Κατάθεση προσφορών για τη «Συντήρηση του εξοπλισμού ασύρματης ζεύξης του δικτύου δεδομένων και του δικτύου φωνής στα κτίρια του Πανεπιστημίου, έτους 2017»

Κατάθεση προσφορών για τη «Συντήρηση του εξοπλισμού ασύρματης ζεύξης του δικτύου δεδομένων και του δικτύου φωνής στα κτίρια του Πανεπιστημίου, έτους 2017»

Ανακοινώνεται ότι, με την με αρ. πρωτ. 8752/23-12-2016 Εντολή Πρύτανη, η οποία αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) με ΑΔΑΜ: 16REQ005635886 2016-12-23, το Πανεπιστήμιο θα προβεί σε επιλογή αναδόχου για τη «Σύναψη Ετήσιας Σύμβασης συντήρησης του εξοπλισμού ασύρματης ζεύξης του δικτύου δεδομένων και του δικτύου φωνής στα κτίρια του Πανεπιστημίου, έτους 2017», μετά την κατάθεση προσφορών, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

Οι προσφορές κατατίθενται στο Τμήμα Επιμελητείας του Πανεπιστημίου (ή ηλεκτρονικά στο: epimelitia@aueb.gr) μέχρι την Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου 2016. Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210-8203 284, 264, 214, 215.

ID: 
41

Last updated: 29 December 2016