ΑΝΑΚΟΙΝΩΣH ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (2021 - 2022)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣH ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

H παρουσίαση του προγράμματος Erasmus+ Τμήματος Οικονομικής Eπιστήμης θα πραγματοποιηθεί μεσω της εφαρμογής MS-Teams την Παρασκευή 5 Μαρτίου 2021 και ώρα 1- 3 μ.μ.

Για τη συμμετοχή σας ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο:

 https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjIzZTRiMTgtZTdiYi00Y2EwLWI3ZTQtOWRiZWM0YWQ5NjBh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ad5ba4a2-7857-4ea1-895e-b3d5207a174f%22%2c%22Oid%22%3a%224e05c3e8-a615-4562-b980-7e4b16072e94%22%7d