Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μία (1) θέση Ακαδημαϊκού Υποτρόφου του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 4150/14.09.2021

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

για μία (1) θέση Ακαδημαϊκού Υποτρόφου, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την παρ. 4 του άρθρου 19 του Ν.4452/2017

 

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών προκειμένου να καλύψει διδακτικές ανάγκες του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών Επιστημών, όπως αιτιολογημένα προκύπτει από την με ημερομηνία 14.09.2021 απόφαση της 1ης συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος, ενδιαφέρεται να προσλάβει  Ακαδημαϊκό Υπότροφο σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 29 του Ν.4009/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, για την αυτοδύναμη διδασκαλία του παρακάτω μαθήματος του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος, κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022:

 

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ  Ε.Ε , Υποχρεωτικό μάθημα Ε’  εξαμήνου

 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να καταθέσουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μέχρι την Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου 2021, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας deossecr@aueb.gr τα κάτωθι δικαιολογητικά:

  1. αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
  2. βιογραφικό σημείωμα,
  3. συνοπτικό υπόμνημα εργασιών (δεν απαιτούνται οι εργασίες),
  4. αντίγραφα τίτλων σπουδών με αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ (ΔΙΚΑΤΣΑ), όπου απαιτείται,
  5. βεβαίωση διδακτικής εμπειρίας, εφόσον υπάρχει.

Ο υποψήφιος, που τελικά θα επιλεγεί, θα πρέπει να προσκομίσει  επικυρωμένα αντίγραφα πτυχίων και να συνάψει σύμβαση ως Ακαδημαϊκός Υπότροφος, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του νόμου.

Για περισσότερες πληροφορίες , οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 210 8203107.

Η παρούσα αναρτάται στον ιστότοπο του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών,  του Τμήματος και του Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

 

        Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 2021

Ο Πρύτανης

*

                                                                                                      Καθηγητής  Δημήτρης Μπουραντώνης          

 

*Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο έγγραφο που τηρείται στο αρχείο της υπηρεσίας                                                                                                           

ID: 
3131
Attached files:: 

Last updated: 16 September 2021