Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή ενός (1) αναπληρωματικού μέλους για τη στελέχωση της Γ.Σ. του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για την επιλογή ενός (1) αναπληρωματικού μέλους για τη στελέχωση της Γ.Σ. του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.), σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 4429/2016 (Α’ 199)

 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους, μέχρι 11.11.2018 με ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική δ/νση: sec-siglitos@aueb.gr επισυνάπτοντας:

  1. Πρόσφατο εκτενές βιογραφικό σημείωμα και
  2. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν κατέχουν ασυμβίβαστη ιδιότητα με αυτή του μέλους της Γ.Σ. του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., σύμφωνα με την παρ. 4 του 7 του ν. 4429/2016 (Α’ 199).

 

Η Σύγκλητος του Ο.Π.Α., κατόπιν αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων και ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Ερευνών, με αιτιολογημένη απόφασή της, θα πρέπει να επιλέξει και να υποδείξει στο ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., ένα (1) αναπληρωματικό μέλος της Γενικής Συνέλευσης του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ..

 

Περισσότερες πληροφορίες για το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. και την ιδιότητα του μέλους της Γ.Σ. του μπορείτε να βρείτε:

ID: 
1295

Last updated: 26 October 2018