Κατατάξεις Πτυχιούχων ΑΕΙ, ΤΕΙ, καθώς και κατόχων πτυχίων ανωτέρων σχολών υπερδιετούς και διετούς κύκλου σπουδών Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, Ύλη εξετάσεων και Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

Αθήνα 4 Ιουλίου 2019

Αριθμ. Πρωτ. 2285

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΓΡΑΠΤΕΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι.,ΥΠΕΡΔΙΕΤΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΕΤΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2019-2020

 

Ανακοινώνεται  ότι το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, της Σχολής Οικονομικών Επιστημών, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, θα δεχθεί αιτήσεις πτυχιούχων Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι. και κατόχων πτυχίων Ανωτέρων Σχολών Υπερδιετούς και Διετούς Κύκλου Σπουδών για το ακαδ. έτος 2019-2020.  Η κατάταξή τους θα γίνει με γραπτές εξετάσεις στα κάτωθι τρία μαθήματα:

 1. Εισαγωγή στην Οικονομική Ανάλυση Ι
 2. Μαθηματικά για Οικονομολόγους Ι
 3. Στατιστική Ι

Η κατάταξη γίνεται στο Α΄ Εξάμηνο σπουδών και οι επιτυχόντες απαλλάσσονται από τα ανωτέρω εξεταζόμενα μαθήματα.

Οι εξετάσεις θα διενεργηθούν κατά το διάστημα από 1 έως 20 Δεκεμβρίου 2019. Οι ακριβείς ημερομηνίες θα οριστούν σε επόμενη ανακοίνωση, μετά τις 15 Νοεμβρίου 2019.

Οι ενδιαφερόμενοι των παραπάνω κατηγοριών μπορούν να καταθέσουν αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος από 1 έως και 15 Νοεμβρίου 2019, συνυποβάλλοντας τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 • Αντίγραφο Πτυχίου με αναλυτική βαθμολογία,
 • Φωτοτυπία ταυτότητας,
 • Βεβαίωση ισοτιμίας τίτλου σπουδών από το ΔΟΑΤΑΠ στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι κάτοχος τίτλου σπουδών Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής, ή από το ΙΤΕ στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι κάτοχος τίτλου σπουδών Τ.Ε.Ι. ή Ανωτέρας Σχολής της αλλοδαπής.

 

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2019-2020

 

ΠΡΩΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ι

Βασικές έννοιες της πολιτικής οικονομίας. Προσφορά, ζήτηση και αγορά. Ο ρόλος της κυβέρνησης. Θεωρία συμπεριφοράς του καταναλωτή. Οργάνωση και συμπεριφορά των επιχειρήσεων. Προσφορά, κόστος και παραγωγή. Μορφές αγοράς: Τέλειος ανταγωνισμός, μονοπώλιο, Μονοπωλιακός ανταγωνισμός, ολιγοπώλιο. Αγορές συντελεστών παραγωγής. Φυσικό και ανθρώπινο κεφάλαιο. Κίνδυνος.

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

 • Προτεινόμενο σύγγραμμα: R. Bade, M. Parkin, Μικροοικονομική, εκδόσεις Rosili, 2010.
 • Εναλλακτικό σύγγραμμα 1: Κ. Βελέντζας, Εισαγωγή στην Οικονομική Ανάλυση, Αριθμητικά παραδείγματα και εφαρμογές,  Εκδόσεις Ε. Μπένου, 2011.
 • Εναλλακτικό σύγγραμμα 2: Mankiw G., Αρχές της Οικονομικής, Τόμος Α, εκδόσεις  Τυπωθήτω, 2010.

 

ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥΣ Ι

Συναρτήσεις μιας μεταβλητής, παράγωγος, ελαστικότητα, κυρτότητα, ακρότατα, ολοκλήρωμα. Συναρτήσεις δύο και περισσοτέρων μεταβλητών, μερικές παράγωγοι, αλυσωτή και πλεγμένη παραγώγιση, Ιακωβιανές ορίζουσες, ισοσταθμικές, ρυθμός υποκατάστασης, ομογενείς συναρτήσεις. Εσσιανός και πλαισιωμένος Εσσιανός πίνακας, ακρότατα και ακρότατα με περιορισμούς, πολλαπλασιαστές Lagrange. Εισαγωγή στις διαφορικές εξισώσεις. Εφαρμογές στην Οικονομική Επιστήμη.

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

 • Προτεινόμενο Σύγγραμμα: Η. Φλυτζάνης, Μαθηματικά για Οικονομολόγους Ι, Εκδόσεις Γ.ΜΠΕΝΟΥ, Αθήνα 2015.
 • Εναλλακτικό Σύγγραμμα: Α.Chiang-Wainwright K., Μαθηματικές Μέθοδοι Οικονομικής Ανάλυσης, τόμοι (Νέα Αναθεωρημένη εκδ.), Εκδόσεις ΚΡΙΤΙΚΗ, Α και Β Αθήνα 2009.

 

ΤΡΙΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι

 1. Εισαγωγικές Έννοιες περιγραφικής στατιστικής: Πίνακες, Διαγράμματα κλπ.
 2. Παράμετροι Θέσεως, Διασποράς και Μορφής μίας κατανομής.
 3. Στοιχεία Θεωρίας Πιθανοτήτων.
 4. Τυχαία Μεταβλητή: Ασυνεχής/Συνεχής τυχαία Μεταβλητή, Συνάρτηση Μάζας Πιθανότητας, Συνάρτηση Πυκνότητας Πιθανότητας, από κοινού συναρτήσεις μάζας/πυκνότητας πιθανότητας.
 5. Θεωρητικές Κατανομής πιθανότητας: Ομοιόμορφη, Bernoulli, Διωνυμική, Poisson, Εκθετική, Βήτα, Κανονική κατανομή, x2, student, F.
 6. Κατανομές Δειγματοληψίας.
 7. Εκτίμηση Σημείου: Μέθοδος Ροπών, Μέθοδος Μέγιστης Πιθανοφάνειας, Ιδιότητες Εκτιμητών.
 8. Εκτίμηση Διαστήματος: Για τον Μέσο, την Αναλογία, τις Διαφορές τους και για τη Διακύμανση.
 9. Έλεγχος Στατιστικών Υποθέσεων: Μονόπλευροι και Δίπλευροι Έλεγχοι, Σφάλμα τύπου Ι και ΙΙ, Δύναμη Ελέγχου, Τιμή Ρ.

 

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

 • Ε. Τσιώνας,  «Στατιστική με εφαρμογές στα Οικονομικά», Τόμοι Α' και Β', Εκδόσεις ΟΠΑ, Αθήνα., 2009.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΕΛΕΝΗ ΛΟΥΡΗ-ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ

 

 

 

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

ID: 
1780

Last updated: 4 July 2019