Αρχείο Παλαιότερων Προκηρύξεων Λοιπών Θέσεων Εργασίας

23-12-2020 id:: 2707

Αποτελέσματα πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για σύναψη σύμβασης έργου με αρ. πρωτ. 1807/38853-20

22-12-2020 id:: 3296

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου με έναν (1) Ερευνητή, Υποψήφιο Διδάκτορα, στο πλαίσιο του έργου «ON THE GREAT GREEK BRAIN DRAIN: A MACROECONOMIC APPROACH – GREBRAD» (κωδικό θέσης 3318-ΥΔ1)

22-12-2020 id:: 2704

Η υποβολή των προτάσεων και λοιπών δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους θα γίνεται στον ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, Διεύθυνση Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα, πρωτόκολλο-1ος όροφος, έως την Πέμπτη 21/01/2021, ώρα 16:00.

21-12-2020 id:: 2703

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους (έντυπο Παραρτήματος), συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους σημείωμα, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα, 1ος Όροφος (πρωτόκολλο), έως τις 11/01/2021, και ώρα 16:00.

21-12-2020 id:: 2702

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους (έντυπο Παραρτήματος), συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους σημείωμα, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα, 1ος Όροφος (πρωτόκολλο), έως τις 11/01/2021, και ώρα 16:00.

21-12-2020 id:: 2701

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους (έντυπο του παραρτήματος Α΄) συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα, πρωτόκολλο, 1ος όροφος, με καταληκτική ημερομηνία έως 11/01/2021, ώρα 16:00.

21-12-2020 id:: 2699

Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι πρέπει να είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, παρακαλούνται να να αποστείλουν στη Γραμματεία ταχυδρομικά: αίτηση, πλήρες βιογραφικό σημείωμα, συνοπτικό υπόμνημα εργασιών (δεν απαιτούνται οι εργασίες), αντίγραφα πτυχίων και αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ (όπου απαιτείται), βεβαίωση διδακτικής εμπειρίας (εφόσον υπάρχει), στη διεύθυνση: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γραμματεία του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Επιστημών, Πατησίων 76, τ.κ. 10434 – Αθήνα, μέχρι την Παρασκευή 8 Ιανουαρίου 2021.

21-12-2020 id:: 2698

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος Στατιστικής (τηλ.: 210-8203111, 112, 113, e-mail: stat@aueb.gr).

18-12-2020 id:: 2696

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους (έντυπο Παραρτήματος), συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους σημείωμα, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα, 1ος Όροφος (πρωτόκολλο), έως τις 08/01/2021, και ώρα 16:00.

18-12-2020 id:: 2695

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους (έντυπο του παραρτήματος Α΄) συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα, πρωτόκολλο, 1ος όροφος, με καταληκτική ημερομηνία έως 08/01/2021, ώρα 16:00.

18-12-2020 id:: 2694

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους (έντυπο του παραρτήματος Α΄) συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα, πρωτόκολλο, 1ος όροφος, με καταληκτική ημερομηνία έως 08/01/2021, ώρα 16:00.

18-12-2020 id:: 2693

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους (έντυπο του παραρτήματος Α΄) συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα, πρωτόκολλο, 1ος όροφος, με καταληκτική ημερομηνία έως 08/01/2021, ώρα 16:00.

18-12-2020 id:: 2692

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους (έντυπο του παραρτήματος Α΄) συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα, πρωτόκολλο, 1ος όροφος, με καταληκτική ημερομηνία έως 08/01/2021, ώρα 16:00.

18-12-2020 id:: 2691

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους (έντυπο του παραρτήματος Α΄) συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα, πρωτόκολλο, 1ος όροφος, με καταληκτική ημερομηνία έως 08/01/2021, ώρα 16:00.

17-12-2020 id:: 2686

Αποτελέσματα της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για σύναψη σύμβασης έργου με αρ. πρωτ. 1807/39395-20

17-12-2020 id:: 2685

Αποτελέσματα της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για σύναψη σύμβασης έργου με αρ. πρωτ. 1807/38851-20

17-12-2020 id:: 2684

Αποτελέσματα της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για σύναψη σύμβασης έργου με αρ. πρωτ. 1807/35776-20

17-12-2020 id:: 2683

Αποτελέσματα της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για σύναψη σύμβασης έργου με αρ. πρωτ. 1807/35344-20

17-12-2020 id:: 2682

Αποτελέσματα της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για σύναψη σύμβασης έργου με αρ. πρωτ. 1807/33034-20

17-12-2020 id:: 2681

Αποτελέσματα πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για σύναψη σύμβασης έργου με αρ. πρωτ. 1807/27502-20

17-12-2020 id:: 2680

Αποτελέσματα πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για σύναψη σύμβασης έργου με αρ. πρωτ. 1807/27497-20

16-12-2020 id:: 2672

Αποτελέσματα της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για σύναψη σύμβασης έργου με αρ. πρωτ. 1807/17900-20

16-12-2020 id:: 2671

Αποτελέσματα της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με αρ. πρωτ. 1807/38446-20

16-12-2020 id:: 2670

Αποτελέσματα της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με αρ. πρωτ. 1807/38408-20

16-12-2020 id:: 2669

Αποτελέσματα της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για σύναψη συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με αρ. πρωτ. 1807/38472-20

16-12-2020 id:: 2668

Αποτελέσματα της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για σύναψη σύμβασης έργου με αρ. πρωτ. 1807/39056-20

16-12-2020 id:: 2666

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις Συμβασιούχων Διδασκόντων σύμφωνα με το Π.Δ. 407/1980 και το άρθρο 28 του Ν. 4386/2016 του Τμήματος Πληροφορικής

07-12-2020 id:: 2650

Οριστικά αποτελέσματα της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για σύναψη συμβάσεων έργου με αρ. πρωτ. 1807/10617-20

04-12-2020 id:: 2646

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους (έντυπο Παραρτήματος), συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους σημείωμα, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα, 1ος Όροφος (πρωτόκολλο), έως τις 21/12/2020, και ώρα 16:00.

04-12-2020 id:: 2645

Αποτελέσματα της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για σύναψη σύμβασης έργου με αρ. πρωτ. 1807/38155-20

04-12-2020 id:: 2644

Αποτελέσματα της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για σύναψη σύμβασης έργου με αρ. πρωτ. 1807/38154-20

04-12-2020 id:: 2639

Αποτελέσματα της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για σύναψη συμβάσεων έργου με αρ. πρωτ. 1807/35281-20

30-11-2020 id:: 2629

Αποτελέσματα της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για σύναψη σύμβασης έργου με αρ. πρωτ. 1807/36298-20

30-11-2020 id:: 2628

Αποτελέσματα της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για σύναψη σύμβασης έργου με αρ. πρωτ. 1807/36297-20

30-11-2020 id:: 2627

Αποτελέσματα της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για σύναψη σύμβασης έργου με αρ. πρωτ. 1807/36286-20

30-11-2020 id:: 2626

Αποτελέσματα της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για σύναψη σύμβασης έργου με αρ. πρωτ. 1807/36285-20

30-11-2020 id:: 2625

Αποτελέσματα πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για σύναψη σύμβασης έργου με αρ. πρωτ. 1807/35584-20

30-11-2020 id:: 2624

Αποτελέσματα πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για σύναψη σύμβασης έργου με αρ. πρωτ. 1807/35581-20

30-11-2020 id:: 2623

Αποτελέσματα πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για σύναψη σύμβασης έργου με αρ. πρωτ. 1807/35568-20

27-11-2020 id:: 2617

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους (έντυπο Παραρτήματος), συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους σημείωμα, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 112 51 Αθήνα, 1ος Όροφος (πρωτόκολλο), μέχρι τη Δευτέρα 14/12/2020, και ώρα 15:00.

18-11-2020 id:: 2601

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους (έντυπο Παραρτήματος), συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους σημείωμα, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα, 1ος Όροφος (πρωτόκολλο), έως τις 03/12/2020, και ώρα 16:00.

13-11-2020 id:: 2598

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους (έντυπο Παραρτήματος), συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους σημείωμα, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 112 51 Αθήνα, 1ος Όροφος (πρωτόκολλο), μέχρι την Τετάρτη 02/12/2020, και ώρα 15:00.

13-11-2020 id:: 2597

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους (έντυπο Παραρτήματος), συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους σημείωμα, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 112 51 Αθήνα, 1ος Όροφος (πρωτόκολλο), μέχρι την Τετάρτη 02/12/2020, και ώρα 15:00.

13-11-2020 id:: 2596

Προκήρυξη πλήρωσης θέσης ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

12-11-2020 id:: 2594

Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη σύμβασης έργου με αρ. πρωτ. 1807/34872-20

12-11-2020 id:: 2593

Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για σύναψη σύμβασης έργου με αρ. πρωτ. 1807/34254-20

12-11-2020 id:: 2592

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων αξιολόγησης προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου με αρ. πρωτ. 1807/34295-20

12-11-2020 id:: 2591

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους (έντυπο του παραρτήματος Α΄) συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα, πρωτόκολλο, 1ος όροφος, με καταληκτική ημερομηνία έως 30/11/2020, ώρα 16:00.

12-11-2020 id:: 2590

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους (έντυπο Παραρτήματος), συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους σημείωμα, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα, 1ος Όροφος (πρωτόκολλο), έως τις 03/12/2020, και ώρα 16:00.

11-11-2020 id:: 2589

Αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου με αρ. πρωτ. 1807/34420-20/07.10.2020

11-11-2020 id:: 2588

Αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου με αρ. πρωτ. 1807/33322-20/30.09.2020

10-11-2020 id:: 2587

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους (έντυπο Παραρτήματος), συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους σημείωμα, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 112 51 Αθήνα, 1ος Όροφος (πρωτόκολλο), μέχρι την Πέμπτη 26/11/2020, και ώρα 15:00. Να σημειωθεί ότι ο ΕΛΚΕ/ΟΠΑ θα παραμείνει κλειστός την Τρίτη 17/11/2020.

10-11-2020 id:: 2583

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους (έντυπο Παραρτήματος), συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους σημείωμα, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 112 51 Αθήνα, 1ος Όροφος (πρωτόκολλο), μέχρι την Πέμπτη 26/11/2020, και ώρα 15:00. Να σημειωθεί ότι ο ΕΛΚΕ/ΟΠΑ θα παραμείνει κλειστός την Τρίτη 17/11/2020.

10-11-2020 id:: 2582

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους (έντυπο Παραρτήματος), συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους σημείωμα, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 112 51 Αθήνα, 1ος Όροφος (πρωτόκολλο), μέχρι την Πέμπτη 26/11/2020, και ώρα 15:00. Να σημειωθεί ότι ο ΕΛΚΕ/ΟΠΑ θα παραμείνει κλειστός την Τρίτη 17/11/2020.

10-11-2020 id:: 2581

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους (έντυπο Παραρτήματος), συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους σημείωμα, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 112 51 Αθήνα, 1ος Όροφος (πρωτόκολλο), μέχρι την Πέμπτη 26/11/2020, και ώρα 15:00. Να σημειωθεί ότι ο ΕΛΚΕ/ΟΠΑ θα παραμείνει κλειστός την Τρίτη 17/11/2020.

10-11-2020 id:: 2579

Αποτελέσματα της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για σύναψη σύμβασης έργου με αρ. πρωτ. 1807/21702-20

09-11-2020 id:: 2578

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους (έντυπο του παραρτήματος Α΄) συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα, πρωτόκολλο, 1ος όροφος, με καταληκτική ημερομηνία έως 25/11/2020, ώρα 16:00.

09-11-2020 id:: 2577

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους (έντυπο του παραρτήματος Α΄) συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα, πρωτόκολλο, 1ος όροφος, με καταληκτική ημερομηνία έως 25/11/2020, ώρα 16:00.

20-10-2020 id:: 2560

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους (έντυπο Παραρτήματος), συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους σημείωμα, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 11251, Αθήνα, 1ος Όροφος (πρωτόκολλο), έως τις 05/11/2020, και ώρα 16:00.

20-10-2020 id:: 2559

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους (έντυπο Παραρτήματος), συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους σημείωμα, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 11251, Αθήνα, 1ος Όροφος (πρωτόκολλο), έως τις 05/11/2020, και ώρα 16:00.

20-10-2020 id:: 2558

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους (έντυπο Παραρτήματος), συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους σημείωμα, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 11251, Αθήνα, 1ος Όροφος (πρωτόκολλο), έως τις 05/11/2020, και ώρα 16:00.

20-10-2020 id:: 2557

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους (έντυπο Παραρτήματος), συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους σημείωμα, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 11251, Αθήνα, 1ος Όροφος (πρωτόκολλο), έως τις 05/11/2020, και ώρα 16:00.

16-10-2020 id:: 2552

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους (έντυπο Παραρτήματος), συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους σημείωμα, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 11251, Αθήνα, 1ος Όροφος (πρωτόκολλο), έως τις 03/11/2020, και ώρα 16:00.

15-10-2020 id:: 2551

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους (έντυπο του παραρτήματος Α΄) συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα, πρωτόκολλο, 1ος όροφος, με καταληκτική ημερομηνία έως 02/11/2020, ώρα 16:00.

15-10-2020 id:: 2550

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους (έντυπο του παραρτήματος Α΄) συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα, πρωτόκολλο, 1ος όροφος, με καταληκτική ημερομηνία έως 02/11/2020, ώρα 16:00.

15-10-2020 id:: 2549

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους (έντυπο του παραρτήματος Α΄) συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα, πρωτόκολλο, 1ος όροφος, με καταληκτική ημερομηνία έως 02/11/2020, ώρα 16:00.

14-10-2020 id:: 2544

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους (έντυπο Παραρτήματος), συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους σημείωμα, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 1ος Όροφος (πρωτόκολλο), 11251 Αθήνα, έως τις 30/10/2020, και ώρα 16:00.

13-10-2020 id:: 2538

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ ΟΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «TRUSTED, TRACEABLE AND TRANSPARENT ONTOLOGICAL KNOWLEDGE ON BLOCKCHAIN (OntoChain)», με κωδικό 11330101, προτίθεται,να απασχολήσει με συμβάσεις έργου, έως έξι (6) μηνών (με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του έργου), δύο (2) συνεργάτες. Οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν τον σφραγισμένο φάκελο υποψηφιότητάς τους στην αναγραφόμενη διεύθυνση του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ. Δύνανται να αποστείλουν τον φάκελο υποψηφιότητάς τους ταχυδρομικώς, αποκλειστικά με συστημένο ταχυδρομείο ή εταιρεία ταχυμεταφορών (courier), ώστε να βεβαιώνεται η εμπρόθεσμη ημερομηνία αποστολής του, με βάση την ανωτέρω αυστηρώς δεσμευτική καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων.

12-10-2020 id:: 2537

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους (έντυπο Παραρτήματος), συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους σημείωμα, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 1ος Όροφος (πρωτόκολλο), έως τις 27/10/2020, και ώρα 16:00.

08-10-2020 id:: 2532

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 1807/20545-20/19.06.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 665Μ469Β4Μ-ΒΣ1), για τις ανάγκες του έργου «Πόροι εσόδων Ο.Π.Α. από Π.Μ.Σ. (Υποστήριξη αναγκών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ερευνητικής δραστηριότητας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, λειτουργικών αναγκών του Ιδρύματος και κάθε άλλης, συναφούς προς αυτές, δραστηριότητας)–(ΕΡ-2945-01)» και κωδικό 11294501, για ένα (1) Ιατρό - Παθολόγο.

08-10-2020 id:: 2531

Οριστικά αποτελέσματα της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας από νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού 2020-2021 στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών» με αρ. πρωτ. 1807/20728-20. Ανακοινώνονται τα οριστικά αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της εν λόγω πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος αρ. πρωτ. 1807/20728-20/22.06.2020 (ΑΔΑ: ΨΟ8Μ469Β4Μ-ΣΨ6).

07-10-2020 id:: 2529

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους (έντυπο του παραρτήματος Α΄) συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα, πρωτόκολλο, 1ος όροφος, με καταληκτική ημερομηνία έως 22/10/2020, ώρα 16:00.

06-10-2020 id:: 2528

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης έργου με έναν (1) Ερευνητή, Υποψήφιο Διδάκτορα, στο πλαίσιο του έργου «ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΠΛΗΘΟΠΟΡΙΣΜΟΥ (COMBINATORIAL REVERSE AUCTIONS: DESIGN OF EFFICIENT MECHANISMS FOR CROWDSOURCING MARKETS)», με κωδικό θέσης 3178-ΥΔ2. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους (έντυπο Παραρτήματος), συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους σημείωμα, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 1ος Όροφος (πρωτόκολλο), έως τις 21/10/2020, και ώρα 16:00.

06-10-2020 id:: 2527

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για σύναψη σύμβασης έργου για τον Διοικητικό, Οικονομικό και Συμβουλευτικό συντονισμό των δράσεων που αφορούν στην Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του ΟΠΑ και την Επιμόρφωση Προσωπικού του Ιδρύματος, στο πλαίσιο του έργου «Erasmus+ 2020-2021», με κωδικό 11329601. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους, συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους σημείωμα, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 1ος Όροφος (πρωτόκολλο), μέχρι τις 21/10/2020, και ώρα 16:00.

30-09-2020 id:: 2517

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για σύναψη σύμβασης έργου στο πλαίσιο του έργου «Erasmus+ 2020-2021», με κωδικό 11329601

29-09-2020 id:: 2514

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους (έντυπο Παραρτήματος), συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους σημείωμα, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 1ος Όροφος (πρωτόκολλο), έως τις 14/10/2020, και ώρα 16:00.

28-09-2020 id:: 2510

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 1807/27488-20/30.07.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  (ΑΔΑ: ΨΤ1Τ469Β4Μ-Ε7Χ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ: ΜΙΑ ΠΟΛΥΕΠΙΠΕΔΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ – (ΟRGLEARN)», με κωδικό 11319601, που χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) – Hellenic Foundation for Research and Innovation (HFRI).

28-09-2020 id:: 2509

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 1807/28443-20/25.08.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  (ΑΔΑ: 9ΦΔΕ469Β4Μ-ΞΙ5), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ JOB CRAFTING ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΥΤΕΡΓΕΙΑ: ΠΩΣ ΟΙ ΕΝΕΡΓΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΑΝΑΘΕΩΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΦΗΝΟΥΝ ΤΟ ΘΕΤΙΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΤΟΥΣ-HEAR», με κωδικό 11319401 (κωδικός θέσης 3194-ΥΔ1), που χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) – Hellenic Foundation for Research and Innovation (HFRI).

28-09-2020 id:: 2508

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 1807/28440-20/25.08.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 90ΝΙ469Β4Μ-ΠΗ8), για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «TRANSPARENT AND RESILIENT GENDER EQUALITY THROUGH INTEGRATED MONITORING PLANNING AND IMPLEMENTATION-TARGETED-MPI», με κωδικό 11328401 (κωδικός θέσης 3284-PR4), που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

28-09-2020 id:: 2507

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 1807/28439-20/25.08.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: Ω7ΩΚ469Β4Μ-ΟΧΣ), για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «TRANSPARENT AND RESILIENT GENDER EQUALITY THROUGH INTEGRATED MONITORING PLANNING AND IMPLEMENTATION-TARGETED-MPI», με κωδικό 11328401 (κωδικός θέσης 3284-PR3), που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

28-09-2020 id:: 2506

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 1807/28437-20/25.08.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΩΞ7Ε469Β4Μ-9ΞΖ), για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «TRANSPARENT AND RESILIENT GENDER EQUALITY THROUGH INTEGRATED MONITORING PLANNING AND IMPLEMENTATION-TARGETED-MPI», με κωδικό 11328401 (κωδικός θέσης 3284-PR1), που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

28-09-2020 id:: 2505

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 1807/28438-20/25.08.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 6ΚΑΦ469Β4Μ-Ω8Ω), για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «TRANSPARENT AND RESILIENT GENDER EQUALITY THROUGH INTEGRATED MONITORING PLANNING AND IMPLEMENTATION-TARGETED-MPI», με κωδικό 11328401 (κωδικός θέσης 3284-PR2), που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

24-09-2020 id:: 2501

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος  με συνάφεια ως προς το αντικείμενο του μαθήματος. Επίσης είναι επιθυμητή η κατοχή διδακτορικού διπλώματος στο αντικείμενο του Τμήματος και θα ληφθεί υπόψη η διδακτική και η ερευνητική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά (αίτηση, πλήρες βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφα πτυχίων) θα αποστέλλονται μέχρι τις 4 Οκτωβρίου 2020, σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας: dmst@aueb.gr.

23-09-2020 id:: 2499

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 1807/27493-20/30.07.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  (ΑΔΑ: ΩΗΨ5469Β4Μ-95Η), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2019-2020», με κωδικό έργου 11308001, που χρηματοδοτείται  εξ ολοκλήρου από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ).

23-09-2020 id:: 2498

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 1807/25368-20/17.07.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  (ΑΔΑ: 9Ρ8Φ469Β4Μ-ΝΘΞ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «DEALING WITH THE PROBLEM OF ENDOGENEITY IN THRESHOLD MODELS – DETEM», με κωδικό 11320601 (κωδικός θέσης 3206-ΜΔ1), που χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) – Hellenic Foundation for Research and Innovation (HFRI).

22-09-2020 id:: 2494

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ.πρωτ. 1807/20728-20/22.06.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΨΟ8Μ469Β4Μ-ΣΨ6), στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης  «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2020-2021 ΣΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ» και κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5055805 και κωδικό έργου ΕΛΚΕ/ΟΠΑ 11328101, που εκτελείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».

22-09-2020 id:: 2492

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μέχρι την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2020, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας (accfin@aueb.gr).

18-09-2020 id:: 2491

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφα τίτλων σπουδών, αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ (ΔΙΚΑΤΣΑ) όπου απαιτείται και συνοπτικό υπόμνημα εργασιών στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ode@aueb.gr, Γραμματεία του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, μέχρι την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2020.

14-09-2020 id:: 2489

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μέχρι την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2020 στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας deossecr@aueb.gr.

10-09-2020 id:: 2487

Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι θα είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, παρακαλούνται να καταθέσουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη Γραμματεία του Τμήματος, αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, βιογραφικό σημείωμα, συνοπτικό υπόμνημα εργασιών, αντίγραφα τίτλων σπουδών, με αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ (ΔΙΚΑΤΣΑ), όπου απαιτείται, βεβαίωση διδακτικής εμπειρίας, εφόσον υπάρχει, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ode@aueb.gr, μέχρι και  τη Δευτέρα  21 Σεπτεμβρίου 2020.

04-09-2020 id:: 2480

Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι θα είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, παρακαλούνται να καταθέσουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη Γραμματεία του Τμήματος, αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, βιογραφικό σημείωμα, συνοπτικό υπόμνημα εργασιών, αντίγραφα τίτλων σπουδών, με αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ (ΔΙΚΑΤΣΑ), όπου απαιτείται, βεβαίωση διδακτικής εμπειρίας, εφόσον υπάρχει, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: secretary.marketing@aueb.gr  μέχρι και  Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου  2020.

02-09-2020 id:: 2479

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν ταχυδρομικά ή να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πατησίων 76, Τ.Κ. 10434 Αθήνα, (τηλ. 210 8203.303, 210.8203.412, 210.8203.416), μέχρι την μέχρι την Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου 2020

25-08-2020 id:: 2471

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους (έντυπο Παραρτήματος), συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους σημείωμα, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 1ος Όροφος (πρωτόκολλο), μέχρι τις 09/09/2020, και ώρα 16:00.

25-08-2020 id:: 2470

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους (έντυπο του παραρτήματος Α΄) συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα, πρωτόκολλο, 1ος όροφος, με καταληκτική ημερομηνία έως 09/09/2020, ώρα 16:00.

25-08-2020 id:: 2469

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους (έντυπο του παραρτήματος Α΄) συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα, πρωτόκολλο, 1ος όροφος, με καταληκτική ημερομηνία έως 09/09/2020, ώρα 16:00.

25-08-2020 id:: 2468

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους (έντυπο του παραρτήματος Α΄) συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα, πρωτόκολλο, 1ος όροφος, με καταληκτική ημερομηνία έως 09/09/2020, ώρα 16:00.

25-08-2020 id:: 2467

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους (έντυπο του παραρτήματος Α΄) συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα, πρωτόκολλο, 1ος όροφος, με καταληκτική ημερομηνία έως 09/09/2020, ώρα 16:00.

30-07-2020 id:: 2464

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 1807/17925-20/28.05.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΨΟΑ4469Β4Μ-66Σ), για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «Υποστήριξη αναγκών Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών και της ερευνητικής δραστηριότητας του Πανεπιστημίου καθώς και κάθε άλλης συναφούς προς αυτές δραστηριότητας» με κωδικό 11170001, και με επιστημονικά υ­πεύ­θυνη την Αναπληρώτρια Πρύτανη του Οικονο­μι­κού Πανεπιστημίου Αθηνών, Καθηγήτρια Σάνδρα Κοέν, για ένα (1) φυσικό πρόσωπο για υποστήριξη στις διαχειριστικές ανάγκες των έργων και προγραμμάτων που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ/ΟΠΑ.

30-07-2020 id:: 2463

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους (έντυπο του παραρτήματος Α΄) συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα, πρωτόκολλο, 1ος όροφος, με καταληκτική ημερομηνία έως 03/09/2020, ώρα 13:00. Να σημειωθεί ότι ο ΕΛΚΕ ΟΠΑ θα παραμείνει κλειστός από τις 03/08/2020 έως και τις 21/08/2020.

30-07-2020 id:: 2462

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους (έντυπο του παραρτήματος Α΄) συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα, πρωτόκολλο, 1ος όροφος, με καταληκτική ημερομηνία έως 03/09/2020, ώρα 13:00. Να σημειωθεί ότι ο ΕΛΚΕ ΟΠΑ θα παραμείνει κλειστός από τις 03/08/2020 έως και τις 21/08/2020.

30-07-2020 id:: 2461

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους (έντυπο Παραρτήματος), συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους σημείωμα, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 1ος Όροφος (πρωτόκολλο), μέχρι τις 03/09/2020, και ώρα 16:00.  Να σημειωθεί ότι ο ΕΛΚΕ ΟΠΑ θα παραμείνει κλειστός από τις 03/08/2020 έως και τις 21/08/2020.

30-07-2020 id:: 2460

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους (έντυπο Παραρτήματος), συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους σημείωμα, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 1ος Όροφος (πρωτόκολλο), μέχρι τις 03/09/2020, και ώρα 16:00.  Να σημειωθεί ότι ο ΕΛΚΕ ΟΠΑ θα παραμείνει κλειστός από τις 03/08/2020 έως και τις 21/08/2020.

28-07-2020 id:: 2455

 Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη συμβάσεων έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 1807/20795-20/22.06.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΩΩΙ7469Β4Μ-ΖΗΦ), για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «5G Verticals Innovation Infrastructure (5G-VINNI)», με κωδικό έργου 11289901 (κωδικός θέσεων 2899-PR6).

28-07-2020 id:: 2454

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 1807/2676-20/27.01.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  (ΑΔΑ: ΨΔΑΙ469Β4Μ-02Φ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών», με κωδικό 310023 (ΜΤ-0023).

28-07-2020 id:: 2453

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 1807/20810-20/22.06.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  (ΑΔΑ: 6ΤΑΧ469Β4Μ-ΡΥΧ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕ ΑΝΟΧΗ ΣΤΙΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ – (LEMONADE)», με κωδικό 11320101 (κωδικός θέσης 3201-ΜΔ1), που χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) – Hellenic Foundation for Research and Innovation (HFRI).

17-07-2020 id:: 2429

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους (έντυπο Παραρτήματος), συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους σημείωμα, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 1ος Όροφος (πρωτόκολλο), μέχρι τις 31/07/2020, και ώρα 13:00.

17-07-2020 id:: 2425

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη συμβάσεων έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 1807/10617-20/ 20.03.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 6ΒΔ3469Β4Μ-ΖΩΚ), για τρεις (3) Ειδικούς Επιστήμονες για την υποστήριξη των δράσεων πρόληψης και προαγωγής της ψυχικής υγείας των φοιτητών του ΟΠΑ στο πλαίσιο του Υποέργου 2 «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του ΟΠΑ – Β’ Κύκλος Υλοποίησης» της Πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5049246» και κωδικό έργου ΕΛΚΕ/ΟΠΑ 11282302

17-07-2020 id:: 2424

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μέχρι την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου 2020, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας: accfin@aueb.gr

03-07-2020 id:: 2420

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία ή να αποστείλουν ταχυδρομικά: αίτηση, πλήρες βιογραφικό σημείωμα, συνοπτικό υπόμνημα εργασιών, αντίγραφα τίτλων σπουδών με αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ (όπου απαιτείται), στη διεύθυνση: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής, Πατησίων 76, τ.κ. 10434 – Αθήνα, μέχρι τις 29 Ιουλίου 2020.

Οι αιτήσεις και τα βιογραφικά των υποψηφίων πρέπει να αποστέλλονται και σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας: infotech@aueb.gr

01-07-2020 id:: 2393

Οι ενδιαφερόμενοι, πρέπει να είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος στις Επιστήμες της Αγωγής και της Εκπαίδευσης. Επίσης, είναι επιθυμητή και θα ληφθεί υπόψη η διδακτική εμπειρία και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Καλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πατησίων 76, 104 34 Αθήνα) και να στείλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση της Γραμματείας: infotech@aueb.gr μέχρι τις 21 Ιουλίου 2020, τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

26-06-2020 id:: 2378

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου με ένα (1) Νομικό-φυσικό πρόσωπο, για παροχή συμβουλευτικών κι υποστηρικτικών νομικών υπηρεσιών στον ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, στο πλαίσιο του έργου «Δράσεις Υποστήριξης της λειτουργίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ως δικαιούχου στη διαχείριση και υλοποίηση παρεμβάσεων του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ» με κωδικό ΟΠΣ 5045744 και κωδικό ΕΛΚΕ 11314701.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους (έντυπο Παραρτήματος), συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους σημείωμα, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 1ος Όροφος (πρωτόκολλο), μέχρι την Παρασκευή 17/07/2020, και ώρα 16:00.

22-06-2020 id:: 2374

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους (έντυπο Παραρτήματος), συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους σημείωμα, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 1ος Όροφος (πρωτόκολλο), μέχρι τις 07/07/2020, και ώρα 16:00.

22-06-2020 id:: 2373

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους (έντυπο του παραρτήματος Α΄) συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα, πρωτόκολλο, 1ος όροφος, έως 07/07/2020, ώρα 13:00.

22-06-2020 id:: 2372

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 1807/14017-20-/14.04.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 9ΝΨΔ469Β4Μ-9Γ1), για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΠΛΗΘΟΠΟΡΙΣΜΟΥ (COMBINATORIAL REVERSE AUCTIONS: DESIGN OF EFFICIENT MECHANISMS FOR CROWDSOURCING MARKETS)», με κωδικό 11317801 (κωδικός θέσης 3178-ΥΔ1), που χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) – Hellenic Foundation for Research and Innovation (HFRI)

22-06-2020 id:: 2371

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 1807/14016-20-/14.04.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 6316469Β4Μ-ΨΥΛ), για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΠΛΗΘΟΠΟΡΙΣΜΟΥ (COMBINATORIAL REVERSE AUCTIONS: DESIGN OF EFFICIENT MECHANISMS FOR CROWDSOURCING MARKETS)», με κωδικό 11317801 (κωδικός θέσης 3178-ΜΔ1), που χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) – Hellenic Foundation for Research and Innovation (HFRI)

22-06-2020 id:: 2370

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 1807/14197-20-/15.04.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΩΑΒΧ469Β4Μ-9ΩΔ), για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «Intelligent, Interoperable, Integrative and deployable open source MARKETplace with trusted and secure software tools for incentivising the industry data economy (i3-MARKET)», με κωδικό 11320701 (κωδικός θέσης 3207-PR3), που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για την εκτέλεση του  έργου: «Μελέτη και αποσαφήνιση νομικών θεμάτων που άπτονται στις Αγορές Δεδομένων (Data Marketplaces) στο πλαίσιο των πακέτων εργασίας (WP): WP3 (Trust, Security and Privacy Solutions for Securing Data Marketplaces), WP5 (i3-Market Pilots Deployment, Realisation and Validation), και WP6 (Sustainability, Business Exploitation and Dissemination)»

22-06-2020 id:: 2369

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 1807/14196-20-/15.04.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 9Ο74469Β4Μ-ΟΓΨ), για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «Intelligent, Interoperable, Integrative and deployable open source MARKETplace with trusted and secure software tools for incentivising the industry data economy (i3-MARKET)», με κωδικό 11320701 (κωδικός θέσης 3207-PR2), που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για την εκτέλεση του  έργου: «Έρευνα Επιχειρηματικών Μοντέλων, δημιουργία επιχειρηματικού πλάνου και στρατηγικής αξιοποίησης ερευνητικών αποτελεσμάτων στο πλαίσιο των πακέτων εργασίας (WP): WP1 (Project Management), WP2 (Use Cases, Requirements and Overall i3-Market Architecture Specifications), WP3 (Trust, Security and Privacy Solutions for Securing Data Marketplaces), WP5 (i3-Market Pilots Deployment, Realisation and Validation), WP6 (Sustainability, Business Exploitation and Dissemination)»

22-06-2020 id:: 2368

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 1807/14195-20-/15.04.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΩΞ78469Β4Μ-0Ο8), για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «Intelligent, Interoperable, Integrative and deployable open source MARKETplace with trusted and secure software tools for incentivising the industry data economy (i3-MARKET)», με κωδικό 11320701 (κωδικός θέσης 3207-PR1), που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για την εκτέλεση του  έργου: «Έρευνα Επιχειρηματικών Μοντέλων, δημιουργία επιχειρηματικού πλάνου και στρατηγικής αξιοποίησης ερευνητικών αποτελεσμάτων στο πλαίσιο των πακέτων εργασίας (WP): WP2 (Use Cases, Requirements and Overall i3-Market Architecture Specifications), WP3 (Trust, Security and Privacy Solutions for Securing Data Marketplaces), WP5 (i3-Market Pilots Deployment, Realisation and Validation), και WP6 (Sustainability, Business Exploitation and Dissemination)»

22-06-2020 id:: 2367

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 1807/14130-20-/15.04.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΨΡΚΓ469Β4Μ-ΔΨ7), για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «ESTABLISHING A COMPREHENSIVE UNDERSTANDING AND TAXONOMY OF CHILDREN'S DIGITAL MATURITY - DIGYMATEX», με κωδικό έργου 11318201 (κωδικός θέσης 3182-PR1), που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για την εκτέλεση του  έργου: «Συλλογή, ανάλυση και διάχυση ερευνητικών αποτελεσμάτων στο πλαίσιο των πακέτων εργασίας (WP): WP1 (Children’s Digital Maturity), WP2 (Development of the DYMI and DigYou3 program), WP6 (Dissemination, Communication and Visibility), και WP7 (Project Management)»

 

22-06-2020 id:: 2366

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 1807/14164-20-/15.04.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: Ω8ΒΔ469Β4Μ-ΟΗ4), για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «ESTABLISHING A COMPREHENSIVE UNDERSTANDING AND TAXONOMY OF CHILDREN'S DIGITAL MATURITY - DIGYMATEX», με κωδικό έργου 11318201 (κωδικός θέσης 3182-PR2), που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για την εκτέλεση του  έργου: «Συλλογή, ανάλυση και διάχυση ερευνητικών αποτελεσμάτων στο πλαίσιο των πακέτων εργασίας (WP): WP1 (Children’s Digital Maturity), WP2 (Development of the DYMI and DigYou3 program), WP6 (Dissemination, Communication and Visibility), και WP7 (Project Management)»

22-06-2020 id:: 2365

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 1807/14182-20-/15.04.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: Ω8ΞΖ469Β4Μ-ΘΑΝ), για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «ESTABLISHING A COMPREHENSIVE UNDERSTANDING AND TAXONOMY OF CHILDREN'S DIGITAL MATURITY - DIGYMATEX», με κωδικό έργου 11318201 (κωδικός θέσης 3182-PR4), που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για την εκτέλεση του  έργου: «Συλλογή, ανάλυση και διάχυση ερευνητικών αποτελεσμάτων στο πλαίσιο των πακέτων εργασίας (WP): WP1 (Children’s Digital Maturity), WP2 (Development of the DYMI and DigYou3 program), WP6 (Dissemination, Communication and Visibility), και WP7 (Project Management)»

22-06-2020 id:: 2364

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 1807/14190-20-/15.04.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: Ω2ΩΓ469Β4Μ-ΦΦ5), για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «ESTABLISHING A COMPREHENSIVE UNDERSTANDING AND TAXONOMY OF CHILDREN'S DIGITAL MATURITY - DIGYMATEX», με κωδικό έργου 11318201 (κωδικός θέσης 3182-PR5), που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για την εκτέλεση του  έργου: «Συλλογή, ανάλυση και διάχυση ερευνητικών αποτελεσμάτων στο πλαίσιο των πακέτων εργασίας (WP): WP1 (Children’s Digital Maturity), WP2 (Development of the DYMI and DigYou3 program), WP6 (Dissemination, Communication and Visibility), και WP7 (Project Management)»

22-06-2020 id:: 2363

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων υποψηφιότητας από Νέους Επιστήμονες κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2020 – 2021 στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5055805 και κωδικό έργου ΕΛΚΕ/ΟΠΑ 11328101».

