Δωρεές

Διαδικασία αποδοχής δωρεών

 

Η Βιβλιοθήκη αποδέχεται τις δωρεές που εμπλουτίζουν τη συλλογή της και εξυπηρετούν το σκοπό λειτουργίας της σύμφωνα με συγκεκριμένα κριτήρια:

  • Τη συνάφεια της θεματολογίας με τις επιστήμες που θεραπεύει το Πανεπιστήμιο
  • Τη γενικότερη πολιτική ανάπτυξης των συλλογών της Βιβλιοθήκης
  • Τη φυσική κατάσταση του υλικού της δωρεάς
  • Την ιστορικότητα και σπανιότητα του υλικού της δωρεάς
  • Τη συμπλήρωση των ελλείψεων των υφιστάμενων συλλογών
  • Το κόστος αποθήκευσης, επεξεργασίας και συντήρησης

Εάν επιθυμείτε να δωρίσετε στη Βιβλιοθήκη του ΟΠΑ βιβλία ή άλλο υλικό, παρακαλούμε συμπληρώστε την ηλεκτρονική φόρμα. Θα αξιολογήσουμε την πρότασή σας και θα σας ενημερώσουμε για το ενδιαφέρον μας.

Η Βιβλιοθήκη ενδέχεται να αποδεχτεί ή να απορρίψει ολόκληρη ή ένα τμήμα της πρότασής σας εάν κρίνει ότι δεν ικανοποιούνται τα κριτήρια επιλογής. Διατηρεί επίσης το δικαίωμα της διαχείρισης και της διάθεσης της δωρεάς με όποιο τρόπο θεωρεί πρόσφορο, επομένως ο δωρητής δεν έχει πλέον δικαιώματα ή απαιτήσεις επί του δωρηθέντος υλικού και συμφωνεί με τους όρους που περιγράφονται αναλυτικά στην «Πολιτική & διαδικασίες δωρεών της Βιβλιοθήκης του ΟΠΑ».

Σε περίπτωση αποδοχής της δωρεάς, το κόστος μεταφοράς προς τη βιβλιοθήκη βαρύνει το δωρητή.

Πληροφορίες: Αντωνία Ψαρρού, 210 8203533,  acquisitions@aueb.gr