Κατάθεση προσφορών για «Προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων»

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 6615/21-10-2019 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 19REQ005737170, το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για «Προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων».

Οι προσφορές κατατίθενται σε κλειστό φάκελο, στο Γραφείο του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου μέχρι την Τρίτη 29/10/2019 και ώρα 14:00.

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 215, -214, -264, -284, -282

ID: 
1939

Last updated: 22 October 2019