Η υποβολή των προτάσεων και λοιπών δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους θα γίνεται στον ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, Διεύθυνση Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα, πρωτόκολλο-1ος όροφος, έως την Τρίτη 14 Ιουλίου 2020, ώρα 16:00. Εάν ο φάκελος υποψηφιότητας υποβληθεί ταχυδρομικά (μόνο συστημένη ταχυδρόμηση είναι αποδεκτή), ισχύει η ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου.

19-06-2020 id:: 2359

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους (έντυπο Παραρτήματος), συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους σημείωμα, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 1ος Όροφος (πρωτόκολλο), μέχρι τη Δευτέρα 06/07/2020, και ώρα 16:00.

18-06-2020 id:: 2358

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 1807/15220-20/04.05.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 6ΔΤΘ469Β4Μ-7ΡΘ), για τις ανάγκες του έργου «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Οικονομικά και Δίκαιο στις Ενεργειακές Αγορές μερικής φοίτησης» με κωδικό 310045 (ΜΤ-0045), και με επιστημονικό υ­πεύ­θυνο τον Καθηγητή κ. Αστέριο Πλιάκο, για ένα (1) φυσικό πρόσωπο, Συνεργάτη Διαχείρισης και Επικοινωνίας, στο πλαίσιο του εν λόγω έργου.  

18-06-2020 id:: 2357

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 1807/16371-20/14.05.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 6Π4Ρ469Β4Μ-Β4Ν), για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «Υποστήριξη αναγκών Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών και της ερευνητικής δραστηριότητας του Πανεπιστημίου καθώς και κάθε άλλης συναφούς προς αυτές δραστηριότητας» με κωδικό 11170001, και με επιστημονικά υ­πεύ­θυνη την Αναπληρώτρια Πρύτανη του Οικονο­μι­κού Πανεπιστημίου Αθηνών, Καθηγήτρια Σάνδρα Κοέν, για ένα (1) φυσικό πρόσωπο για συμβολή στις εργασίες διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού και συμβάσεων του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ. 

05-06-2020 id:: 2343

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 1807/14018-20/14.04.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΨΗΜ2469Β4Μ-9ΤΩ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΓΙΑ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΗ ΖΕΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ», με κωδικό 11324001, που χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) – Hellenic Foundation for Research and Innovation (HFRI), για την εκτέλεση του έργου: «Υποστήριξη σε θέματα χρηματοοικονομικής και μακροοικονομικής θεωρίας με τη χρήση οικονομετρικών και ποσοτικών μεθόδων και εργαλείων».

05-06-2020 id:: 2342

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 1807/13968-20/14.04.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 6Υ56469Β4Μ-ΠΑΟ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Transforming Academic Knowledge to develop Entrepreneurial Universities in Pakistan - TAKE UP (Erasmus+)», με κωδικό 11324501 (κωδικός θέσης 3245-TU5), για την εκτέλεση του έργου: «Συλλογή, ανάλυση και διάχυση ερευνητικών αποτελεσμάτων στο πλαίσιο των πακέτων εργασίας (WP): WP1 (Kick-Off and Self-Assessment (entrepreneurial culture at universities), WP2 (Strategic Action Planning), WP3 (Development of FabLabs in Pakistan), WP4 (Development of locally relevant training and teaching material focused on developing entrepreneurial skills in students), WP5 (Professionalizing entrepreneurial coaching), WP6 (Training and certifying entrepreneurial coaches in Pakistan (Train-the-Trainer)), WP7 (Development of a national TAKE-UP network), WP8 (Dissemination, visibility and exploitation), WP9 (Quality management), και WP10 (Project management)».

05-06-2020 id:: 2341

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 1807/13967-20/14.04.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΡΡ25469Β4Μ-ΤΘΨ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Transforming Academic Knowledge to develop Entrepreneurial Universities in Pakistan - TAKE UP (Erasmus+)», με κωδικό 11324501 (κωδικός θέσης 3245-TU4), για την εκτέλεση του έργου: «Συλλογή, ανάλυση και διάχυση ερευνητικών αποτελεσμάτων στο πλαίσιο των πακέτων εργασίας (WP): WP1 (Kick-Off and Self-Assessment (entrepreneurial culture at universities), WP2 (Strategic Action Planning), WP3 (Development of FabLabs in Pakistan), WP4 (Development of locally relevant training and teaching material focused on developing entrepreneurial skills in students), WP5 (Professionalizing entrepreneurial coaching), WP6 (Training and certifying entrepreneurial coaches in Pakistan (Train-the-Trainer)), WP7 (Development of a national TAKE-UP network), WP8 (Dissemination, visibility and exploitation), WP9 (Quality management), και WP10 (Project management)».

05-06-2020 id:: 2340

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 1807/13962-20/14.04.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΩΙΛΜ469Β4Μ-7Τ7), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Transforming Academic Knowledge to develop Entrepreneurial Universities in Pakistan - TAKE UP (Erasmus+)», με κωδικό 11324501 (κωδικός θέσης 3245-TU3), για την εκτέλεση του έργου: «Συλλογή, ανάλυση και διάχυση ερευνητικών αποτελεσμάτων στο πλαίσιο των πακέτων εργασίας (WP): WP1 (Kick-Off and Self-Assessment (entrepreneurial culture at universities), WP2 (Strategic Action Planning), WP3 (Development of FabLabs in Pakistan), WP4 (Development of locally relevant training and teaching material focused on developing entrepreneurial skills in students), WP5 (Professionalizing entrepreneurial coaching), WP6 (Training and certifying entrepreneurial coaches in Pakistan (Train-the-Trainer)), WP7 (Development of a national TAKE-UP network), WP8 (Dissemination, visibility and exploitation), WP9 (Quality management), και WP10 (Project management)».

05-06-2020 id:: 2339

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 1807/13956-20/14.04.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 6ΦΥΔ469Β4Μ-ΝΝΓ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Transforming Academic Knowledge to develop Entrepreneurial Universities in Pakistan - TAKE UP (Erasmus+)», με κωδικό 11324501 (κωδικός θέσης 3245-TU2), για την εκτέλεση του έργου: «Συλλογή, ανάλυση και διάχυση ερευνητικών αποτελεσμάτων στο πλαίσιο των πακέτων εργασίας (WP): WP1 (Kick-Off and Self-Assessment (entrepreneurial culture at universities)), WP2 (Strategic Action Planning), WP3 (Development of FabLabs in Pakistan), WP4 (Development of locally relevant training and teaching material focused on developing entrepreneurial skills in students), WP5 (Professionalizing entrepreneurial coaching), WP6 (Training and certifying entrepreneurial coaches in Pakistan (Train-the-Trainer)), WP7 (Development of a national TAKE-UP network), WP8 (Dissemination, visibility and exploitation), WP9 (Quality management), και WP10 (Project management)».

05-06-2020 id:: 2338

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 1807/13955-20/14.04.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 9852469Β4Μ-ΑΥΙ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Transforming Academic Knowledge to develop Entrepreneurial Universities in Pakistan - TAKE UP (Erasmus+)», με κωδικό 11324501 (κωδικός θέσης 3245-TU1), για την εκτέλεση του έργου: «Συλλογή, ανάλυση και διάχυση ερευνητικών αποτελεσμάτων στο πλαίσιο των πακέτων εργασίας (WP): WP1 (Kick-Off and Self-Assessment (entrepreneurial culture at universities)), WP2 (Strategic Action Planning), WP3 (Development of FabLabs in Pakistan), WP4 (Development of locally relevant training and teaching material focused on developing entrepreneurial skills in students), WP5 (Professionalizing entrepreneurial coaching), WP6 (Training and certifying entrepreneurial coaches in Pakistan (Train-the-Trainer)), WP7 (Development of a national TAKE-UP network), WP8 (Dissemination, visibility and exploitation), WP9 (Quality management), και WP10 (Project management)».

05-06-2020 id:: 2337

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 1807/14774-20/29.04.2020, Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: Ψ09Υ469Β4Μ-ΜΔΧ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «5G Verticals Innovation Infrastructure (5G-VINNI)», με κωδικό 11289901 (κωδικός θέσης 2899-PR5), που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για την εκτέλεση του έργου: «Συμμετοχή, στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας 1 (WP1), στον ορισμό της αρχιτεκτονικής της πλατφόρμας για πιλοτικά έργα εφαρμογών 5G του ευρωπαϊκού έργου 5G-VINNI και,  στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας 5 (WP5), στην ανάλυση και την αξιολόγηση επιχειρηματικών υποδειγμάτων αξιοποίησης της πλατφόρμας αυτής».

01-06-2020 id:: 2323

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να καταθέσουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μέχρι την και την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2020, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας (postgrad_sob@aueb.gr) τα ακόλουθα δικαιολογητικά.

29-05-2020 id:: 2329

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 1807/13669-20/10.04.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 6ΨΙΠ469Β4Μ-ΦΣΟ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «REAL ESTATE ANALYTICS (REA)», με κωδικό 11293501, μέσω της Δράσης: «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», με κωδικό Τ1ΕΔΚ-00022, για την εκτέλεση του έργου: «Έρευνα Ανάπτυξης μεθοδολογικών εργαλείων (μοντέλων) για προβλήματα της κτηματαγοράς (Real Estate)».

29-05-2020 id:: 2328

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 1807/13833-20/13.04.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΡΨΖΙ469Β4Μ-ΖΣΝ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕ ΑΝΟΧΗ ΣΤΙΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ – (LEMONADE)», με κωδικό 11320101 (κωδικός θέσης 3201-ΥΔ3), που χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) – Hellenic Foundation for Research and Innovation (HFRI), για την εκτέλεση του έργου: «Αλγόριθμοι online μάθησης σε ασύρματα δίκτυα - WP3: Wireless mobile DTNs as the enabling technology of emerging networking applications - Deliverable 3.1: First yearly report for WP3».

29-05-2020 id:: 2326

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 1807/13827-20/13.04.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΨΥ21469Β4Μ-Κ6Ζ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕ ΑΝΟΧΗ ΣΤΙΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ – (LEMONADE)», με κωδικό 11320101 (κωδικός θέσης 3201-ΥΔ2), που χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) – Hellenic Foundation for Research and Innovation (HFRI), για την εκτέλεση του έργου: «Υλοποίηση τεχνικών μηχανικής μάθησης σε συστήματα drones και κινητές συσκευές - WP3: Wireless mobile DTNs as the enabling technology of emerging networking applications - Deliverable 3.1: First yearly report for WP3, Deliverable 3.2: Second yearly report for WP3».

29-05-2020 id:: 2325

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 1807/13824-20/13.04.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 6ΛΜΦ469Β4Μ-1ΡΡ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕ ΑΝΟΧΗ ΣΤΙΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ – (LEMONADE)», με κωδικό 11320101 (κωδικός θέσης 3201-ΥΔ1), που χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) – Hellenic Foundation for Research and Innovation (HFRI), για την εκτέλεση του έργου: «Ενισχυτική μάθηση (Reinforcement Learning) για δίκτυα και το Διαδίκτυο των πραγμάτων WP3: Wireless mobile DTNs as the enabling technology of emerging networking applications Deliverable 3.1: First yearly report for WP3, Deliverable 3.2: Second yearly report for WP3».

29-05-2020 id:: 2324

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 1807/13818-20/13.04.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 69ΨΑ469Β4Μ-ΩΝΠ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕ ΑΝΟΧΗ ΣΤΙΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ – (LEMONADE)», με κωδικό 11320101 (κωδικός θέσης 3201-ΜΤ1), που χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) – Hellenic Foundation for Research and Innovation (HFRI), για την εκτέλεση του έργου: «Ανάπτυξη και Πειραματισμός Ασυρμάτων Δικτύων - 1: Experimentation Deliverable 1.1: First yearly report for WP1».

28-05-2020 id:: 2322

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Α­θη­νών (ΕΛΚΕ­/ΟΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Υποστήριξη αναγκών μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών & της ερευνητικής δραστηριότητας του Πανεπιστημίου καθώς & κάθε άλλης συναφούς προς αυτές δραστηριότητας»  με κωδικό 11170001, και με επιστημονικά υπεύθυνη, την Καθηγήτρια Σάνδρα Κοέν, προ­τί­θεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, ένα (1) φυσικό πρόσωπο για υποστήριξη στις διαχειριστικές ανάγκες των έργων και προγραμμάτων που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, σύμφωνα με την από 27/05/2020 απόφαση της 48ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 (ΑΔΑ: 6Τ3Η469Β4Μ-ΘΝ2). Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους (έντυπο Παραρτήματος), συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους σημείωμα, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 1ος Όροφος (πρωτόκολλο), μέχρι την Δευτέρα 15/06/2020, και ώρα 15:00.

28-05-2020 id:: 2321

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Δράσεις Υποστήριξης της λειτουργίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ως δικαιούχου στη διαχείριση και υλοποίηση παρεμβάσεων του ΕΠΑΝΑΔΕΔΒΜ» μέσω της Πράξης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» με Κωδικό ΟΠΣ 5045744, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους και με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Γεώργιο Λεκάκο, προτίθεται σύμφωνα με την από 27/05/2020 απόφαση της 48ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών του Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020 (ΑΔΑ: ΩΨΕ2469Β4Μ-Ω33) να απασχολήσει με σύμβαση έργου έως τρία (3) φυσικά πρόσωπα, Διαχειριστές συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων ΕΣΠΑ της προγραμματικής περιόδου 2014-2020. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους (έντυπο Παραρτήματος), συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους σημείωμα, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 1ος Όροφος (πρωτόκολλο), μέχρι την Παρασκευή 19/06/2020, και ώρα 15:00.

15-05-2020 id:: 2306

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 1807/12284-20/27.03.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΩΧ2Ξ469Β4Μ-1ΛΨ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2019-2020»,  με κωδικό 11308001, που χρηματοδοτείται  εξ ολοκλήρου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), για την εκτέλεση του έργου: «Παροχή Διοικητικής, Οικονομικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης του έργου «ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2019-2020» του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ».

15-05-2020 id:: 2305

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 1807/11040-20/26.03.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΨΘ0Π469Β4Μ-8ΜΨ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ-HRMinSMEs», με κωδικό έργου 11319501, που χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) – Hellenic Foundation for Research and Innovation (HFRI), για την εκτέλεση του έργου: «Διενέργεια ακαδημαϊκής έρευνας, μελέτη, συγκέντρωση στοιχείων, συνεργασία με άλλους ερευνητές, στατιστική ανάλυση, συγγραφή, επικοινωνία και παρουσίαση αποτελεσμάτων».

15-05-2020 id:: 2304

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 1807/13530-20/09.04.2020, Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΨΩΤ0469Β4Μ-ΚΟΙ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «FINE-GRAINED ANALYSIS OF SOFTWARE ECOSYSTEMS AS NETWORKS (FASTEN)», με κωδικό έργου 11297601 (κωδικός θέσης 2976-PR8), που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για την εκτέλεση του έργου: «Ανάπτυξη μεθόδων και ανεύρεση κριτηρίων επιλογής λογισμικού από το οποίο θα εξαχθούν γραφήματα κλήσεων, συνδυασμός στοιχείων στατικών και δυναμικών γραφημάτων κλήσεων και μελέτη μορφών αποθήκευσης γραφημάτων κλήσεων στο πλαίσιο των Πακέτων Εργασίας: WP1 (Call graphs for Java/Python/C), WP2 (Developing the FASTEN Knowledge Base), WP3 (Security, Quality and Risk), WP4 (Licensing and Compliance Endocode,) WP5 (Change Impact Analysis), WP6 (Case Studies), WP7 (Dissemination and Exploitation)».

15-05-2020 id:: 2303

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου (Θέση Senior Researcher), που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 1807/11031-20/26.03.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΨΜΡΦ469Β4Μ-ΣΤ3), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «CREATURES - PROMOTING CREATIVE TOURISM THROUGH NEW EXPERIENTIAL AND SUSTAINABLE ROUTES», με κωδικό 11324301, που συγχρηματοδοτείται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 15% από Εθνικούς Πόρους (Στόχος: «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία»), για την εκτέλεση του έργου: WP1: Management, WP2: Increase CCI-related businesses, SMEs and start-upscapacities and knowledge, WP3: Increase decision makerscompetencies and tools related to CCIs, WP5: Communication.

15-05-2020 id:: 2302

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου (Θέση Senior International Consultant), που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 1807/11004-20/26.03.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΨΛ5Ο469Β4Μ-ΠΑ1), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «CREATURES - PROMOTING CREATIVE TOURISM THROUGH NEW EXPERIENTIAL AND SUSTAINABLE ROUTES», με κωδικό 11324301, που συγχρηματοδοτείται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 15% από Εθνικούς Πόρους (Στόχος: «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία»), για την εκτέλεση του έργου: WP1: Management, WP2: Increase CCI-related businesses, SMEs and start-ups’ capacities and knowledge, WP3: Increase decision makers’ competencies and tools related to CCIs, WP4: Develop CreaTourES mobile app and multimedia installations for CreaTourists, WP5: Communication.

15-05-2020 id:: 2301

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 1807/10992-20/26.03.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 6ΤΚΒ469Β4Μ-8Χ1), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «FEMALE PARTICIPATION IN HIGH-TECH ENTERPRISES (FEMINA)» με κωδικό έργου 11291701, που συγχρηματοδοτείται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 15% από Εθνικούς Πόρους (Στόχος: «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία»), για την εκτέλεση του έργου: Stage 3: Defining Action Plans (Προσδιορισμός Σχεδίων Δράσης), Stage 4: Implementing and Monitoring Action Plans (Εφαρμογή και Παρακολούθηση των Σχεδίων Δράσης). 

15-05-2020 id:: 2300

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 1807/11980-20/27.03.2020, Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΩΧΙ6469Β4Μ-ΝΙ3), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ», με κωδικό 11309501, για την εκτέλεση του έργου: «Επιστημονική υποστήριξη των ερευνητικών, μελετητικών, εκπαιδευτικών και συναφών δραστηριοτήτων του εργαστηρίου του Τμήματος Eurolab». 

14-05-2020 id:: 2288

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Α­θη­νών (ΕΛΚΕ­/ΟΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Υποστήριξη αναγκών μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών & της ερευνητικής δραστηριότητας του Πανεπιστημίου καθώς & κάθε άλλης συναφούς προς αυτές δραστηριότητας»  με κωδικό ΕΡ-1700-01, και με επιστημονικά υπεύθυνη, την Καθηγήτρια Σάνδρα Κοέν, προ­τί­θεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, ένα (1) φυσικό πρόσωπο για συμβολή στις εργασίες διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού και συμβάσεων του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, σύμφωνα με την από 13/05/2020 απόφαση της 46ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 (ΑΔΑ: 6ΗΘΕ469Β4Μ-76Χ). Το φυ­­­­σικό α­ντι­­­κεί­­με­νο του έργου που θα α­­να­τε­θεί εί­ναι, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, κυρίως: παρακολούθηση και τήρηση αρχείου παρουσιών, απουσιών και αδειών του προσωπικού του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, συμβολή στη διαδικασία προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για φυσικά πρόσωπα στο πλαίσιο των ερευνητικών, μελετητικών και εκπαιδευτικών έργων και προ­­γραμ­­­μά­­των του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, καθώς και παραλαβή, έλεγχος και καταχώρηση πάσης φύσεως συμβάσεων φυσικών προσώπων που συνάπτονται στο πλαίσιο των ερευνητικών, μελετητικών και εκπαιδευτικών έργων και προ­­γραμ­­­μά­­των του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους (έντυπο Παραρτήματος), συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους σημείωμα, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 1ος Όροφος (πρωτόκολλο), μέχρι την Παρασκευή 29/05/2020, και ώρα 16:00.

11-05-2020 id:: 2285

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους, μέχρι 22.06.2020 με ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική δ/νση: sec-siglitos@aueb.gr επισυνάπτοντας τα ακόλουθα.

04-05-2020 id:: 2279

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 1807/9600-20/12.03.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 9ΡΣΖ469Β4Μ-ΝΧ4), για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο "Διοικητική των Επιχειρήσεων με Διεθνή Προσανατολισμό (Master in Business Administration - MBA INTERNATIONAL)"» με κωδικό 310009 (ΜΤ-0009) και με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Αναπλ. Καθηγητή κ. Klas Eric Soderquist, για ένα (1) φυσικό πρόσωπο συνεργάτη οργανωτικής, διαχειριστικής και επικοινωνιακής υποστήριξης.  

04-05-2020 id:: 2278

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Α­θη­νών (ΕΛΚΕ­/ ΟΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Οικονομικά και Δίκαιο στις Ενεργειακές Αγορές μερικής φοίτησης» με κωδικό 310045 (ΜΤ-0045) και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Αστέριο Πλιάκο, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, ένα (1) φυσικό πρόσωπο Συνεργάτη Διαχείρισης και Επικοινωνίας σύμφωνα με την από 29/04/2020 απόφαση της 44ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών του Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020 (ΑΔΑ: Ω01Ξ469Β4Μ-Τ1Ν). Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί, στο ως άνω φυσικό πρόσωπο, είναι το: «Εξυπηρέτηση των μεταπτυχιακών φοιτητών και διεκπεραίωση όλων των θεμάτων φοιτητικής μέριμνας, ενημέρωση των ενδιαφερόμενων για το πρόγραμμα, επιμέλεια και σύνταξη οδηγού σπουδών και πάσης φύσεως ενημερωτικών/διαφημιστικών εντύπων, διοργάνωση και υποστήριξη τελετών αποφοίτησης, εκπαιδευτικών επισκέψεων, συνεδρίων και λοιπών εκδηλώσεων, προώθηση του προγράμματος στα ΜΜΕ και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης». Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους (έντυπο Παραρτήματος), συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους σημείωμα, στη διεύθυνση: Γραμματεία Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών ΣΧΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ο.Π.Α., Ευελπίδων 47α και Λευκάδος 33, 9ος όροφος, γραφείο 908, Αθήνα 11362, μέχρι την Τρίτη, 19/05/2020 (ώρα 14:00).

29-04-2020 id:: 2276

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ ΟΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «5G Verticals Innovation Infrastructure (5G-VINNI)», με κωδικό 11289901, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή Γεώργιο Σταμούλη, προτίθεται, σύμφωνα με την από 08/04/2020 απόφαση της 43ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών του Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020 (ΑΔΑ: ΩΓΡΥ469Β4Μ-Θ20), να απασχολήσει με σύμβαση έργου, ορισμένης χρονικής διάρκειας έως έξι  (6) μηνών (με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του έργου) έναν (1) συνεργάτη για την εκτέλεση του έργου: «Συμμετοχή, στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας 1 (WP1), στον ορισμό της αρχιτεκτονικής της πλατφόρμας για πιλοτικά έργα εφαρμογών 5G του ευρωπαϊκού έργου 5G-VINNI και,  στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας 5 (WP5), στην ανάλυση και την αξιολόγηση επιχειρηματικών υποδειγμάτων αξιοποίησης της πλατφόρμας αυτής». Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους (έντυπο του Παραρτήματος Α΄) συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα, πρωτόκολλο, 1ος όροφος, έως 14/05/2020, ώρα 13:00.

15-04-2020 id:: 2275

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ ΟΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Intelligent, Interoperable, Integrative and deployable open source MARKETplace with trusted and secure software tools for incentivising the industry data economy (i3-MARKET)», με κωδικό 11320701, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή Γεώργιο Δουκίδη, προτίθεται, σύμφωνα με την από 08/04/2020 απόφαση της 43ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών του Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020 (ΑΔΑ: ΨΦΙΚ469Β4Μ-1ΗΩ), να απασχολήσει με σύμβαση έργου, ορισμένης χρονικής διάρκειας έως εννέα (9) μηνών (με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του έργου) έναν (1) συνεργάτη για την εκτέλεση του έργου: «Μελέτη και αποσαφήνιση νομικών θεμάτων που άπτονται στις Αγορές Δεδομένων (Data Marketplaces) στο πλαίσιο των πακέτων εργασίας (WP): WP3 (Trust, Security and Privacy Solutions for Securing Data Marketplaces), WP5 (i3-Market Pilots Deployment, Realisation and Validation), και WP6 (Sustainability, Business Exploitation and Dissemination)». Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους (έντυπο του Παραρτήματος Α΄) συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 11251, Αθήνα, Πρωτόκολλο, 1ος όροφος, έως 06/05/2020, ώρα 13:00.

15-04-2020 id:: 2274

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ ΟΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Intelligent, Interoperable, Integrative and deployable open source MARKETplace with trusted and secure software tools for incentivising the industry data economy (i3-MARKET)», με κωδικό 11320701, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή Γεώργιο Δουκίδη, προτίθεται, σύμφωνα με την από 08/04/2020 απόφαση της 43ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών του Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020 (ΑΔΑ: ΨΖ5Ξ469Β4Μ-9Α0), να απασχολήσει με σύμβαση έργου, ορισμένης χρονικής διάρκειας έως εννέα (9) μηνών (με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του έργου) έναν (1) συνεργάτη για την εκτέλεση του έργου: «Έρευνα Επιχειρηματικών Μοντέλων, δημιουργία επιχειρηματικού πλάνου και στρατηγικής αξιοποίησης ερευνητικών αποτελεσμάτων στο πλαίσιο των πακέτων εργασίας (WP): WP1 (Project Management), WP2 (Use Cases, Requirements and Overall i3-Market Architecture Specifications), WP3 (Trust, Security and Privacy Solutions for Securing Data Marketplaces), WP5 (i3-Market Pilots Deployment, Realisation and Validation), WP6 (Sustainability, Business Exploitation and Dissemination)». Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους (έντυπο του Παραρτήματος Α΄) συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 11251, Αθήνα, Πρωτόκολλο, 1ος όροφος, έως 06/05/2020, ώρα 13:00.

15-04-2020 id:: 2273

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ ΟΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Intelligent, Interoperable, Integrative and deployable open source MARKETplace with trusted and secure software tools for incentivising the industry data economy (i3-MARKET)», με κωδικό 11320701, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή Γεώργιο Δουκίδη, προτίθεται, σύμφωνα με την από 08/04/2020 απόφαση της 43ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών του Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020 (ΑΔΑ: ΩΧΥΖ469Β4Μ-Η0Α), να απασχολήσει με σύμβαση έργου, ορισμένης χρονικής διάρκειας έως εννέα (9) μηνών (με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του έργου) έναν (1) συνεργάτη για την εκτέλεση του έργου: «Έρευνα Επιχειρηματικών Μοντέλων, δημιουργία επιχειρηματικού πλάνου και στρατηγικής αξιοποίησης ερευνητικών αποτελεσμάτων στο πλαίσιο των πακέτων εργασίας (WP): WP2 (Use Cases, Requirements and Overall i3-Market Architecture Specifications), WP3 (Trust, Security and Privacy Solutions for Securing Data Marketplaces), WP5 (i3-Market Pilots Deployment, Realisation and Validation), και WP6 (Sustainability, Business Exploitation and Dissemination)». Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους (έντυπο του Παραρτήματος Α΄) συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 11251, Αθήνα, Πρωτόκολλο, 1ος όροφος, έως 06/05/2020, ώρα 13:00.

15-04-2020 id:: 2272

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ ΟΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «ESTABLISHING A COMPREHENSIVE UNDERSTANDING AND TAXONOMY OF CHILDREN'S DIGITAL MATURITY - DIGYMATEX», με κωδικό 11318201, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με επιστημονικά υπεύθυνη την Καθηγήτρια Αθανασία Πουλούδη, προτίθεται, σύμφωνα με την από 08/04/2020 απόφαση της 43ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών του Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020 (ΑΔΑ: 9Ο1Ε469Β4Μ-ΡΨΩ), να απασχολήσει με σύμβαση έργου, ορισμένης χρονικής διάρκειας έως έξι (6) μηνών (με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του έργου) έναν (1) συνεργάτη για την εκτέλεση του έργου: «Συλλογή, ανάλυση και διάχυση ερευνητικών αποτελεσμάτων στο πλαίσιο των πακέτων εργασίας (WP): WP1 (Children’s Digital Maturity), WP2 (Development of the DYMI and DigYou3 program), WP6 (Dissemination, Communication and Visibility), και WP7 (Project Management)». Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους (έντυπο του Παραρτήματος Α΄) συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 11251, Αθήνα, Πρωτόκολλο, 1ος όροφος, έως 06/05/2020, ώρα 13:00.

15-04-2020 id:: 2271

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ ΟΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «ESTABLISHING A COMPREHENSIVE UNDERSTANDING AND TAXONOMY OF CHILDREN'S DIGITAL MATURITY - DIGYMATEX», με κωδικό 11318201, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με επιστημονικά υπεύθυνη την Αναπλ. Καθηγήτρια Αθανασία Πουλούδη, προτίθεται, σύμφωνα με την από 19/02/2020 απόφαση της 38ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών του Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020 (ΑΔΑ: 69ΜΩ469Β4Μ-ΘΞΗ), να απασχολήσει με σύμβαση έργου, ορισμένης χρονικής διάρκειας έως έξι (6) μηνών (με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του έργου) έναν (1) συνεργάτη για την εκτέλεση του έργου: «Συλλογή, ανάλυση και διάχυση ερευνητικών αποτελεσμάτων στο πλαίσιο των πακέτων εργασίας (WP): WP1 (Children’s Digital Maturity), WP2 (Development of the DYMI and DigYou3 program), WP6 (Dissemination, Communication and Visibility), και WP7 (Project Management)». Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους (έντυπο του Παραρτήματος Α΄) συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 11251, Αθήνα, Πρωτόκολλο, 1ος όροφος, έως 06/05/2020, ώρα 13:00.

15-04-2020 id:: 2270

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ ΟΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «ESTABLISHING A COMPREHENSIVE UNDERSTANDING AND TAXONOMY OF CHILDREN'S DIGITAL MATURITY - DIGYMATEX», με κωδικό 11318201, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με επιστημονικά υπεύθυνη την Αναπλ. Καθηγήτρια Αθανασία Πουλούδη, προτίθεται, σύμφωνα με την από 19/02/2020 απόφαση της 38ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών του Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020 (ΑΔΑ: Ψ5ΩΖ469Β4Μ-ΦΒ8), να απασχολήσει με σύμβαση έργου, ορισμένης χρονικής διάρκειας έως έξι (6) μηνών, έναν (1) συνεργάτη για την εκτέλεση του έργου: «Συλλογή, ανάλυση και διάχυση ερευνητικών αποτελεσμάτων στο πλαίσιο των πακέτων εργασίας (WP): WP1 (Children’s Digital Maturity), WP2 (Development of the DYMI and DigYou3 program), WP6 (Dissemination, Communication and Visibility), και WP7 (Project Management)». Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους (έντυπο του Παραρτήματος Α΄) συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 11251, Αθήνα, Πρωτόκολλο, 1ος όροφος, έως  06/05/2020, ώρα 13:00.

15-04-2020 id:: 2269

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ ΟΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «ESTABLISHING A COMPREHENSIVE UNDERSTANDING AND TAXONOMY OF CHILDREN'S DIGITAL MATURITY - DIGYMATEX», με κωδικό 11318201, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με επιστημονικά υπεύθυνη την Αναπλ. Καθηγήτρια Αθανασία Πουλούδη, προτίθεται, σύμφωνα με την από 19/02/2020 απόφαση της 38ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών του Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020 (ΑΔΑ: Ψ41Ρ469Β4Μ-9Ρ2), να απασχολήσει με σύμβαση έργου, ορισμένης χρονικής διάρκειας έως έξι (6) μηνών (με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του έργου) έναν (1) συνεργάτη για την εκτέλεση του έργου: «Συλλογή, ανάλυση και διάχυση ερευνητικών αποτελεσμάτων στο πλαίσιο των πακέτων εργασίας (WP): WP1 (Children’s Digital Maturity), WP2 (Development of the DYMI and DigYou3 program), WP6 (Dissemination, Communication and Visibility), και WP7 (Project Management)». Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους (έντυπο του Παραρτήματος Α΄) συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 11251, Αθήνα, Πρωτόκολλο, 1ος όροφος, έως 06/05/2020, ώρα 13:00.

