Ανανεωμένες οδηγίες για φοιτητές (σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.35102/5-6-21) - Μέτρα προστασίας και self-test για την εξεταστική περίοδο Ιουνίου 2021

ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ (σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.35102/5-6-21)

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ SELF-TEST ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

ΓΙΑ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΙ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ

 

Σύμφωνα με την Δ1α/Γ.Π.οικ.35102 (Β 2365) Κοινή Υπουργική Απόφαση, ο διαγνωστικός έλεγχος νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 είναι υποχρεωτικός για τους φοιτητές, που λαμβάνουν μέρος με φυσική παρουσία, στην εξεταστική περίοδο του εαρινού εξαμήνου του ακαδ. έτους 2020-2021.

Ο διαγνωστικός έλεγχος νόσησης διενεργείται υποχρεωτικά μια (1) φορά την εβδομάδα και έως είκοσι τέσσερις (24) ώρες προ της πρώτης ημέρας προσέλευσης των φοιτητών στο χώρο διεξαγωγής των εξετάσεων.

 

SELF-TEST

Η προμήθεια του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) γίνεται δωρεάν από το φαρμακείο, με την επίδειξη του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.), του προσωρινού Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Π.Α.Μ.Κ.Α.) ή του Προσωρινού Αριθμού Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (Π.Α.Α.Υ.Π.Α.) και της αστυνομικής ταυτότητας ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου ταυτοποίησης.

Οι φοιτητές επισκέπτονται την ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.gr, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr - ΕΨΠ), επιλέγουν την κατηγορία «Δήλωση αποτελέσματος self-test για COVID-19» και ακολουθούν τη διαδικασία υποβολής αποτελέσματος, αφού αυθεντικοποιηθούν με τη χρήση των κωδικών - διαπιστευτηρίων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. (taxisnet), σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4727/2020 (Α’ 184).

Οι φοιτητές που δεν μπορούν να αυθεντικοποιηθούν και, ως εκ τούτου, δεν δύνανται να υποβάλλουν τα αποτελέσματα ελέγχου στην Πλατφόρμα Δήλωσης Αποτελεσμάτων, συμπληρώνουν και υπογράφουν χειρόγραφα τη δήλωση αποτελέσματος του διαγνωστικού ελέγχου (πατήστε εδώ), την οποία υποχρεούνται να έχουν μαζί τους και να επιδεικνύουν κατά

την προσέλευσή τους στον χώρο διεξαγωγής των εξετάσεων.

 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΡΝΗΤΙΚΟΥ ΑΥΤΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΤΕΣΤ

Η συμμετοχή στις εξετάσεις με φυσική παρουσία επιτρέπεται μόνο με την επίδειξη βεβαίωσης αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου. Οι φοιτητές/τριες, θα προσέρχονται στις αίθουσες εξετάσεων 15 λεπτά πριν την προγραμματισμένη έναρξη των εξετάσεων, έχοντας μαζί τους βεβαίωση αρνητικού αυτοδιαγνωστικού τεστ (self-test) είτε ηλεκτρονική είτε εκτυπωμένη.

Αντί του δωρεάν αυτοδιαγνωστικού ελέγχου, οι φοιτητές/τριες δύνανται να επιλέξουν τη διεξαγωγή διαγνωστικού ελέγχου (rapid test ή PCR test) από επαγγελματία υγείας, είτε δωρεάν σε δημόσια δομή, στην οποία παρέχεται η σχετική δυνατότητα, είτε με επιβάρυνσή τους σε ιδιωτική δομή. Η διεξαγωγή του διαγνωστικού ελέγχου (rapid test ή PCR test) γίνεται μία (1) φορά την εβδομάδα εντός εβδομήντα δύο (72) ωρών πριν από την προσέλευση του φοιτητή/τριας στο χώρο διεξαγωγής των εξετάσεων. Εάν ο διαγνωστικός έλεγχος (rapid test ή PCR test) είναι αρνητικός, εκδίδεται σχετική βεβαίωση από τη δημόσια ή ιδιωτική δομή εξέτασης, με την οποία βεβαιώνεται το αρνητικό αποτέλεσμα, οπότε οι φοιτητές/τριες δύνανται να προσέλθουν στο χώρο διεξαγωγής των εξετάσεων, επιδεικνύοντας την ως άνω βεβαίωση κατά την προσέλευσή τους. Εάν ο διαγνωστικός έλεγχος (rapid test ή PCR test) είναι θετικός, εκδίδεται σχετική βεβαίωση από τη δομή εξέτασης, η οποία αποτελεί δικαιολογητικό για να τεθούν σε κατ’ οίκον περιορισμό και ακολουθείται το πρωτόκολλο του Ε.Ο.Δ.Υ.

 

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΘΕΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ

Φοιτητής/τρια που έχει δηλώσει  θετικό αποτέλεσμα self-test στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr οφείλει να μεταβεί εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών σε δημόσια δομή, από τη λίστα με τις δημόσιες δομές που περιλαμβάνεται στην πλατφόρμα self–testing.gov.gr, για δωρεάν επαναληπτικό έλεγχο (rapid test ή PCR test) αφού επιδείξει τη δήλωση θετικού αποτελέσματος.

Αν ο επαναληπτικός έλεγχος βγει αρνητικός, ο φοιτητής/τρια προσέρχεται στις εξετάσεις με το αποδεικτικό του εργαστηριακού αποτελέσματος. Σε περίπτωση που ο επαναληπτικός έλεγχος βγει θετικός, ακολουθείται το Πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ και ο/η φοιτητής/τρια αποστέλλει με ηλεκτρονικό μήνυμα, στη Γραμματεία του Τμήματος που φοιτά, το αποδεικτικό του εργαστηριακού αποτελέσματος και παραπέμπεται σε εξέταση με εξ αποστάσεως μεθόδους κατόπιν συνεννόησης με τους διδάσκοντες του μαθήματος/μαθημάτων.

Κατά τη διάρκεια των εξετάσεων με φυσική παρουσία είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας σε όλους τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του Πανεπιστημίου, καθώς και η τήρηση όλων των προληπτικών μέτρων που έχει καθορίσει η Πολιτεία (τήρηση αποστάσεων, απολύμανση χεριών κα) για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

Η μη τήρηση των μέτρων προστασίας επισύρει κυρώσεις σύμφωνα με τον Οδηγό Διεξαγωγής Εξετάσεων του ΟΠΑ.

 

Αθήνα, 8 Ιουνίου 2021

ID: 
3024

Last updated: 8 June 2021