Γενικές Πληροφορίες για το Πρόγραμμα Erasmus+ Κλασική Κινητικότητα

 Πρόγραμμα Erasmus+ Κινητικότητα Φοιτητών για σπουδές και πρακτική και Κινητικότητα Προσωπικού για επιμόρφωση και διδασκαλία.

Το ΟΠΑ συμμετέχει ενεργά στο Πρόγραμμα Έρασμος από το 1987 προωθώντας τη συνεργασία με πανεπιστήμια, επιχειρήσεις και διεθνείς οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και την κινητικότητα φοιτητών, διδακτικού και διοικητικού προσωπικού με ιδρύματα-εταίρους.

Από την αρχή της λειτουργίας του Προγράμματος Erasmus στο ΟΠΑ μέχρι σήμερα έχουν λάβει μέρος περισσότεροι από 8000 φοιτητές. Από αυτούς, περίπου 4.400 φοιτητές του ΟΠΑ παρακολούθησαν μαθήματα σε συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια της Ενωμένης Ευρώπης και περίπου 3.600 ξένοι φοιτητές έγιναν δεκτοί από το ΟΠΑ και παρακολούθησαν μαθήματα στο ΟΠΑ. Οι εντυπώσεις και των δυο κατηγοριών είναι εξαίρετες.

Οι φοιτητές που ήρθαν από άλλα ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών παρέμειναν στην Ελλάδα για ένα εξάμηνο ή ένα ακαδημαϊκό έτος, ολοκλήρωσαν με επιτυχία τις σπουδές τους στα αντικείμενα που τους πρόσφερε το Πανεπιστήμιο και επέστρεψαν στις χώρες τους με άριστες εντυπώσεις από την εδώ παραμονή τους.

Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ επιτυγχάνεται:

α) η κινητικότητα φοιτητών για σπουδές προς και από Πανεπιστήμια εντός Ευρώπης για ένα εξάμηνο ή ένα ακαδημαϊκό έτος με εξασφάλιση ακαδημαϊκής αναγνώρισης των μαθησιακών αποτελεσμάτων μέσω του Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (ECTS).

β) η πρακτική άσκηση φοιτητών σε οργανισμούς ή εταιρείες εντός της ΕΕ και

γ) η κινητικότητα μελών διδακτικού και διοικητικού προσωπικού για σύντομης διάρκειας διδασκαλία σε Ιδρύματα Εταίρους ή για επιμόρφωση σε Πανεπιστήμια και οργανισμούς.

Για το διδακτικό προσωπικό που μετακινείται για διδασκαλία σε Ιδρύματα – Εταίρους του εξωτερικού αποτελεί μεγάλο όφελος η γνωριμία με καινοτόμες και σύγχρονες πρακτικές που εφαρμόζονται στα ξένα Ιδρύματα, η βελτίωση της ποιότητα της διδασκαλίας και της έρευνάς του, καθώς και η δημιουργία νέων συνεργασιών για το Πανεπιστήμιο και η διεύρυνση των ήδη υπαρχουσών, συμβάλλοντας έτσι στη διεθνοποίηση του Ιδρύματος.

Το διοικητικό προσωπικό του ΟΠΑ εκδηλώνει ένα διαρκώς αυξανόμενο ενδιαφέρον για τη συμμετοχή του σε προγράμματα επιμόρφωσης στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ που οργανώνονται από τα Ιδρύματα – Εταίρους εντός και εκτός Ε.Ε. Στα εν λόγω προγράμματα επιμόρφωσης το προσωπικό έχει την ευκαιρία να καλλιεργήσει τις δεξιότητες του σε επαγγελματικό επίπεδο, να αποκτήσει τα κατάλληλα εφόδια για να βελτιώσει την απόδοσή του, να ανταλλάξει εμπειρίες και γνώσεις με τους ξένους συναδέλφους του, να εξοικειωθεί με διαφορετικές διοικητικές μεθόδους και πρακτικές, να ενδυναμώσει τις σχέσεις του Πανεπιστημίου μας με τα ξένα Ιδρύματα και επιστρέφοντας στο ΟΠΑ να προσφέρει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου στους φοιτητές και στους διδάσκοντες και να εφαρμόσει βέλτιστες πρακτικές στο αντικείμενό της εργασίας του.

Σε ότι αφορά στο Πρόγραμμα Erasmus+ Κινητικότητα Φοιτητών και Προσωπικού, το Ίδρυμα συνεργάζεται με 225 Ιδρύματα Εταίρους στα αντικείμενα των Τμημάτων του.