14-04-2020 id:: 2264

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ ΟΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΓΙΑ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΗ ΖΕΥΞΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ», με κωδικό 11324001, που χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) – Hellenic Foundation for Research and Innovation (HFRI), με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή του ΟΠΑ κο Νικόλαο Τοπάλογλου, προτίθεται, σύμφωνα με την από 08/04/2020 απόφαση της 43ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών του Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020 (ΑΔΑ: ΨΓ1Π469Β4Μ-ΓΞΘ), να απασχολήσει με σύμβαση έργου, έως τριάντα (30) μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του έργου, ένα (1) φυσικό πρόσωπο, Μεταδιδάκτορα Ερευνητή. Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί, στο ως άνω φυσικό πρόσωπο, είναι το : «Υποστήριξη σε θέματα χρηματοοικονομικής και μακροοικονομικής θεωρίας με τη χρήση οικονομετρικών και ποσοτικών μεθόδων και εργαλείων». Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους (έντυπο Παραρτήματος), συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους σημείωμα, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 1ος Όροφος, Πρωτόκολλο, έως τις 06/05/2020, και ώρα 13:00.

14-04-2020 id:: 2263

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ ΟΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΠΛΗΘΟΠΟΡΙΣΜΟΥ (COMBINATORIAL REVERSE AUCTIONS: DESIGN OF EFFICIENT MECHANISMS FOR CROWDSOURCING MARKETS)», με κωδικό 11317801, που χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) – Hellenic Foundation for Research and Innovation (HFRI), με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Επίκ. Καθηγητή του ΟΠΑ κο Ευάγγελο Μαρκάκη, προτίθεται, σύμφωνα με την από 08/03/2020 απόφαση της 43ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών του Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020 (ΑΔΑ: 9Ω9Β469Β4Μ-ΒΨΡ), να απασχολήσει με σύμβαση έργου, έως είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του έργου, έναν (1) Ερευνητή, Υποψήφιο Διδάκτορα. Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί, στο ως άνω φυσικό πρόσωπο, είναι: 1. Επισκόπηση βιβλιογραφίας: Τρέχουσες πρακτικές, επισκόπηση βιβλιογραφίας, και αναγνώριση κύριων προκλήσεων (WP2), 2. Ανάπτυξη αλγορίθμων: Προσεγγιστικοί και ευριστικοί αλγόριθμοι για προβλήματα ανάθεσης υπό περιορισμούς προϋπολογισμού (WP4), 3. ​​​​​​​Ανάλυση μηχανισμών: Σχεδίαση και ανάλυση μηχανισμών για αντίστροφες συνδυαστικές δημοπρασίες (WP5), 4. Πειραματική υλοποίηση: Υλοποίηση πλατφόρμας και πειραματική αξιολόγηση των προτεινόμενων μηχανισμών (WP6). Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους (έντυπο Παραρτήματος), συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους σημείωμα, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 1ος Όροφος, Πρωτόκολλο, έως τις 06/05/2020, και ώρα 13:00.

14-04-2020 id:: 2262

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ ΟΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΕΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΕΣ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ ΠΛΗΘΟΠΟΡΙΣΜΟΥ (COMBINATORIAL REVERSE AUCTIONS: DESIGN OF EFFICIENT MECHANISMS FOR CROWDSOURCING MARKETS)», με κωδικό 11317801, που χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) – Hellenic Foundation for Research and Innovation (HFRI), με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Επίκ. Καθηγητή του ΟΠΑ κο Ευάγγελο Μαρκάκη, προτίθεται, σύμφωνα με την από 08/04/2020 απόφαση της 43ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών του Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020 (ΑΔΑ: Ψ2ΝΣ469Β4Μ-ΚΒΜ), να απασχολήσει με σύμβαση έργου, έως τριάντα (30) μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του έργου, ένα (1) φυσικό πρόσωπο, Μεταδιδάκτορα Ερευνητή. Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί, στο ως άνω φυσικό πρόσωπο, είναι: 1. Διαχείριση έργου και διάχυση αποτελεσμάτων (WP1), 2. Μεθοδολογία απόκτησης δεδομένων, μετρικές αποτίμησης, και χαρακτηριστικά της πλατφόρμας υλοποίησης (WP3), 3. Σχεδίαση και ανάλυση μηχανισμών για αντίστροφες συνδυαστικές δημοπρασίες (WP5), 4. Υλοποίηση πλατφόρμας και πειραματική αξιολόγηση των προτεινόμενων μηχανισμών (WP6). Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους (έντυπο Παραρτήματος), συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους σημείωμα, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 1ος Όροφος, Πρωτόκολλο, έως τις 06/05/2020, και ώρα 13:00.

14-04-2020 id:: 2261

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ ΟΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Transforming Academic Knowledge to develop Entrepreneurial Universities in Pakistan - TAKE UP (Erasmus+)», με κωδικό 11324501, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με επιστημονικά υπεύθυνη την Αναπλ. Καθηγήτρια Αικατερίνη Πραματάρη, προτίθεται, σύμφωνα με την από 08/04/2020 απόφαση της 43ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών του Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020 (ΑΔΑ: ΩΥΛΧ469Β4Μ-ΓΦΥ), να απασχολήσει με σύμβαση έργου, ορισμένης χρονικής διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών (με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του έργου) έναν (1) συνεργάτη για την εκτέλεση του έργου: «Συλλογή, ανάλυση και διάχυση ερευνητικών αποτελεσμάτων στο πλαίσιο των πακέτων εργασίας (WP): WP1 (Kick-Off and Self-Assessment (entrepreneurial culture at universities)), WP2 (Strategic Action Planning), WP3 (Development of FabLabs in Pakistan), WP4 (Development of locally relevant training and teaching material focused on developing entrepreneurial skills in students), WP5 (Professionalizing entrepreneurial coaching), WP6 (Training and certifying entrepreneurial coaches in Pakistan (Train-the-Trainer)), WP7 (Development of a national TAKE-UP network), WP8 (Dissemination, visibility and exploitation), WP9 (Quality management), και WP10 (Project management)». Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους (έντυπο του Παραρτήματος Α΄) συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 11251, Αθήνα, Πρωτόκολλο, 1ος όροφος, έως 06/05/2020, ώρα 13:00.

14-04-2020 id:: 2260

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ ΟΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Transforming Academic Knowledge to develop Entrepreneurial Universities in Pakistan - TAKE UP (Erasmus+)», με κωδικό 11324501, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με επιστημονικά υπεύθυνη την Αναπλ. Καθηγήτρια Αικατερίνη Πραματάρη, προτίθεται, σύμφωνα με την από 08/04/2020 απόφαση της 43ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών του Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020 (ΑΔΑ: ΩΤΚ6469Β4Μ-Τ07), να απασχολήσει με σύμβαση έργου, ορισμένης χρονικής διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών (με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του έργου) έναν (1) συνεργάτη για την εκτέλεση του έργου: «Συλλογή, ανάλυση και διάχυση ερευνητικών αποτελεσμάτων στο πλαίσιο των πακέτων εργασίας (WP): WP1 (Kick-Off and Self-Assessment (entrepreneurial culture at universities)), WP2 (Strategic Action Planning), WP3 (Development of FabLabs in Pakistan), WP4 (Development of locally relevant training and teaching material focused on developing entrepreneurial skills in students), WP5 (Professionalizing entrepreneurial coaching), WP6 (Training and certifying entrepreneurial coaches in Pakistan (Train-the-Trainer)), WP7 (Development of a national TAKE-UP network), WP8 (Dissemination, visibility and exploitation), WP9 (Quality management), και WP10 (Project management)». Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους (έντυπο του Παραρτήματος Α΄) συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 11251, Αθήνα, Πρωτόκολλο, 1ος όροφος, έως 06/05/2020, ώρα 13:00.

14-04-2020 id:: 2259

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ ΟΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Transforming Academic Knowledge to develop Entrepreneurial Universities in Pakistan - TAKE UP (Erasmus+)», με κωδικό 11324501, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με επιστημονικά υπεύθυνη την Αναπλ. Καθηγήτρια Αικατερίνη Πραματάρη, προτίθεται, σύμφωνα με την από 08/04/2020 απόφαση της 43ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών του Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020 (ΑΔΑ: 69Η0469Β4Μ-ΒΟΞ), να απασχολήσει με σύμβαση έργου, ορισμένης χρονικής διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών (με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του έργου) έναν (1) συνεργάτη για την εκτέλεση του έργου: «Συλλογή, ανάλυση και διάχυση ερευνητικών αποτελεσμάτων στο πλαίσιο των πακέτων εργασίας (WP): WP1 (Kick-Off and Self-Assessment (entrepreneurial culture at universities)), WP2 (Strategic Action Planning), WP3 (Development of FabLabs in Pakistan), WP4 (Development of locally relevant training and teaching material focused on developing entrepreneurial skills in students), WP5 (Professionalizing entrepreneurial coaching), WP6 (Training and certifying entrepreneurial coaches in Pakistan (Train-the-Trainer)), WP7 (Development of a national TAKE-UP network), WP8 (Dissemination, visibility and exploitation), WP9 (Quality management), και WP10 (Project management)». Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους (έντυπο του Παραρτήματος Α΄) συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 11251, Αθήνα, Πρωτόκολλο, 1ος όροφος, έως 06/05/2020, ώρα 13:00.

14-04-2020 id:: 2258

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ ΟΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Transforming Academic Knowledge to develop Entrepreneurial Universities in Pakistan - TAKE UP (Erasmus+)», με κωδικό 11324501, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με επιστημονικά υπεύθυνη την Αναπλ. Καθηγήτρια Αικατερίνη Πραματάρη, προτίθεται, σύμφωνα με την από 08/04/2020 απόφαση της 43ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών του Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020 (ΑΔΑ: ΩΩΕ2469Β4Μ-ΔΧ1), να απασχολήσει με σύμβαση έργου, ορισμένης χρονικής διάρκειας έως έξι (6) μηνών (με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του έργου) έναν (1) συνεργάτη για την εκτέλεση του έργου: «Συλλογή, ανάλυση και διάχυση ερευνητικών αποτελεσμάτων στο πλαίσιο των πακέτων εργασίας (WP): WP1 (Kick-Off and Self-Assessment (entrepreneurial culture at universities)), WP2 (Strategic Action Planning), WP3 (Development of FabLabs in Pakistan), WP4 (Development of locally relevant training and teaching material focused on developing entrepreneurial skills in students), WP5 (Professionalizing entrepreneurial coaching), WP6 (Training and certifying entrepreneurial coaches in Pakistan (Train-the-Trainer)), WP7 (Development of a national TAKE-UP network), WP8 (Dissemination, visibility and exploitation), WP9 (Quality management), και WP10 (Project management)». Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους (έντυπο του Παραρτήματος Α΄) συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 11251, Αθήνα, Πρωτόκολλο, 1ος όροφος, έως 06/05/2020, ώρα 13:00.

14-04-2020 id:: 2257

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ ΟΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «Transforming Academic Knowledge to develop Entrepreneurial Universities in Pakistan - TAKE UP (Erasmus+)», με κωδικό 11324501, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με επιστημονικά υπεύθυνη την Αναπλ. Καθηγήτρια Αικατερίνη Πραματάρη, προτίθεται, σύμφωνα με την από 08/04/2020 απόφαση της 43ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών του Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020 (ΑΔΑ: ΨΩΨΡ469Β4Μ-Ξ9Λ), να απασχολήσει με σύμβαση έργου, ορισμένης χρονικής διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών (με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του έργου) έναν (1) συνεργάτη για την εκτέλεση του έργου: «Συλλογή, ανάλυση και διάχυση ερευνητικών αποτελεσμάτων στο πλαίσιο των πακέτων εργασίας (WP): WP1 (Kick-Off and Self-Assessment (entrepreneurial culture at universities)), WP2 (Strategic Action Planning), WP3 (Development of FabLabs in Pakistan), WP4 (Development of locally relevant training and teaching material focused on developing entrepreneurial skills in students), WP5 (Professionalizing entrepreneurial coaching), WP6 (Training and certifying entrepreneurial coaches in Pakistan (Train-the-Trainer)), WP7 (Development of a national TAKE-UP network), WP8 (Dissemination, visibility and exploitation), WP9 (Quality management), και WP10 (Project management)». Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους (έντυπο του Παραρτήματος Α΄) συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 11251, Αθήνα, Πρωτόκολλο, 1ος όροφος, έως 06/05/2020, ώρα 13:00.

13-04-2020 id:: 2255

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ ΟΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕ ΑΝΟΧΗ ΣΤΙΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ – (LEMONADE)», με κωδικό 11320101, που χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) – Hellenic Foundation for Research and Innovation (HFRI), με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Αναπλ. Καθηγητή του ΟΠΑ κο Σταύρο Τουμπή, προτίθεται, σύμφωνα με την από 08/04/2020 απόφαση της 43ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών του Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020 (ΑΔΑ: ΩΙΦΔ469Β4Μ-8ΓΞ), να απασχολήσει με σύμβαση έργου, έως έξι (6) μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του έργου, έναν (1) Ερευνητή, Υποψήφιο Διδάκτορα. Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί, στο ως άνω φυσικό πρόσωπο, είναι το: «Αλγόριθμοι online μάθησης σε ασύρματα δίκτυα - WP3: Wireless mobile DTNs as the enabling technology of emerging networking applications - Deliverable 3.1: First yearly report for WP3». Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους (έντυπο Παραρτήματος), συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους σημείωμα, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Πρωτόκολλο, Κεφαλληνίας 46, 1ος Όροφος, έως τις 05/05/2020, και ώρα 13:00.

13-04-2020 id:: 2254

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ ΟΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕ ΑΝΟΧΗ ΣΤΙΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ – (LEMONADE)», με κωδικό 11320101, που χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) – Hellenic Foundation for Research and Innovation (HFRI), με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Αναπλ. Καθηγητή του ΟΠΑ κο Σταύρο Τουμπή, προτίθεται, σύμφωνα με την από 08/04/2020 απόφαση της 43ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών του Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020 (ΑΔΑ: ΩΕΛΥ469Β4Μ-ΤΣΩ), να απασχολήσει με σύμβαση έργου, έως δώδεκα (12) μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του έργου, έναν (1) Ερευνητή, Υποψήφιο Διδάκτορα. Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί, στο ως άνω φυσικό πρόσωπο, είναι το: «Υλοποίηση τεχνικών μηχανικής μάθησης σε συστήματα drones και κινητές συσκευές - WP3: Wireless mobile DTNs as the enabling technology of emerging networking applications - Deliverable 3.1: First yearly report for WP3, Deliverable 3.2: Second yearly report for WP3». Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους (έντυπο Παραρτήματος), συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους σημείωμα, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Πρωτόκολλο, Κεφαλληνίας 46, 1ος Όροφος, έως τις 05/05/2020, και ώρα 13:00.

13-04-2020 id:: 2253

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ ΟΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕ ΑΝΟΧΗ ΣΤΙΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ – (LEMONADE)», με κωδικό 11320101, που χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) – Hellenic Foundation for Research and Innovation (HFRI), με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Αναπλ. Καθηγητή του ΟΠΑ κο Σταύρο Τουμπή, προτίθεται, σύμφωνα με την από 08/04/2020 απόφαση της 43ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών του Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020 (ΑΔΑ: ΨΒ8Μ469Β4Μ-9ΞΕ), να απασχολήσει με σύμβαση έργου, έως δώδεκα (12) μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του έργου, έναν (1) Ερευνητή, Υποψήφιο Διδάκτορα. Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί, στο ως άνω φυσικό πρόσωπο, είναι το: «Ενισχυτική μάθηση (Reinforcement Learning) για δίκτυα και το Διαδίκτυο των πραγμάτων - WP3: Wireless mobile DTNs as the enabling technology of emerging networking applications - Deliverable 3.1: First yearly report for WP3, Deliverable 3.2: Second yearly report for WP3». Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους (έντυπο Παραρτήματος), συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους σημείωμα, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Πρωτόκολλο, Κεφαλληνίας 46, 1ος Όροφος, έως τις 05/05/2020, και ώρα 13:00.

13-04-2020 id:: 2252

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ ΟΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕ ΑΝΟΧΗ ΣΤΙΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ – (LEMONADE)», με κωδικό 11320101, που χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) – Hellenic Foundation for Research and Innovation (HFRI), με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Αναπλ. Καθηγητή του ΟΠΑ κο Σταύρο Τουμπή, προτίθεται, σύμφωνα με την από 08/04/2020 απόφαση της 43ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών του Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020 (ΑΔΑ: ΩΘΝ4469Β4Μ-Ε9Χ), να απασχολήσει με σύμβαση έργου, έως εννέα (9) μηνών, έναν (1) Ερευνητή, Μεταπτυχιακό Φοιτητή. Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί, στο ως άνω φυσικό πρόσωπο, είναι το: Ανάπτυξη και Πειραματισμός Ασυρμάτων Δικτύων: 1: Experimentation Deliverable 1.1: First yearly report for WP1». Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους (έντυπο Παραρτήματος), συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους σημείωμα, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Πρωτόκολλο, Κεφαλληνίας 46, 1ος Όροφος, έως τις 05/05/2020, και ώρα 13:00.

10-04-2020 id:: 2251

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «REAL ESTATE ANALYTICS (REA)», με κωδικό 11293501, μέσω της Δράσης: «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», με κωδικό Τ1ΕΔΚ-00022 και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Αναπληρωτή Καθηγητή Δαμιανό Χατζηαντωνίου, προτίθεται, σύμφωνα με την από 08/04/2020 απόφαση της 43ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών του Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020 (ΑΔΑ: 6ΨΧΗ469Β4Μ-2ΘΝ), να απασχολήσει με σύμβαση έργου ένα (1) φυσικό πρόσωπο, Ερευνητή Ανάπτυξης Εφαρμογών. Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί, στο ως άνω φυσικό πρόσωπο, είναι: «Έρευνα Ανάπτυξης μεθοδολογικών εργαλείων (μοντέλων) για προβλήματα της κτηματαγοράς (Real Estate)». Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους (έντυπο Παραρτήματος), συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους σημείωμα, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 1ος Όροφος, Πρωτόκολλο,  έως τις 05/05/2020 και ώρα 13:00.

10-04-2020 id:: 2249

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 1807/8648-20/06.03.2020, Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 9098469Β4Μ-4ΦΣ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Secure Open Federation for Internet Everywhere (SOFIE)», με κωδικό 11280201 (κωδικός θέσης 2802-PR4), που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για την εκτέλεση του έργου: «Συμβολή στο πακέτο εργασίας (WP) του SOFIE: WP4 (Evaluation)». 

10-04-2020 id:: 2248

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 1807/9626-20/12.03.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 6ΙΡΕ469Β4Μ-ΤΛ0), για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «Υποστήριξη αναγκών Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών και της ερευνητικής δραστηριότητας του Πανεπιστημίου καθώς και κάθε άλλης συναφούς προς αυτές δραστηριότητας» με κωδικό 11170001, και με επιστημονικά υ­πεύ­θυνη την Αναπληρώτρια Πρύτανη του Οικονο­μι­κού Πανεπιστημίου Αθηνών, Καθηγήτρια Σάνδρα Κοέν, για ένα (1) συνεργάτη λογιστικής παρακολούθησης ερευνητικών, μελετητικών και εκπαιδευτικών έργων και προγραμμάτων του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ.  

10-04-2020 id:: 2246

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 1807/9814-20/13.03.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΡΩΝ6469Β4Μ-Υ0Η), για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «Γενικά έξοδα λειτουργίας ΚΕΔΙΒΙΜ/ΟΠΑ», με κωδικό 12-0000-00 (90000) και με Επιστημονικό Υ­πεύ­θυνο τον Αναπληρωτή Καθηγητή κ. Γεώργιο Ξυλωμένο, για ένα (1) συνεργάτη οργανωτικής και διαχειριστικής υποστήριξης των eLearning προγραμμάτων για τις ανάγκες του ΚΕΔΙΒΙΜ/ΟΠΑ.  

09-04-2020 id:: 2243

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ ΟΠΑ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «FINE-GRAINED ANALYSIS OF SOFTWARE ECOSYSTEMS AS NETWORKS (FASTEN)», με κωδικό 11297601, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή Διομήδη Σπινέλλη, προτίθεται, σύμφωνα με την από 01/04/2020 απόφαση της 42ης   Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών του Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020 (ΑΔΑ: 6ΛΞ5469Β4Μ-Ι7Φ), να απασχολήσει με σύμβαση έργου χρονικής διάρκειας έως είκοσι ενός (21) μηνών (με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του έργου), έναν (1) συνεργάτη για την εκτέλεση του έργου: «Ανάπτυξη μεθόδων και ανεύρεση κριτηρίων επιλογής λογισμικού από το οποίο θα εξαχθούν γραφήματα κλήσεων, συνδυασμός στοιχείων στατικών και δυναμικών γραφημάτων κλήσεων και μελέτη μορφών αποθήκευσης γραφημάτων κλήσεων στο πλαίσιο των Πακέτων Εργασίας: WP1 (Call graphs for Java/Python/C), WP2 (Developing the FASTEN Knowledge Base), WP3 (Security, Quality and Risk), WP4 (Licensing and Compliance Endocode,) WP5 (Change Impact Analysis), WP6 (Case Studies), WP7 (Dissemination and Exploitation)». Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους (έντυπο του παραρτήματος Α΄) συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα, Πρωτόκολλο, 1ος όροφος, έως 30/04/2020, ώρα 13:00.

02-04-2020 id:: 2236

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 1807/8091-20/04.03.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΩΦΨΙ469Β4Μ-ΑΘ8), για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Χρηματοοικονομική και Τραπεζική» με κωδικό 310006 (ΜΤ-0006), και με επιστημονικό υ­πεύ­θυνο τον Καθηγητή κ. Νικόλαο Τοπάλογλου, για ένα (1) φυσικό πρόσωπο Συνεργάτη Διαχείρισης και Επικοινωνίας.

31-03-2020 id:: 2234

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 1807/47138-19/30.12.2019  Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΨΥΖ6469Β4Μ-ΕΥΔ), που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «HUMAN BRAIN PROJECT» με κωδικό έργου 11288801 (κωδικός θέσης 2888-PR9) για την εκτέλεση του έργου: «Ολοκλήρωση και ανάλυση δεδομένων για κλινικά βιοϊατρικά δεδομένα, στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας WP52- 8.5 [MIP Development, Enhancement, and Robustisation]». 

31-03-2020 id:: 2233

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη συμβάσεων έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 920000/1679-18/23.11.2018  Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΩΧΓΝ469Β4Μ-Ρ6Ι), που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «HUMAN BRAIN PROJECT» με κωδικό έργου 11288801/ΕΡ-2888-01 (κωδικός θέσεων 2888-PR5) για την εκτέλεση του έργου: «Data integration and analysis of biomedical clinical data». 

31-03-2020 id:: 2232

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 920000/1284-18/11.09.2018  Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 66Ο9469Β4Μ-3Α1), που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «HUMAN BRAIN PROJECT» με κωδικό έργου 11288801/ΕΡ-2888-01 (κωδικός θέσης 2888-PR3) για την εκτέλεση του έργου: «Data integration in a virtual integration system of biomedical clinical data». 

 

31-03-2020 id:: 2231

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 920000/886-18/13.06.2018 2ης Επαναδημοσίευσης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 6Φ0Φ469Β4Μ-ΠΗΛ), που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «HUMAN BRAIN PROJECT» με κωδικό έργου 11288801/ΕΡ-2888-01 (κωδικός θέσης 2888-PR1) για την εκτέλεση του έργου: «Data integration in a virtual integration system of biomedical clinical data». 

27-03-2020 id:: 2226

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ ΟΠΑ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έρ­­­γου «ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2019-2020», με κωδικό 11308001, που χρηματοδοτείται  εξ ολοκλήρου από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), με επιστημονικό υ­πεύ­θυνο τον Καθηγητή Δημήτρη Γεωργούτσο, προτίθεται, σύμ­φωνα με την α­­πό 18/03/2020 α­πόφαση της 41ης Συ­ν­ε­δρί­­­ασης της Ε­πιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 με (ΑΔΑ: 6ΧΥΝ469Β4Μ-ΥΩΕ), να απα­σχο­­­­­λήσει με σύμβαση έργου, ορισμένης χρονικής διάρ­κει­­ας έως δώδεκα (12) μηνών, ένα (1) έμπειρο στέλεχος για τη Διοικητική, Οικονομική και Συμβουλευτική Υποστήριξη των δράσεων που αφορούν στο έργο «ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2019-2020». Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα του ανατεθεί είναι το εξής: «Παροχή Διοικητικής, Οικονομικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης του έργου «ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2019-2020» του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ». Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους (έντυπο του Παραρτήματος Α΄) συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους, στη δι­εύ­θυν­ση: ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα, 1ος όροφος, πρωτόκολλο, έως τις 14/04/2020, ώρα 13:00.

27-03-2020 id:: 2225

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ ΟΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ», με κωδικό 11309501 και  Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή Θωμά Μούτο, προτίθεται, σύμφωνα με την από 18/03/2020 απόφαση της 41ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020 (ΑΔΑ: ΩΥΑ4469Β4Μ-ΗΦΒ), να απασχολήσει με σύμβαση έργου, ορισμένης χρονικής διάρκειας έως δέκα εννέα (19) μηνών (έως 31.10.2021), με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του έργου, έναν (1) συνεργάτη. Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί στον ως άνω συνεργάτη είναι το εξής: «Επιστημονική υποστήριξη των ερευνητικών, μελετητικών, εκπαιδευτικών και συναφών δραστηριοτήτων του εργαστηρίου του τμήματος Eurolab». Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους (έντυπο Παραρτήματος Ά), συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους σημείωμα, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Πρωτόκολλο, Κεφαλληνίας 46, 1ος Όροφος, έως τις 14/04/2020, και ώρα 13:00.

26-03-2020 id:: 2223

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ ΟΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ-HRMinSMEs», με κωδικό έργου 11319501, που χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) – Hellenic Foundation for Research and Innovation (HFRI), με Επιστημονικά Υπεύθυνη την Επίκ. Καθηγήτρια του ΟΠΑ κα Άννα-Ελένη Γαλανάκη, προτίθεται, σύμφωνα με την από 11/03/2020 απόφαση της 40ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών του Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020 (ΑΔΑ: 9ΒΟΩ469Β4Μ-96Ε), να απασχολήσει με σύμβαση έργου, έως τριάντα τεσσάρων (34) μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του έργου, ένα (1) φυσικό πρόσωπο. Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί, στο ως άνω φυσικό πρόσωπο, είναι: «Διενέργεια ακαδημαϊκής έρευνας, μελέτη, συγκέντρωση στοιχείων, συνεργασία με άλλους ερευνητές, στατιστική ανάλυση, συγγραφή, επικοινωνία και παρουσίαση αποτελεσμάτων». Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους (έντυπο Παραρτήματος), συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους σημείωμα, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Πρωτόκολλο, Κεφαλληνίας 46, 1ος Όροφος, έως τις 13/04/2020, και ώρα 15:00.

26-03-2020 id:: 2222

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ ΟΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «CREATURES - PROMOTING CREATIVE TOURISM THROUGH NEW EXPERIENTIAL AND SUSTAINABLE ROUTES», με κωδικό 11324301, που συγχρηματοδοτείται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 15% από Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία», με Επιστημονικά Υπεύθυνη την Αναπλ. Καθηγήτρια Ελένη Αποσπόρη, προτίθεται, σύμφωνα με την από 11/03/2020 απόφαση της 40ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών του Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020 (ΑΔΑ: 6ΦΘΑ469Β4Μ-0ΚΦ) να απασχολήσει με σύμβαση έργου έως δέκα τεσσάρων μηνών (14) μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του έργου, έναν (1) συνεργάτη στην κατηγορία Senior Researcher. Το φυσικό αντικείμενο του υπό ανάθεση έργου συνίσταται στα εξής: WP1: Management, WP2: Increase CCI-related businesses, SMEs and start-ups’ capacities and knowledge, WP3: Increase decision makers’ competencies and tools related to CCIs, WP5: Communication. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους (έντυπο του παραρτήματος Α΄) συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους, στη διεύθυνση ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα, Πρωτόκολλο, 1ος όροφος, έως 13/04/2020, ώρα 15:00.

26-03-2020 id:: 2221

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ ΟΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «CREATURES - PROMOTING CREATIVE TOURISM THROUGH NEW EXPERIENTIAL AND SUSTAINABLE ROUTES», με κωδικό 11324301, που συγχρηματοδοτείται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 15% από Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία», με Επιστημονικά Υπεύθυνη την Αναπλ. Καθηγήτρια Ελένη Αποσπόρη, προτίθεται, σύμφωνα με την από 11/03/2020 απόφαση της 40ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών του Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020 (ΑΔΑ: 9ΧΦΩ469Β4Μ-0Κ2) να απασχολήσει με σύμβαση έργου έως είκοσι εννέα μηνών (29) μηνών, έναν (1) συνεργάτη στην κατηγορία Senior International Consultant. Το φυσικό αντικείμενο του υπό ανάθεση έργου συνίσταται στα εξής: WP1: Management, WP2: Increase CCI-related businesses, SMEs and start-ups’ capacities and knowledge, WP3: Increase decision makers’ competencies and tools related to CCIs, WP4: Develop CreaTourES mobile app and multimedia installations for CreaTourists, WP5: Communication. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους (έντυπο του παραρτήματος Α΄) συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους, στη διεύθυνση ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα, Πρωτόκολλο, 1ος όροφος, έως 13/04/2020, ώρα 15:00.

26-03-2020 id:: 2220

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ ΟΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «FEMALE PARTICIPATION IN HIGH-TECH ENTERPRISES (FEMINA)», με κωδικό έργου 11291701, που συγχρηματοδοτείται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 15% από Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία», με Επιστημονικά Υπεύθυνη την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ελένη Αποσπόρη, προτίθεται, σύμφωνα με την από 11/03/2020 απόφαση της 40ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών του Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020 (ΑΔΑ: ΨΝ4Υ469Β4Μ-64Ν) να απασχολήσει με σύμβαση έργου έως τριάντα έξι (36) μηνών (01/06/2020 – 31/05/2023), έναν (1) συνεργάτη στην κατηγορία Senior Researcher. Το φυσικό αντικείμενο του υπό ανάθεση έργου συνίσταται στα εξής: Stage 3: Defining Action Plans (Προσδιορισμός Σχεδίων Δράσης) και Stage 4: Implementing and Monitoring Action Plans (Εφαρμογή και Παρακολούθηση των Σχεδίων Δράσης). Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους (έντυπο του παραρτήματος Α΄) συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους, στη διεύθυνση ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα, Πρωτόκολλο, 1ος όροφος, έως 13/04/2020, ώρα 15:00.

20-03-2020 id:: 2216

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 1807/6168-20/20.02.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 9ΠΙΠ469Β4Μ-0ΜΨ), για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «Υποστήριξη αναγκών μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών και της ερευνητικής δραστηριότητας του Πανεπιστημίου καθώς και άλλης συναφούς με αυτή δραστηριότητας», με κωδικό έργου 11170001, για ένα (1) φυσικό πρόσωπο, για γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ.

20-03-2020 id:: 2214

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 1807/3656-20/04.02.2020, Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 6Ρ4Γ469Β4Μ-ΚΥΜ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «FACTLOG, Energy - Aware Factory Analytics for Process Industries», με κωδικό 11314201 (κωδικός θέσης 3142-PR5), που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για την εκτέλεση του έργου: «Αλγόριθμοι Βελτιστοποίησης και Σχεδιασμός Παραγωγής, στο πλαίσιο των Πακέτων Εργασίας: WP1 (Cognitive Requirements, Use cases and Data), WP5 (Robust Optimisation Methods),  και  WP6 (Integration and Tollset Creation)». 

20-03-2020 id:: 2213

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 1807/4607-20/12.02.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΨΕΣΘ469Β4Μ-Φ5Λ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ: ΜΙΑ ΠΟΛΥΕΠΙΠΕΔΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ – (ΟRGLEARN)», με κωδικό έργου 11319601, που χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) – Hellenic Foundation for Research and Innovation (HFRI), για την εκτέλεση του έργου: «Πολυεπίπεδη μοντελοποίηση δομικών εξισώσεων (Multilevel SEM), για την κάλυψη ερευνητικών κενών σε θέματα οργανωσιακής γνώσης και διαδικασιών μάθησης, μέσω της ανάλυσης των προσδιοριστικών παραγόντων της οργανωσιακής μάθησης, καθώς και μέσω του εμπειρικού ελέγχου των ρυθμιστικών παραγόντων των σχέσεων της οργανωσιακής μάθησης με την εταιρική απόδοση και την καινοτομία». 

20-03-2020 id:: 2212

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 1807/2675-20/27.01.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΨΡΞΟ469Β4Μ-ΜΨΞ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διεθνή Ναυτιλία, Χρηματοοικονομική και Διοίκηση», με κωδικό 310036 (ΜΤ-0036), για την εκτέλεση του έργου: Συμβολή σε πάσης φύσεως θέματα που αφορούν στην οργάνωση, διαχείριση και επικοινωνιακή υποστήριξη του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, και Διεκπεραίωση όλων των θεμάτων φοιτητικής μέριμνας.

20-03-2020 id:: 2211

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ ΟΠΑ) στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 2 «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του ΟΠΑ - Β' Κύκλος Υλοποίησης» της πράξης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5049246» και κωδικό έργου ΕΛΚΕ/ΟΠΑ 11282302, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Αναπληρωτή Καθηγητή Γεώργιο Ξυλωμένο, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου τρεις (3) ειδικούς επιστήμονες, σύμφωνα με την από 18/03/2020 απόφαση της 41ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 (ΑΔΑ: 6ΥΒΧ469Β4Μ-Χ5Κ). Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα τους α­­να­τε­θεί εί­ναι το ε­ξής: «Δράσεις πρόληψης και προαγωγής ψυχικής υγείας των φοιτητών του ΟΠΑ». 

19-03-2020 id:: 2205

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ­/ΟΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Γενικά έξοδα λειτουργίας ΚΕΔΙΒΙΜ/ΟΠΑ», με κωδικό 12-0000-00 (90000), προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου ένα (1) συνεργάτη οργανωτικής και διαχειριστικής υποστήριξης των eLearning προγραμμάτων για τις ανάγκες του ΚΕΔΙΒΙΜ/ΟΠΑ, σύμ­φωνα με την α­­πό 11/03/2020 α­πόφαση της 40ης Συ­ν­ε­δρί­­­ασης της Ε­πιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/­ΟΠΑ του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 (ΑΔΑ: ΩΗΝΦ469Β4Μ-Η5Β). Το φυ­­­­σικό α­ντι­­­κεί­­με­­νο του έρ­γου που θα α­­να­τε­θεί εί­ναι κυ­ρί­ως, εν­­δει­κτικά και όχι πε­ριο­ρι­στι­­­κά, το ε­ξής: Οργανωτική και διαχειριστική υποστήριξη των eLearning προγραμμάτων για τις ανάγκες του ΚΕΔΙΒΙΜ/ΟΠΑ.

