ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ERASMUS+ - ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2021-2022

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ERASMUS+

(ΚΛΑΣΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΜΙΛΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ERASMUS+ ΟΠΑ)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2021-2022

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Erasmus+ ΟΠΑ απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του εξωτερικού και υλοποιείται με τη στήριξη του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ). Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές του Πανεπιστημίου μας που επιθυμούν να συμμετάσχουν, καλούνται να συμπληρώσουν σε ηλεκτρονική μορφή την αίτηση που ακολουθεί επισυνάπτοντας και μία φωτοτυπία αποδεικτικού γνώσης ξένης γλώσσας, καθώς και την πρόσφατη αναλυτική βαθμολογία από τη Γραμματεία του Τμήματός τους. Η αίτηση και η αποστολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών πραγματοποιείται MONO ηλεκτρονικά.

 

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων - Περίοδος υλοποίησης

 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι

από 27 Ιουλίου 2021 έως 6 Σεπτεμβρίου 2021

 

Για την αίτηση ακολουθείστε το παρακάτω link:

https://www.aueb.gr/en/erasmus/work-placement

 

Για περισσότερο εποικοδομητικά αποτελέσματα, συστήνεται οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές να έχουν τελειώσει τις σπουδές των τριών πρώτων ετών του προγράμματος σπουδών τους και να έχουν βρει εταιρεία στην οποία επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση. Παρόλα αυτά, δεν είναι απαραίτητο να έχει βρει ο φοιτητής ή η φοιτήτρια φορέα απασχόλησης κατά τη διάρκεια υποβολής της παρούσας αίτησης.

 

Προσοχή: Η πρακτική άσκηση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 30/09/2022 και κατ’ ελάχιστο να έχει δίμηνη διάρκεια. Για καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα προτείνεται τρίμηνη διάρκεια που αποτελεί και τη μέγιστη διάρκεια χρηματοδότησης πρακτικής.

 

Ενδεικτικά αναφέρεται πως, φοιτητής ο οποίος επιθυμεί να ολοκληρώσει τρίμηνη πρακτική άσκηση μπορεί να ξεκινήσει οποιαδήποτε ημερομηνία μέχρι και την 01/07/2022, φοιτητής ο οποίος επιθυμεί να ολοκληρώσει δίμηνη πρακτική άσκηση μπορεί να ξεκινήσει οποιαδήποτε ημερομηνία μέχρι και την 01/08/2022, κοκ.

 

Μηνιαία ποσά ανά χώρα υποδοχής

Τα μηνιαία ποσά ανά χώρα υποδοχής, παρουσιάζονται παρακάτω:

 

 

Διαδικασία αίτησης

 

Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δύο (2) μηνών.

 

Όσοι έχουν ήδη γίνει αποδεκτοί για δίμηνη/τρίμηνη πρακτική άσκηση μετά από απευθείας επικοινωνία τους με επιχειρήσεις/οργανισμούς/φορείς υποδοχής επιλέξιμων Κρατών του Προγράμματος Εrasmus+ πρέπει να το σημειώσουν στην αίτησή τους.

 

Οι φοιτητές με την εύρεση του φορέα απασχόλησης στο εξωτερικό οφείλουν να έρθουν σε επαφή με τον υπεύθυνο Προγραμμάτων Πρακτικής Άσκησης Erasmus+ (κυρία Ντέλιου Κλεοπάτρα στο erasmusmobility@aueb.gr) για την ενημέρωσή τους σχετικά με το έντυπο της Συμφωνίας Μάθησης (learning agreement) που απαιτείται να συμπληρωθεί από τον ακαδημαϊκό τους συντονιστή αλλά και για να ενημερωθούν αναφορικά με τα υπόλοιπα έντυπα που απαιτούνται για τη λήψη της υποτροφίας Εrasmus.

Σε δεύτερο χρόνο και αφού ενημερωθούν από το γραφείο Erasmus θα χρειαστεί να επικοινωνήσουν με τον ακαδημαϊκό συντονιστή Erasmus+ του Τμήματός τους (βλ. παρακάτω ονομαστική κατάσταση) προκειμένου να ζητήσουν την έγκριση αυτής της κινητικότητας και του συγκεκριμένου προγράμματος πρακτικής άσκησης στην επιχείρηση ή στον οργανισμό υποδοχής που θα επιλέξουν.

 

Το βασικό κριτήριο επιλεξιμότητας είναι να διατηρούν οι ενδιαφερόμενοι τη φοιτητική ιδιότητα κατά τη στιγμή υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα.

 

Τα κριτήρια επιλογής είναι η καλή ακαδημαϊκή επίδοση, η γνώση της γλώσσας εργασίας στην εταιρεία/οργανισμό της χώρας υποδοχής, η εύρεση εταιρείας/οργανισμού υποδοχής στο εξωτερικό και η κατάλληλη και έγκαιρη προετοιμασία του σχετικού προγράμματος πρακτικής άσκησης.

 

Για τη ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο  

 

Προσοχή: Η διαδικασία δεν εφαρμόζεται εφόσον το ενδιαφέρον των υποψηφίων φοιτητών (δηλαδή ο αριθμός των αιτήσεων) είναι ίσος με τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων για πρακτική στο εξωτερικό.

