Παλαιότερες Ανακοινώσεις

25-10-2013
id::
1857

Κατόπιν της διενεργηθείσας κλήρωσης που πραγματοποιήθηκε σήμερα ημέρα Παρασκευή 25/10/2013 και ώρα 11:00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων της Συγκλήτου του ΟΠΑ μεταξύ των υποψηφίων Γεωργίου Μπάλτα και Γεωργίου Σιώμκου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, εκλέγεται Κοσμήτορας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ο Καθηγητής Γεώργιος Σιώμκος.

25-10-2013
id::
1856

Σας ενημερώνουμε ότι στις 23/10/2013 πραγματοποιήθηκε η 2η επαναληπτική εκλογή για την ανάδειξη του Κοσμήτορα της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με ηλεκτρονική ψήφο, κατ' εφαρμογή των κείμενων διατάξεων. Με βάση το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας κανείς υποψήφιος δεν συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των εκλεκτόρων και ως εκ τούτου η τριμελής Επιτροπή Καθηγητών Πρώτης Βαθμίδας για την εκλογή του Κοσμήτορα της ΣΔΕ αποφάσισε τη διεξαγωγή κλήρωσης την Παρασκευή 25/10/2013 και ώρα 11:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων της Συγκλήτου, σύμφωνα με την με αριθμ. πρωτ. 6212/11-10-2013 προηγούμενη απόφασή της.

21-10-2013
id::
1849

Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα 21/10/2013 πραγματοποιήθηκε η 1η επαναληπτική εκλογή για την ανάδειξη του Κοσμήτορα της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με ηλεκτρονική ψήφο, κατ' εφαρμογή των κείμενων διατάξεων. Με βάση το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, κανείς υποψήφιος δεν συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των εκλεκτόρων και ως εκ τούτου η εκλογική διαδικασία θα επαναληφθεί την Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2013 από ώρα 10:00 έως 15:00, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην από 11/10/2013/Αρ.Πρωτ.ΟΠΑ:6212 ανακοίνωση της Τριμελούς Επιτροπής Καθηγητών Πρώτης Βαθμίδας για την Εκλογή Κοσμήτορα της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων.

11-07-2013
id::
1778

Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα 11/7/2013 πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές για την ανάδειξη των Κοσμητόρων των Σχολών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με ηλεκτρονική ψήφο, κατ' εφαρμογή των κείμενων διατάξεων.

04-07-2013
id::
1763

Έγγραφα των τριμελών Επιτροπών Καθηγητών Πρώτης Βαθμίδας σχετικά με την ανακήρυξη των υποψηφίων για την εκλογή Κοσμητόρων των Σχολών του ΟΠΑ

28-06-2013
id::
1761

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για το αξίωμα του Κοσμήτορα των Σχολών του Πανεπιστημίου υποβλήθηκαν οι παρακάτω υποψηφιότητες ανά Σχολή

Σελίδες