Επιτροπή Βιβλιοθήκης

Η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης (ΒΚΠ) λειτουργεί ως αποκεντρωμένη και ανεξάρτητη υπηρεσία του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η λειτουργία της εποπτεύεται από τον Έφορο Βιβλιοθήκης  ο οποίος είναι μέλος ΔΕΠ και ορίζεται από τη Σύγκλητο με τριετή θητεία και την Επιτροπή Βιβλιοθήκης.

Ο ρόλος της Επιτροπής Βιβλιοθήκης είναι πρωτίστως να λειτουργεί ως σύνδεσμος επικοινωνίας ανάμεσα στη ΒΚΠ και την ακαδημαϊκή κοινότητα έτσι ώστε η βιβλιοθήκη να προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες που υποστηρίζουν τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες της ακαδημαϊκής κοινότητας. Αποτελείται από τον πρόεδρό της που είναι ο Έφορος Βιβλιοθήκης, ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό μέλος ΔΕΠ από κάθε τμήμα του Πανεπιστημίου το οποίο ορίζουν τα τμήματα σε ΓΣ τους, έναν εκπρόσωπο φοιτητών ο οποίος προτείνεται από τον φοιτητικό σύλλογο, καθώς και τον  Προϊστάμενο της ΒΚΠ ο οποίος συμμετέχει ως εισηγητής. Η Επιτροπή Βιβλιοθήκης συνεδριάζει τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο.

Η σύνθεση της Επιτροπής Βιβλιοθήκης για το ακ. έτος 2022-23 είναι:

  Τακτικά μέλη Αναπλ. μέλη
Έφορος Βιβλιοθήκης & Πρόεδρος της Επιτροπής Βιβλιοθήκης Ιωάννης Κωτίδης -
Προϊσταμένη Βιβλιοθήκης (ως εισηγήτρια) Δεληόγλου Χριστίνα -
Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών Καμμάς Παντελής Τοπάλογλου Νικόλαος
Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας Σπανός Ιωάννης Βρεχόπουλος Αδάμ
Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής Σιουγλέ Γεωργία Λελεδάκης Γιώργος
Τμήμα Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας Γκυπάλη Αρετή Νικάνδρου Ειρήνη
Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης Δενδραμής Ιωάννης Λελεδάκης Γεώργιος
Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων Λορεντζιάδης Παναγιώτης Σπηλιώτη Στυλιανή
Τμήμα Πληροφορικής Βασσάλος Παρασκευάς Γιακουμάκης Εμμανουήλ
Τμήμα Στατιστικής Δεμίρης Νικόλαος Βακερούδης Σταύρος
Εκπρόσωπος προπτυχιακών φοιτητών  δεν έχει ορισθεί  δεν έχει ορισθεί
Εκπρόσωπος μεταπτυχιακών φοιτητών  δεν έχει ορισθεί  δεν έχει ορισθεί