ΕΣΠΑ ΜΟΔΙΠ 2007-2013

Η πράξη με τίτλο «Οργάνωση και λειτουργία ΜΟΔΙΠ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών» εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», (ΕΠΕΔΒΜ), ΕΣΠΑ 2007-2013, στον  Άξονα Προτεραιότητας 2 «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης στις 3 περιφέρειες εξόδου», με κωδικό MIS: 302352, συγχρηματοδοτήθηκε  από την Ευρωπαϊκή Ένωση (το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους, και εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με κωδικό MIS 300664.

Οι δράσεις που περιγράφονται στο  φυσικό αντικείμενο της πράξης για την επίτευξη των στόχων του παραπάνω έργου είναι οι εξής:

Π.Ε.1 Ανάπτυξη Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας ΟΠΑ

Π.Ε.2 Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας ΟΠΑ

Π.Ε.3 Ενημέρωση και εκπαίδευση στελεχών ΜΟΔΙΠ και προσωπικού ΟΠΑ (ΟΜ.Ε.Α.)

Π.Ε.4 Αξιολογήσεις από ΟΜ.Ε.Α. – Εσωτερικές Εκθέσεις Αξιολόγησης

Π.Ε.5 Εξωτερική Αξιολόγηση από Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης Α.ΔΙ.Π. και το εξωτερικό περιβάλλον του ΟΠΑ

Π.Ε.6 Δράσεις Πιστοποίησης

Π.Ε.7 Δράσεις Δημοσιότητας

Π.Ε.8 Αξιολόγηση Έργου

Π.Ε.9 Προμήθεια Υλικού Εξοπλισμού.