ΑΝΑΚΟΙΝΩΣH ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (2021 - 2022)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣH ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+ ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του τμήματος που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus+ Κινητικότητα για σπουδές για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, ότι η τμηματική ενημερωτική συνάντηση θα διενεργηθεί την: Τετάρτη 3 Μαρτίου 2021 και ώρα 15:00, Διαδικτυακά. Στην παρουσίαση θα δοθούν διευκρινίσεις για το πρόγραμμα και για τη διαδικασία των αιτήσεων και θα συμμετέχουν οι ακαδημαϊκοί συντονιστές του τμήματος, Επίκουροι Καθηγητές κ.κ. Ε. Δεμοιράκος και Γ. Χαλαμανδάρης. Συμμετοχή με χρήση του κάτωθι συνδέσμου στο M.Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a043e6dd7609d444cb6ff1f81bc3b9f9b%4 0thread.tacv2/conversations?groupId=8dca6806-ce84-4a53-aff2- 5e7ff096e7e4&tenantId=ad5ba4a2-7857-4ea1-895e-b3d5207a174f