ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Erasmus+ 2022 – 2023» ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Erasmus+ 2022 – 2023»

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

Ανακοινώνεται ότι, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Erasmus+ 2022 – 2023» περιλαμβάνεται η δράση που αφορά στην κινητικότητα του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού σε ιδρύματα, οργανισμούς, επιχειρήσεις επιλέξιμων Ευρωπαϊκών χωρών με αποκλειστικό σκοπό την επιμόρφωση.

 

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:

 7 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023 – 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2023

 

Παρακαλούνται   οι   ενδιαφερόμενοι   να   λάβουν  υπόψη   τα παρακάτω:

Η κινητικότητα, θα πρέπει να διαρκεί κατ' ελάχιστον 2 εργάσιμες ημέρες και μέγιστο 5 εργάσιμες ημέρες, συν δύο (2) ημέρες, μία για τη μετάβαση στο εξωτερικό και μία για την επιστροφή (προαιρετικά).

Σύμφωνα με όσα ορίζονται στη Σύμβαση του ΟΠΑ με το ΙΚΥ, τίθενται υπόψη των ενδιαφερομένων οι παρακάτω πληροφορίες που παρέχονται από το ΙΚΥ:

Το ποσό της επιχορήγησης για την κάλυψη των δαπανών ταξιδίου υπολογίζεται από το Εργαλείο Κινητικότητας (Mobility Tool+) βάσει του ισχύοντος ποσού χρηματοδοτικής συνεισφοράς ανά κόστος μονάδας δαπάνης.

 

1. Επιχορήγηση για την κάλυψη των δαπανών ταξιδίου - Χρηματοδοτική Συνεισφορά για την κάλυψη των δαπανών ταξιδίου

 

 

2. Επιχορήγηση για την κάλυψη των ατομικών δαπανών (δαπάνες διαβίωσης)

Προτεραιότητα δίνεται σε μέλη που μεταβαίνουν στο εξωτερικό για πρώτη φορά και σε όσους δεν έχουν μετακινηθεί την τελευταία τριετία.

 

Απαραίτητα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων στο πρόγραμμα και χωρίς τα οποία οι αιτήσεις δεν αξιολογούνται είναι τα παρακάτω:

  1. Συμπληρωμένη έκθεση στην οποία ο ενδιαφερόμενος περιγράφει: α) το αντικείμενο της εργασίας του, β) τα προβλεπόμενα οφέλη από την κινητικότητα και αντίστοιχα ο προϊστάμενος αξιολογεί τη βαρύτητα της μετακίνησης και την αναμενόμενη προστιθέμενη αξία για το Ίδρυμα. (Έντυπο 1)
  2. Το πιστοποιητικό γλωσσομάθειας τουλάχιστον επιπέδου Β1 (απλό αντίγραφο τίτλου του σχετικού πτυχίου).
  3. Μόνο στην περίπτωση Συμβασιούχου Έργου ή ΙΔΟΧ: το Αντίγραφο σύμβασης έργου για τους υποψήφιους με την ιδιότητα του συμβασιούχου έργου ή σύμβαση εργασίας για τους υποψήφιους με την ιδιότητα του ΙΔΟΧ.

Μετά την επιλογή του υπαλλήλου από το Πρόγραμμα και την έγγραφη αποδοχή του συμμετέχοντα από τον φορέα υποδοχής του εξωτερικού (με το σχετικό confirmation letter) υποβάλλεται στο γραφείο Erasmus η βεβαίωση έγκρισης του προϊσταμένου για τη συγκεκριμένη μετακίνηση (έντυπο 2).

 

Παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε την παρακάτω ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ φόρμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα και να επισυνάψετε τα απαιτούμενα έγγραφα όπως περιγράφονται παραπάνω:

 

ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΗΝ ΦΟΡΜΑ

 

Περισσότερες αναλυτικές πληροφορίες για την υποβολή των αιτήσεων, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής περιέχονται στον Κανονισμό Κινητικότητας Προγράμματος Erasmus+ Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

 

Σημείωση: Πλέον, με απόφαση που δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί σε ΦΕΚ αλλά ισχύει στην παρούσα προκήρυξη,  έχουν δικαίωμα συμμετοχής και οι υποψήφιοι με Σύμβαση Έργου.  

 

Επισημαίνεται ότι οι αιτήσεις που δε συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά δεν αξιολογούνται.

 

Αθήνα, 7 Φεβρουαρίου 2023

Δρ. Κλεοπάτρα Ντέλιου

Γραφείο Erasmus+ ΟΠΑ