 

 

Δικαιολογητικά Πρακτικής Άσκησης Erasmus+

(αφού έχει επιλεγεί ο φοιτητής και έχει βρει φορέα απασχόλησης, όχι νωρίτερα)

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν επικοινωνήσει έγκαιρα με το Γραφείο Erasmus+ (σχετικά με την πορεία εύρεσης του φορέα απασχόλησης), προκειμένου να ενημερωθούν αναλυτικά για τα παρακάτω, αφού έχουν επιλεγεί και πληρούν τις προϋποθέσεις για τη λήψη της υποτροφίας:

 

 1. Σύμβαση Πρακτικής Άσκησης (έγγραφο ΙΚΥ).
 2. Έντυπο (Erasmus+ Learning Agreement for Traineeships).
 3. Φωτοτυπία Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας ή ιδιωτικού ασφαλιστηρίου (και απόδειξης εξόφλησης αυτού) το οποίο να παρέχει πλήρη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και να έχει ισχύ στη χώρα που θα πραγματοποιηθεί η πρακτική άσκηση, ενώ θα ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια του διαστήματος της πρακτικής άσκησης.
 4. Φωτοτυπία ιδιωτικής ασφάλειας (και απόδειξη εξόφλησης αυτής) που αφορά α) Προσωπικό ατύχημα (κάλυψη και για περίπτωση εργατικού ατυχήματος), β) Αστική ευθύνη έναντι τρίτων. Η ιδιωτική ασφάλεια θα πρέπει να καλύπτει το πλήρες διάστημα της πρακτικής άσκησης και να έχει ισχύ στη χώρα που θα πραγματοποιηθεί η πρακτική άσκηση.
 5. Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου.
 6. Φωτοτυπία βιβλιαρίου τράπεζας στο οποίο ο μετακινούμενος είναι τουλάχιστον συνδικαιούχος (αν όχι ο μοναδικός δικαιούχος) κατά προτίμηση Εθνικής Τράπεζας (για αποφυγή κρατήσεως προμήθειας).
 7. Φωτοτυπία πτυχίου γνώσης ξένης γλώσσας στην οποία θα πραγματοποιηθεί η πρακτική άσκηση

Σε περίπτωση που ο φοιτητής ή η φοιτήτρια δεν είναι πολίτες της Ε.Ε., θα πρέπει να διαθέτουν άδεια εργασίας εντός της Ε.Ε. (που αποδεικνύεται με τη σχετική βίζα στο διαβατήριό τους).

 

 

 

Σημαντικές Επισημάνσεις για την Πρακτική Άσκηση Erasmus+ (Δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο)

 

 

 

 

Υπεύθυνοι Ακαδημαϊκοί Συντονιστές Erasmus+  Τμημάτων

 

 Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών

 • κα Μήλλιου Χρυσοβαλάντου Βασιλική, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια (cmilliou@aueb.gr  | 210-8203380)

 

 Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης

 • κα Αναστασία Μιαούλη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια (miaouli@aueb.gr |210 -8203447)

 

 Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

 • κα Ειρήνη Βουδούρη, Καθηγήτρια (ivoudour@aueb.gr |210-8203559)
 • κ. Αδάμ Βρεχόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής (avrehop@aueb.gr |210-8203804)
 • κ. Κλας Έρικ Σόντερκβιστ,  Καθηγητής (soderq@aueb.gr | 210-8203679)

 

 Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

 • κ. Δημήτριος Μανωλόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής (dmanolop@aueb.gr |210-8203143)
 • κ. Ηλίας Καπουτσής, Επίκουρος Καθηγητής (ikapoutsis@aueb.gr |210-8203 384)

 

 Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

 • κ. Ευθύμιος Δεμοιράκος, Επίκουρος Καθηγητής (demirakos@aueb.gr|210-8203 442)
 • κ. Γεώργιος Χαλαμανδάρης, Επίκουρος Καθηγητής (gchalamandar@aueb.gr  |210-8203392)

 

Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας

Κινητικότητα για Σπουδές:

 • κα Λήδα Παναγιωτοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια (ledapan@aueb.gr |210-8203544)
 • κ. Δημήτρης Δρόσος, Επίκουρος Καθηγητής (drosos@aueb.gr | 210- 8203468)

Κινητικότητα για Πρακτική Άσκηση:

 • κα Ελένη Αποσπόρη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ( apospori@aueb.gr |210-8203141)

 

 

Τμήμα  Πληροφορικής

 • κα Ευγενία Φουστούκου Επίκουρη Καθηγήτρια( eugenie@aueb.gr  |  210-8203577)

 

Τμήμα Στατιστικής

 • κ. Παπασταμούλης Παναγιώτης, Επίκουρος Καθηγητής (papastamoulis@aueb.gr  |210-8203591)
 • κα Λειβαδά Αλεξάνδρα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια,  (livada@aueb.gr |210-8203521)

 

Στοιχεία επικοινωνίας με την υπεύθυνη Πρακτικής Άσκησης Erasmus+: 

Ντέλιου Κλεοπάτρα, e-mail: erasmusmobility@aueb.gr και τηλ. 210-8203 188