τη Δευτέρα 6/12/2021  έως και τη Δευτέρα  13/12/2021, στη Γραμματεία του Τμήματος επιτυχίας τους, προκειμένου να υποβάλουν αίτηση εγγραφής στο Τμήμα, προσκομίζοντας αντίγραφο της ηλεκτρονικής τους αίτησης, φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότηταςδύο (2) φωτογραφίες και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναγράφονται στις με αριθμ. 142413/19-10-2020 (Β’ 4617), 148236/Ζ1/30-10-2020 (Β’ 4806) Αποφάσεις του Υφυπουργού Παιδείας και στην με αριθμ. 135363/Ζ1/22-10-2021 εγκύκλιο «Μετεγγραφές/Μετακινήσεις ακαδ. έτους 2021-2022», και αποδεικνύουν όσα έχουν δηλώσει στην αίτηση που υπέβαλαν στο Υπουργείο τις ακόλουθες ημέρες και ώρες:

ΤΜΗΜΑ

ΗΜΕΡΕΣ / ΩΡΕΣ

ΧΩΡΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Καθημερινά  12:00 - 14:00 εκτός της Παρασκευής 10/12

Πτέρυγα Δεριγνύ (ισόγειο)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

Καθημερινά  12:00 - 14:00

Πτέρυγα Δεριγνύ (ισόγειο)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Καθημερινά  12:00 - 14:00 εκτός της Δευτέρας 13/12

Πτέρυγα Δεριγνύ (ισόγειο)

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

Καθημερινά  12:00 - 14:00 εκτός της Δευτέρας 13/12

Πτέρυγα Δεριγνύ (ισόγειο)

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Καθημερινά  12:00 - 14:00 εκτός της Τετάρτης 08/12

Πτέρυγα Αντωνιάδου (ισόγειο)

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Καθημερινά  12:00 - 14:00 εκτός της Παρασκευής 10/12

Πτέρυγα Αντωνιάδου (ισόγειο)

 

Επισημαίνεται ότι είναι απαραίτητη η επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας κατά την κατάθεση των δικαιολογητικών. 

 

 

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ID: 
3241

Last updated: 3 December 2021