Προκήρυξη νέων θέσεων για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ακαδημαϊκού έτους 2019-20

Προκήρυξη νέων θέσεων

για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής

Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

ακαδημαϊκού έτους 2019-20

 

Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ανακοινώνει την έναρξη πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής και καλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/ες να υποβάλλουν αίτηση έως τις 15/05/2020.

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του Διδακτορικού Διπλώματος είναι τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής.

1. Οι υποψήφιοι φοιτητές των διδακτορικών προγραμμάτων πρέπει να έχουν τα εξής κατ΄ ελάχιστον τυπικά προσόντα:

α) Πτυχίο Α.Ε.Ι.( Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι.) Της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισοτίμου ιδρύματος της αλλοδαπής.

β) Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ως ισοτίμου ιδρύματος της αλλοδαπής, ή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου, σύμφων με το άρθρο 46 του ν.4485/2017.

2. Πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι., Α.Σ.Π.Α.Ι.Τ.Ε. ή ισότιμων σχολών μπορούν να γίνουν δεκτοί ως υποψήφιοι διδάκτορες μόνο εφόσον είναι κάτοχοι Δ.Μ.Σ.

3. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις (όπως για παράδειγμα εξαιρετικής ποιότητας και επιπέδου επιστημονική δημοσίευση ή ευρεσιτεχνία), και μετά από αιτιολογημένη απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος μπορεί να γίνει δεκτός ως υποψήφιος διδάκτορας και μη κάτοχος Δ.Μ.Σ.

 

Τα προτεινόμενα πεδία έρευνας που οι υποψήφιοι φοιτητές των διδακτορικών προγραμμάτων ενδιαφέρονται να εκπονήσουν Διδακτορική Διατριβή, εμφανίζονται παρακάτω:

 1. Στρατηγική Οικογενειακών Επιχειρήσεων (Επιβλέπων: Καθηγητής κ. Β. Παπαδάκης, vpap@aueb.gr)
 2. Επιχειρησιακή Στρατηγική- Λήψη Στρατηγικών Αποφάσεων (Επιβλέπων: Καθηγητής κ. Β. Παπαδάκης, vpap@aueb.gr)
 3. Customer Experience Management (CXM) in Services Industries: Strategic Implications for the Marketspace (Επιβλέπων: Καθηγητής κ.Γ. Σιώμκος , gsiomkos@aueb.gr)
 4. Buyer Behaviour (Επιβλέπουσα:Αν. Καθηγήτρια κα. Α. Ζαρκάδα, azarkada@aueb.gr)
 5. Branding (Επιβλέπουσα: Αν. Καθηγήτρια κα. Α. Ζαρκάδα, azarkada@aueb.gr)
 6. Integrated Marketing Communications (Επιβλέπουσα: Αν. Καθηγήτρια κα. Α. Ζαρκάδα, azarkada@aueb.gr)
 7. Marketing Ethics (Επιβλέπουσα: Αν. Καθηγήτρια κα. Α. Ζαρκάδα, azarkada@aueb.gr)
 8. Κοινωνική επιχειρηματικότητα (Social entrepreneurship) (Επιβλέπουσα: Αν. Καθηγήτρια κα. Ε. Σαλαβού, esalav@aueb.gr)
 9. Νεανική επιχειρηματικότητα (Youth entrepreneurship) (Επιβλέπουσα: Αν. Καθηγήτρια κα. Ε. Σαλαβού, esalav@aueb.gr)
 10. Στρατηγική Οικογενειακών Επιχειρήσεων (Family Business Strategy) (Επιβλέπουσα: Αν. Καθηγήτρια κα. Ε. Σαλαβού, esalav@aueb.gr)
 11. Αλληλεπίδραση εταιρικής κουλτούρας και κανονιστικής-δεοντολογικής συμμόρφωσης στην επιχειρησιακή  αποτελεσματικότητα των σύγχρονων χρηματοπιστωτικών οργανισμών (Επιβλέπων: Επίκ. Καθηγητής κ. Αντ. Ιωαννίδης , ai@aueb.gr)
 12. Human resource practices during and after environmental crises. (Επιβλέπων: Επίκ. Καθηγητής κ. Η. Καπουτσής , ikapoutsis@aueb.gr)

Corporate political activity: Measuring the political will of organizations (Επιβλέπων: Επίκ. Καθηγητής κ. Η. Καπουτσής , ikapoutsis@aueb.gr)

 1. Deceiving the self and others in negotiations. (Επιβλέπων: Επίκ. Καθηγητής κ. Η. Καπουτσής , ikapoutsis@aueb.gr)
 2. Design Thinking και Ψηφιακός Μετασχηματισμός (Επιβλέπων: Επίκ. Καθηγητής κ. Δ. Καρδαράς, kardaras@aueb.gr)
 3. Οργανωσιακή Μάθηση και Καινοτομία (Organizational Learning and Innovation) Επιβλέπων: Επίκ. Καθηγητής κ. Αλ. Παπαλεξανδρης, alexp@aueb.gr)