13-03-2020 id:: 2204

Ματαίωση διαδικασίας επιλογής ενός (1) φυσικού προσώπου οργανωτικής και διαχειριστικής υποστήριξης εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τις Δομές κατάρτισης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, στο πλαίσιο του έργου «Γενικά έξοδα λειτουργίας ΚΕΔΙΒΙΜ/ΟΠΑ», με κωδικό 12-0000-00 (90000), μέσω της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 1807/35888-19/13-11-2019 και Νο. 44/2019

12-03-2020 id:: 2203

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Α­θη­νών (ΕΛΚΕ /ΟΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Υποστήριξη αναγκών μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών & της ερευνητικής δραστηριότητας του Πανεπιστημίου καθώς & κάθε άλλης συναφούς προς αυτές δραστηριότητας» με κωδικό 11170001, και με επιστημονικά υπεύθυνη, την Καθηγήτρια Σάνδρα Κοέν, προ­τί­θεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, ένα (1) συνεργάτη λογιστικής παρακολούθησης ερευνητικών, μελετητικών και εκπαιδευτικών έργων και προ­­γραμ­­­μά­­των του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, σύμφωνα με την από 11/03/2020 απόφαση της 40ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 (ΑΔΑ: 9ΠΞ9469Β4Μ-ΑΧΘ). Το φυ­­­­σικό α­ντι­­­κείμε­νο του έργου που θα α­­να­τε­θεί εί­ναι, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, κυρίως το ε­ξής: Λογιστική παρακολούθηση ερευνητικών, μελετητικών και εκπαιδευτικών έργων και προ­γραμ­­μά­των του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ

12-03-2020 id:: 2202

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Α­θη­νών (ΕΛΚΕ­/ ΟΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο "Διοικητική των Επιχειρήσεων με Διεθνή Προσανατολισμό (Master in Business Administration - MBA INTERNATIONAL)"» με κωδικό 310009 (ΜΤ-0009) και  Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Αναπλ. Καθηγητή κ. Klas Eric Soderquist, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, ένα (1) φυσικό πρόσωπο, συνεργάτη οργανωτικής, διαχειριστικής και επικοινωνιακής υποστήριξης,  σύμφωνα με την από 11/03/2020 απόφαση της 40ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών του Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020 (ΑΔΑ: ΩΩΚ2469Β4Μ-ΔΚΝ).

06-03-2020 id:: 2195

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ ΟΠΑ),  στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Secure Open Federation for Internet Everywhere (SOFIE)», με κωδικό 11280201, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή Γεώργιο Πολύζο, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, ορισμένης χρονικής διάρκειας έως δέκα (10) μηνών (με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του έργου) έναν (1) συνεργάτη για την εκτέλεση του κάτωθι έργου: «Συμβολή στο πακέτο εργασίας (WP) του SOFIE: WP4 (Evaluation)». Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους (έντυπο του Παραρτήματος Α΄) συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα, Πρωτόκολλο, 1ος όροφος, έως 20/03/2020, ώρα 16:00.

05-03-2020 id:: 2193

Λόγω του ότι διαπιστώνεται διαφοροποίηση των αναγκών του ΕΛΚΕ όσον αφορά στο θέμα της επιλογής ενός Δικηγόρου για τη νομική υποστήριξη του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, σύμφωνα με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ.πρωτ.: 000000/2251-18 (16/07/2018) και σε συνδυασμό με τη δυνατότητα κάλυψης των τρεχουσών αναγκών από τη Νομική Υπηρεσία του ΟΠΑ, τα μέλη της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ομόφωνα αποφασίζουν τη ματαίωση της διαδικασίας επιλογής Δικηγόρου.

04-03-2020 id:: 2186

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Α­θη­νών (ΕΛΚΕ­/ ΟΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Χρηματοοικονομική και Τραπεζική» με κωδικό 310006 (ΜΤ-0006) και  Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή Νικόλαο Τοπάλογλου, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, ένα (1) φυσικό πρόσωπο Συνεργάτη Διαχείρισης και Επικοινωνίας. Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί, στο ως άνω φυσικό πρόσωπο, είναι το εξής: «Εξυπηρέτηση των μεταπτυχιακών φοιτητών και διεκπεραίωση όλων των θεμάτων φοιτητικής μέριμνας, ενημέρωση των ενδιαφερόμενων για το πρόγραμμα, επιμέλεια και σύνταξη οδηγού σπουδών και πάσης φύσεως ενημερωτικών/διαφημιστικών εντύπων, διοργάνωση και υποστήριξη τελετών αποφοίτησης, εκπαιδευτικών επισκέψεων, συνεδρίων και λοιπών εκδηλώσεων, προώθηση του προγράμματος στα ΜΜΕ και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διεξαγωγή έρευνας αγοράς και πρόχειρων μειοδοτικών διαγωνισμών για όποια από τις παραπάνω ενέργειες απαιτείται». Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους (έντυπο Παραρτήματος), συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους σημείωμα, στη διεύθυνση: Γραμματεία Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών ΣΧΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΠΑ, Ευελπίδων 47α και Λευκάδος 33, 9ος όροφος, γραφείο 908-909, Αθήνα 11362, μέχρι την Πέμπτη, 19/03/2020 (ώρα 14:00).

04-03-2020 id:: 2184

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 1807/2796-20/27.01.2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 6ΧΠΣ469Β4Μ-65Υ), για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «Ενίσχυση Εκπαιδευτικής & Ερευνητικής Δραστηριότητας Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας» με κωδικό  11309401, για ένα (1) φυσικό πρόσωπο, συνεργάτη δημοσίων σχέσεων, προβολής και επικοινωνίας.

20-02-2020 id:: 2165

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Α­θη­νών (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Υποστήριξη αναγκών μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπου­δών και της ερευνητικής δραστηριότητας του Πανεπιστημίου καθώς και άλλης συ­ναφούς με αυ­τή δραστηριότητας», με κωδικό έργου 11170001 και με Επιστημονικά Υπεύθυνη την Καθηγήτρια κα. Κοέν Σάνδρα, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου με ένα (1) φυσικό πρόσωπο, για γραμματειακή και διοικητική υποστήριξη του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ. Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί στο ως άνω φυσικό πρόσωπο, είναι «Υποστήριξη του Προέδρου και της Επιτροπής Διαχείρισης & Ερευνών του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ σε θέματα γραμματειακής υποστήριξης, οργάνωσης και επικοινωνίας και Υποστήριξη στην επιμέλεια και οργάνωση των πρακτικών των Συνεδριάσεων της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ». Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους (έντυπο Παραρτήματος), συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους σημείωμα, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46 (1ος όροφος), Αθήνα 11251, το αργότερο μέχρι τη Παρασκευή, 06/03/2020 και ώρα 16:00.

12-02-2020 id:: 2156

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ ΟΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ: ΜΙΑ ΠΟΛΥΕΠΙΠΕΔΗ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ – (ΟRGLEARN)» με κωδικό έργου 11319601, προτίθεται, να απασχολήσει με σύμβαση έργου, έως δέκα οκτώ (18) μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του έργου, ένα (1) φυσικό πρόσωπο, Μεταδιδάκτορα Ερευνητή. Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί, στο ως άνω φυσικό πρόσωπο, είναι «Πολυεπίπεδη μοντελοποίηση δομικών εξισώσεων (Multilevel SEM), για την κάλυψη ερευνητικών κενών σε θέματα οργανωσιακής γνώσης και διαδικασιών μάθησης, μέσω της ανάλυσης των προσδιοριστικών παραγόντων της οργανωσιακής μάθησης, καθώς και μέσω του εμπειρικού ελέγχου των ρυθμιστικών παραγόντων των σχέσεων της οργανωσιακής μάθησης με την εταιρική απόδοση και την καινοτομία». Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους (έντυπο Παραρτήματος), συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους σημείωμα, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Πρωτόκολλο, Κεφαλληνίας 46, 1ος Όροφος, έως τις 26/02/2020, και ώρα 16:00. 

10-02-2020 id:: 2149

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη συμβάσεων έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 1807/45600-19/19.12.2019, Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 6ΥΘΟ469Β4Μ-9ΟΞ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «HUMAN BRAIN PROJECT», με κωδικό 11288801 (κωδικός θέσεων 2888-PR8), που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για την εκτέλεση του έργου: «Ολοκλήρωση και ανάλυση δεδομένων για κλινικά βιοϊατρικά δεδομένα, στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας WP52- 8.5 [MIP Development, Enhancement, and Robustisation]». 

07-02-2020 id:: 2147

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 1807/46943-19/27.12.2019, Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 6ΥΞ9469Β4Μ-9Ι6), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «INTEROPERABLE SOLUTIONS CONNECTING SMART HOMES, BUILDINGS AND GRIDS (INTERCONNECT)», με κωδικό 11315301 (κωδικός θέσης 3153-PR1), που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για την εκτέλεση του έργου: «Συμβολή στα πακέτα εργασίας (WP) του InterConnect: WP7 (Large-scale Demonstration and Integration of Solutions), WP8 (Fostering Innovation Through Bottom-up Projects), WP9 (Sustainability of the InterConnect Project), και WP10 (Communication, Dissemination and Exploitation)».

04-02-2020 id:: 2145

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ ΟΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «FACTLOG, Energy - Aware Factory Analytics for Process Industries», με κωδικό 11314201, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με επιστημονικό υπεύθυνο τον Αναπληρωτή Καθηγητή Ιωάννη Μούρτο, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, ορισμένης χρονικής διάρκειας έως δέκα (10) μηνών (με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του έργου) έναν (1) συνεργάτη για την εκτέλεση του έργου «Αλγόριθμοι Βελτιστοποίησης και Σχεδιασμός Παραγωγής, στο πλαίσιο των Πακέτων Εργασίας: WP1 (Cognitive Requirements, Use cases and Data), WP5 (Robust Optimisation Methods), και WP6 (Integration and Tollset Creation)». Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους (έντυπο του Παραρτήματος Α΄) συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 11251, Αθήνα, Πρωτόκολλο, 1ος όροφος, έως 18/02/2020, ώρα 13:00.

04-02-2020 id:: 2144

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ ΟΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ-HRMinSMEs», με κωδικό έργου 11319501, που χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) – Hellenic Foundation for Research and Innovation (HFRI), με Επιστημονικά Υπεύθυνη την Επίκ. Καθηγήτρια του ΟΠΑ κα Άννα-Ελένη Γαλανάκη, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, έως τριάντα τεσσάρων (34) μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του έργου, ένα (1) φυσικό πρόσωπο. Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί, στο ως άνω φυσικό πρόσωπο, είναι η «Διενέργεια ακαδημαϊκής έρευνας, μελέτη, συγκέντρωση στοιχείων, συνεργασία με άλλους ερευνητές, στατιστική ανάλυση, συγγραφή, επικοινωνία και παρουσίαση αποτελεσμάτων». Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους (έντυπο Παραρτήματος), συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους σημείωμα, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Πρωτόκολλο, Κεφαλληνίας 46, 1ος Όροφος, έως τις 18/02/2020, και ώρα 16:00.

31-01-2020 id:: 2138

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης με έως δύο (2) φυσικά πρόσωπα, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 1807/38775-19/27.11.2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: Ψ0ΖΛ469Β4Μ-ΛΛΖ), για τις ανάγκες του έργου με τίτλο: «Κάλυψη λειτουργικών αναγκών ΟΠΑ – (ΕΡ-2695-01)», με κωδικό 11269501. 

27-01-2020 id:: 2130

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, προκειμένου να καλύψει διδακτικές ανάγκες του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, ενδιαφέρεται να προσλάβει με σύμβαση Ακαδημαϊκό Υπότροφο για τη διδασκαλία του μαθήματος «Ηλεκτρονική Επικοινωνία» του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020. Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι θα είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, παρακαλούνται να καταθέσουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη Γραμματεία του Τμήματος, αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, βιογραφικό σημείωμα, συνοπτικό υπόμνημα εργασιών, αντίγραφα τίτλων σπουδών, με αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ (ΔΙΚΑΤΣΑ), όπου απαιτείται, βεβαίωση διδακτικής εμπειρίας, εφόσον υπάρχει, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: secretary.marketing@aueb.gr, μέχρι και Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου 2020. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: 210-8203 101 και 210-8203 102.

27-01-2020 id:: 2129

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών», με κωδικό 310023 (ΜΤ-0023) προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, μερικής απασχόλησης,  χρονικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μηνών (με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του έργου), ένα (1) φυσικό πρόσωπο, για την εκτέλεση του έργου: - Συλλογή στοιχείων για φοιτητές Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων, διοργάνωση εκδηλώσεων-τελετών, καθώς και επικοινωνία με εταιρείες για προώθηση και προβολή του Προγράμματος, - Δημιουργία πλάνου διαφήμισης και επικοινωνίας και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων προηγούμενων σειρών. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους (έντυπο Παραρτήματος), συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους σημείωμα, στη διεύθυνση: Ευελπίδων 47Α & Λευκάδος 33, Αθήνα 113 62 (κτήριο Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, 7ος όροφος, Γραφείο 705), μέχρι τις 11/02/2020, και ώρα 15:00.

27-01-2020 id:: 2128

Ο ΕΛΚΕ ΟΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ενίσχυση Εκπαιδευτικής & Ερευνητικής Δραστηριότητας Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας» με κωδικό  11309401, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, ένα (1) φυσικό πρόσωπο συνεργάτη δημοσίων σχέσεων, προβολής και επικοινωνίας. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους (έντυπο Παραρτήματος), συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους σημείωμα, στη διεύθυνση: Κε­φαλ­λη­νίας 46, 11251 Αθήνα, 1ος όροφος (Πρω­τόκολλο), το αργότερο μέχρι την Τετάρτη, 12/02/2020, και ώρα 16:00.

27-01-2020 id:: 2127

Ο ΕΛΚΕ ΟΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διεθνή Ναυτιλία, Χρηματοοικονομική και Διοίκηση», με κωδικό 310036 (ΜΤ-0036), προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου χρονικής διάρκειας έως έξι (6) μηνών (με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του έργου), ένα (1) φυσικό πρόσωπο, για την εκτέλεση του έργου:​​​​​​ "Συμβολή σε πάσης φύσεως θέματα που αφορούν στην οργάνωση, διαχείριση και επικοινωνιακή υποστήριξη του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, ​​​​​​​Διεκπεραίωση όλων των θεμάτων φοιτητικής μέριμνας". Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους, συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους σημείωμα, στη διεύθυνση: Ευελπίδων 47Α & Λευκάδος 33, Αθήνα 113 62 (κτήριο Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, 7ος όροφος, Γραφείο 705), μέχρι τις 11/02/2020, και ώρα 15:00.

27-01-2020 id:: 2126

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 1807/45893-19/23.12.2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΨΥΦΜ469Β4Μ-Ξ53), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «FEMALE PARTICIPATION IN HIGH-TECH ENTERPRISES (FEMINA)» με κωδικό έργου 11291701, που συγχρηματοδοτείται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 15% από Εθνικούς Πόρους (Στόχος: «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία»), για την εκτέλεση του έργου: Stage 2 – Understanding Solutions, Stage 3 – Defining Action Plans, Stage 4 – Implementing and Monitoring Action Plans.

24-01-2020 id:: 2125

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 1807/45599-19/19.12.2019, Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΨΡ7Υ469Β4Μ-Θ6Μ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «FINE-GRAINED ANALYSIS OF SOFTWARE ECOSYSTEMS AS NETWORKS (FASTEN)», με κωδικό έργου 11297601 (κωδικός θέσης 2976-PR7), που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για την εκτέλεση του έργου: «Ανάπτυξη μεθόδων και ανεύρεση κριτηρίων επιλογής λογισμικού από το οποίο θα εξαχθούν γραφήματα κλήσεων, συνδυασμός στοιχείων στατικών και δυναμικών γραφημάτων κλήσεων και μελέτη μορφών αποθήκευσης γραφημάτων κλήσεων στο πλαίσιο των Πακέτων Εργασίας: WP1 (Call graphs for Java/Python/C), WP2 (Developing the FASTEN Knowledge Base), WP3 (Security, Quality and Risk), WP4 (Licensing and Compliance Endocode), WP5 (Change Impact Analysis), WP6 (Case Studies), WP7 (Dissemination and Exploitation), WP8 (Project Management)». 

24-01-2020 id:: 2124

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 1807/45598-19/19.12.2019, Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΩΝΞ1469Β4Μ-ΧΑΖ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «FINE-GRAINED ANALYSIS OF SOFTWARE ECOSYSTEMS AS NETWORKS (FASTEN)», με κωδικό έργου 11297601 (κωδικός θέσης 2976-PR6), που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για την εκτέλεση του έργου: «Ανάπτυξη μεθόδων και ανεύρεση κριτηρίων επιλογής λογισμικού από το οποίο θα εξαχθούν γραφήματα κλήσεων, συνδυασμός στοιχείων στατικών και δυναμικών γραφημάτων κλήσεων και μελέτη μορφών αποθήκευσης γραφημάτων κλήσεων στο πλαίσιο των Πακέτων Εργασίας: WP1 (Call graphs for Java/Python/C), WP2 (Developing the FASTEN Knowledge Base), WP3 (Security, Quality and Risk), WP4 (Licensing and Compliance Endocode), WP5 (Change Impact Analysis), WP6 (Case Studies), WP7 (Dissemination and Exploitation)». 

21-01-2020 id:: 2120

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών προκειμένου να καλύψει διδακτικές ανάγκες του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, ενδιαφέρεται να προσλάβει Συμβασιούχους Διδάσκοντες ή Ακαδημαϊκούς Υποτρόφους για τη διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού και οργανωτικού έργου κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μέχρι την Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2020, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας (ode@aueb.gr). 

21-01-2020 id:: 2119

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών προκειμένου να καλύψει διδακτικές ανάγκες του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, ενδιαφέρεται να προσλάβει έναν Ακαδημαϊκό Υπότροφο για τη διδασκαλία του μαθήματος "Εισαγωγή στην Οικονομική Θεωρία", του εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά (αίτηση, πλήρες βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφα πτυχίων) θα αποστέλλονται  σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας: dmst@aueb.gr, μέχρι τις 2  Φεβρουαρίου  2020. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: 210-8203 110, 210-8203 129.

13-01-2020 id:: 2103

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών προκειμένου να καλύψει διδακτικές ανάγκες του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, ενδιαφέρεται να προσλάβει Ακαδημαϊκούς Υποτρόφους για τη διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού και οργανωτικού έργου κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να καταθέσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας (accfin@aueb.gr), μέχρι τη Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 2020

30-12-2019 id:: 2098

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων ‘Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ ΟΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «HUMAN BRAIN PROJECT», με κωδικό 11288801, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με επιστημονικό υπεύθυνο, τον Καθηγητή Βασίλειο Βασσάλο, προτίθεται, σύμφωνα με την από 11/12/2019 απόφαση της 30ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών του Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020 (ΑΔΑ: ΩΣΡ4469Β4Μ-Θ3Β), να απασχολήσει με σύμβαση έργου, χρονικής διάρκειας έως δύο (2) μηνών, έναν (1) Επιστήμονα Πληροφορικής για την εκτέλεση του κάτωθι έργου: «Ολοκλήρωση και ανάλυση δεδομένων για κλινικά βιοϊατρικά δεδομένα, στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας WP52- 8.5 [MIP Development, Enhancement, and Robustisation]». Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους (έντυπο του παραρτήματος Α΄) συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα, πρωτόκολλο, 1ος όροφος, έως 16/01/2020, ώρα 16:00. Να σημειωθεί ότι ο ΕΛΚΕ ΟΠΑ θα παραμείνει κλειστός από τις 31/12/2019-02/01/2020, και στις  06/01/2020.

27-12-2019 id:: 2097

Ο ΕΛΚΕ ΟΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «INTEROPERABLE SOLUTIONS CONNECTING SMART HOMES, BUILDINGS AND GRIDS (INTERCONNECT)», με κωδικό 11315301, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, ορισμένης χρονικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μηνών (με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του έργου) έναν (1) συνεργάτη για την εκτέλεση του έργου:​​​​​​​ «Συμβολή στα πακέτα εργασίας (WP) του InterConnect: WP7 (Large-scale Demonstration and Integration of Solutions), WP8 (Fostering Innovation Through Bottom-up Projects), WP9 (Sustainability of the InterConnect Project), και WP10 (Communication, Dissemination and Exploitation)». Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους (έντυπο του Παραρτήματος Α΄) συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα, Πρωτόκολλο, 1ος όροφος, έως 15/01/2020, ώρα 16:00. Τηλέφωνο επικοινωνίας: Ρούλα Παρσαλίδου, 210-8203 839.

23-12-2019 id:: 2095

Ο ΕΛΚΕ ΟΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «FEMALE PARTICIPATION IN HIGH-TECH ENTERPRISES (FEMINA)», με κωδικό έργου 11291701, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου έως σαράντα ενός μηνών (41) μηνών (έως 31/05/2023), έναν (1) συνεργάτη στην κατηγορία Senior International Consultant. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους (έντυπο του παραρτήματος Α΄) συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους, στη διεύθυνση ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα, πρωτόκολλο, 1ος όροφος, έως 14/01/2020, ώρα 16:00.Τηλέφωνο επικοινωνίας: Ρούλα Παρσαλίδου, 210-8203 839.

23-12-2019 id:: 2093

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 1807/35867-19/13.11.2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: Ψ43Τ469Β4Μ-9Γ8), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «THE GREEK INNOVATION HUB - 1η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣXΥΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ», με κωδικό έργου 11299701, που χρηματοδοτείται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) – General Secretariat for Research and Technology (GSRT) και το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) – Hellenic Foundation for Research and Innovation (HFRI), για την εκτέλεση του έργου: «Συμμετοχή στις ενότητες εργασίας: ΕΕ1 "Διαδίκτυο και δεδομένα, ο οικονομικός αντίκτυπος στην Ελληνική οικονομία", ΕΕ2 "Ψηφιοποίηση και Διαδίκτυο στην Ελληνική εκπαίδευση", και ΕΕ4 "Ο Ελληνικός κόμβος καινοτομίας – ένα εργαλείο για εφευρέτες, ερευνητές, επενδυτές και δημόσιους λειτουργούς». 

23-12-2019 id:: 2092

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 1807/36135-19/14.11.2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: Ψ236469Β4Μ-ΜΣΡ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου, «CERTIFICATE IN NEGOTIATIONS-elearning», με κωδικό 20538, για την εκτέλεση του έργου: «Συνεργάτης Τεχνικής Υποστήριξης». 

23-12-2019 id:: 2091

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 1807/38875-19/28.11.2019, Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΩΘΔΝ469Β4Μ-Κ1Φ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «FACTLOG, Energy - Aware Factory Analytics for Process Industries», με κωδικό 11314201 (κωδικός θέσης 3142-PR4), που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για την εκτέλεση του έργου: «Αλγόριθμοι Βελτιστοποίησης και Σχεδιασμός Παραγωγής, στο πλαίσιο των Πακέτων Εργασίας: WP1 (Cognitive Requirements, Use cases and Data), WP5 (Robust Optimisation Methods),  και  WP6 (Integration and Tollset Creation)».

23-12-2019 id:: 2090

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 1807/38874-19/28.11.2019, Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΨΖ1Σ469Β4Μ-ΤΝ0), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «FACTLOG, Energy - Aware Factory Analytics for Process Industries», με κωδικό 11314201 (κωδικός θέσης 3142-PR3), που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για την εκτέλεση του έργου: «Ανάλυση και σχεδίαση συστημάτων για την εφοδιαστική αλυσίδα και την παραγωγή, στο πλαίσιο των Πακέτων Εργασίας: WP1 (Cognitive Requirements, Use cases and Data),  και WP8 (Dissemination, Business Innovation and Impact creation)». 

23-12-2019 id:: 2089

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 1807/38873-19/28.11.2019, Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΩΦΕΞ469Β4Μ-Ω1Ε), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «FACTLOG, Energy - Aware Factory Analytics for Process Industries», με κωδικό 11314201 (κωδικός θέσης 3142-PR2), που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για την εκτέλεση του έργου: «Αλγόριθμοι βελτιστοποίησης για τον χρονοπρογραμματισμό παραγωγής υπό περιορισμένους πόρους, στο πλαίσιο των Πακέτων Εργασίας: WP1 (Cognitive Requirements, Use cases and Data), WP3 (Enhanced Cognitive Twins, WP5 (Robust Optimisation Methods),  WP6 (Integration και Tollset Creation), και WP7 (Cognitive retrofitting of process plants)». 

23-12-2019 id:: 2088

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 1807/38872-19/28.11.2019, Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 9Η7Μ469Β4Μ-ΡΘΧ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «FACTLOG, Energy - Aware Factory Analytics for Process Industries», με κωδικό 11314201 (κωδικός θέσης 3142-PR1), που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για την εκτέλεση του έργου: «Έρευνα παρακίνησης χρηστών, σχεδιασμός και ανάπτυξη νέων τεχνολογιών μέσω συλλογής απαιτήσεων χρηστών, στο πλαίσιο των Πακέτων Εργασίας: WP1 (Cognitive Requirements, Use cases and Data), WP2 (Analytics and AI for Cognitive factories), WP3 (Enhanced Cognitive Twins), WP5 (Robust Optimisation Methods), και WP8 (Dissemination, Business Innovation and Impact creation)». 

19-12-2019 id:: 2087

Ο ΕΛΚΕ ΟΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «HUMAN BRAIN PROJECT», με κωδικό έργου 11288801, προτίθεται να απασχολήσει με συμβάσεις έργου, χρονικής διάρκειας έως τριών (3) μηνών (με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του έργου), δύο (2) Επιστήμονες Πληροφορικής για την εκτέλεση του έργου:​​​​​​​ «Ολοκλήρωση και ανάλυση δεδομένων για κλινικά βιοϊατρικά δεδομένα, στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας WP52- 8.5 [MIP Development, Enhancement, and Robustisation]». Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους (έντυπο του παραρτήματος Α΄) συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 112 51 Αθήνα, πρωτόκολλο, 1ος όροφος, έως 10/01/2020, ώρα 16:00.Τηλέφωνο επικοινωνίας: Ρούλα Παρσαλίδου 210-8203 839.

19-12-2019 id:: 2086

Ο ΕΛΚΕ ΟΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «FINE-GRAINED ANALYSIS OF SOFTWARE ECOSYSTEMS AS NETWORKS (FASTEN)», με κωδικό 11297601, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου χρονικής διάρκειας έως είκοσι τεσσάρων (24) μηνών (με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του έργου), έναν (1) συνεργάτη για την εκτέλεση του έργου: «Ανάπτυξη μεθόδων και ανεύρεση κριτηρίων επιλογής λογισμικού από το οποίο θα εξαχθούν γραφήματα κλήσεων, συνδυασμός στοιχείων στατικών και δυναμικών γραφημάτων κλήσεων και μελέτη μορφών αποθήκευσης γραφημάτων κλήσεων στο πλαίσιο των Πακέτων Εργασίας: WP1 (Call graphs for Java/Python/C), WP2 (Developing the FASTEN Knowledge Base), WP3 (Security, Quality and Risk), WP4 (Licensing and Compliance Endocode), WP5 (Change Impact Analysis), WP6 (Case Studies), WP7 (Dissemination and Exploitation), WP8 (Project Management)». Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους (έντυπο του παραρτήματος Α΄) συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 112 51 Αθήνα, πρωτόκολλο, 1ος όροφος, έως 10/01/2020, ώρα 16:00. Τηλέφωνο επικοινωνίας: Ρούλα Παρσαλίδου, 210-8203 839.

19-12-2019 id:: 2085

Ο ΕΛΚΕ ΟΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «FINE-GRAINED ANALYSIS OF SOFTWARE ECOSYSTEMS AS NETWORKS (FASTEN)», με κωδικό 11297601, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου χρονικής διάρκειας έως είκοσι τεσσάρων (24) μηνών (με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του έργου), έναν  (1) συνεργάτη για την εκτέλεση του έργου: «Ανάπτυξη μεθόδων και ανεύρεση κριτηρίων επιλογής λογισμικού από το οποίο θα εξαχθούν γραφήματα κλήσεων, συνδυασμός στοιχείων στατικών και δυναμικών γραφημάτων κλήσεων και μελέτη μορφών αποθήκευσης γραφημάτων κλήσεων στο πλαίσιο των Πακέτων Εργασίας: WP1 (Call graphs for Java/Python/C), WP2 (Developing the FASTEN Knowledge Base), WP3 (Security, Quality and Risk), WP4 (Licensing and Compliance Endocode), WP5 (Change Impact Analysis), WP6 (Case Studies), WP7 (Dissemination and Exploitation)». Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους (έντυπο του παραρτήματος Α΄) συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 112 51 Αθήνα, πρωτόκολλο, 1ος όροφος, έως 10/01/2020, ώρα 16:00. Τηλέφωνο επικοινωνίας: Ρούλα Παρσαλίδου, 210-8203 839.

19-12-2019 id:: 2083

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ.πρωτ. 1807/35996-19/14.11.2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 6Δ30469Β4Μ-ΝΦΗ), στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης  «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018-2019 στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών» και κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5045168, που εκτελείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» (Κωδικός Πρόσκλησης ΕΔΒΜ96, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, προκειμένου να εντάξει στην παραπάνω Πράξη για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, νέους Επιστήμονες κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης.

19-12-2019 id:: 2082

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, ), για τις ανάγκες του έργου «Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο "Διοικητική των Επιχειρήσεων με Διεθνή Προσανατολισμό (Master in Business Administration - MBA INTERNATIONAL)"» με κωδικό 310009 (ΜΤ-0009), για ένα (1) φυσικό πρόσωπο, για την Επικουρική υποστήριξη στην οργάνωση, διαχείριση και επικοινωνία του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών και τη Διεκπεραίωση θεμάτων φοιτητικής μέριμνας.

19-12-2019 id:: 2081

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, για τις ανάγκες του έργου «Γενικά έξοδα λειτουργίας ΚΕΔΙΒΙΜ/ΟΠΑ», με κωδικό 12-0000-00 (90000), για έναν (1) συνεργάτη οργανωτικής και διαχειριστικής υποστήριξης εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τις Δομές κατάρτισης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

19-12-2019 id:: 2080

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης με δύο (2) φυσικά πρόσωπα), για τις ανάγκες του έργου «Πόροι εσόδων ΟΠΑ από ΠΜΣ (Υποστήριξη αναγκών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ερευνητικής δραστηριότητας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, λειτουργικών αναγκών του Ιδρύματος και κάθε άλλης, συναφούς προς αυτές, δραστηριότητας)–(ΕΡ-2945-01)» με κωδικό 11294501, για δύο (2) φυσικά πρόσωπα για επιμέλεια, τεχνική βοηθητική υποστήριξη και επίβλεψη ορθής λειτουργίας των χώρων και εγκαταστάσεων του Οικονομικού πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ).

19-12-2019 id:: 2079

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 1807/38592-19/26.11.2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: Ψ5ΦΗ469Β4Μ-ΛΣΙ), για τις ανάγκες του έργου «Πόροι εσόδων Ο.Π.Α. από Π.Μ.Σ. (Υποστήριξη αναγκών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ερευνητικής δραστηριότητας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, λειτουργικών αναγκών του Ιδρύματος και κάθε άλλης, συναφούς προς αυτές, δραστηριότητας)–(ΕΡ-2945-01)» με κωδικό 11294501, για ένα (1) φυσικό πρόσωπο, Ειδικό Επιστήμονα για την υποστήριξη των πρυτανικών αρχών, μέσω της εκπόνησης μελετών και της σύνταξης προτάσεων, σε θέματα που αφορούν την εκπαιδευτική, ερευνητική και διοικητική αναβάθμιση του Ιδρύματος, τη διακυβέρνηση και στρατηγική του Ιδρύματος, την ενίσχυση της διεθνοποίησης του Ιδρύματος και τη διερεύνηση ευκαιριών χρηματοδότησης του Ιδρύματος από εθνικούς ή Ευρωπαϊκούς πόρους.

19-12-2019 id:: 2078

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 1807/35824-19/13.11.2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 9ΩΞΠ469Β4Μ-8Ν1), για τις ανάγκες του έργου «Πόροι εσόδων Ο.Π.Α. από Π.Μ.Σ. (Υποστήριξη αναγκών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ερευνητικής δραστηριότητας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, λειτουργικών αναγκών του Ιδρύματος και κάθε άλλης, συναφούς προς αυτές, δραστηριότητας)–(ΕΡ-2945-01)» με κωδικό 11294501, για ένα (1) φυσικό πρόσωπο, Ειδικό Επιστήμονα για την υποστήριξη στις δράσεις εξωτερικής επικοινωνίας και κοινωνικής προσφοράς του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ).

13-12-2019 id:: 2064

Το ΟΠΑ, προκειμένου να καλύψει διδακτικές ανάγκες του Τμήματος Πληροφορικής, ενδιαφέρεται να προσλάβει έναν διδάσκοντα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, για επικουρικό έργο στο μάθημα «Κατανεμημένα Συστήματα» Εαρινού Εξαμήνου του Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020.Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν αίτηση, πλήρες βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφα πτυχίων και αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ (όπου απαιτείται), σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας: infotech@aueb.gr μέχρι την 15η Ιανουαρίου 2020. Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τη Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής, τηλ.: 210-8203 426 και 210-8230 940.

04-12-2019 id:: 2046

Το ΟΠΑ, προκειμένου να καλύψει διδακτικές ανάγκες του Τμήματος Στατιστικής, ενδιαφέρεται να προσλάβει έναν (1) διδάσκοντα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, για αυτοδύναμη διδασκαλία και παροχή επικουρικού διδακτικού έργου στο μάθημα «Ανάλυση Χρονολογικών Σειρών» του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών, εαρινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2019-2020. Οι ενδιαφερόμενοι, καλούνται να υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας του Τμήματος Στατιστικής: stat@aueb.gr (ή να τα αποστείλουν ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γραμματεία Τμήματος Στατιστικής, Πατησίων 76, Τ.Κ. 104 34 – Αθήνα), μέχρι την Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου 2019. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος (τηλ.: 210-8203 111, 112, 113).

04-12-2019 id:: 2045

Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι θα είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, παρακαλούνται να καταθέσουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη Γραμματεία του Τμήματος, αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, βιογραφικό σημείωμα, συνοπτικό υπόμνημα εργασιών, αντίγραφα τίτλων σπουδών, με αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ (ΔΙΚΑΤΣΑ), όπου απαιτείται, βεβαίωση διδακτικής εμπειρίας, εφόσον υπάρχει, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: secretary.marketing@aueb.gr , μέχρι και  Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2019.

