ΑΝΑΚΟΙΝΩΣH ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (2021 - 2022)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS +

του τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

Kινητικότητα για σπουδές 2021-2022

 

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του Τμήματος που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα Erasmus + Kινητικότητα για σπουδές για το ακαδ. Έτος 2021-2022, ότι η τμηματική ενημερωτική συνάντηση θα πραγματοποιηθεί τη:

ΔΕΥΤΕΡΑ 8 ΜΑΡΤΙΟΥ και ώρα 12:00 Διαδικτυακά

Στην παρουσίαση θα δοθούν διευκρινίσεις για το πρόγραμμα και για τη διαδικασία των αιτήσεων. Θα συμμετέχουν οι ακαδημαϊκοί συντονιστές του Τμήματος :

κα Βουδούρη Ειρήνη, Καθηγήτρια

κος Βρεχόπουλος Αδάμ , Αν. Καθηγητής

κος Soderquist Klas-Eric, Kαθηγητής

και η διοικητική υπεύθυνη για το Τμήμα κα Κατζιλιέρη Αύρα

 

Συμμετοχή με χρήση του ακόλουθου συνδέσμου στο M. Teams:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDYxMGRjMDEtMDZkMy00MWJkLThmY2UtNTA3ODBiY2ZkZTA3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ad5ba4a2-7857-4ea1-895e-b3d5207a174f%22%2c%22Oid%22%3a%2255a29780-76a2-48e9-a624-7db9774489f8%22%7d