Έγγραφα Πρακτικής Άσκησης

Δικαιολογητικά έναρξης πρακτικής άσκησης
 

1. Βεβαίωση φορέα απασχόλησης & Ιδιωτικό Συμφωνητικό: παράγονται αυτόματα από το ΠΣ ΔΑΣΤΑ ΟΠΑ και οι εταιρίες υποχρεούνται να τα υπογράψουν / σφραγίσουν. Παραδίδονται από τους φοιτητές/τριες στο Γραφείο Πρακτικής Άσκηση εντός συγκεκριμένων προθεσμιών που ορίζονται από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης.

2. Δήλωση Προσωπικών Στοιχείων: Ο/Η φοιτητής /τρια υποβάλλει ηλεκτρονικά τη δήλωση στο ΠΣ ΔΑΣΤΑ ΟΠΑ και έπειτα την παραδίδει υπογεγραμμένη στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης.

3. Απογραφικό Δελτίο Εισόδου: Υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο ΠΣ ΔΑΣΤΑ ΟΠΑ και έπειτα παραδίδεται υπογεγραμμένο στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης. Η συμπλήρωση των απογραφικών δελτίων είναι υποχρεωτική. Η μη συμπλήρωσή του μπορεί να επιφέρει διακοπή της σύμβασής και της Πρακτικής Άσκησης.

4. Υπεύθυνη Δήλωση μη συγγένειας Φοιτητή/Φορέα: Υπεύθυνη Δήλωση του φοιτητή οτι δεν έχει συγγενική σχέση ούτε με τον υπεύθυνο ούτε με την ιδιοκτησία του φορέα, στον οποίο θα απασχοληθει στα πλαίσια του μαθήματος της πρακτικής άσκησης.

5. Δήλωση Μαθημάτων: υποχρεούνται να δηλώσουν το μάθημα στο εξάμηνο που υλοποιείται η πρακτική άσκηση.

Δικαιολογητικά ολοκλήρωσης πρακτικής άσκησης
 

1.  Βεβαίωση ολοκλήρωσης πρακτικής παραδίδεται σε πρωτότυπη μορφή  εντός συγκεκριμένου χρονικού περιθωρίου από την ημερομηνία ολοκλήρωσης που ορίζεται από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης.

2.  Ερωτηματολόγια Αξιολόγησης (Εργασιακού Υπευθύνου και Ασκούμενου Φοιτητή συμπληρώνονται ηλεκτρονικά στο Π.Σ. ΔΑΣΤΑ ΟΠΑ)

3.  Παράδοση εργασίας εντός συγκεκριμένων χρονικών περιθωρίων που ορίζονται από τον ΕΥ του κάθε Τμήματος προκειμένου να βαθμολογηθούν οι φοιτητές/τριες (δείτε αναλυτικά τους όρους και προϋποθέσεις του κάθε Τμήματος)

4.  Απογραφικό Δελτίο Εξόδου: Υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο ΠΣ ΔΑΣΤΑ ΟΠΑ και έπειτα παραδίδεται υπογεγραμμένο στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης. Η συμπλήρωση των απογραφικών δελτίων είναι υποχρεωτική. Η μη συμπλήρωσή του μπορεί να επιφέρει τη μη ολοκλήρωση της Πρακτικής Άσκησης – μη αποζημίωση.

*Τα Δελτία Εισόδου και Εξόδου είναι απαραίτητα έγγραφα μόνο στην περίπτωση συμμετοχής στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης με χρηματοδότηση ΕΣΠΑ.

Ο Φορέας  Υλοποίησης ΠΑ υποχρεούται να αποστείλει το υποβεβλημένο έντυπο Ε3.5 από το Εργάνη στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΟΠΑ, τόσο κατά την έναρξη όσο και κατά την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης του εκάστοτε φοιτητή/τριας.