Κατάθεση προσφορών για «Προμήθεια αναλωσίμων για εκτυπωτικά μηχανήματα (μεγάλης χωρητικότητας, γνήσια και αμεταχείριστα) για τις ανάγκες του ΟΠΑ», με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 4272/21-07-2020 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 20REQ007064310, το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια αναλωσίμων για εκτυπωτικά μηχανήματα (μεγάλης χωρητικότητας, γνήσια και αμεταχείριστα) για τις ανάγκες του ΟΠΑ», με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, μετά την κατάθεση προσφορών.

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Τρίτη 28 Ιουλίου 2020 και ώρα 14:00. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 8203214, -284, -264, -215, -282.

Επισημαίνεται ότι οι συμμετέχοντες, με την προσφορά τους, υποχρεούνται να καταθέσουν:

  • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα δηλώνουν ότι δεν συντρέχουν για τον οικονομικό φορέα οι λόγοι αποκλεισμού, όπως αυτοί ορίζονται στο άρθρο 73 του Ν. 4412/2016 και ότι ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει τα σχετικά αποδεικτικά μέσα, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 80 του Ν. 4412/2016, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, μετά από αίτημα της αναθέτουσας αρχής,
  • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα δηλώνουν ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως τις τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές αναφέρονται στην Εντολή Πρύτανη.

 

 

ID: 
2442

Last updated: 22 July 2020