04-12-2019 id:: 2044

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας ή να αποστείλουν ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γραμματεία Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, Πατησίων 76, Τ.Κ. 10434 Αθήνα, μέχρι την Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2019, τα ακόλουθα δικαιολογητικά.

28-11-2019 id:: 2018

Ο ΕΛΚΕ ΟΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «FACTLOG, Energy - Aware Factory Analytics for Process Industries», με κωδικό 11314201, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, ορισμένης χρονικής διάρκειας έως τριάντα (30) μηνών (με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του έργου) έναν (1) συνεργάτη για την εκτέλεση του έργου: ​​​​​​​«Αλγόριθμοι Βελτιστοποίησης και Σχεδιασμός Παραγωγής, στο πλαίσιο των Πακέτων Εργασίας: WP1 (Cognitive Requirements, Use cases and Data), WP5 (Robust Optimisation Methods),  και  WP6 (Integration and Tollset Creation)». Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους (έντυπο του Παραρτήματος Α΄) συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 112 51, Αθήνα, Πρωτόκολλο, 1ος όροφος, έως 12/12/2019, ώρα 13:00. Τηλέφωνο επικοινωνίας: Ρούλα Παρσαλίδου 210-8203 839. 

28-11-2019 id:: 2017

Ο ΕΛΚΕ ΟΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «FACTLOG, Energy - Aware Factory Analytics for Process Industries», με κωδικό 11314201, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, ορισμένης χρονικής διάρκειας έως δέκα (10) μηνών (με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του έργου) έναν (1) συνεργάτη για την εκτέλεση του έργου:​​​​​​​ «Ανάλυση και σχεδίαση συστημάτων για την εφοδιαστική αλυσίδα και την παραγωγή, στο πλαίσιο των Πακέτων Εργασίας: WP1 (Cognitive Requirements, Use cases and Data),  και WP8 (Dissemination, Business Innovation and Impact creation)». Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους (έντυπο του Παραρτήματος Α΄) συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 112 51, Αθήνα, Πρωτόκολλο, 1ος όροφος, έως 12/12/2019, ώρα 13:00. Τηλέφωνο επικοινωνίας: Ρούλα Παρσαλίδου 210-8203 839.

28-11-2019 id:: 2016

Ο ΕΛΚΕ ΟΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «FACTLOG, Energy - Aware Factory Analytics for Process Industries», με κωδικό 11314201, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, ορισμένης χρονικής διάρκειας έως τριάντα (30) μηνών (με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του έργου) έναν (1) συνεργάτη για την εκτέλεση του έργου: «Αλγόριθμοι βελτιστοποίησης για τον χρονοπρογραμματισμό παραγωγής υπό περιορισμένους πόρους, στο πλαίσιο των Πακέτων Εργασίας: WP1 (Cognitive Requirements, Use cases and Data), WP3 (Enhanced Cognitive Twins, WP5 (Robust Optimisation Methods),  WP6 (Integration και Tollset Creation), και WP7 (Cognitive retrofitting of process plants)». Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους (έντυπο του Παραρτήματος Α΄) συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 112 51, Αθήνα, Πρωτόκολλο, 1ος όροφος, έως 12/12/2019, ώρα 13:00. Τηλέφωνο επικοινωνίας: Ρούλα Παρσαλίδου 210-8203 839.

28-11-2019 id:: 2015

Ο ΕΛΚΕ ΟΠΑ στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «FACTLOG, Energy - Aware Factory Analytics for Process Industries», με κωδικό 11314201, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, ορισμένης χρονικής διάρκειας έως τριάντα (30) μηνών (με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του έργου) έναν (1) συνεργάτη για την εκτέλεση του έργου: «Έρευνα παρακίνησης χρηστών, σχεδιασμός και ανάπτυξη νέων τεχνολογιών μέσω συλλογής απαιτήσεων χρηστών, στο πλαίσιο των Πακέτων Εργασίας: WP1 (Cognitive Requirements, Use cases and Data), WP2 (Analytics and AI for Cognitive factories), WP3 (Enhanced Cognitive Twins), WP5 (Robust Optimisation Methods), και WP8 (Dissemination, Business Innovation and Impact creation)». Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους (έντυπο του Παραρτήματος Α΄) συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 11251, Αθήνα, Πρωτόκολλο, 1ος όροφος, έως 12/12/2019, ώρα 13:00. Τηλέφωνο επικοινωνίας: Ρούλα Παρσαλίδου 210-8203 839. 

27-11-2019 id:: 2012

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Α­θη­νών (ΕΛΚΕ­/ΟΠΑ), στο  πλαίσιο του έργου με τίτλο: «Κάλυψη λειτουργικών αναγκών ΟΠΑ – (ΕΡ-2695-01)» και κωδικό 11269501, που υλοποιείται από τον ΕΛΚΕ/ΟΠΑ με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή και Αναπληρωτή Πρύτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) κ. Μπουραντώνη Δημήτριο και σε εκτέλεση της από 16/05/2019 σχε­τι­κής α­πό­­φασης της 11ης Συνεδρίασης της Συγ­κλή­του του ακα­δ. έτους 2018-19 και από 26/06/2019 σχε­τι­κής α­πό­­φασης της 17ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ του ακα­δ. έτους 2018-19, προτίθεται να α­­­πα­σχο­λή­σει, για πρωινή ή α­πο­γευ­μα­τι­νή α­πα­σχό­ληση, με σύμβαση εργασίας ι­δι­ω­τι­­κού δι­καί­­ου ορισμένου χρόνου πλή­ρους απα­σχό­λη­σης, σύμ­φωνα με το άρθρο  93 του Ν. 4310/2014, ό­­πως τρο­ποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 24 παρ. 1 του Ν. 4386/16 και το άρθρο 64 του Ν. 4485/2017, έως δύο (2) φυσικά πρόσωπα για την επίβλεψη του προσωπικού καθαριότητας των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων του Κεντρικού Κτιρίου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ). Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους (έντυπο Παραρτήματος), συνο­δευ­ό­με­νες από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σε σφραγισμένο φάκελο, στη διεύθυνση: Κε­φαλ­λη­νίας 46, 112 51 Αθήνα, 1ος όροφος (Πρω­τόκολλο), το αργότερο μέχρι την Τετάρτη, 12/12/2019, ώρα 16:00. 

26-11-2019 id:: 2008

Ο ΕΛΚΕ ΟΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Πόροι εσόδων ΟΠΑ από ΠΜΣ (Υποστήριξη αναγκών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ερευνητικής δραστηριότητας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, λειτουργικών αναγκών του Ιδρύματος και κάθε άλλης, συναφούς προς αυτές, δραστηριότητας)–(ΕΡ-2945-01)» και κωδικό 11294501, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου ένα (1) φυσικό πρόσωπο, Ειδικό Επιστήμονα, με φυσικό αντικείμενο την «Υποστήριξη των πρυτανικών αρχών, μέσω της εκπόνησης μελετών και της σύνταξης προτάσεων, σε θέματα που αφορούν την εκπαιδευτική, ερευνητική και διοικητική αναβάθμιση του Ιδρύματος, τη διακυβέρνηση και στρατηγική του Ιδρύματος, την ενίσχυση της διεθνοποίησης του ιδρύματος και τη διερεύνηση ευκαιριών χρηματοδότησης του Ιδρύματος από εθνικούς ή Ευρωπαϊκούς πόρους». Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους, συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους σημείωμα, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46 (1ος όροφος), Α­θήνα 11251, το αργότερο μέχρι την Τετάρτη, 11/12/2019 και ώρα 16:00. Τη­­­­λ. ε­πι­κοι­νω­νί­ας: 210-8203 830, αρ­­μό­­δια κα Αγγελική Ελευθερίου (11:00-13:00).

14-11-2019 id:: 1981

Ο ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «CERTIFICATE IN NEGOTIATIONS-elearning», με κωδικό 20538, προτίθεται, να απασχολήσει με σύμβαση έργου, χρονικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μηνών, (με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του έργου), έναν (1) συνεργάτη. Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα του ανατεθεί είναι κυρίως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, το έξης:  «Συνεργάτης Τεχνικής Υποστήριξης». Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους (έντυπο Παραρ­τή­μα­τος), συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και ο­­ποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους σημείωμα, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, Πρωτόκολλο, Κεφαλληνίας 46 (1ος όροφος),  Αθήνα 11251, έως τις 29/11/2019,  ώρα 14:00. Τη­­­­λέ­φω­­νο ε­πι­κοι­νω­νί­ας: 210-8203 839, αρ­­μόδια Ρούλα Παρσαλίδου.

14-11-2019 id:: 1980

Ο ΕΛΚΕ/ΟΠΑ,στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Πόροι εσόδων ΟΠΑ από ΠΜΣ (Υποστήριξη αναγκών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ερευνητικής δραστηριότητας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, λειτουργικών αναγκών του Ιδρύματος και κάθε άλλης, συναφούς προς αυτές, δραστηριότητας)–(ΕΡ-2945-01)» και κωδικό 11294501 προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου ένα (1) φυσικό πρόσωπο, Ειδικό Επιστήμονα. Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί στο ως άνω φυσικό πρόσωπο, είναι το εξήςΥποστήριξη στις δράσεις εξωτερικής επικοινωνίας και κοινωνικής προσφοράς του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ). Η δραστηριότητα αυτή συνολικά αποσκοπεί στην ανάδειξη της ακαδημαϊκής ταυτότητας και της κοινωνικής προσφοράς του ΟΠΑ στην Ελλάδα και στο εξωτερικό». Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους (έντυπο Παραρτήματος), συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους σημείωμα, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46 (1οςόροφος), Α­θήνα 11251, το αργότερο μέχρι την Πέμπτη, 28/11/2019 και ώρα 16:00.

14-11-2019 id:: 1979

Ο ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2019-2020 στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών» και κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5045168 και κωδικό έργου ΕΛΚΕ/ΟΠΑ 11310301,  προσκαλεί Νέους Επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου στο ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, για το μάθημα Εαρινού Εξαμήνου που ορίζεται ανά Επιστημονικό Πεδίο των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.  Η υποβολή των προτάσεων και λοιπών δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους θα γίνεται στον ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, Διεύθυνση Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα, Πρωτόκολλο-1ος όροφος, έως την Πέμπτη, 05 Δεκεμβρίου 2019, ώρα 16:00.  Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα Ελευθερίου Αγγελική  (210-8203830, email: ageliki@rc.aueb.gr ).

 

13-11-2019 id:: 1978

Ο ΕΛΚΕ ΟΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «THE GREEK INNOVATION HUB - 1η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣXΥΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ», με κωδικό έργου 11299701, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, έως δώδεκα (12) μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του έργου, ένα (1) φυσικό πρόσωπο,  υποψήφιο/α Διδάκτορα. Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί, στο ως άνω φυσικό πρόσωπο, είναι το εξής: «Συμμετοχή στις ενότητες εργασίας: ΕΕ1 "Διαδίκτυο και δεδομένα, ο οικονομικός αντίκτυπος στην Ελληνική οικονομία", ΕΕ2 "Ψηφιοποίηση και Διαδίκτυο στην Ελληνική εκπαίδευση", και ΕΕ4 "Ο Ελληνικός κόμβος καινοτομίας – ένα εργαλείο για εφευρέτες, ερευνητές, επενδυτές και δημόσιους λειτουργούς». Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους (έντυπο Παραρτήματος), συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους σημείωμα, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Πρωτόκολλο, Κεφαλληνίας 46, 1ος Όροφος, έως τις 28/11/2019, και ώρα 16:00.

13-11-2019 id:: 1977

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Α­θη­νών (ΕΛΚΕ­/ΟΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Γενικά έξοδα λειτουργίας ΚΕΔΙΒΙΜ/ΟΠΑ», με κωδικό 12-0000-00 (90000), προ­τί­θεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου ένα (1) συνεργάτη οργανωτικής και διαχειριστικής υποστήριξης εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τις ανάγκες των Δομών κατάρτισης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, σύμ­φωνα με την α­­πό 06/11/2019 α­πόφαση της 27ης Συ­ν­ε­δρί­­­ασης της Ε­πιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/­ΟΠΑ του α­­­καδημαϊκού έτους 2019-2020 (ΑΔΑ: ΩΔΗΖ469Β4Μ-802). Το φυ­­­­σικό α­ντι­­­κεί­­με­­νο του έρ­γου που θα α­­να­τε­θεί εί­ναι κυ­ρί­ως, εν­­δει­κτικά και όχι πε­ριο­ρι­στι­­­κά, το ε­ξής: Οργανωτική και δι­α­χειριστική υποστήριξη υλοποίησης δια ζώσης προγραμμάτων κατάρτισης του ΚΕΔΙΒΙΜ/ΟΠΑ. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους (έντυπο Παραρτήματος), συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους σημείωμα, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46 (1ος όροφος), Α­θήνα 11251, το αργότερο μέχρι την Πέμπτη, 28/11/2019 (μέχρι τις 15:00). 

13-11-2019 id:: 1976

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Α­θη­νών (ΕΛΚΕ­/ΟΠΑ), στο  πλαίσιο του έργου με τίτλο: «Πόροι εσόδων Ο.Π.Α. από Π.Μ.Σ. (Υποστήριξη αναγκών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ερευνητικής δραστηριότητας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, λειτουργικών αναγκών του Ιδρύματος και κάθε άλλης, συναφούς προς αυτές, δραστηριότητας)–(ΕΡ-2945-01)» και κωδικό 11294501, που υλοποιείται από τον ΕΛΚΕ/ΟΠΑ με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή και Αναπληρωτή Πρύτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) κ. Ξυλωμένο Γεώργιο, προτίθεται να α­­­πα­σχο­λή­σει με σύμβαση εργασίας ι­δι­ω­τι­­κού δι­καί­­ου ορισμένου χρόνου πλή­ρους απα­σχό­λη­σης, σύμ­φωνα με το άρθρο  93 του Ν. 4310/2014, ό­­πως τρο­ποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 24 παρ. 1 του Ν. 4386/16 και το άρθρο 64 του Ν.4485/2017, δύο (2) φυσικά πρόσωπα για επιμέλεια, τεχνική βοηθητική υποστήριξη και επίβλεψη ορθής λειτουργίας των χώρων και εγκαταστάσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ), σύμ­φωνα με την α­­πό 06/11/2019 α­πόφαση της 27ης Συ­ν­ε­δρί­­­ασης της Ε­πι­τρο­πής Ε­ρευνών & Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/­Ο­Π­Α του α­­­καδημαϊκού έτους 2019-2020 (ΑΔΑ: 6Α61469Β4Μ-8Ν4). Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί, στα ως άνω φυσικά πρόσωπα, είναι το εξής: Αντικείμενο εργασίας: Στους ανωτέρω θα ανατεθεί η καθημερινή επιμέλεια, τεχνική βοηθητική υποστήριξη και επίβλεψη ορθής λειτουργίας των χώρων και εγκαταστάσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ), κα­­­τά τη δι­­άρ­κεια λειτουργίας τους και σύμφωνα με τις υποδείξεις του εργοδότη. Ειδικότερα και ενδεικτικά περιλαμβάνεται ο έλεγχος των παροχών (ρεύματος και ύδατος) και η άμεση ειδοποίηση των αρμόδιων Υπηρεσιών ανάλογα με το πρόβλημα, η τεχνική βοηθητική υποστήριξη των αιθουσών διδασκαλίας και των εργαστηρίων κλπ. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους (έντυπο Παραρτήματος), συνο­δευ­ό­με­νες από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σε σφραγισμένο φάκελο, στη διεύθυνση: Κε­φαλ­λη­νίας 46, 11251 Αθήνα, 1ος όροφος (Πρω­τόκολλο), το αργότερο μέχρι την Πέμπτη, 28/11/2019, ώρα 16:00. 

13-11-2019 id:: 1975

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Α­θη­νών (ΕΛΚΕ­/ ΟΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο "Διοικητική των Επιχειρήσεων με Διεθνή Προσανατολισμό (Master in Business Administration - MBA INTERNATIONAL)"» με κωδικό 310009 (ΜΤ-0009) και  Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Αναπλ. Καθηγητή κ. Klas Eric Soderquist, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, ένα (1) φυσικό πρόσωπο σύμφωνα με την από 06/11/2019 απόφαση της 27ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών του Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020 (ΑΔΑ: Ω3Κ4469Β4Μ-ΟΕ5). Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί, στο ως άνω φυσικό πρόσωπο, είναι το: Επικουρική υποστήριξη στην οργάνωση, διαχείριση και επικοινωνία του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, και Διεκπεραίωση θεμάτων φοιτητικής μέριμνας. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους (έντυπο Παραρτήματος), συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους σημείωμα, στη διεύθυνση: Γραμματεία Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος 33, 7ος όροφος, γραφείο 705, Αθήνα 11362, υπόψη κυρίας Σοφίας Μακρυνιώτη, μέχρι την Τετάρτη, 27/11/2019 (ώρα 14:00). 

13-11-2019 id:: 1984

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ­/ΟΠΑ), στο  πλαίσιο του έργου με τίτλο: «Πόροι εσόδων Ο.Π.Α. από Π.Μ.Σ. (Υποστήριξη αναγκών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ερευνητικής δραστηριότητας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, λειτουργικών αναγκών του Ιδρύματος και κάθε άλλης, συναφούς προς αυτές, δραστηριότητας)–(ΕΡ-2945-01)» και κωδικό 11294501, που υλοποιείται από τον ΕΛΚΕ/ΟΠΑ με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή και Αναπληρωτή Πρύτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) κ. Ξυλωμένο Γεώργιο, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης, σύμφωνα με το άρθρο  93 του Ν. 4310/2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 24 παρ. 1 του Ν. 4386/16 και το άρθρο 64 του Ν.4485/2017, δύο (2) φυσικά πρόσωπα για επιμέλεια, τεχνική βοηθητική υποστήριξη και επίβλεψη ορθής λειτουργίας των χώρων και εγκαταστάσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ). Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί, στα ως άνω φυσικά πρόσωπα, είναι η καθημερινή επιμέλεια, τεχνική βοηθητική υποστήριξη και επίβλεψη ορθής λειτουργίας των χώρων και εγκαταστάσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ), κατά τη διάρκεια λειτουργίας τους και σύμφωνα με τις υποδείξεις του εργοδότη. Ειδικότερα και ενδεικτικά περιλαμβάνεται ο έλεγχος των παροχών (ρεύματος και ύδατος) και η άμεση ειδοποίηση των αρμόδιων Υπηρεσιών ανάλογα με το πρόβλημα, η τεχνική βοηθητική υποστήριξη των αιθουσών διδασκαλίας και των εργαστηρίων κλπ.

08-11-2019 id:: 1973

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 1807/30172-19/03.10.2019, Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΩΕΩ8469Β4Μ-ΩΚ2), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ENHANCEMENT OF HIGHER EDUCATION AND CORPORATE SECTORS INTEGRATION IN ACCORDANCE WITH NEW SOCIAL ENVIRONMENT - ENINEDU», με κωδικό 11279201 (κωδικός θέσης 2792-PR4), που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για την εκτέλεση του έργου: «Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Μοντέλων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και Συντονισμός του έργου στο πλαίσιο των Πακέτων Εργασίας 4, 5, 6, 7, 8»
 

08-11-2019 id:: 1972

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 1807/27338-19/17.09.2019, Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΨΑΜΤ469Β4Μ-Ο8Λ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «FINE-GRAINED ANALYSIS OF SOFTWARE ECOSYSTEMS AS NETWORKS (FASTEN)», με κωδικό έργου 11297601 (κωδικός θέσης 2976-PR5), που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για την εκτέλεση του έργου: «Ανάπτυξη μεθόδων και ανεύρεση κριτηρίων επιλογής λογισμικού από το οποίο θα εξαχθούν γραφήματα κλήσεων, συνδυασμός στοιχείων στατικών και δυναμικών γραφημάτων κλήσεων και μελέτη μορφών αποθήκευσης γραφημάτων κλήσεων στο πλαίσιο των Πακέτων Εργασίας WP1 Call graphs for Java/Python/C και WP2 Developing the FASTEN Knowledge Base». 

08-11-2019 id:: 1970

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου με ένα (1) ερευνητή ασφάλειας και ιδιωτικότητας σε εφαρμογές αλληλεπίδρασης μέσω επεξεργασίας φυσικού κειμένου (NLP), που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 1807/26707-19/10.09.2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 9ΝΦΝ469Β4Μ-ΠΓ7), για τις ανάγκες του έργου «AIA’s Information and Passenger Assistance Services via an Augmented-solution Gateway, AI-PASAG» με κωδικό Τ1ΕΔΚ-01312 και κωδικό ΕΛΚΕ/ΟΠΑ 11297201, μέσω της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)».

08-11-2019 id:: 1969

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου με ένα (1) ερευνητή επεξεργασίας εικόνων και video, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 1807/26705-19/10.09.2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 6Ν85469Β4Μ-ΨΥΩ), για τις ανάγκες του έργου «AIA’s Information and Passenger Assistance Services via an Augmented-solution Gateway, AI-PASAG» με κωδικό Τ1ΕΔΚ-01312 και κωδικό ΕΛΚΕ/ΟΠΑ 11297201, μέσω της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)».

29-10-2019 id:: 1954

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 1807/26632-19/10.09.2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 9ΚΝΞ469Β4Μ-ΟΡΩ), για τις ανάγκες του έργου «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών» με κωδικό 310022 (ΜΤ-0022), για ένα (1) φυσικό πρόσωπο, Σύμβουλο Διαχείρισης και Επικοινωνίας.

04-10-2019 id:: 1917

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 1807/26643-19/10.09.2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 6ΧΡΖ469Β4Μ-ΥΔ7), για τις ανάγκες του έργου «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Διεθνείς Διαπραγματεύσεις μερικής φοίτησης» με κωδικό 310047 (ΜΤ-0047), για ένα (1) φυσικό πρόσωπο, Συνεργάτη Διαχείρισης και Επικοινωνίας.

03-10-2019 id:: 1913

Ο ΕΛΚΕ ΟΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ENHANCEMENT OF HIGHER EDUCATION AND CORPORATE SECTORS INTEGRATION IN ACCORDANCE WITH NEW SOCIAL ENVIRONMENT - ENINEDU», με κωδικό 11279201, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, ορισμένης χρονικής διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών (με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του έργου) έναν (1) συνεργάτη για την εκτέλεση του έργου: «Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Μοντέλων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και Συντονισμός του έργου στο πλαίσιο των Πακέτων Εργασίας 4, 5, 6, 7, 8». Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους (έντυπο του παραρτήματος Α΄) συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους, στη διεύθυνση: ΕΚΛΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα, πρωτόκολλο, 1ος όροφος, έως 17/10/2019, ώρα 16:00.

20-09-2019 id:: 1889

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ.πρωτ. 1807/22201-19/11.07.2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 62ΜΗ469Β4Μ-67Φ),στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης  «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018-2019 στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών» και κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5045168, προκειμένου να εντάξει στην παραπάνω Πράξη για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, νέους Επιστήμονες κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης.

19-09-2019 id:: 1886

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη συμβάσεων έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 1807/23498-19 /24.07.2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ:Ψ8ΞΣ469Β4Μ-Δ8Ψ), για τις ανάγκες του έργου «Υποστήριξη αναγκών Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών και της ερευνητικής δραστηριότητας του Πανεπιστημίου καθώς και άλλης συναφούς προς αυτής δραστηριότητας» με κωδικό ΕΡ-1700-01», για σύναψη σύμβασης έργου έως τρεις (3) συνεργάτες.  

17-09-2019 id:: 1883

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη συμβάσεων έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 1807/17272-19/05.06.2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΨΧΗΝ469Β4Μ-9ΣΡ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου, «Wide scale demonstration of Integrated Solutions and business models for European smartGRID (WISEGRID)», με κωδικό 11255201 (κωδικός θέσης 2552-PR7), που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για την εκτέλεση του έργου: «Συμμετοχή στον ορισμό, την οικονομική ανάλυση και την αξιολόγηση καινοτόμων επιχειρηματικών υποδειγμάτων σε ευφυή πλέγματα, στο πλαίσιο των Πακέτων Εργασίας 16, 17, 18».

17-09-2019 id:: 1881

Ο ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «FINE-GRAINED ANALYSIS OF SOFTWARE ECOSYSTEMS AS NETWORKS (FASTEN)», προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου χρονικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μηνών (με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του έργου), έναν  (1) συνεργάτη για την εκτέλεση του έργου: «Ανάπτυξη μεθόδων και ανεύρεση κριτηρίων επιλογής λογισμικού από το οποίο θα εξαχθούν γραφήματα κλήσεων, συνδυασμός στοιχείων στατικών και δυναμικών γραφημάτων κλήσεων και μελέτη μορφών αποθήκευσης γραφημάτων κλήσεων στο πλαίσιο των Πακέτων Εργασίας WP1 Call graphs for Java/Python/C και WP2 Developing the FASTEN Knowledge Base». Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα, πρωτόκολλο, 1ος όροφος, έως 01/10/2019 και ώρα 12:00.

13-09-2019 id:: 1872

Το ΟΠΑ, προκειμένου να καλύψει διδακτικές ανάγκες του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, ενδιαφέρεται να προσλάβει διδάσκοντες με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου βάσει των διατάξεων του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/1980 (Α’ 112) για τη διδασκαλία των κάτωθι μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου του Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020. Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι θα είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, παρακαλούνται να καταθέσουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη Γραμματεία του Τμήματος, αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, βιογραφικό σημείωμα, συνοπτικό υπόμνημα εργασιών, αντίγραφα τίτλων σπουδών, με αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ (ΔΙΚΑΤΣΑ), όπου απαιτείται, βεβαίωση διδακτικής εμπειρίας, εφόσον υπάρχει, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ode@aueb.gr, μέχρι και  τη Δευτέρα  23 Σεπτεμβρίου 2019. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: 210-8203 308 και 210-8203 375.

11-09-2019 id:: 1865

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη συμβάσεων έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 1807/17275-19/05.06.2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΨΙΚΤ469Β4Μ-ΕΥΨ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου, «HUMAN BRAIN PROJECT», με κωδικό έργου 11288801 (κωδικός θέσεων 2888-PR7), που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για την εκτέλεση του έργου: «Ολοκλήρωση και ανάλυση δεδομένων για κλινικά βιοϊατρικά δεδομένα, στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας WP52- 8.5 [MIP Development, Enhancement, and Robustisation]».

10-09-2019 id:: 1860

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 1807/23559-19/25.07.2019, Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΩΧ1Η469Β4Μ-Φ2Ξ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΠΑ», με κωδικό 11275601, για την εκτέλεση του έργου: «Συντονισμός, Διαχείριση, Εποπτεία Λειτουργίας, Συντήρηση, Έλεγχος Πληροφοριακών Συστημάτων ΠΜΣ ΟΠΑ και Έλεγχος του Μητρώου Αποφοίτων».

10-09-2019 id:: 1859

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 1807/23558-19/25.07.2019, Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΨΕΜΣ469Β4Μ-533), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΠΑ», με κωδικό 11275601, για την εκτέλεση του έργου: «Υποστήριξη Ιστοσελίδων και Πληροφοριακών Συστημάτων του ΟΠΑ».

10-09-2019 id:: 1858

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 1807/23557-19/25.07.2019, Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΩΔΝΓ469Β4Μ-4ΑΒ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΠΑ», με κωδικό 11275601, για την εκτέλεση του έργου: «Σχεδιασμός και υλοποίηση μηχανισμών εικονικοποίησης (virtualization), εφεδρείας (backup), συνεχούς παρακολούθησης (monitoring), συγκέντρωσης δεδομένων λειτουργίας, και παρουσίασης, αναλύσεων, και εκμετάλλευσης δεδομένων λειτουργίας».

10-09-2019 id:: 1857

Ο ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «AIA’s Information and Passenger Assistance Services via an Augmented-solution Gateway, AI-PASAG» μέσω της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» με κωδικό Τ1ΕΔΚ-01312 και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Επίκουρο Καθηγητή κ. Ιωάννη Φ. Μαριά, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου ένα (1) φυσικό πρόσωπο, ερευνητή. Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί στο ως άνω φυσικό πρόσωπο, είναι το εξής: Ασφάλεια και Ιδιωτικότητα σε εφαρμογές αλληλεπίδρασης μέσω επεξεργασίας φυσικού κειμένου (NLP) (ΕΕ2, ΕΕ3). Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους (έντυπο Παραρτήματος), συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους σημείωμα, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 1ος Όροφος, μέχρι τη Τετάρτη, 25/09/2019 και ώρα 15:00.

10-09-2019 id:: 1856

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «AIA’s Information and Passenger Assistance Services via an Augmented-solution Gateway, AI-PASAG» μέσω της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» με κωδικό Τ1ΕΔΚ-01312 και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Επίκουρο Καθηγητή κ. Ιωάννη Φ. Μαριά, προτίθεται σύμφωνα με την από 04/09/2019 απόφαση της 20ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών του Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020 (ΑΔΑ: 63ΡΩ469Β4Μ-ΒΒΟ) να απασχολήσει με σύμβαση έργου ένα (1) φυσικό πρόσωπο, ερευνητή. Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί στο ως άνω φυσικό πρόσωπο, είναι το εξής: Επεξεργασία εικόνων και video (ΕΕ2, ΕΕ3). Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους (έντυπο Παραρτήματος), συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους σημείωμα, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 1ος Όροφος, μέχρι τη Τετάρτη  25/09/2019 και ώρα 15:00.

10-09-2019 id:: 1855

Ο ΕΛΚΕ­/ ΟΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις Διεθνείς Διαπραγματεύσεις μερικής φοίτησης» με κωδικό 310047 (ΜΤ-0047) και  Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Αναπλ. Καθηγητή κ. Σπύρο Μπλαβούκο, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, ένα (1) φυσικό πρόσωπο Συνεργάτη Διαχείρισης και Επικοινωνίας. Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί, στο ως άνω φυσικό πρόσωπο, είναι: «Εξυπηρέτηση των μεταπτυχιακών φοιτητών και διεκπεραίωση όλων των θεμάτων φοιτητικής μέριμνας, ενημέρωση των ενδιαφερόμενων για το πρόγραμμα, επιμέλεια και σύνταξη οδηγού σπουδών και πάσης φύσεως ενημερωτικών/διαφημιστικών εντύπων, διοργάνωση και υποστήριξη τελετών αποφοίτησης, εκπαιδευτικών επισκέψεων, συνεδρίων και λοιπών εκδηλώσεων, προώθηση του προγράμματος στα ΜΜΕ και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης». Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους (έντυπο Παραρτήματος), συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους σημείωμα, στη διεύθυνση: Γραμματεία Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών ΣΧΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ο.Π.Α., Ευελπίδων 47α και Λευκάδος 33, 9ος όροφος, γραφείο 908-909, Αθήνα 11362, μέχρι την Τετάρτη, 25/09/2019 (ώρα 14:00).

10-09-2019 id:: 1854

Ο ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών» με κωδικό έργου 310022 (ΜΤ-0022) και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Γεώργιο Σιώμκο, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου ένα (1) φυσικό πρόσωπο, Σύμβουλο Διαχείρισης και Επικοινωνίας. Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί στο ως άνω φυσικό πρόσωπο, είναι: - Συλλογή στοιχείων για φοιτητές Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων, διοργάνωση εκδηλώσεων-τελετών, καθώς και επικοινωνία με εταιρείες για προώθηση και προβολή Προγράμματος, - Δημιουργία πλάνου διαφήμισης και επικοινωνίας και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων προηγούμενων σειρών, - Συμβουλευτική υποστήριξη Υποψήφιων Διδακτόρων. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους (έντυπο Παραρτήματος), συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους σημείωμα, στη διεύθυνση: Ευελπίδων 47Α & Λευκάδος 33, Αθήνα 113 62 (κτήριο Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, 7ος όροφος, Γραφείο 705), μέχρι την  Τετάρτη 25/09/2019, και ώρα 16:00.

10-09-2019 id:: 1853

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη συμβάσεων έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 1807/22396-19/16.07.2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 6ΣΜΟ469Β4Μ-ΑΜΩ), που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «DEVELOPER-CENTRIC KNOWLEDGE MINING FROM LARGE OPEN-SOURCE SOFTWARE REPOSITORIES (CROSSMINER)», με κωδικό έργου 11258201 (κωδικός θέσης 2582-PR6) για την εκτέλεση του έργου: «Εφαρμοσμένη έρευνα στην τεχνολογία λογισμικού στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας 8 (WP8-Platform Integration and Evaluation) και του Πακέτου Εργασίας 9 (WP9-Dissemination and Exploitation)».

10-09-2019 id:: 1852

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 1807/23616-19/25.07.2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 9ΠΒΡ469Β4Μ-09Κ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ΔΙΚΤΥΑ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΟΥ ΠΛΗΘΟΠΟΡΙΣΜΟΥ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΟ ΔΙΑΜΟΙΡΑΣΜΟ (ΔΡΑΣΗ "1η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΙΔΕΚ ΓΙΑ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ")», με κωδικό  11294901, για την εκτέλεση του έργου: «Συμμετοχή στις ενότητες εργασίας EE1: Διαμοιρασμένη συνδεσιμότητα στο δίκτυο (Sharing network connectivity), EE2: Bιώσιμη συμμετοχική διαίσθηση (Sustainable participatory sensing), EE3: Μεταφορά με τεχνικές πληθοπορισμού (Crowdsourced transport) και EE4: Διάχυση αποτελεσμάτων και συντονισμός έργου (Impact-making and project coordination activities)».

10-09-2019 id:: 1851

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 1807/22512-19/17.07.2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΩΚΕ0469Β4Μ-5ΒΨ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Erasmus+ 2019-2020», με κωδικό 11307901, που χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), για την εκτέλεση του έργου: «Διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας στους φοιτητές Erasmus+ για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ».

10-09-2019 id:: 1850

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 1807/22511-19/17.07.2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΩΠΒΘ469Β4Μ-9ΨΞ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Erasmus+ 2019-2020», με κωδικό 11307901, που χρηματοδοτείται  εξ ολοκλήρου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), για την εκτέλεση του έργου: «Διοικητικός, Οικονομικός και Συμβουλευτικός συντονισμός των δράσεων που αφορούν στην Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του ΟΠΑ και την Επιμόρφωση Προσωπικού του Ιδρύματος».

01-08-2019 id:: 1837

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 1807/20689-19/03.07.2019, Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΨΠΜ2469Β4Μ-9ΣΤ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Secure Open Federation for Internet Everywhere (SOFIE)», με κωδικό 11280201 (κωδικός θέσης 2802-PR3), που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για την εκτέλεση του έργου: «Συμβολή στα πακέτα εργασίας (WP) του SOFIE: WP3 (Business Platforms Integration), WP4 (Evaluation) και WP5 (Pilots)»

30-07-2019 id:: 1834

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών προκειμένου να καλύψει διδακτικές ανάγκες του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, ενδιαφέρεται να προσλάβει διδάσκοντες με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου βάσει των διατάξεων του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/1980 (Α’ 112), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 28 παρ. 3 του Ν. 4386/2016. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα αποστέλλονται σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας: dmst@aueb.gr μέχρι τις 2  Σεπτεμβρίου 2019.