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Ο/η υποψήφιος/α υποβάλλει ηλεκτρονικά (gkalikate@aueb.gr) σχετική αίτηση στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων που υπάγεται το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Στην αίτηση αναγράφεται ο προτεινόμενος τίτλος, η προτεινόμενη γλώσσα εκπόνησης, η οποία μπορεί να είναι διάφορη της ελληνικής και ο προτεινόμενος ως επιβλέπων της διδακτορικής διατριβής, ο οποίος ανήκει σε όσους έχουν δικαίωμα επίβλεψης διδακτορικής διατριβής.
 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα με πρόσφατη φωτογραφία.
 3. Αντίγραφο πτυχίου και αναλυτική βαθμολογία και, κατά περίπτωση, έγγραφη βεβαίωση ισοτιμίας Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για τίτλους σπουδών από ιδρύματα του εξωτερικού.
 4. Αντίγραφο Δ.Μ.Σ. και αναλυτική βαθμολογία καθώς και, κατά περίπτωση, έγγραφη βεβαίωση ισοτιμίας Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για τίτλους σπουδών από ιδρύματα του εξωτερικού.
 5. Έκθεση ιεραρχημένων ερευνητικών ενδιαφερόντων και προτεραιοτήτων
 6. Πιστοποιητικό άριστης γνώσης της αγγλικής γλώσσας
 7. Έγγραφο στο οποίο ο υποψήφιος εξηγεί περιεκτικά το σκοπό για τον οποίο έχει αποφασίσει τη διενέργεια διδακτορικής έρευνας (statement of purpose).Ιδιαίτερα, στο έγγραφο αυτό ο υποψήφιος πρέπει να εξηγεί α)γιατί επιθυμεί να εκπονήσει διδακτορική διατριβή, β)με ποιο τρόπο εκτιμά ότι το Τμήμα ΟΔΕ και το Π.Δ.Σ. του θα συμβάλλει στην προσπάθειά του αυτή, γ) πως οραματίζεται τον εαυτό του σε διάστημα 5/10 ετών  και πως η λήψη του διδακτορικού μπορεί να συμβάλει στη επίτευξη αυτού του οράματος.
 8.  Προσχέδιο της προτεινόμενης διδακτορικής διατριβής με το εξής ελάχιστο περιεχόμενο: α)τον γενικό στόχο της προτεινόμενης έρευνας, β) την ανάδειξη των υφιστάμενων κενών στην υπάρχουσα βιβλιογραφία που θα καλύψει η προτεινόμενη έρευνα και διατύπωση ερευνητικών ερωτήσεων ή υποθέσεων, γ)την παράθεση των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων της έρευνας και ανάδειξη της σημασίας τους για την έρευνα και την πράξη.
 9. Το προσχέδιο της ερευνητικής πρότασης θα πρέπει να καταδεικνύει την κατ΄ αρχήν ικανότητα του υποψήφιου για δομημένη ακαδημαϊκή σκέψη (διερεύνηση ακαδημαϊκής βιβλιογραφίας, γνώση σχετικών ακαδημαϊκών περιοδικών, διατύπωση μεθοδολογίας έρευνας και σχετικών ερευνητικών υποθέσεων, γνώση τεχνικών έρευνας).
 10. Τουλάχιστον δύο συστατικές επιστολές από Καθηγητές ή Λέκτορες Α.Ε.Ι. σε φάκελο κλειστό από τον παρέχοντα τη συστατική
 11. Αντίγραφα εργασιών που ενδεχομένως έχει εκπονήσει ο υποψήφιος σε προηγούμενα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών.
 12. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας (ή διαβατηρίου).

 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Η Συνέλευση του Τμήματος, αφού λάβει υπόψη τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί, τις κατηγοριοποιεί με βάση την συνάφεια του ερευνητικού αντικειμένου, και ορίζει τριμελή επιτροπή αξιολόγησης υποψηφίων διδακτόρων ανά κατηγορία αιτήσεων.

Η τριμελής επιτροπή εξετάζει τις αντίστοιχες αιτήσεις και τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα και καλεί τους υποψηφίους σε συνέντευξη.

Κατόπιν υποβάλει στη Συνέλευση του Τμήματος αναλυτικό υπόμνημα, στο οποίο αναγράφονται οι λόγοι για τους οποίους κάθε υποψήφιος/α πρέπει ή δεν πρέπει να γίνει δεκτός/η, καθώς και ο προτεινόμενος επιβλέπων, εφόσον αυτός δεν έχει προταθεί από τον /την υποψήφιο/α.

Η Συνέλευση του Τμήματος, αφού λάβει τη γνώμη του προτεινόμενου επιβλέποντος, τη συνεκτιμά με το υπόμνημα της επιτροπής και εγκρίνει ή απορρίπτει αιτιολογημένα την αίτησή του/της υποψηφίου/ας. Στη σχετική απόφαση λαμβάνεται ιδιαίτερα υπόψη η ακαδημαϊκή επίδοση των υποψηφίων και η συνάφεια των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών, από πλευράς γνωστικού αντικειμένου και επιστημονικής μεθοδολογίας, με το προτεινόμενο θέμα διδακτορικής διατριβής. Στην εγκριτική απόφαση ορίζεται και η γλώσσα συγγραφής της διδακτορικής διατριβής.

Τα ονόματα των υποψηφίων διδακτόρων, των επιβλεπόντων μελών ΔΕΠ ή ερευνητών, οι τίτλοι των εκπονούμενων διδακτορικών διατριβών και σύντομη περίληψη αυτών, καθώς και τα μέλη των συμβουλευτικών επιτροπών, αναρτώνται από την Γραμματεία του τμήματος στον διαδικτυακό τόπο του ιδρύματος, στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα .

Τα προαναφερθέντα δικαιολογητικά κατατίθενται στη Γραμματεία Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών,

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Ευελπίδων 47Α & Λευκάδος 33, 113 62 Αθήνα, 7ος όροφος, γραφείο 705.

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: gkalikate@aueb.gr

Πληροφορίες: τηλ. 2108203668, 2108203622

 

 

Αθήνα, 10 Απριλίου 2020

 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

*

Κωνσταντίνος Καραμάνης

Καθηγητής

 

Ο Πρύτανης του ΟΠΑ

*

Εμμανουήλ Α. Γιακουμάκης

Καθηγητής

 

* οι υπογραφές έχουν τεθεί και παραμένουν στο πρωτότυπο αρχείο του φορέα

 

ID: 
2268

Last updated: 15 April 2020