25-07-2019 id:: 1822

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, προκειμένου να καλύψει διδακτικές ανάγκες, ενδιαφέρεται να προσλάβει διδάσκοντες με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, βάσει των διατάξεων του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/1980 (Α’ 112), για την αυτοδύναμη διδασκαλία μαθημάτων Χειμερινού Εξαμήνου του Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020 στα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος (τηλ. 210-8203 303, 210-8203 412, 210-8203 416 Πατησίων 76, 104 34 Αθήνα) ή να αποστείλουν ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γραμματεία Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, Πατησίων 76, Τ.Κ. 104 34 Αθήνα, μέχρι την Τετάρτη 21 Αυγούστου 2019, τα ακόλουθα δικαιολογητικά.

25-07-2019 id:: 1820

Ο ΕΛΚΕ ΟΠΑ προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου ορισμένου χρόνου έως δώδεκα (12) μηνών, ένα (1) φυσικό πρόσωπο, Μεταδιδάκτορα Ερευνητή/τρια. Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί, στον/η Μεταδιδάκτορα Ερευνητή/τρια, είναι: «Συμμετοχή στις ενότητες εργασίας EE1: Διαμοιρασμένη συνδεσιμότητα στο δίκτυο (Sharing network connectivity), EE2: Bιώσιμη συμμετοχική διαίσθηση (Sustainable participatory sensing), EE3: Μεταφορά με τεχνικές πληθοπορισμού (Crowdsourced transport) και EE4: Διάχυση αποτελεσμάτων και συντονισμός έργου (Impact-making and project coordination activities)». Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους (έντυπο Παραρτήματος), συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 1ος Όροφος, Πρωτόκολλο,  έως τις 28/08/2019, και ώρα 16:00. Να σημειωθεί ότι ο ΕΛΚΕ ΟΠΑ θα παραμείνει κλειστός από τις 05/08/2019 έως και τις 23/08/2019.

25-07-2019 id:: 1819

Ο ΕΛΚΕ ΟΠΑ προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου ορισμένης χρονικής διάρκειας έως είκοσι ενός (21) μηνών (με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του έργου), έναν (1) Ειδικό Επιστήμονα Πληροφορικής για την εκτέλεση του έργου: «Συντονισμός, Διαχείριση, Εποπτεία Λειτουργίας, Συντήρηση, Έλεγχος Πληροφοριακών Συστημάτων ΠΜΣ ΟΠΑ και Έλεγχος του Μητρώου Αποφοίτων». Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους (έντυπο του παραρτήματος Α΄) συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους, στη δι­εύ­θυν­ση: ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 112 51 Αθήνα (1ος όροφος), Πρωτόκολλο, έως 28/08/2019, ώρα 16:00. Να σημειωθεί ότι ο ΕΛΚΕ ΟΠΑ θα παραμείνει κλειστός από τις 05/08/2019 έως και τις 23/08/2019.

25-07-2019 id:: 1818

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 1807/16876-19/31.05.2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΨΧΑ2469Β4Μ-4ΗΣ), για τις ανάγκες του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών με τίτλο «Επιχειρηματική Αναλυτική» κωδικό ΕΛΚΕ/ΟΠΑ 310031, για ένα (1) σύμβουλο Διαχείρισης, Υποστήριξης και Επικοινωνίας.

25-07-2019 id:: 1817

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου με ένα (1) ερευνητή ασφάλειας και εφαρμογών σε δίκτυα αισθητήρων, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 1807/16866-19 /31.05.2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΨΛ28469Β4Μ-ΓΓ6), για τις ανάγκες του έργου «AIA’s Information and Passenger Assistance Services via an Augmented-solution Gateway, AI-PASAG» με κωδικό Τ1ΕΔΚ-01312 και κωδικό ΕΛΚΕ/ΟΠΑ 11297201, μέσω της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)».

25-07-2019 id:: 1816

Ο ΕΛΚΕ ΟΠΑ προ­τί­θεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου ορισμένης χρονικής διάρκειας, έως είκοσι ενός μηνών (21) (με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του έργου) έναν (1) Ειδικό Επιστήμονα Πληροφορικής για την εκτέλεση του έργου: «Υποστήριξη Ιστοσελίδων και Πληροφοριακών Συστημάτων του ΟΠΑ». Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους (έντυπο του Παραρτήματος Α΄) συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους, στη δι­εύ­θυν­ση: ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα (1ος όροφος), Πρωτόκολλο, έως 28/08/2019, ώρα 16:00. Να σημειωθεί ότι ο ΕΛΚΕ ΟΠΑ θα παραμείνει κλειστός από τις 05/08/2019 έως και τις 23/08/2019.

25-07-2019 id:: 1815

Ο ΕΛΚΕ ΟΠΑ προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, ορισμένης χρονικής διάρκειας, έως είκοσι ενός μηνών (21) (με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του έργου) έναν (1) Ειδικό Επιστήμονα Πληροφορικής για την εκτέλεση του έργου: «Σχεδιασμός και υλοποίηση μηχανισμών εικονικοποίησης (virtualization), εφεδρείας (backup), συνεχούς παρακολούθησης (monitoring), συγκέντρωσης δεδομένων λειτουργίας, και παρουσίασης, αναλύσεων, και εκμετάλλευσης δεδομένων λειτουργίας». Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους (έντυπο του Παραρτήματος Α΄) συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 112 51 Αθήνα (1ος όροφος), Πρωτόκολλο, έως 28/08/2019, ώρα 16:00. Να σημειωθεί ότι ο ΕΛΚΕ ΟΠΑ θα παραμείνει κλειστός από τις 05/08/2019 έως και τις 23/08/2019.

25-07-2019 id:: 1814

Ο ΕΛΚΕ ΟΠΑ προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου και για τις ανάγκες του έργου «Υ­ποστήριξη αναγκών μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών και της ερευνητικής δραστηριτη­τας του Πανεπιστημίου καθώς και άλλης συναφούς με αυτή δραστηριότητας» με κωδικό 11170001, με επιστημονικό υπεύθυνο τον Αναπληρωτή Πρύτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Καθηγητή Δημήτρη Γκρίτζαλη, έως τρία (3) φυσικά πρόσωπα για τη δι­αχειριστική ή/και οικονομική παρακολούθηση έργων και προγραμμάτων. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν τον φάκελο της πρότασής τους στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46 (1ος όροφος), Αθήνα 112 51, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 30/08/2019 (μέχρι ώρα 15:00). Σημειώνεται ότι ο ΕΛΚΕ ΟΠΑ θα παραμείνει κλειστός κατά το χρονικό διάστημα από 05/08/2019 έως και 23/08/2019.

24-07-2019 id:: 1811

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη συμβάσεων έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 1807/15155-19/21.05.2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΨΕ7Ζ469Β4Μ-ΞΥΣ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Επιχειρήσεις και Ανταγωνιστικότητα: Μια νέα Βάση Δεδομένων Εξαγωγικών και Καινοτόμων Επιχειρήσεων [Firms and Competitiveness: A Novel Database of Greek Exporters and Innovators]» της Δράσης ”1η Προκήρυξη ΕΛΙΔΕΚ για μεταδιδάκτορες”», με κωδικό 11293201, για την εκτέλεση του έργου: «Συμβολή στη δημιουργία μιας νέας βάσης δεδομένων με την ονομασία Competitiveness Database of Exporters - Greece (CODEX-Greece. Συμμετοχή στις ενότητες εργασίας ΕΕ1 International Trade performance of Greek firms, ΕΕ2 International patent ownership and trade».

17-07-2019 id:: 1802

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ ­ΟΠΑ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έρ­­­γου «Erasmus+ 2019-2020», με κωδικό 11307901, που χρηματοδοτείται  εξ ολοκλήρου από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), με επιστημονικό υ­πεύ­θυνο τον Καθηγητή Δημήτρη Γεωργούτσο, προτίθεται, σύμ­φωνα με την α­­πό 10/07/2019 α­πόφαση της 18ης Συ­ν­ε­δρί­­­ασης της Ε­πιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 με (ΑΔΑ: ΨΨΦΒ469Β4Μ-ΛΑΘ), να απα­σχο­­­­­λήσει με σύμβαση έργου, ορισμένης χρονικής διάρ­κειας ­έως δώδεκα (12) μηνών, έναν (1) συνεργάτη με το κάτωθι φυσικό αντικείμενο συνολικής διάρκειας 104 ωρών: «Διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας στους φοιτητές Erasmus+ για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ»

17-07-2019 id:: 1800

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ ΟΠΑ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έρ­­­γου «Erasmus+ 2019-2020», με κωδικό έργου 11307901, που χρηματοδοτείται  εξ ολοκλήρου από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), με επιστημονικό υ­πεύ­θυνο τον Καθηγητή Δημήτρη Γεωργούτσο, προτίθεται, σύμ­φωνα με την α­­πό 10/07/2019 α­πόφαση της 18ης  Συ­ν­ε­δρί­­­ασης της Ε­πιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 με (ΑΔΑ: 69ΣΚ469Β4Μ-ΠΒΖ), να απα­σχο­­­­­λήσει με σύμβαση έργου, ορισμένης χρονικής διάρ­κει­­ας έως δώδεκα (12) μηνών, ένα έμπειρο στέλεχος για τον Διοικητικό, Οικονομικό και Συμβουλευτικό συντονισμό των δράσεων που αφορούν στην Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του ΟΠΑ και την Επιμόρφωση Προσωπικού του Ιδρύματος. Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα του ανατεθεί είναι το εξής: «Διοικητικός, Οικονομικός και Συμβουλευτικός συντονισμός των δράσεων που αφορούν στην Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του ΟΠΑ και την Επιμόρφωση Προσωπικού του Ιδρύματος».

 

17-07-2019 id:: 1799

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών προκειμένου να καλύψει διδακτικές ανάγκες του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, όπως αιτιολογημένα προκύπτει από την με ημερομηνία 1/7/2019 απόφαση της 18ης συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος ενδιαφέρεται να προσλάβει διδάσκοντες με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου βάσει των διατάξεων του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/1980 (Α’ 112) όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 28 παρ. 3 του Ν. 4386/2016 ή Ακαδημαϊκούς Υποτρόφους, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011, όπως έχεις τροποποιηθεί και ισχύει, για τη διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού και οργανωτικού έργου.

16-07-2019 id:: 1798

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ ΟΠΑ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «DEVELOPER-CENTRIC KNOWLEDGE MINING FROM LARGE OPEN-SOURCE SOFTWARE REPOSITORIES (CROSSMINER)», με κωδικό έργου 11258201, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή Διομήδη Σπινέλλη, προτίθεται, σύμφωνα με την από  10/07/2019 απόφαση της 18ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών του Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019 (ΑΔΑ: ΩΡΙΧ469Β4Μ-Γ6Φ), να απασχολήσει με σύμβαση έργου χρονικής διάρκειας έως πέντε (5) μηνών (με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του έργου), δύο (2) συνεργάτες για την εκτέλεση του κάτωθι έργου: «Εφαρμοσμένη έρευνα στην τεχνολογία λογισμικού στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας 8 (WP8-Platform Integration and Evaluation) και του Πακέτου Εργασίας 9 (WP9-Dissemination and Exploitation

12-07-2019 id:: 1794

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών προκειμένου να καλύψει τις διδακτικές ανάγκες του Τμήματος Στατιστικής, της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας, ενδιαφέρεται να προσλάβει έναν (1) διδάσκοντα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου βάσει των διατάξεων του άρθρου 5, του Π.Δ. 407/1980 (Α΄ 112) όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 28, παρ. 3 του ν. 4386/2016 και το άρθρο 84, παρ. 16α του ν. 4485/2017, ή Ακαδημαϊκό Υπότροφο, σύμφωνα με την παρ. 7, του άρθρου 29, του ν.4009/2011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη διεξαγωγή διδακτικού έργου στο παρακάτω γνωστικό αντικείμενο, κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020: «Γραμμική Άλγεβρα Ι». Αιτήσεις μέχρι την Παρασκευή 26 Ιουλίου 2019 στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας του Τμήματος Στατιστικής: stat@aueb.gr. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος (τηλ.: 210-8203 111, 112, 113).

12-07-2019 id:: 1793

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη συμβάσεων έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 1807/14516-19 /17.05.2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ:6Φ6Ο469Β4Μ-10Ι), για τις ανάγκες του έργου «Υποστήριξη αναγκών Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών και της ερευνητικής δραστηριότητας του Πανεπιστημίου, καθώς και άλλης συναφούς προς αυτής δραστηριότητας με κωδικό 11170001», για τρεις (3) συνεργάτες για τη διαχειριστική ή/και οικονομική παρακολούθηση ερευνητικών, μελετητικών και εκπαιδευτικών έργων και προγραμμάτων του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

11-07-2019 id:: 1792

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ),  στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2019-2020 στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών» και κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5045168 και κωδικό έργου ΕΛΚΕ/ΟΠΑ 11310301, προσκαλεί Νέους Επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου στο ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, για τα μαθήματα που ορίζονται ανά Επιστημονικό Πεδίο των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020. Η υποβολή των προτάσεων και λοιπών δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους θα γίνεται στον ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, Διεύθυνση Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα, πρωτόκολλο-1ος όροφος, έως την Παρασκευή, 02 Αυγούστου 2019, ώρα 13:00. Εάν ο φάκελος υποψηφιότητας υποβληθεί ταχυδρομικά (μόνο συστημένη ταχυδρόμηση είναι αποδεκτή), ισχύει η ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα Ελευθερίου Αγγελική  (210-8203830, email: ageliki@rc.aueb.gr ).

03-07-2019 id:: 1779

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ ΟΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Secure Open Federation for Internet Everywhere (SOFIE)», με κωδικό έργου 11280201, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή Γεώργιο Πολύζο, προτίθεται, σύμφωνα με την από 26/06/2019 απόφαση της 17ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών του Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019 (ΑΔΑ: ΨΕ8Π469Β4Μ-ΨΙΡ), να απασχολήσει με σύμβαση έργου, ορισμένης χρονικής διάρκειας έως δέκα έξι (16) μηνών (με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του έργου) έναν (1) συνεργάτη για την εκτέλεση του κάτωθι έργου: «Συμβολή στα πακέτα εργασίας (WP) του SOFIE: WP3 (Business Platforms Integration), WP4 (Evaluation) και WP5 (Pilots)».

02-07-2019 id:: 1777

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 1807/17273-19/05.06.2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 6Τ7Δ469Β4Μ-12Β), που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «DEVELOPER-CENTRIC KNOWLEDGE MINING FROM LARGE OPEN-SOURCE SOFTWARE REPOSITORIES (CROSSMINER)», με κωδικό έργου 11258201 (κωδικός θέσης 2582-PR5) για την εκτέλεση του έργου: «Εφαρμοσμένη έρευνα στην τεχνολογία λογισμικού στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας 8 (WP8-Platform Integration and Evaluation)».

14-06-2019 id:: 1758

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 1807/15103-19/21.05.2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 67Ρ8469Β4Μ-ΤΔΥ), που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «DEVELOPER-CENTRIC KNOWLEDGE MINING FROM LARGE OPEN-SOURCE SOFTWARE REPOSITORIES (CROSSMINER)», με κωδικό έργου 11258201 (κωδικός θέσης 2582-PR4) για την εκτέλεση του έργου: «Εφαρμοσμένη έρευνα στην τεχνολογία λογισμικού στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας 8 (WP8-Platform Integration and Evaluation)».

05-06-2019 id:: 1748

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων ‘Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ ΟΠΑ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «HUMAN BRAIN PROJECT», με κωδικό έργου 11288801, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με επιστημονικό υπεύθυνο, τον Καθηγητή Βασίλειο Βασσάλο, προτίθεται, σύμφωνα με την από 29/05/2019 απόφαση της 15ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών του Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019 (ΑΔΑ: 6ΨΒΣ469Β4Μ-ΘΚ4),  να απασχολήσει με συμβάσεις έργου, χρονικής διάρκειας έως εννέα (9) μηνών (με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη του έργου), τρεις (3) Επιστήμονες Πληροφορικής για την εκτέλεση του κάτωθι έργου: «Ολοκλήρωση και ανάλυση δεδομένων για κλινικά βιοϊατρικά δεδομένα, στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας WP52- 8.5 [MIP Development, Enhancement, and Robustisation]». 

05-06-2019 id:: 1747

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ ΟΠΑ) στο πλαίσιο υλοποίησης του πακέτου εργασίας WP8 του έργου με τίτλο: «DEVELOPER-CENTRIC KNOWLEDGE MINING FROM LARGE OPEN-SOURCE SOFTWARE REPOSITORIES (CROSSMINER)», με κωδικό έργου 11258201, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή Διομήδη Σπινέλλη, προτίθεται, σύμφωνα με την από 29/05/2019 απόφαση της 15ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών του Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019 (ΑΔΑ: 78Σ3469Β4Μ-1ΕΟ), να απασχολήσει με σύμβαση έργου χρονικής διάρκειας έως έξι (6) μηνών (με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του έργου), έναν  (1) συνεργάτη για την εκτέλεση του κάτωθι έργου: «Εφαρμοσμένη έρευνα στην τεχνολογία λογισμικού στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας 8 (WP8-Platform Integration and Evaluation)».

05-06-2019 id:: 1746

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ ΟΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Wide scale demonstration of Integrated Solutions and business models for European smartGRID (WISEGRID)», με κωδικό έργου 11255201, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή Γεώργιο Σταμούλη, προτίθεται, σύμφωνα με την από 29/05/2019 απόφαση της 15ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών του Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019 (ΑΔΑ: ΩΕΓΜ469Β4Μ-Ν2Μ),  να απασχολήσει με σύμβαση έργου, ορισμένης χρονικής διάρκειας έως εννέα  (9) μηνών, δύο (2) συνεργάτες για την εκτέλεση του κάτωθι έργου: «Συμμετοχή στον ορισμό, την οικονομική ανάλυση και την αξιολόγηση καινοτόμων επιχειρηματικών υποδειγμάτων σε ευφυή πλέγματα, στο πλαίσιο των Πακέτων Εργασίας 16, 17, 18».

03-06-2019 id:: 1739

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 1807/12171-19/23.04.2019, Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 99ΨΗ469Β4Μ-Ω4Β), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ENHANCEMENT OF HIGHER EDUCATION AND CORPORATE SECTORS INTEGRATION IN ACCORDANCE WITH NEW SOCIAL ENVIRONMENT - ENINEDU», με κωδικό 11279201 (κωδικός θέσης 2792-PR3), που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για την εκτέλεση του έργου: «Ανάπτυξη επιχειρηματικών μοντέλων και διαχείριση των διοικητικών θεμάτων του έργου στο πλαίσιο των Πακέτων Εργασίας 4, 5, 6, 7».

03-06-2019 id:: 1738

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 1807/12170-19/23.04.2019, Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΩΡΖΙ469Β4Μ-Ξ5Μ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ENHANCEMENT OF HIGHER EDUCATION AND CORPORATE SECTORS INTEGRATION IN ACCORDANCE WITH NEW SOCIAL ENVIRONMENT - ENINEDU», με κωδικό 11279201 (κωδικός θέσης 2792-PR2), που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για την εκτέλεση του έργου: «Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Μοντέλων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και τον συντονισμό του έργου στο πλαίσιο των Πακέτων Εργασίας 4, 5, 6, 7, 8».
 

03-06-2019 id:: 1737

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 1807/12150-19/23.04.2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 7Ν5Γ469Β4Μ-ΣΚΞ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «THE GREEK INNOVATION HUB - 1η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣXΥΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ», με κωδικό έργου 11299701, για την εκτέλεση του έργου: «Συμμετοχή στις ενότητες εργασίας ΕΕ1 "Διαδίκτυο και δεδομένα, ο οικονομικός αντίκτυπος στην Ελληνική οικονομία", ΕΕ2 "Ψηφιοποίηση και Διαδίκτυο στην Ελληνική εκπαίδευση" και ΕΕ4 "Ο Ελληνικός κόμβος καινοτομίας – ένα εργαλείο για εφευρέτες, ερευνητές, επενδυτές και δημόσιους λειτουργούς».

31-05-2019 id:: 1735

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών με τίτλο «Επιχειρηματική Αναλυτική», κωδικό έργου 310031 (ΜΤ-0031) και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Αν. Καθηγητή Δαμιανό Χατζηαντωνίου, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου ένα (1) φυσικό πρόσωπο, σύμβουλο Διαχείρισης, Υποστήριξης και Επικοινωνίας, σύμφωνα με την από 29/05/2019 απόφαση της 15ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών του Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019 (ΑΔΑ: ΩΙΧ1469Β4Μ-0ΔΙ) Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί, στο ως άνω φυσικό πρόσωπο, είναι το εξής: Οργάνωση, διαχείριση και επικοινωνιακή υποστήριξη στα πλαίσια του Προγράμματος. / Διαχείριση θεμάτων φοιτητικής μέριμνας. / Διοργάνωση εκδηλώσεων-τελετών καθώς και επικοινωνία για την προβολή του Προγράμματος.

31-05-2019 id:: 1734

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «AIA’s Information and Passenger Assistance Services via an Augmented-solution Gateway, AI-PASAG» μέσω της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» με κωδικό Τ1ΕΔΚ-01312 και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Επίκουρο Καθηγητή κ. Ιωάννη Φ. Μαριά, προτίθεται σύμφωνα με την από 29/05/2019 απόφαση της 15ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών του Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019 (ΑΔΑ: 9ΟΘ0469Β4Μ-Ψ6Ρ) να απασχολήσει με σύμβαση έργου ένα (1) φυσικό πρόσωπο, ερευνητή. Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί στο ως άνω φυσικό πρόσωπο, είναι το εξής: Ασφάλεια και εφαρμογές σε δίκτυα αισθητήρων.

21-05-2019 id:: 1716

Ο ΕΛΚΕ ΟΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Επιχειρήσεις και Ανταγωνιστικότητα: Μια νέα Βάση Δεδομένων Εξαγωγικών και Καινοτόμων Επιχειρήσεων» της Δράσης "1η Προκήρυξη ΕΛΙΔΕΚ για μεταδιδάκτορες", με κωδικό έργου 11293201, που χρηματοδοτείται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) και το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ), με Επιστημονικό Υπεύθυνο, τον μεταδιδάκτορα ερευνητή, κ. Ευάγγελο Παστελάκο, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως έξι (6) μηνών, τρία (3) φυσικά πρόσωπα, μεταπτυχιακούς φοιτητές, στο πλαίσιο διεξαγωγής της μεταπτυχιακής διπλωματικής τους εργασίας, για την εκτέλεση του κάτωθι έργου: «Συμβολή στη δημιουργία μιας νέας βάσης δεδομένων με την ονομασία Competitiveness Database of Exporters - Greece (CODEX-Greece. Συμμετοχή στις ενότητες εργασίας ΕΕ1 International Trade performance of Greek firms, ΕΕ2 International patent ownership and trade».

21-05-2019 id:: 1715

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ ΟΠΑ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «DEVELOPER-CENTRIC KNOWLEDGE MINING FROM LARGE OPEN-SOURCE SOFTWARE REPOSITORIES (CROSSMINER)», με κωδικό έργου 11258201, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή Διομήδη Σπινέλλη, προτίθεται, σύμφωνα με την από 15/05/2019 απόφαση της 14ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών του Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019 (ΑΔΑ: 9ΗΞ6469Β4Μ-ΓΟ4), να απασχολήσει με σύμβαση έργου χρονικής διάρκειας έως έξι (6) μηνών (με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του έργου), έναν (1) συνεργάτη για την εκτέλεση του κάτωθι έργου: «Εφαρμοσμένη έρευνα στην τεχνολογία λογισμικού στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας 8 (WP8-Platform Integration and Evaluation)». 

21-05-2019 id:: 1712

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 1807/9338-19/03.04.2019, Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 6ΩΒ9469Β4Μ-ΝΦΩ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «FINE-GRAINED ANALYSIS OF SOFTWARE ECOSYSTEMS AS NETWORKS (FASTEN)», με κωδικό έργου 11297601 (κωδικός θέσης 2976-PR3), που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για την εκτέλεση του έργου: «Αυτοματοποιημένη παραγωγή στατικών και δυναμικών γραφημάτων κλήσεων από λογισμικό υλοποιημένο στη γλώσσα προγραμματισμού C στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας WP1 Call graphs for Java/Python/C». 

20-05-2019 id:: 1711

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη συμβάσεων έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 1807/5861-19/07.03.2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 6ΜΦΠ469Β4Μ-ΓΘΓ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου, «HUMAN BRAIN PROJECT», με κωδικό έργου 11288801 (κωδικός θέσεων 2888-PR6), που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για την εκτέλεση του έργου: «Ολοκλήρωση και ανάλυση δεδομένων για κλινικά βιοϊατρικά δεδομένα, στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας WP52- 8.5 [MIP Development, Enhancement, and Robustisation]».

20-05-2019 id:: 1710

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 1807/9999-19/09.04.2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 6ΗΜΥ469Β4Μ-7ΚΜ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2018-2019»,  με κωδικό 11290801, που χρηματοδοτείται  εξ ολοκλήρου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), για την εκτέλεση του έργου: «Παροχή Διοικητικής, Οικονομικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης του έργου «ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2018-2019» του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ».

17-05-2019 id:: 1707

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Α­θη­νών (ΕΛΚΕ­/ ΟΠΑ), στο πλαίσιο των αναγκών για την εύρυθμη λειτουργία του, προ­τί­θεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου και για τις α­­­­­­νά­­­γκες του έργου «Υ­πο­στή­ριξη αναγκών μεταπτυχιακών προ­γραμμάτων σπου­δών και της ερευνητικής δρα­στη­ριό­τη­τας του Πανεπιστημίου καθώς και άλ­λης συ­ναφούς με αυ­τή δραστηριότητας» με κωδικό 11170001, τρεις (3) συνεργάτες για τη δι­α­χει­­­­ριστική ή/και οι­­κονομική παρακολούθηση έρ­γων και προ­γραμμάτων. Το φυ­­­­­σικό α­ντι­­­κεί­­με­­νο του έρ­γου που θα α­­­να­τε­θεί εί­ναι κυ­ρί­ως, εν­­δει­κτικά και όχι πε­ριο­ρι­στι­­­κά: Δι­α­χειριστική ή/και οικονομική παρακολούθηση ερευνητικών, μελετητικών & εκπαιδευτικών έργων & προ­γραμ­­μά­των του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ.

17-05-2019 id:: 1706

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 1807/9339-19/03.04.2019, Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΨΓ39469Β4Μ-59Δ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «FINE-GRAINED ANALYSIS OF SOFTWARE ECOSYSTEMS AS NETWORKS (FASTEN)» για την εκτέλεση του έργου: «Σχεδιασμός μεθόδων για την αυτοματοποιημένη παραγωγή στατικών και δυναμικών γραφημάτων κλήσεων και επίβλεψη της ανάπτυξης μιας μεθοδολογίας επιλογής λογισμικού από την οποία θα παραχθούν γραφήματα στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας WP1 Call graphs for Java/Python/C».

17-05-2019 id:: 1705

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 1807/9038-19/02.04.2019, Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 639Μ469Β4Μ-ΦΓ2), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «FINE-GRAINED ANALYSIS OF SOFTWARE ECOSYSTEMS AS NETWORKS (FASTEN)», για την εκτέλεση του έργου: «Ανάπτυξη μεθόδων και ανεύρεση κριτηρίων επιλογής λογισμικού από το οποίο θα εξαχθούν γραφήματα κλήσεων και συνδυασμός στοιχείων στατικών και δυναμικών γραφημάτων κλήσεων, μελέτη μορφών αποθήκευσης γραφημάτων κλήσεων στο πλαίσιο των Πακέτων Εργασίας WP1 Call graphs for Java/Python/C και WP2 Developing the FASTEN Knowledge Base».

23-04-2019 id:: 1677

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ENHANCEMENT OF HIGHER EDUCATION AND CORPORATE SECTORS INTEGRATION IN ACCORDANCE WITH NEW SOCIAL ENVIRONMENT - ENINEDU», με κωδικό 11279201, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με επιστημονικό υπεύθυνο τον Αναπλ. Καθηγητή Ιωάννη Μούρτο, προτίθεται, σύμφωνα με την από 17/04/2019 απόφαση της 13ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών του Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019 (ΑΔΑ: 971Μ469Β4Μ-ΡΕΡ), να απασχολήσει με σύμβαση έργου, ορισμένης χρονικής διάρκειας έως έξι (6) μηνών (με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του έργου) έναν (1) συνεργάτη για την εκτέλεση του κάτωθι έργου: «Ανάπτυξη επιχειρηματικών μοντέλων και διαχείριση των διοικητικών θεμάτων του έργου στο πλαίσιο των Πακέτων Εργασίας 4, 5, 6, 7».

23-04-2019 id:: 1676

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ENHANCEMENT OF HIGHER EDUCATION AND CORPORATE SECTORS INTEGRATION IN ACCORDANCE WITH NEW SOCIAL ENVIRONMENT - ENINEDU», με κωδικό 11279201, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με επιστημονικό υπεύθυνο τον Αναπλ. Καθηγητή Ιωάννη Μούρτο, προτίθεται, σύμφωνα με την από 17/04/2019 απόφαση της 13ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών του Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019 (ΑΔΑ: ΩΩΥΣ469Β4Μ-8ΔΡ), να απασχολήσει με σύμβαση έργου, ορισμένης χρονικής διάρκειας έως έξι (6) μηνών (με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του έργου) έναν (1) συνεργάτη για την εκτέλεση του κάτωθι έργου: «Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Μοντέλων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και τον συντονισμό του έργου στο πλαίσιο των Πακέτων Εργασίας 4, 5, 6, 7, 8». 

23-04-2019 id:: 1672

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ ΟΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «THE GREEK INNOVATION HUB - 1η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣXΥΣΗ ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ», με κωδικό έργου 11299701, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως δώδεκα (12) μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του έργου, δύο (2) φυσικά πρόσωπα,  υποψήφιους Διδάκτορες. Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί, στα ως άνω φυσικά πρόσωπα, είναι το εξής: «Συμμετοχή στις ενότητες εργασίας ΕΕ1 "Διαδίκτυο και δεδομένα, ο οικονομικός αντίκτυπος στην Ελληνική οικονομία", ΕΕ2 "Ψηφιοποίηση και Διαδίκτυο στην Ελληνική εκπαίδευση" και ΕΕ4 "Ο Ελληνικός κόμβος καινοτομίας – ένα εργαλείο για εφευρέτες, ερευνητές, επενδυτές και δημόσιους λειτουργούς».

23-04-2019 id:: 1671

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 920000/1107-18/20.07.2018, Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: Ω3ΟΟ469Β4Μ-Κ4Ε), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «5G Verticals Innovation Infrastructure (5G-VINNI)» με κωδικό έργου ΕΡ-2899-01/11289901 (κωδικός θέσης 2899-PR2), που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για την εκτέλεση του έργου: «Συμμετοχή στον ορισμό, την ανάλυση και την αξιολόγηση επιχειρηματικών υποδειγμάτων αξιοποίησης της πλατφόρμας για πιλοτικά έργα εφαρμογών 5G του ευρωπαϊκού έργου 5G-VINNI».

22-04-2019 id:: 1670

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 1807/9017-19/02.04.2019, Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΩΞΣΜ469Β4Μ-ΦΒΗ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «FINE-GRAINED ANALYSIS OF SOFTWARE ECOSYSTEMS AS NETWORKS (FASTEN)», με κωδικό έργου 11297601 (κωδικός θέσης 2976-PR1), που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για την εκτέλεση του έργου: «Υλοποίηση μεθόδων για την αυτοματοποιημένη παραγωγή στατικών και δυναμικών γραφημάτων κλήσεων και ανάπτυξη μεθοδολογίας επιλογής λογισμικού από το οποίο θα παραχθούν γραφήματα στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας WP1 Call graphs for Java/Python/C».

22-04-2019 id:: 1669

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ /ΟΠΑ), στο πλαίσιο των αναγκών για την εύρυθμη λειτουργία του, προτίθεται να απασχο­λήσει με σύμβαση παροχής νομικών υπηρεσιών και για τις ανάγκες του έργου «ΕΛΚΕ/ΟΠΑ» (κωδικός 52019 (00-0000-00)) και με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Δημήτρη Γκρίτζαλη, ένα (1) Δικηγόρο-Νομικό ή μία Δικηγορική Εταιρεία, για την παροχή νομικής συνδρομής, σύμφωνα με την από 17/04/2019 απόφαση της 13ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ­/ΟΠΑ του ακαδημαϊκού έτους 2018-19 (ΑΔΑ: 65ΧΩ469Β4Μ-Λ75). Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί είναι κυρίως, ενδει­κτικά και όχι περιοριστικά, η εν γένει νομική υποστήριξη του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ και η παροχή νομικών γνωμοδοτήσεων σε θέματα που αναθέτει ο Πρόεδρος του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, η Προϊσταμένη της ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ και η Επιτροπή Ερευνών & Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ.

11-04-2019 id:: 1640

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 1807/5860-19/07.03.2019, Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 674Ο469Β4Μ-1ΛΚ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «INTEGRATIVE MECHANISMS FOR ADDRESSING SPATIAL JUSTICE AND TERRITORIAL INEQUALITIES IN EUROPE (IMAJINE)», με κωδικό έργου 11255701 (κωδικός θέσης 2557-PR2), που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για την εκτέλεση του έργου: «Εφαρμογή υποδειγμάτων μικρο-προσομοίωσης φορολογίας εισοδήματος και κοινωνικών παροχών σε χρήμα για τη διερεύνηση της επίδρασής τους στις περιφερειακές ανισότητες στα κράτη-μέλη της ΕΕ (κατά προτίμηση, με χρήση του υποδείγματος EUROMOD) στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας 6 (WP6)».

09-04-2019 id:: 1636

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ ΟΠΑ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έρ­­­γου «ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2018-2019», με κωδικό 11290801, που χρηματοδοτείται  εξ ολοκλήρου από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), με επιστημονικό υ­πεύ­θυνο τον Καθηγητή Δημήτρη Γεωργούτσο, προτίθεται, σύμ­φωνα με την α­­πό 03/04/2019 α­πόφαση της  12ης Συ­ν­ε­δρί­­­ασης της Ε­πιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019 με (ΑΔΑ: ΨΟΣ3469Β4Μ-Ω76), να απα­σχο­­­­­λήσει με σύμβαση έργου, ορισμένης χρονικής διάρ­κει­­ας έως δώδεκα (12) μηνών, ένα έμπειρο στέλεχος για τη Διοικητική, Οικονομική και Συμβουλευτική Υποστήριξη των δράσεων που αφορούν στο έργο «ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2018-2019». Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα του ανατεθεί είναι το εξής: «Παροχή Διοικητικής, Οικονομικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης του έργου «ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2018-2019» του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ».

08-04-2019 id:: 1634

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 1807/5723-19 /06.03.2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΩΛΘ3469Β4Μ-4Β5), για τις ανάγκες του έργου «Υποστήριξη των Κεντρικών Δράσεων της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών» με κωδικό 11257601, για ένα (1) συνεργάτη για την υποστήριξη δράσεων της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας σε φοιτητές και αποφοίτους του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

08-04-2019 id:: 1633

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη συμβάσεων έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 1807/5402-19 /04.03.2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΨΖ64469Β4Μ-ΑΤΧ), για τις ανάγκες του έργου «Υποστήριξη αναγκών Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών και της ερευνητικής δραστηριότητας του Πανεπιστημίου καθώς και άλλης συναφούς προς αυτής δραστηριότητας», για δύο (2) συνεργάτες για τη διαχειριστική ή/και οικονομική παρακολούθηση ερευνητικών, μελετητικών και εκπαιδευτικών έργων και προγραμμάτων του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

03-04-2019 id:: 1623

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «FINE-GRAINED ANALYSIS OF SOFTWARE ECOSYSTEMS AS NETWORKS (FASTEN)», με κωδικό έργου 11297601, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου χρονικής διάρκειας έως δέκα οκτώ (18) μηνών (με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του έργου), έναν (1) έμπειρο Ερευνητή με ειδίκευση στην Πληροφορική για την εκτέλεση του έργου:«Σχεδιασμός μεθόδων για την αυτοματοποιημένη παραγωγή στατικών και δυναμικών γραφημάτων κλήσεων και επίβλεψη της ανάπτυξης μιας μεθοδολογίας επιλογής λογισμικού από την οποία θα παραχθούν γραφήματα στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας WP1 Call graphs for Java/Python/C». Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους (έντυπο του παραρτήματος Α΄) συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα, πρωτόκολλο, 1ος όροφος, έως 17/04/2019, ώρα 16:00. Τηλέφωνο επικοινωνίας: Δημήτρης Μητρόπουλος 210-8203 508.

 

03-04-2019 id:: 1622

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «FINE-GRAINED ANALYSIS OF SOFTWARE ECOSYSTEMS AS NETWORKS (FASTEN)», με κωδικό έργου 11297601, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου χρονικής διάρκειας έως δέκα οκτώ (18) μηνών (με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του έργου), έναν (1) Ερευνητή με ειδίκευση στην Πληροφορική για την εκτέλεση του έργου: «Αυτοματοποιημένη παραγωγή στατικών και δυναμικών γραφημάτων κλήσεων από λογισμικό υλοποιημένο στη γλώσσα προγραμματισμού C στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας WP1 Call graphs for Java/Python/C». Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους (έντυπο του παραρτήματος Α΄) συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα, πρωτόκολλο, 1ος όροφος, έως 17/04/2019, ώρα 16:00. Τηλέφωνο επικοινωνίας: Δημήτρης Μητρόπουλος 210-8203 508

02-04-2019 id:: 1618

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ ΟΠΑ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «FINE-GRAINED ANALYSIS OF SOFTWARE ECOSYSTEMS AS NETWORKS (FASTEN)», με κωδικό έργου 11297601, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή Διομήδη Σπινέλλη, προτίθεται, σύμφωνα με την από 13/03/2019 απόφαση της 11ης Έκτακτης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών του Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019 (ΑΔΑ: 7ΧΕΥ469Β4Μ-ΠΡ7), να απασχολήσει με σύμβαση έργου χρονικής διάρκειας έως είκοσι (20) μηνών (με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του έργου), έναν (1) Ερευνητή με ειδίκευση στην Πληροφορική για την εκτέλεση του κάτωθι έργου: «Ανάπτυξη μεθόδων και ανεύρεση κριτηρίων επιλογής λογισμικού από το οποίο θα εξαχθούν γραφήματα κλήσεων και συνδυασμός στοιχείων στατικών και δυναμικών γραφημάτων κλήσεων, μελέτη μορφών αποθήκευσης γραφημάτων κλήσεων στο πλαίσιο των Πακέτων Εργασίας WP1 Call graphs for Java/Python/C και WP2 Developing the FASTEN Knowledge Base».

02-04-2019 id:: 1617

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ ΟΠΑ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «FINE-GRAINED ANALYSIS OF SOFTWARE ECOSYSTEMS AS NETWORKS (FASTEN)», με κωδικό έργου 11297601, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου χρονικής διάρκειας έως δέκα οκτώ (18) μηνών (με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του έργου), έναν (1) Τεχνικό Υποστήριξης για την εκτέλεση του έργου: «Υλοποίηση μεθόδων για την αυτοματοποιημένη παραγωγή στατικών και δυναμικών γραφημάτων κλήσεων και ανάπτυξη μεθοδολογίας επιλογής λογισμικού από το οποίο θα παραχθούν γραφήματα στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας WP1 Call graphs for Java/Python/C». Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους (έντυπο του παραρτήματος Α΄) συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα, πρωτόκολλο, 1ος όροφος, έως 16/04/2019, ώρα 16:00. Τηλέφωνο επικοινωνίας: Δημήτρης Μητρόπουλος 210-8203 508.

26-03-2019 id:: 1609

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 920000/1619-18/09.11.2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΩΣΑ6469Β4Μ-ΞΙΚ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Επιχειρήσεις και Ανταγωνιστικότητα: Μια νέα Βάση Δεδομένων Εξαγωγικών και Καινοτόμων Επιχειρήσεων [Firms and Competitiveness: A Novel Database of Greek Exporters and Innovators]» της Δράσης ”1η Προκήρυξη ΕΛΙΔΕΚ για μεταδιδάκτορες”, με κωδικό έργου ΕΡ-2932-01 (11293201)», για την εκτέλεση του έργου: «Συμβολή στη δημιουργία μιας νέας βάσης δεδομένων με την ονομασία Competitiveness Database of Exporters - Greece (CODEX-Greece). Συμβολή στην οικονομετρική ανάλυση των παραγόντων που επιδρούν στην εξαγωγική δραστηριότητα των ελληνικών επιχειρήσεων. Συμμετοχή στις ενότητες εργασίας ΕΕ1 International Trade performance of Greek firms, ΕΕ2 International patent ownership and trade, ΕΕ3 Exports and Innovation: An Econometric Analysis και ΕΕ4 Project findings»

26-03-2019 id:: 1608

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 920000/1549-18/30.10.2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 63ΕΜ469Β4Μ-ΘΓΦ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Επιχειρήσεις και Ανταγωνιστικότητα: Μια νέα Βάση Δεδομένων Εξαγωγικών και Καινοτόμων Επιχειρήσεων [Firms and Competitiveness: A Novel Database of Greek Exporters and Innovators]» της Δράσης ”1η Προκήρυξη ΕΛΙΔΕΚ για μεταδιδάκτορες”, με κωδικό έργου ΕΡ-2932-01 (11293201)», για την εκτέλεση του έργου: «Συμβολή στη δημιουργία μιας νέας βάσης δεδομένων με την ονομασία Competitiveness Database of Exporters - Greece (CODEX-Greece. Συμμετοχή στις ενότητες εργασίας ΕΕ1 International Trade performance of Greek firms, ΕΕ2 International patent ownership and trade».

26-03-2019 id:: 1607

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 920000/1548-18/30.10.2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: Ω1ΦΦ469Β4Μ-Ε5Υ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Επιχειρήσεις και Ανταγωνιστικότητα: Μια νέα Βάση Δεδομένων Εξαγωγικών και Καινοτόμων Επιχειρήσεων [Firms and Competitiveness: A Novel Database of Greek Exporters and Innovators]» της Δράσης ”1η Προκήρυξη ΕΛΙΔΕΚ για μεταδιδάκτορες”, με κωδικό έργου ΕΡ-2932-01 (11293201)», για την εκτέλεση του έργου: «Τεχνική υποστήριξη στο πλαίσιο του έργου, συμμετοχή στις ενότητες εργασίας ΕΕ1 International Trade performance of Greek firms, ΕΕ2 International patent ownership and trade, ΕΕ3 Exports and Innovation: An Econometric Analysis και ΕΕ4 Project findings».

07-03-2019 id:: 1576

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ ΟΠΑ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «HUMAN BRAIN PROJECT», με κωδικό έργου 11288801, με επιστημονικό υπεύθυνο, τον Καθηγητή Βασίλειο Βασσάλο, προτίθεται να απασχολήσει με συμβάσεις έργου, χρονικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μηνών (με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη του έργου), τρεις (3) Επιστήμονες Πληροφορικής για την εκτέλεση του κάτωθι έργου: «Ολοκλήρωση και ανάλυση δεδομένων για κλινικά βιοϊατρικά δεδομένα, στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας WP52- 8.5 [MIP Development, Enhancement, and Robustisation]».

07-03-2019 id:: 1574

Ο ΕΛΚΕ ΟΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «INTEGRATIVE MECHANISMS FOR ADDRESSING SPATIAL JUSTICE AND TERRITORIAL INEQUALITIES IN EUROPE (IMAJINE)» με κωδικό έργου 11255701, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, ορισμένης χρονικής διάρκειας έως τεσσάρων (4) μηνών (με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του έργου) έναν (1) συνεργάτη για την εκτέλεση του έργου: «Εφαρμογή υποδειγμάτων μικρο-προσομοίωσης φορολογίας εισοδήματος και κοινωνικών παροχών σε χρήμα για τη διερεύνηση της επίδρασής τους στις περιφερειακές ανισότητες στα κράτη-μέλη της ΕΕ (κατά προτίμηση, με χρήση του υποδείγματος EUROMOD) στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας 6 (WP6)». Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 112 51 Αθήνα, πρωτόκολλο, 1ος όροφος, έως 22/03/2019, ώρα 16:00. Τηλέφωνο επικοινωνίας: Ρούλα Παρσαλίδου 210-8203 839.

06-03-2019 id:: 1571

Ο ΕΛΚΕ ΟΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Υποστήριξη των Κεντρικών Δράσεων της ΔΑΣΤΑ» του ΟΠΑ (κωδικός έργου 11257601),  το οποίο περιλαμβάνει δράσεις που αφορούν την πρακτική, τη δια­σύν­δεση με την α­γο­ρά ερ­­­γασίας, την προώθηση της καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στους φοι­τη­τές και α­­­ποφοίτους του ΟΠΑ, ενώ παράλληλα υποστηρίζει τη μεταφορά τεχνογνωσίας την ο­ποί­α α­να­­πτύσσει το Πανεπιστήμιο προς στην κοινωνία, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου ένα (1) συνεργάτη, για την υποστήριξη δράσεων της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας ΜοΚΕ/ΟΠΑ. Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί είναι το εξής: Υποστήριξη δράσεων της Μονάδας Και­νοτομίας και Επιχειρηματικότητας σε φοιτητές και α­πό­φοι­­τους του ΟΠΑ. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν τον φάκελο της πρότασής τους στη δι­­­­εύθυνση ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46 (1ος όροφος), Αθή­να 11251, το αργότερο  μέ­­­­­χρι την Παρασκευή 22/03/2019 (μέχρι ώρα 15:00). Τη­­­λέ­­­φω­νο ε­­πι­κοι­νω­νί­ας: 210-8203 251, αρμόδια κα. Ελευθερίου Αγγελική (Δευτέρα-Παρασκευή 11:00-14:00).

06-03-2019 id:: 1568

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 920000/1838-18/28.12.2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΩΛΡΟ469Β4Μ-6ΥΛ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Γενικά έξοδα λειτουργίας ΚΕΔΙΒΙΜ­/­ΟΠΑ» με κωδικό έργου 12-0000-00 (900000) για έναν (1) συνεργάτη, για τη Διαχειριστική υποστήριξη υλοποίησης δια ζώσης προγραμμάτων κατάρτισης του ΚΕΔΙΒΙΜ/ΟΠΑ.

04-03-2019 id:: 1565

Ο ΕΛΚΕ ΟΠΑ, στο πλαίσιο των αναγκών για την εύρυθμη λειτουργία του, προ­τί­θεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου και για τις α­­­­­­νά­­­γκες του έργου «Υ­πο­στή­ριξη αναγκών μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπου­δών και της ερευνητικής δρα­στη­ριό­τη­τας του Πανεπιστημίου, καθώς και άλλης συ­ναφούς με αυ­τή δραστηριότητας» με κωδικό 11170001, δύο (2) συνεργάτες για τη δια­χει­­­­ριστική ή/και οι­­κονομική παρακολούθηση έρ­γων και προ­γραμμάτων. Το φυ­­­­­σικό α­ντι­­­κεί­­με­­νο του έρ­γου που θα α­­να­τε­θεί εί­ναι κυ­ρί­ως, εν­­δει­κτικά και όχι πε­ριο­ρι­στι­­­κά, το ε­ξής: Δι­α­χειριστική ή/και οικονομική παρακολούθηση ερευνητικών, μελετητικών & εκπαιδευτικών έργων & προ­γραμ­­μά­των του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλλουν το φάκελο της πρότασής τους στη διεύ­θυν­ση: ΕΛΚΕ­/ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46 (1ος όροφος), Α­θήνα 11251, το αργότερο μέχρι την Τρίτη 19/03/2019 (μέχρι ώρα 15:00). Τη­­­­λ. ε­πι­κοι­νω­νί­ας: 210-8203 830, αρ­­μό­­δια κα. Αγγελική Ελευθερίου (11:00-13:00).

 

20-02-2019 id:: 1539

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 920000/1836-18/28.12.2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: Ω090469Β4Μ-7ΔΦ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «DIPLOMA IN NEGOTIATIONS» με κωδικό έργου ΣΜ-0490-18 (20490) για ένα (1) συνεργάτη Διαχείρισης, Υποστήριξης και Επικοινωνίας.

20-02-2019 id:: 1538

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 920000/1837-18/28.12.2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΨΒΣΡ469Β4Μ-1ΧΓ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «DIPLOMA IN NEGOTIATIONS» με κωδικό έργου ΣΜ-0490-18 (20490) για ένα (1) συνεργάτη για τεχνική υποστήριξη.

08-02-2019 id:: 1522

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ.πρωτ. 920000/1747-18/10.12.2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΨΙΩ4469Β4Μ-Θ9Κ), στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης  «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2018-2019 ΣΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ» και κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5030678, που εκτελείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Κωδικός Πρόσκλησης ΕΔΒΜ82) και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους, προκειμένου να εντάξει στην παραπάνω Πράξη για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019, νέους Επιστήμονες κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης.

06-02-2019 id:: 1520

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 920000/1581-18/05.11.2018, Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΨΙ1Ν469Β4Μ-Δ1Δ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «5G Verticals Innovation Infrastructure (5G-VINNI)», με κωδικό έργου ΕΡ-2899-01 (κωδικός θέσης 2899-PR4), για την εκτέλεση του έργου: «Συμμετοχή στον ορισμό, την ανάλυση και την αξιολόγηση επιχειρηματικών υποδειγμάτων αξιοποίησης και δεικτών επίδοσης (ΚΡΙ) της πλατφόρμας για πιλοτικά έργα εφαρμογών 5G του ευρωπαϊκού έργου 5G-VINNI».

06-02-2019 id:: 1519

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει ότι, προκειμένου να καλύψει διδακτικές ανάγκες του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, ενδιαφέρεται να προσλάβει έναν Ακαδημαϊκό Υπότροφο, για τη διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού και οργανωτικού έργου, κατά το εαρινό εξάμηνο του Ακαδ. Έτους 2018-2019 στο γνωστικό αντικείμενο: Λογιστική ΙΙ. Οι ενδιαφερόμενοι, παρακαλούνται να καταθέσουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (accfin@aueb.gr) στη Γραμματεία του Τμήματος τα ακόλουθα δικαιολογητικά έως και τις 12 Φεβρουαρίου 2019.

04-02-2019 id:: 1515

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 920000/1699-18 /27.11.2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΩΝΞΛ469Β4Μ-ΓΘΤ), για δύο (2) φυσικά πρόσωπα, ερευνητές ανάπτυξης εφαρμογών, για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «REAL ESTATE ANALYTICS (REA)» μέσω της δράσης ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) με κωδικό Τ1ΕΔΚ-00022.

04-02-2019 id:: 1514

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 920000/1882-18/28.12.2018, Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΨΓΡΗ469Β4Μ-Φ0Η), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Secure Open Federation for Internet Everywhere (SOFIE)» (κωδικός θέσης 2802-PR2), που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για την εκτέλεση του έργου: «Contributions to the SOFIE WorkPackages (WPs): WP2 (Federation Architecture & Framework), WP3 (Business Platforms Integration), WP4 (Evaluation), and WP5 (Pilots)».

04-02-2019 id:: 1513

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 920000/1873-18/28.12.2018, Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 6Ζ4Ο469Β4Μ-141), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Secure Open Federation for Internet Everywhere (SOFIE)» (κωδικός θέσης 2802-PR1), που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για την εκτέλεση του έργου: «Contributions to the SOFIE WorkPackages (WPs): WP2 (Federation Architecture & Framework), WP3 (Business Platforms Integration), WP4 (Evaluation), and WP5 (Pilots)»

04-02-2019 id:: 1512

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 920000/1871-18/28.12.2018, Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 690Ο469Β4Μ-ΕΧ3), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «e-Signature and Erasmus Student eCard in Greece (eCard)» (κωδικός θέσης 2934-PR1), που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για την εκτέλεση του έργου: «Contributions to (a) Requirements and Technical Architecture for Remote e-Signature in Greece, (b) Conformance testing of the Erasmus Student Card»

01-02-2019 id:: 1506

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 920000/1749-18/10.12.2018, Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΨΘ6Ο469Β4Μ-ΤΗ1), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «COGnitive Logistics Operations through secure, dynamic and ad-hoc collaborative», με κωδικό έργου ΕΡ-2896-01 (κωδικός θέσης 2896-PR2), που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για την εκτέλεση του έργου: «Αλγόριθμοι Βελτιστοποίησης στην Εφοδιαστική Αλυσίδα και τις Μεταφορές»

01-02-2019 id:: 1505

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 31/12-11-2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για τις ανάγκες του έργου που συνίσταται στη λειτουργία του καταστήματος αναμνηστικών ειδών ΟΠΑ shop στο φουαγιέ του αμφιθεάτρου «Αντωνιάδου», για τρεις (3) φοιτητές του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

01-02-2019 id:: 1504

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 920000/1580-18/05.11.2018, Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: Ω223469Β4Μ-Ι1Ζ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «5G Verticals Innovation Infrastructure (5G-VINNI)» με κωδικό έργου ΕΡ-2899-01 (κωδικός θέσης 2899-PR3), που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για την εκτέλεση του έργου: «Συμμετοχή στον ορισμό, την ανάλυση και την αξιολόγηση επιχειρηματικών υποδειγμάτων αξιοποίησης της πλατφόρμας για πιλοτικά έργα εφαρμογών 5G του ευρωπαϊκού έργου 5G-VINNI». 

31-01-2019 id:: 1496

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 920000/1697-18 /26.11.2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΩΞΨ8469Β4Μ-ΨΤΝ), για τις ανάγκες του έργου με τίτλο «Υποστήριξη δράσεων του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στη Διοικητική των Επιχειρήσεων με Διεθνή Προσανατολισμό», για ένα (1) φυσικό πρόσωπο, για Συμβολή στην οργάνωση, διαχείριση και επικοινωνιακή υποστήριξη στα πλαίσια του έργου και συμβολή στη διεκπεραίωση θεμάτων φοιτητικής μέριμνας.

28-01-2019 id:: 1493

Tο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών προκειμένου να καλύψει διδακτικές ανάγκες του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, ενδιαφέρεται να προσλάβει έναν Ακαδημαϊκό Υπότροφο, σύμφωνα με την παρ. 7α, του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011, για τη διδασκαλία του μαθήματος  Διοίκηση Παραγωγής και Υπηρεσιών, εαρινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2018-19. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας: dmst@aueb.gr μέχρι την 4η Φεβρουαρίου  2019. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: 210-8203 110, 210-8203 129.

 

 

16-01-2019 id:: 1474

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών προκειμένου να καλύψει διδακτικές ανάγκες του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, ενδιαφέρεται να προσλάβει διδάσκοντες με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου βάσει των διατάξεων του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/1980 (Α’ 112) όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 28 παρ. 3 του Ν. 4386/2016 ή Ακαδημαϊκούς Υποτρόφους, σύμφωνα με την παρ. 7α, του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011, για τη διδασκαλία των μαθημάτων: 1) Ποσοτικές Μέθοδοι ΙΙ (Στατιστική), τμήμα Α-Λ, 2) Ποσοτικές Μέθοδοι ΙΙ (Στατιστική), τμήμα Μ-Ω, 3) Μακροοικονομική Θεωρία και Πολιτική, τμήμα Μ-Ω, 4) Διαχείριση Συγκρούσεων και Διαπραγματεύσεις, τμήμα Α-Ω, 5) International Marketing - Management, Τμήμα Α-Ω  του εαρινού εξαμήνου του Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019. Οι ενδιαφερόμενοι, παρακαλούνται να καταθέσουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη Γραμματεία του Τμήματος, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ode@aueb.gr, μέχρι και  τη Δευτέρα  28 Ιανουαρίου 2019. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: 210-8203 308 και 210-8203 375

10-01-2019 id:: 1470

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ανακοινώνει ότι, προκειμένου να καλύψει διδακτικές ανάγκες του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, ενδιαφέρεται να προσλάβει διδάσκοντες με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/1980 (ΦΕΚ 112 Α’), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 28, παρ. 3 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83 Α’/11-5-2016) και το άρθρο 84, παρ.16α του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α΄ 114/4.8.2017) για τη διδασκαλία των μαθημάτων: 1) Ποσοτικές Μέθοδοι Ι, 2) Επιχειρηματικότητα, 3) Θετική Οργανωσιακή Παιδεία του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας ή να αποστείλουν ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γραμματεία Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, Πατησίων 76, Τ.Κ. 10434 Αθήνα, μέχρι την Πέμπτη 24 Ιανουαρίου 2019. Η αίτηση, το βιογραφικό σημείωμα και το υπόμνημα εργασιών να αποσταλούν και σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας: secretary.marketing@aueb.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: 210-8203 101-2.

09-01-2019 id:: 1460

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει ότι, προκειμένου να καλύψει διδακτικές ανάγκες του Τμήματος Στατιστικής της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας, ενδιαφέρεται να προσλάβει διδάσκοντες με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου βάσει των διατάξεων του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/1980 (Α’ 112), για διδασκαλία και παροχή επικουρικού διδακτικού έργου στα μαθήματα εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019: Γραμμική Άλγεβρα ΙΙ (αυτοδύναμη διδασκαλία) και Μαθηματικές Μέθοδοι (επικουρικό διδακτικό έργο). Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος ή να αποστείλουν ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γραμματεία Τμήματος Στατιστικής, Πατησίων 76, τ.κ. 104 34 – Αθήνα, μέχρι τη Δευτέρα 21 Ιανουαρίου 2019, τα ακόλουθα δικαιολογητικά. Οι αιτήσεις και τα βιογραφικά θα αποστέλλονται και σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας: stat@aueb.gr. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος, τηλ.: 210-8203111-112-113.

28-12-2018 id:: 1454

Ο ΕΛΚΕ ΟΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Secure Open Federation for Internet Everywhere (SOFIE)», με κωδικό έργου ΕΡ-2802-01, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, ορισμένης χρονικής διάρκειας έως είκοσι τεσσάρων (24) μηνών (με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του έργου) έναν (1) συνεργάτη για την εκτέλεση του έργου: «Contributions to the SOFIE WorkPackages (WPs): WP2 (Federation Architecture & Framework), WP3 (Business Platforms Integration), WP4 (Evaluation), and WP5 (Pilots)». Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 112 51 Αθήνα, Πρωτόκολλο, 1ος όροφος, έως 16/01/2019, ώρα 16:00.Τηλέφωνο επικοινωνίας: Ρούλα Παρσαλίδου 210-8203 839.

28-12-2018 id:: 1453

Ο ΕΛΚΕ ΟΠΑ,στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Secure Open Federation for Internet Everywhere (SOFIE)» με κωδικό έργου ΕΡ-2802-01, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, ορισμένης χρονικής διάρκειας έως είκοσι τεσσάρων (24) μηνών (με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του έργου) έναν (1) συνεργάτη για την εκτέλεση του έργου: «Contributions to the SOFIE WorkPackages (WPs): WP2 (Federation Architecture & Framework), WP3 (Business Platforms Integration), WP4 (Evaluation), and WP5 (Pilots)». Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 112 51 Αθήνα, Πρωτόκολλο, 1ος όροφος, έως 16/01/2019, ώρα 16:00. Τηλέφωνο επικοινωνίας: Ρούλα Παρσαλίδου 210-8203 839.

28-12-2018 id:: 1452

Ο ΕΛΚΕ ΟΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης του έρ­­­γου με τίτλο «e-Signature and Erasmus Student eCard in Greece (eCard)», με κωδικό ΕΡ‑2934‑01, προτίθεται να απα­σχο­­­­­λήσει με σύμ­­βαση έργου, ορισμένης χρονικής διάρ­κει­­ας, έως δεκατεσσάρων (14) μηνών (με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του έργου), έναν (1) Επιστήμονα Πληρο­φο­ρι­­­κής για την ε­κτέλεση του έργου: «Contributions to (a) Requirements and Technical Architecture for Remote e-Signature in Greece, (b) Conformance testing of the Erasmus Student Card». Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 112 51 Αθήνα, πρωτόκολλο, 1ος όροφος, έως 16/01/2019, ώρα 16:00. Τηλέφωνο επικοινωνίας: Ρούλα Παρσαλίδου 210-8203 839.

28-12-2018 id:: 1451

Ο ΕΛΚΕ ΟΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Γενικά έξοδα λειτουργίας ΚΕΔΙΒΙΜ­/­ΟΠΑ» (κωδικός 12-0000-00), προτίθεται, να απασχολήσει με σύμβαση έργου ιδιωτικού δι­καί­ου ο­ρι­­­σμένου χρό­νου, ένα (1) συνεργάτη για τη Δομή Κατάρτισης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του ΟΠΑ. Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί είναι κυρίως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά το έξης: Διαχειριστική υποστήριξη υλοποίησης δια ζώσης προγραμμάτων κατάρτισης του ΚΕΔΙΒΙΜ/ΟΠΑ. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους (έντυπο Παραρ­τή­μα­τος), συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και ο­­ποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους σημείωμα, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46 (1ος όροφος), Αθήνα 11251, μέχρι τις 16/01/2019 (μέχρι ώρα 14:00). Τη­­­­λέ­φω­­νο ε­πι­κοι­νω­νί­ας: 210-8203 830, αρ­­μόδια κα Αγγελική Ελευθερίου (11:00-13:00).

28-12-2018 id:: 1450

Ο ΕΛΚΕ ΟΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «DIPLOMA IN NEGOTIATIONS» (κωδικός ΣΜ-0490-18), προτίθεται, να απασχολήσει με σύμβαση έργου ιδιωτικού δι­καί­ου ο­ρι­­­σμένου χρό­νου, ένα (1) συνεργάτη. Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί είναι κυρίως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά το έξης: «Συνεργάτης Τεχνικής Υποστήριξης». Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους (έντυπο Παραρ­τή­μα­τος), συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και ο­­ποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους σημείωμα, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46 (1ος όροφος), Αθήνα 112 51, μέχρι τις 16/01/2019 (μέχρι ώρα 14:00). Τη­­­­λέ­φω­­νο ε­πι­κοι­νω­νί­ας: 210-8203 830, αρ­­μόδια κα Αγγελική Ελευθερίου (11:00-13:00).

28-12-2018 id:: 1449

Ο ΕΛΚΕ ΟΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «DIPLOMA IN NEGOTIATIONS» (κωδικός ΣΜ-0490-18), προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου ιδιωτικού δι­καί­ου ο­ρι­­­σμένου χρό­νου, ένα (1) συνεργάτη. Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί είναι κυρίως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά το έξης: «Συνεργάτης Διαχείρισης, Υποστήριξης και Επικοινωνίας». Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους, συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και ο­­ποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους σημείωμα, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46 (1ος όροφος), Αθήνα 112 51, μέχρι τις 16/01/2019 (μέχρι ώρα 14:00). Τη­­­­λέ­φω­­νο ε­πι­κοι­νω­νί­ας: 210-8203 830, αρ­­μόδια κα Αγγελική Ελευθερίου (11:00-13:00).

28-12-2018 id:: 1448

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών προκειμένου να καλύψει διδακτικές ανάγκες του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας, ενδιαφέρεται να προσλάβει διδάσκοντες με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου βάσει των διατάξεων του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/1980 (Α’ 112) όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 28 παρ. 3 του Ν. 4386/2016, για τη διδασκαλία του μαθήματος Εαρινού Εξαμήνου του Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019: "Τεχνολογία Λογισμικού". Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία ή να αποστείλουν ταχυδρομικά: αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, πλήρες βιογραφικό σημείωμα, συνοπτικό υπόμνημα εργασιών, αντίγραφα τίτλων σπουδών με αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ (όπου απαιτείται) και βεβαίωση διδακτικής εμπειρίας, εφόσον υπάρχει, στη διεύθυνση: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής, Πατησίων 76, Τ.Κ. 104 34 – Αθήνα, μέχρι τις 10 Ιανουαρίου 2019. Οι αιτήσεις και τα βιογραφικά των υποψηφίων πρέπει να αποστέλλονται και σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας: infotech@aueb.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: 210-8203 314 και 210-8230 940.

28-12-2018 id:: 1447

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 920000/1700-18/27.11.2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: Ω5ΥΕ469Β4Μ-ΣΚΤ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Πρόγραμμα Erasmus+ 2018-2019», με κωδικό ΕΡ-2907-01, που χρηματοδοτείται  εξ ολοκλήρου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), για την εκτέλεση του έργου: Διοικητικός, Οικονομικός και Συμβουλευτικός συντονισμός των δράσεων Πρακτικής Άσκησης και Επιμόρφωσης/Διδασκαλίας του κλασικού προγράμματος Erasmus+ του Ιδρύματος».

28-12-2018 id:: 1446

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 920000/1638-18/14.11.2018, Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΩΖΠΙ469Β4Μ-ΣΗΞ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου "Οργάνωση και Υποστήριξη Λειτουργίας Κέντρου Διαχείρισης Πληροφοριακών Συστημάτων ΟΠΑ", με κωδικό ΕΡ-2756-01, για την εκτέλεση του έργου: "Συντονισμός, Διαχείριση, Εποπτεία Λειτουργίας, Συντήρηση και Έλεγχος Ασφάλειας Πληροφοριακών Συστημάτων ΠΜΣ ΟΠΑ". 

20-12-2018 id:: 1430

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει ότι, προκειμένου να καλύψει διδακτικές ανάγκες του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, ενδιαφέρεται να προσλάβει έναν διδάσκοντα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου βάσει των διατάξεων του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/1980 (Α’ 112), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 28 παρ. 3 του Ν. 4386/2016, για αυτοτελές διδακτικό έργο στο μάθημα Εαρινού Εξαμήνου του Ακαδημαϊκού Έτους  2018-2019: «Διοίκηση Διεθνών Επιχειρήσεων». Τα απαραίτητα δικαιολογητικά (αίτηση, πλήρες βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφα πτυχίων) θα αποστέλλονται  σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας: dmst@aueb.gr μέχρι τις  14 Ιανουαρίου  2019. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: 210-8203 110 και 210-8203 129.

17-12-2018 id:: 1427

Το Οικονομικό Πανεπιστημίο Αθηνών αποφασίζει και προσκαλεί ενδιαφερομένους δικηγόρους που διαθέτουν τα απαραίτητα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα να υποβάλουν υποψηφιότητα για την πλήρωση της θέσης Νομικού Συμβούλου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με σχέση έμμισθης εντολής τριετούς διάρκειας, η οποία μπορεί να ανανεώνεται με Απόφαση Συγκλήτου κατόπιν εισήγησης του Πρύτανη για το ίδιο κάθε φορά χρονικό διάστημα κατ’ εφαρμογή της § 3 του άρθρου 1 του Π.Δ.203/1996. Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών αίτηση υποψηφιότητας είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση Πατησίων 76, Αθήνα, ΤΚ 104 34, υπόψη Διεύθυνσης Διοικητικού, σε αποκλειστική προθεσμία 30 ημερών από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης στον Τύπο. Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 8:00 έως 15:00 από την Διεύθυνση Διοικητικού του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πατησίων 76, Αθήνα, τηλ. 210-8203 280.

17-12-2018 id:: 1426

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει ότι, προκειμένου να καλύψει διδακτικές ανάγκες του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών  της Σχολής Οικονομικών Επιστημών, ενδιαφέρεται να προσλάβει ένα (1) διδάσκοντα  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου βάσει των διατάξεων του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/1980 (Α’ 112), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 28 παρ. 3 του Ν. 4386/2016 και το άρθρο 84, παρ. 16α του Ν. 4485/2017, για τη διδασκαλία του  μαθήματος Περιφερειακή Ανάπτυξη και Διαρθρωτικές Πολιτικές της Ε.Ε., Εαρινού Εξαμήνου του ακαδ. έτους 2018-19. Οι ενδιαφερόμενοι, παρακαλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία ή να αποστείλουν ταχυδρομικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στη διεύθυνση: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γραμματεία του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Επιστημών, Πατησίων 76, ΤΚ 104 34 – Αθήνα, μέχρι τη Τρίτη 15 Ιανουαρίου 2019. Οι αιτήσεις και τα βιογραφικά θα αποστέλλονται και σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση  της Γραμματείας: deossecr@aueb.gr

14-12-2018 id:: 1425

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει ότι, προκειμένου να καλύψει διδακτικές ανάγκες του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών, ενδιαφέρεται να προσλάβει διδάσκοντες με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, βάσει των διατάξεων του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/1980 (Α’ 112),  για την αυτοδύναμη διδασκαλία μαθημάτων Εαρινού Εξαμήνου του Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος (τηλ. 210-8203 303-305, Πατησίων 76, 104 34 Αθήνα) ή να τα αποστείλουν ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γραμματεία Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, Πατησίων 76, Τ.Κ. 104 34 Αθήνα, μέχρι την Παρασκευή, 28 Δεκεμβρίου 2018.

13-12-2018 id:: 1420

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 920000/1479-18/15.10.2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 6ΞΓ2469Β4Μ-ΛΕ8), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Γενικά έξοδα λειτουργίας ΚΕΔΙΒΙΜ­/­ΟΠΑ» με κωδικό έργου 12-0000-00 για ένα (1) συνεργάτη, για την Διαχειριστική υποστήριξη υλοποίησης δια ζώσης προγραμμάτων κατάρτισης του ΚΕΔΙΒΙΜ/ΟΠΑ.

13-12-2018 id:: 1419

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη συμβάσεων έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 920000/1587-18 /05.11.2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: Ψ5ΖΓ469Β4Μ-85Β), για τις ανάγκες του «Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη – Executive MBA», για ένα (1) φυσικό πρόσωπο, συνεργάτη για Συμβολή στην οργάνωση, διαχείριση και επικοινωνιακή υποστήριξη του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών και Διεκπεραίωση θεμάτων φοιτητικής μέριμνας.

12-12-2018 id:: 1417

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 920000/1558-18/01.11.2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΨΒΣ3469Β4Μ-1ΙΑ), που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «DEVELOPER-CENTRIC KNOWLEDGE MINING FROM LARGE OPEN-SOURCE SOFTWARE REPOSITORIES (CROSSMINER)», με κωδικό έργου ΕΡ-2582-01 (κωδικός θέσης 2582-PR3) για την εκτέλεση του έργου: «Εφαρμοσμένη έρευνα στην τεχνολογία λογισμικού».

12-12-2018 id:: 1414

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει ότι, προκειμένου να καλύψει διδακτικές ανάγκες του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, ενδιαφέρεται να προσλάβει διδάσκοντες με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου για τη διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού και οργανωτικού έργου, στα κάτωθι μαθήματα, κατά το εαρινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019. Οι ενδιαφερόμενοι, παρακαλούνται να καταθέσουν τα δικαιολογητικά με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση accfin@aueb.gr έως και τις 17 Δεκεμβρίου 2018.

10-12-2018 id:: 1410
Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη συμβάσεων έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 920000/1537-18/29.10.2018, Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΩΤΒΧ469Β4Μ-ΘΙΜ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «CULTURAL PATHWAYS TO ECONOMIC SELF-SUFFICIENCY AND ENTREPRENEURSHIP: FAMILY VALUES AND YOUTH UNEMPLOYMENT IN EUROPE (CUPESSE)» με κωδικό ΕΡ-2541-01, για την εκτέλεση του έργου: «Ανάλυση της στάσης και των θεωρήσεων των νέων για την αγορά εργασίας με έμφαση στη διαγεννεακή αλληλεπίδραση αντιλήψεων και ανάλυση των προσδιοριστικών παραγόντων της συμμετοχής των νέων στην αγορά εργασίας και της εργασιακής τους κατάστασης».
10-12-2018 id:: 1257

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν υποψηφιότητα προκειμένου να επιτευχθεί πληρότητα της Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (στο εξής Ε.Η.Δ.Ε.) του ΟΠΑ, όπως προβλέπεται στο Κεφάλαιο Ε’ (άρθρα 21 έως 27) του Ν.4521 (ΦΕΚ τ. Α’ 38/2-3-2018). Η υποβολή της αίτησης υποψηφιότητας, παρατείνεται έως και την Παρασκευή 28/12/2018, ώρα 12:00.

10-12-2018 id:: 1409

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ ΟΠΑ),  στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «COGnitive Logistics Operations through secure, dynamic and ad-hoc collaborative», με κωδικό έργου ΕΡ-2896-01, προτίθεται, σύμφωνα με την από 21/11/2018 απόφαση της 6ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών του Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019 (ΑΔΑ: 6Γ8Ψ469Β4Μ-ΧΔΩ),  να απασχολήσει με σύμβαση έργου, ορισμένης χρονικής διάρκειας έως δέκα οκτώ (18) μηνών (με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του έργου) έναν (1) συνεργάτη για την εκτέλεση του κάτωθι έργου: «Αλγόριθμοι Βελτιστοποίησης στην Εφοδιαστική Αλυσίδα και τις Μεταφορές». Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους (έντυπο του Παραρτήματος Α΄) συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα, πρωτόκολλο, 1ος όροφος, έως 28/12/2018, ώρα 16:00. Να σημειωθεί ότι ο ΕΛΚΕ ΟΠΑ θα παραμείνει κλειστός από τις 24/12/2018 έως και τις 26/12/2018. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ισχύει η ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου. Τηλέφωνο επικοινωνίας: Ρούλα Παρσαλίδου 210-8203 839.

10-12-2018 id:: 1408

Ο ΕΛΚΕ ΟΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2018-2019 στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών» και κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5030678, προσκαλεί Νέους Επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για την παροχή διδακτικού έργου στο ακαδημαϊκό έτους 2018-2019, για τα μαθήματα Εαρινού Εξαμήνου που ορίζονται ανά Επιστημονικό Πεδίο των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019. Η υποβολή των προτάσεων και λοιπών δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους θα γίνεται στον ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, Διεύθυνση Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα, πρωτόκολλο, 1ος όροφος, έως την Πέμπτη 03 Ιανουαρίου 2019, ώρα 16:00. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ισχύει η ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου. Σημειώνεται ότι ο ΕΛΚΕ/ΟΠΑ θα παραμείνει κλειστός κατά τις ημερομηνίες 24 και 31 Δεκεμβρίου 2018 και 2 Ιανουαρίου 2019. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα Ελευθερίου Αγγελική  (210-8203830, email: ageliki@rc.aueb.gr ).

07-12-2018 id:: 1407

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη συμβάσεων έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 920000/1618-18 /09.11.2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: Ψ9ΤΡ469Β4Μ-20Ψ), για τις ανάγκες του έργου «Υποστήριξη αναγκών Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών και της ερευνητικής δραστηριότητας του Πανεπιστημίου καθώς και άλλης συναφούς προς αυτής δραστηριότητας», για δύο (2) συνεργάτες για τη διαχειριστική ή/και οικονομική παρακολούθηση ερευνητικών, μελετητικών και εκπαιδευτικών έργων και προγραμμάτων του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

27-11-2018 id:: 1367

Ο ΕΛΚΕ ΟΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης του έρ­­­γου «Πρόγραμμα Erasmus+ 2018-2019» με κωδικό έργου ΕΡ-2907-01, προτίθεται να απα­σχο­­­­­λήσει με σύμβαση έργου, ορισμένης χρονικής διάρ­κει­­ας έως εννέα (9) μηνών, ένα έμπειρο στέλεχος για τον διοικητικό, οικονομικό και συμβουλευτικό συντονισμό των δράσεων που αφορούν στην Πρακτική Άσκηση Φοιτητών του ΟΠΑ και την Επιμόρφωση Προσωπικού του Ιδρύματος. Το φυσικό αντικείμενο του έργου είναι ο «Διοικητικός, Οικονομικός και Συμβουλευτικός συντονισμός των δράσεων Πρακτικής Άσκησης και Επιμόρφωσης/Διδασκαλίας του κλασικού προγράμματος Erasmus+ του Ιδρύματος».  Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους (έντυπο του Παραρτήματος Α΄) συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους, στη δι­εύ­θυν­ση: ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα, 1ος όροφος, πρωτόκολλο, έως τις 11/12/2018, ώρα 16:00. Αρ­μόδια επικοινωνίας: Ρούλα Παρσαλίδου (τηλ. 210-8203 839).

27-11-2018 id:: 1366

Ο ΕΛΚΕ ΟΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «REAL ESTATE ANALYTICS (REA)» μέσω της Δράσης ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» με κωδικό Τ1ΕΔΚ-00022, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου δύο (2) φυσικά πρόσωπα, ερευνητές ανάπτυξης εφαρμογών.  Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί, στα ως άνω φυσικά πρόσωπα, είναι το εξής: Κωδικός Θέσης Α1: Ερευνητής Ανάπτυξης Εφαρμογών Επιχειρηματικής Ευφυΐας, Κωδικός Θέσης Α2: Ερευνητής Ανάπτυξης μεθοδολογικών εργαλείων (μοντέλων) για προβλήματα της κτηματαγοράς (Real Estate). Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους (έντυπο Παραρτήματος), συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους σημείωμα, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 1ος Όροφος, μέχρι τη Δευτέρα  17/12/2018 και ώρα 15:00. Τη­­­­λέ­φω­νο ε­πι­κοινωνίας: Ελευθερίου Αγγελική, 210-8203 830. 

26-11-2018 id:: 1364

Ο ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «Υποστήριξη δράσεων του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στη Διοικητική των Επιχειρήσεων με Διεθνή Προσανατολισμό» και με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Αναπληρωτή Καθηγητή Klas Eric Soderquist, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ένα (1) φυσικό πρόσωπο, σύμφωνα με την από 21/11/2018 απόφαση της 6ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών του Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019 (ΑΔΑ: 6ΥΝΥ469Β4Μ-ΝΞΞ). Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί στον ως άνω συνεργάτη είναι το εξής: Συμβολή στην οργάνωση, διαχείριση και επικοινωνιακή υποστήριξη στο πλαίσιο του έργου. Συμβολή στην διεκπεραίωση θεμάτων φοιτητικής μέριμνας.

23-11-2018 id:: 1363

Ο ΕΛΚΕ ΟΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «HUMAN BRAIN PROJECT» με κωδικό έργου ΕΡ-2888-01, προτίθεται να απασχολήσει με συμβάσεις έργου, χρονικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μηνών (με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη του έργου), δύο (2) Επιστήμονες Πληροφορικής για την εκτέλεση του έργου: «Data integration and analysis of biomedical clinical data». Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους (έντυπο του παραρτήματος Α΄) συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα, πρωτόκολλο, 1ος όροφος, έως 07/12/2018, ώρα 16:00. Τηλέφωνο επικοινωνίας: Ρούλα Παρσαλίδου 210-8203 839.

 

14-11-2018 id:: 1353

Ο ΕΛΚΕ ΟΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΠΑ», με κωδικό ΕΡ-2756-01, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, ορισμένης χρονικής διάρκειας έως τεσσάρων (4) μηνών, έναν (1) Ειδικό Επιστήμονα Πληροφορικής για την εκτέλεση του έργου: «ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ, ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΜΣ ΟΠΑ». Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους, συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους σημείωμα, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα, 1ος Όροφος, πρωτόκολλο, μέχρι και τις 30/11/2018, και ώρα 16:00. Τηλέφωνο επικοινωνίας: Ρούλα Παρσαλίδου, 210-8203 839.

14-11-2018 id:: 1345

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 920000/1358-18/21.09.2018, Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: Ω07Ι469Β4Μ-ΖΣΧ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «COGnitive Logistics Operations through secure, dynamic and ad-hoc collaborative», με κωδικό έργου ΕΡ-2896-01 (κωδικός θέσης 2896-PR1), που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για την εκτέλεση του έργου: «Έρευνα παρακίνησης χρηστών, σχεδιασμός και ανάπτυξη νέων τεχνολογιών»

14-11-2018 id:: 1344

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 920000/1478-18/15.10.2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΨΔΕ5469Β4Μ-ΑΗ1), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ-ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ATHENS CENTER FOR ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION)», με κωδικό ΕΡ-2439-02, για την εκτέλεση του έργου: «Υπεύθυνος Ανάπτυξης Δικτύου και Καθοδήγησης Ομάδων του Κέντρου Στήριξης Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας (ACEin)».

12-11-2018 id:: 1336

Η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Α.Ε. προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου ορισμένης χρονικής διάρκειας (3 μηνών), με δυνατότητα παράτασης, τρεις (3) συνεργάτες, φοιτητές του ΟΠΑ. Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί συνίσταται στη λειτουργία του καταστήματος αναμνηστικών ειδών ΟΠΑ shop στο φουαγιέ του αμφιθεάτρου «Αντωνιάδου». Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους στη διεύθυνση Πατησίων 80, 104 34, Αθήνα, 4ος όροφος, μέχρι την 30η/11/2018, ώρα 15:00. Στον φάκελο να αναγράφεται η φράση: «Συμμετοχή στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 31/12-11-2018 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Εταιρίας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του ΟΠΑ Α.Ε.». Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ισχύει η ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-8203 726 κα Όλγα Μάνου.

09-11-2018 id:: 1335

Ο ΕΛΚΕ  ΟΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Επιχειρήσεις και Ανταγωνιστικότητα: Μια νέα Βάση Δεδομένων Εξαγωγικών και Καινοτόμων Επιχειρήσεων [Firms and Competitiveness: A Novel Database of Greek Exporters and Innovators]» της Δράσης "1η Προκήρυξη ΕΛΙΔΕΚ για μεταδιδάκτορες", με κωδικό έργου ΕΡ-2932-01, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως είκοσι (20) μηνών,  ένα (1) φυσικό πρόσωπο, για την εκτέλεση του έργου: «Συμβολή στη δημιουργία μιας νέας βάσης δεδομένων με την ονομασία Competitiveness Database of Exporters - Greece (CODEX-Greece). Συμβολή στην οικονομετρική ανάλυση των παραγόντων που επιδρούν στην εξαγωγική δραστηριότητα των ελληνικών επιχειρήσεων. Συμμετοχή στις ενότητες εργασίας ΕΕ1 International Trade performance of Greek firms, ΕΕ2 International patent ownership and trade, ΕΕ3 Exports and Innovation: An Econometric Analysis και ΕΕ4 Project findings».

09-11-2018 id:: 1334

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ­/ΟΠΑ), στο πλαίσιο των αναγκών για την εύρυθμη λειτουργία του, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και για τις ανάγκες του έργου «Υποστήριξη αναγκών μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπου­δών και της ερευνητικής δραστηριότητας του Πανεπιστημίου, καθώς και άλλης συναφούς με αυτή δραστηριότητας» (ΕΡ-1700-01), δύο (2) συνεργάτες για τη διαχειριστική ή/και οικονομική παρακολούθηση έργων και προγραμμάτων, σύμφωνα με την από 07/11/2018 απόφαση της 5ης Συνε­δρί­­­ασης της Ε­πιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/­ΟΠΑ του α­­­καδημαϊκού έτους 2018-19 (ΑΔΑ: ΩΘΥ0469Β4Μ-ΝΜΞ). Το φυ­­­­σικό α­ντι­­­κεί­­με­­νο του έρ­γου που θα α­­να­τε­θεί εί­ναι κυ­ρί­ως, εν­­δει­κτικά και όχι πε­ριο­ρι­στι­­­κά, το ε­ξής: Δι­α­χειριστική ή/και οικονομική παρακολούθηση ερευνητικών, μελετητικών και εκπαιδευτικών έργων και προ­γραμ­­μά­των του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ.

07-11-2018 id:: 1328

Κατόπιν του αποτελέσματος της διεξαχθείσης ψηφοφορίας, εξελέγη Διευθυντής του Εργαστηρίου Οικονομετρίας του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με θητεία τριών (3) ετών, ο κ. Ευάγγελος Βασιλάτος του Νικολάου, Αναπληρωτής Καθηγητής, καθώς συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία των εγκύρων ψήφων.

05-11-2018 id:: 1321

Ο ΕΛΚΕ/ΟΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης του «Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων για Στελέχη – Executive MBA», με Διευθυντή τον Καθηγητή Βασίλειο Παπαδάκη, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ένα (1) φυσικό πρόσωπο, συνεργάτη, σύμφωνα με την από 24/10/2018 απόφαση της 4ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών του Ακαδημαϊκού Έτους 2018-2019 (ΑΔΑ: 68Ο0469Β4Μ-2ΟΟ). Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί στον ως άνω συνεργάτη είναι: Συμβολή στην οργάνωση, διαχείριση και επικοινωνιακή υποστήριξη του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, και Διεκπεραίωση θεμάτων φοιτητικής μέριμνας.

05-11-2018 id:: 1320

Ο ΕΛΚΕ ΟΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «5G Verticals Innovation Infrastructure (5G-VINNI)», με κωδικό έργου ΕΡ-2899-01, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, ορισμένης χρονικής διάρκειας έως έξι  (6) μηνών (με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του έργου) έναν (1) συνεργάτη για την εκτέλεση του έργου: «Συμμετοχή στον ορισμό, την ανάλυση και την αξιολόγηση επιχειρηματικών υποδειγμάτων αξιοποίησης και δεικτών επίδοσης (ΚΡΙ) της πλατφόρμας για πιλοτικά έργα εφαρμογών 5G του ευρωπαϊκού έργου 5G-VINNI».  Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους (έντυπο του παραρτήματος Α΄) συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα, πρωτόκολλο, 1ος όροφος, έως 19/11/2018, ώρα 16:00.  Τηλέφωνο επικοινωνίας: Ρούλα Παρσαλίδου 210-8203 839.

05-11-2018 id:: 1319

Ο ΕΛΚΕ ΟΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «5G Verticals Innovation Infrastructure (5G-VINNI)» με κωδικό έργου ΕΡ-2899-01, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, ορισμένης χρονικής διάρκειας έως έξι  (6) μηνών (με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του έργου) έναν (1) συνεργάτη για την εκτέλεση του έργου: «Συμμετοχή στον ορισμό, την ανάλυση και την αξιολόγηση επιχειρηματικών υποδειγμάτων αξιοποίησης της πλατφόρμας για πιλοτικά έργα εφαρμογών 5G του ευρωπαϊκού έργου 5G-VINNI».  Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους (έντυπο του παραρτήματος Α΄) συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα, πρωτόκολλο, 1ος όροφος, έως 19/11/2018, ώρα 16:00. Τηλέφωνο επικοινωνίας: Ρούλα Παρσαλίδου 210-8203 839.

01-11-2018 id:: 1316

Ο ΕΛΚΕ ΟΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο: «DEVELOPER-CENTRIC KNOWLEDGE MINING FROM LARGE OPEN-SOURCE SOFTWARE REPOSITORIES (CROSSMINER)» με κωδικό έργου ΕΡ-2582-01, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου χρονικής διάρκειας έως δεκατεσσάρων (14) μηνών (με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του έργου), έναν  (1) συνεργάτη για την εκτέλεση του έργου: «Εφαρμοσμένη έρευνα στην τεχνολογία λογισμικού». Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα, πρωτόκολλο, 1ος όροφος, έως 15/11/2018, ώρα 16:00. Τηλέφωνο επικοινωνίας: Βασιλική Ευσταθίου 210-8203 508, email: vefstathiou@aueb.gr.

30-10-2018 id:: 1302

Ο ΕΛΚΕ ΟΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Επιχειρήσεις και Ανταγωνιστικότητα: Μια νέα Βάση Δεδομένων Εξαγωγικών και Καινοτόμων Επιχειρήσεων [Firms and Competitiveness: A Novel Database of Greek Exporters and Innovators]» της Δράσης "1η Προκήρυξη ΕΛΙΔΕΚ για μεταδιδάκτορες" με κωδικό έργου ΕΡ-2932-01, προτίθεται να απασχολήσει με συμβάσεις έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως έξι (6) μηνών, τέσσερα (4) φυσικά πρόσωπα, μεταπτυχιακούς φοιτητές, στο πλαίσιο διεξαγωγής της μεταπτυχιακής διπλωματικής τους εργασίας, για την εκτέλεση του έργου:​​​​​​​«Συμβολή στη δημιουργία μιας νέας βάσης δεδομένων με την ονομασία Competitiveness Database of Exporters - Greece (CODEX-Greece. Συμμετοχή στις ενότητες εργασίας ΕΕ1 International Trade performance of Greek firms, ΕΕ2 International patent ownership and trade». Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους, συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους σημείωμα, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 1ος Όροφος, μέχρι τις 13/11/2018, και ώρα 16:00. Τη­­­­λέ­φω­νο ε­πι­κοινωνίας: Ρούλα Παρσαλίδου, 210-8203 839.

30-10-2018 id:: 1301

Ο ΕΛΚΕ ΟΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Επιχειρήσεις και Ανταγωνιστικότητα: Μια νέα Βάση Δεδομένων Εξαγωγικών και Καινοτόμων Επιχειρήσεων [Firms and Competitiveness: A Novel Database of Greek Exporters and Innovators]» της Δράσης “1η Προκήρυξη ΕΛΙΔΕΚ για μεταδιδάκτορες” με κωδικό έργου ΕΡ-2932-01, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως τριάντα δύο (32) μηνών,  ένα (1) φυσικό πρόσωπο, για την εκτέλεση του έργου:​​​​​​​ «Τεχνική υποστήριξη στο πλαίσιο του έργου, συμμετοχή στις ενότητες εργασίας ΕΕ1 International Trade performance of Greek firms, ΕΕ2 International patent ownership and trade, ΕΕ3 Exports and Innovation: An Econometric Analysis και ΕΕ4 Project findings». Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους, συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους σημείωμα, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 1ος Όροφος, μέχρι τις 13/11/2018, και ώρα 16:00.  Τη­­­­λέ­φω­νο ε­πι­κοινωνίας: Ρούλα Παρσαλίδου, 210-8203 839.

30-10-2018 id:: 1299

Σήμερα, 29 Οκτωβρίου 2018 και ώρα 12:00, η τριμελής Εφορευτική Επιτροπή, η οποία ορίστηκε με την υπ’αρ. πρωτ: 3806/26-10-2018 απόφαση της Προέδρου του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, Καθηγήτριας κας Ελένης Λουρή-Δενδρινού για την εκλογή του Διευθυντή του Εργαστηρίου Οικονομετρίας του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, για τριετή θητεία, αφού εξέτασε την παρακάτω αίτηση υποψηφιότητας η οποία υποβλήθηκε εμπρόθεσμα με βάση την υπ’ αρ. 3395/11-10-2018 Προκήρυξη Εκλογών, διαπιστώνει ότι η αίτηση υποψηφιότητας του κυρίου Ευάγγελου Βασιλάτου του Νικολάου (αρ. πρωτ. αίτησης 3763/24-10-2018), πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου 4485/2017 άρ. 29 και τον ανακηρύσσει υποψήφιο για τη θέση του Διευθυντή Εργαστηρίου Οικονομετρίας του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης. 

29-10-2018 id:: 1297

Ο ΕΛΚΕ ΟΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου με τίτλο «CULTURAL PATHWAYS TO ECONOMIC SELF-SUFFICIENCY AND ENTREPRENEURSHIP: FAMILY VALUES AND YOUTH UNEMPLOYMENT IN EUROPE (CUPESSE)» με κωδικό ΕΡ-2541-01, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, ορισμένης χρονικής διάρκειας έως τεσσάρων (4) μηνών, δύο (2) έμπειρους συνεργάτες για την εκτέλεση του έργου: «Ανάλυση της στάσης και των θεωρήσεων των νέων για την αγορά εργασίας με έμφαση στη διαγεννεακή αλληλεπίδραση αντιλήψεων και ανάλυση των προσδιοριστικών παραγόντων της συμμετοχής των νέων στην αγορά εργασίας και της εργασιακής τους κατάστασης». Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους (έντυπο Παραρτήματος), συνοδευόμενη από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους σημείωμα, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 1ος Όροφος, μέχρι και τις 12/11/2018 και ώρα 16:00. Τηλέφωνο επικοινωνίας: Ρούλα Παρσαλίδου, 210-8203 839.

26-10-2018 id:: 1296

Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής καλούνται τη Δευτέρα 29 Οκτωβρίου 2018 και ώρα από 10:00 έως 14:00 να παραλάβουν από τη Γραμματεία του Τμήματος τις αιτήσεις υποψηφιότητας για τη θέση του Διευθυντή του Εργαστηρίου Οικονομετρίας και να αναλάβουν εν γένει την εκτέλεση όλων των καθηκόντων τους, τα οποία απορρέουν από τις ισχύουσες διατάξεις.

25-10-2018 id:: 1291

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 920000/1381-18/26.09.2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 97ΣΚ469Β4Μ-ΟΟΤ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Decentralised architectures for optimised operations via virtualised processes and manufacturing ecosystem collaboration - (DISRUPT)» με κωδικό έργου ΕΡ-2554-01 (κωδικός θέσης  2554-PR5), που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για την εκτέλεση του έργου: «Έρευνα Επιχειρηματικών Μοντέλων στην Εφοδιαστική Αλυσίδα και τις Μεταφορές».

25-10-2018 id:: 1290

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη συμβάσεων έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 920000/1344-18 /19.09.2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΩΖ8Μ469Β4Μ-4ΘΚ), για τις ανάγκες του έργου «ΕΛΚΕ/ΟΠΑ», για ένα (1) Δικηγόρο-Νομικό για την παροχή νομικής συνδρομής στον ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

25-10-2018 id:: 1289

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 920000/1380-18/26.09.2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 73Γ1469Β4Μ-Ο5Φ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «transforming transport - (TT)» με κωδικό έργου ΕΡ-2586-01 (κωδικός θέσης 2586-PR11), που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για την εκτέλεση του έργου: «Αλγόριθμοι Βελτιστοποίησης στην Εφοδιαστική Αλυσίδα και τις Μεταφορές».

25-10-2018 id:: 1288

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 920000/1305-18/13.09.2018, Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 6ΙΗΦ469Β4Μ-Η87), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «INTEGRATIVE MECHANISMS FOR ADDRESSING SPATIAL JUSTICE AND TERRITORIAL INEQUALITIES IN EUROPE (IMAJINE)» με κωδικό έργου ΕΡ-2557-01 (κωδικός θέσης 2557-PR1), που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για την εκτέλεση του έργου: «Αναλυτική επισκόπηση θεωρητικής και εμπειρικής βιβλιογραφίας περί οικονομικής σύγκλισης ή απόκλισης (convergence or divergence) με έμφαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε επίπεδο κρατών-μελών και περιφερειών». 

15-10-2018 id:: 1256

Ο ΕΛΚΕ ΟΠΑ, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ-ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ATHENS CENTER FOR ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION)», με κωδικό έργου ΕΡ-2439-02, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως τριών (3) μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του έργου, έναν (1) συνεργάτη. Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί, στο ως άνω φυσικό πρόσωπο, είναι το εξής: «Υπεύθυνος Ανάπτυξης Δικτύου και Καθοδήγησης Ομάδων του Κέντρου Στήριξης Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας (ACEin)».

15-10-2018 id:: 1253

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Α­θη­νών (ΕΛΚΕ­/ΟΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Γενικά έξοδα λειτουργίας ΚΕΔΙΒΙΜ­/­ΟΠΑ» (κωδικός 12-0000-00), προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου ιδιωτικού δι­καί­ου ο­ρι­­­σμένου χρό­νου, ένα (1) συνεργάτη για τη Δομή Κατάρτισης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του ΟΠΑ, σύμ­φω­­­­­να με την α­­πό 10/10/2018 α­πόφαση της 3ης Συ­ν­ε­δρί­­­ασης της Ε­­­πι­τρο­πής Ερευνών & Δια­χεί­ρι­­­σης του ΕΛΚΕ του ακαδημαϊκού έτους 2018-19 (ΑΔΑ: ΩΔΘΑ469Β4Μ-ΔΔΧ). Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί είναι κυρίως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά το ακόλουθο.

15-10-2018 id:: 1251

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη συμβάσεων έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 920000/1335-18 /19.09.2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: ΨΒΒΘ469Β4Μ-ΕΘΤ), για τις ανάγκες του έργου «Υποστήριξη αναγκών Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών και της ερευνητικής δραστηριότητας του Πανεπιστημίου καθώς και άλλης συναφούς προς αυτής δραστηριότητας», για έως δύο (2) έμπειρους επιστήμονες  για τη λογιστική παρακολούθηση ερευνητικών, μελετητικών και εκπαιδευτικών έργων και προγραμμάτων του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

15-10-2018 id:: 1247

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη συμβάσεων έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 920000/1354-18 /20.09.2018 2ης Επαναδημοσίευσης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 7ΖΗΗ469Β4Μ-Τ77), για τις ανάγκες του έργου «Υποστήριξη αναγκών Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών και της ερευνητικής δραστηριότητας του Πανεπιστημίου καθώς και άλλης συναφούς προς αυτής δραστηριότητας», για ένα (1) συνεργάτη για τη διαχειριστική ή/και οικονομική παρακολούθηση ερευνητικών, μελετητικών και εκπαιδευτικών έργων και προγραμμάτων του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

12-10-2018 id:: 1246

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 920000/1325-18/14.09.2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 9ΜΕΙ469Β4Μ-ΖΕΤ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Πρόγραμμα Erasmus+ 2018-2019» με κωδικό ΕΡ-2907-01, που χρηματοδοτείται  εξ ολοκλήρου από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), για την εκτέλεση του έργου: «Διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας στους φοιτητές Erasmus+ για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ»

12-10-2018 id:: 1244

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 920000/1287-18/12.09.2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 6745469Β4Μ-Φ3Τ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου, «HUMAN BRAIN PROJECT», με κωδικό έργου ΕΡ-2888-01 (κωδικός θέσεων 2888-PR4), που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για την εκτέλεση του έργου: «Data extraction, schema matching, record linkage and data fusion in a virtual integration system of biomedical clinical data»

11-10-2018 id:: 1241

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης την υποψηφιότητά τους, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) εργάσιμων ημερών, ήτοι μέχρι την Πέμπτη, 25 Οκτωβρίου 2018, ώρα: 14:00.

05-10-2018 id:: 1227

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών προκειμένου να καλύψει διδακτικές ανάγκες του Τμήματος Πληροφορικής, ενδιαφέρεται να προσλάβει διδάσκοντα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ως Ακαδημαϊκό Υπότροφο, για τη διδασκαλία του μαθήματος "Ειδικά Θέματα Επχειρησιακής Έρευνας", χειμερινού εξαμήνου, ακαδ. έτους 2018-19. Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος, παρακαλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία ή να αποστείλουν ταχυδρομικά τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στη διεύθυνση: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής, Πατησίων 76, ΤΚ 10434 – Αθήνα, μέχρι τις 11 Οκτωβρίου 2018. Οι αιτήσεις και τα βιογραφικά των υποψηφίων πρέπει να αποστέλλονται και σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας: infotech@aueb.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: 210-8203 314 και 210-8230 940.

 

02-10-2018 id:: 1223

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 920000/974-18/25.06.2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 63ΡΣ469Β4Μ-Κ1Ρ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου, «Wide scale demonstration of Integrated Solutions and business models for European smartGRID (WISEGRID)», με κωδικό ΕΡ-2552-01 (κωδικός θέσης 2552-PR6), που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για την εκτέλεση του έργου: «Συμμετοχή στον ορισμό, την οικονομική ανάλυση και την αξιολόγηση καινοτόμων επιχειρηματικών υποδειγμάτων σε ευφυή πλέγματα».

02-10-2018 id:: 1222

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης έργου, που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 920000/1125-18/20.07.2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 6ΡΠΩ469Β4Μ-ΟΘΗ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Πρόγραμμα Erasmus+ 2018-2019» με κωδικό έργου ΕΡ-2907-01, που χρηματοδοτείται  εξ ολοκλήρου από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), για την εκτέλεση του έργου: «Διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας στους φοιτητές Erasmus+ για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ»

02-10-2018 id:: 1221

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, καθώς επίσης και Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών σε συναφές γνωστικό αντικείμενο. Θα συνεκτιμηθεί η ύπαρξη αποδεδειγμένης διδακτικής εμπειρίας στην εφαρμοσμένη διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας στους τομείς α) Επιστημών Τεχνολογίας και β) Επιχειρησιακής Αλληλογραφίας. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν ή να αποστείλουν αίτηση, βιογραφικό σημείωμα (σε ηλεκτρονική μορφή), αντίγραφα τίτλων σπουδών, αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ (ΔΙΚΑΤΣΑ), όπου απαιτείται, και υπόμνημα των εργασιών τους (όχι τις εργασίες) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: accfin@aueb.gr, στη Γραμματεία του Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Πατησίων 76, τηλ. 210-8203 300, μέχρι την Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2018.

28-09-2018 id:: 1220

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, προκειμένου να καλύψει διδακτικές ανάγκες, ενδιαφέρεται να προσλάβει έναv (1) Ακαδημαϊκό Υπότροφο, για τη διεξαγωγή αυτοδύναμου διδακτικού έργου κατά το Χειμερινό Εξάμηνο 2018-2019, στο γνωστικό αντικείμενο «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ». Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, (τηλ. 210-8203 303, -305, Πατησίων 76, 104 34, Αθήνα) ή να τα αποστείλουν ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γραμματεία Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, Πατησίων 76, Τ.Κ. 104 34 Αθήνα, μέχρι και την Δευτέρα, 8 Οκτωβρίου 2018. 

27-09-2018 id:: 1213

Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της με αρ.πρωτ. 920000/1165-18/31.07.2018 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ: 6Ι79469Β4Μ-0Ν7), στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης  «ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ 2018-2019 ΣΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ» και κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5030678

26-09-2018 id:: 1210

Ο ΕΛΚΕ ΟΠΑ στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «DECENTRALISED ARCHITECTURES FOR OPTIMISED OPERATIONS VIA VIRTUALISED PROCESSES AND MANUFACTURING ECOSYSTEM COLLABORATION  - (DISRUPT)» με κωδικό έργου ΕΡ-2554-01, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, χρονικής διάρκειας έως δέκα (10) μηνών  (με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη του έργου) έναν (1) συνεργάτη για την εκτέλεση του έργου: «Έρευνα Επιχειρηματικών Μοντέλων στην Εφοδιαστική Αλυσίδα και τις Μεταφορές». Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους (έντυπο του παραρτήματος Α΄) συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα, πρωτόκολλο, 1ος όροφος, έως 10/10/2018, ώρα 16:00. Τηλέφωνο επικοινωνίας: Ρούλα Παρσαλίδου 210-8203 839.

26-09-2018 id:: 1209

Ο ΕΛΚΕ ΟΠΑ  στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «TRANSFORMING TRANSPORT- (TT)» με κωδικό έργου ΕΡ-2586-01, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου,  χρονικής διάρκειας έως οκτώ (8) μηνών  (με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι τη λήξη του έργου) έναν (1) συνεργάτη για την εκτέλεση του έργου: «Αλγόριθμοι Βελτιστοποίησης στην Εφοδιαστική Αλυσίδα και τις Μεταφορές».  Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προτάσεις τους (έντυπο του παραρτήματος Α΄) συνοδευόμενες από βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα τίτλων σπουδών, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο τεκμηριώνει όσα αναφέρονται στο βιογραφικό τους, στη διεύθυνση: ΕΛΚΕ ΟΠΑ, Κεφαλληνίας 46, 11251 Αθήνα, πρωτόκολλο, 1ος όροφος, έως 10/10/2018, ώρα 16:00. Τηλέφωνο επικοινωνίας: Ρούλα Παρσαλίδου 210-8203 839.

 

25-09-2018 id:: 1205

Το ΟΠΑ, προκειμένου να καλύψει διδακτικές ανάγκες, ενδιαφέρεται να προσλάβει έναv (1) Ακαδημαϊκό Υπότροφο για τη διεξαγωγή αυτοδύναμου διδακτικού έργου κατά το Χειμερινό Εξάμηνο 2018-2019, στο γνωστικό αντικείμενο «Στατιστική Ι». Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος ή να αποστείλουν ταχυδρομικά, μέχρι την Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2018, τα ακόλουθα δικαιολογητικά. Οι αιτήσεις και τα βιογραφικά να αποσταλούν και σε ηλεκτρονική μορφή στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας το