Πληροφορίες για τις φοιτήτριες και τους φοιτητές

Πληροφορίες για εξερχόμενους φοιτητές

Όσοι φοιτητές του Πανεπιστημίου επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα ΕΡΑΣΜΟΣ και να διανύσουν ένα εξάμηνο (ή ένα ακαδημαϊκό έτος) σε ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο με αναγνώριση των μαθημάτων τους μετά από επιτυχείς εξετάσεις, μπορούν:

 1. Να απευθυνθούν στο Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Κινητικότητας.
 2. Να απευθυνθούν   στη γραμματεία του τμήματος τους.
 3. Να συμβουλευτούν τη λίστα με τα συνεργαζόμενα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια, με τα οποία το ΟΠΑ έχει υπογράψει σχετική διμερή συμφωνία.
 4. Να επισκεφθούν το σχετικό  site  του Συλλόγου Φοιτητών ΈΡΑΣΜΟΣ  του Πανεπιστημίου https://aueb.esnathens.gr/

 

Κριτήρια Επιλεξιμότητας

 • Προϋπόθεση συμμετοχής στο πρόγραμμα είναι η επιτυχής ολοκλήρωση του αριθμού μαθημάτων που προβλέπονται στο 1ο έτος σπουδών (10 κατοχυρωμένα μαθήματα τουλάχιστον, κατά την υποβολή της αίτησης).
 • Υπηκοότητα οποιουδήποτε κράτους (και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης)
 • Καλή γνώση της γλώσσας διδασκαλίας του ιδρύματος υποδοχής

 

Κριτήρια Επιλογής και Τοποθέτησης στα Ξένα Πανεπιστήμια

H επιλογή των φοιτητών που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα Erasmus+ και η τοποθέτηση τους στα συνεργαζόμενα πανεπιστήμια γίνεται με βάσει τα κριτήρια που έχουν οριστεί από το κάθε τμήμα. Οι φοιτητές θα πρέπει να επικοινωνούν με τον Ακαδημαϊκό Συντονιστή καθώς και με τον διοικητικό υπεύθυνο του τμήματος τους.

 

Μηνιαία Επιχορηγηση

Το ποσό επιχορήγησης που λαμβάνει ο φοιτητής που μετακινείται για σπουδές θεωρείται ως συμβολή στο συνολικό κόστος της κινητικότητας. Το ποσό της μηνιαίας επιχορήγησης του φοιτητή που μετακινείται στο εξωτερικό για σπουδές καθορίζεται ανάλογα με τη χώρα υποδοχής ως εξής:

 

Ομάδα χωρών

Μηνιαία επιχορήγηση

Ομάδα 1

Δανία, Φινλανδία, Ισλανδία, Ιρλανδία, Λιχτενστάιν, Λουξεμβούργο, Νορβηγία, Σουηδία

Τρίτες χώρες μη συνδεδεμένες με το πρόγραμμα από την Περιφέρεια 14 (Νήσοι Φερόες, Ελβετία, Ηνωμένο Βασίλειο)

Χώρες με υψηλό κόστος διαβίωσης

520€

Ομάδα 2

Αυστρία, Βέλγιο, Κύπρος, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Μάλτα, Ολλανδία, Πορτογαλία, Ισπανία

Χώρες με μεσαίο κόστος διαβίωσης

470€

Ομάδα 3

Βουλγαρία, Κροατία, Δημοκρατία της Τσεχίας, Εσθονία, Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία, Πολωνία, Ρουμανία, Σερβία, Σλοβακία, Σλοβενία, Βόρεια Μακεδονία, Τουρκία

Χώρες με χαμηλό κόστος διαβίωσης

420€

 • Υπολογισμός Τελικού Ποσού Επιχορήγησης

Το τελικό ποσό επιχορήγησης για την περίοδο κινητικότητας καθορίζεται πολλαπλασιάζοντας τον αριθμό των μηνών της κινητικότητας με το ποσό που ισχύει ανά μήνα για την χώρα προορισμού του ωφελούμενου. Σε περίπτωση επιπρόσθετων συμπληρωμένου μήνα ημερών, το ποσό της επιχορήγησης υπολογίζεται για τις επιπλέον ημέρες πολλαπλασιάζοντας τον αριθμό των επιπλέον ημερών με το 1/30 της μηνιαίας επιχορήγησης. Φοιτητές με λιγότερες ευκαιρίες που συμμετέχουν σε σπουδές, λαμβάνουν μια συμπληρωματική ενίσχυση πέραν της επιχορήγησης της Ε.Ε., για την κάλυψη των ατομικών δαπανών στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, ύψους 250€ ανά μήνα.

 • Ωφελούμενοι Ομάδων με Λιγότερες Ευκαιρίες

Οι φοιτητές που προέρχονται από ομάδες με λιγότερες ευκαιρίες, δικαιούνται προσαύξησης 250 € ανά μήνα, επί της μηνιαίας επιχορήγησης που λαμβάνουν οι φοιτητές που μετακινούνται για σπουδές ή πρακτική άσκηση και πληρούν ένα τουλάχιστον από τα κατωτέρω κριτήρια:

(1) Ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω Κοινωνικές Ομάδες με Λιγότερες Ευκαιρίες και το κατά κεφαλήν εισόδημα να μην υπερβαίνει το ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) Ευρώ για το πλέον πρόσφατο φορολογικό έτος:
Ο φοιτητής είναι γονέας μονογονεϊκής οικογένειας.
ii. Ο φοιτητής είναι γονέας με τρία (3) τέκνα και άνω, εκ των οποίων τουλάχιστον ένα εξαρτώμενο μέλος.
iii. Ο φοιτητής είναι ορφανός από δύο γονείς, εφόσον δεν έχει υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας του. Ως ημερομηνία γέννησης θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησης και ως ημερομηνία συμπλήρωσης του 25ου έτους, θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου 2020.
iv. Ο φοιτητής είναι εξαρτώμενο μέλος γονέα με τρία τέκνα και άνω (εξαρτώμενα ή μη).
v. Ο φοιτητής είναι εξαρτώμενο μέλος μονογονεϊκής οικογένειας.
vi. Ο φοιτητής είναι εξαρτώμενο μέλος με γονέα ή γονείς ή/και ένα ή περισσότερα αδέλφια εξαρτώμενα μέλη, με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%.
vii. Ο φοιτητής έχει σύζυγο ή/και τέκνα-εξαρτώμενα μέλη με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%.
viii. Ο φοιτητής είναι Έλληνας πολίτης μέλος της Μουσουλμανικής Μειονότητας της Θράκης.
ix. Ο φοιτητής είναι Ρομά.
x. Ο φοιτητής είναι πρόσφυγας.

xi. Ο/Η φοιτητής/τρια βρίσκεται στη διαδικασία της φυλομετάβασης.

(2) Φοιτητές με αναπηρία τουλάχιστον 50%, εφόσον το κατά κεφαλήν τους εισόδημα, δεν υπερβαίνει το ποσό των επτά χιλιάδων (7.000,00 )ευρώ.
Ορισμοί:

Εξαρτώμενα Μέλη: Τα πρόσωπα που αναφέρονται στη φορολογική δήλωση για το πλέον πρόσφατο φορολογικό έτος.
Ετήσιο Οικογενειακό Εισόδημα: Το συνολικό δηλωθέν εισόδημα, ήτοι το σύνολο του εισοδήματος, όπως αυτό προκύπτει από την άθροιση των εισοδημάτων από μισθωτή εργασία και συντάξεις, από επιχειρηματική δραστηριότητα, από κεφάλαιο, από υπεραξία
μεταβίβασης κεφαλαίου, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο, πραγματικό ή τεκμαρτό, για το πλέον πρόσφατο φορολογικό έτος, στην οποία ο φοιτητής είναι υπόχρεος ή εξαρτώμενο μέλος.

 

Παράδειγμα:

Φοιτητής που είναι εξαρτώμενο μέλος 4μελούς οικογένειας (4 μέλη στη φορολογική δήλωση): Αθροίζουμε τα εξής ποσά:

1)      από το Ατομικό Εκκαθαριστικό του φοιτητή το Συνολικό Δηλωθέν Εισόδημα (πίνακας Γ1)

2)      από το Οικογενειακό Εκκαθαριστικό το Συνολικό Δηλωθέν Εισόδημα των γονέων (πίνακας Γ1)

Το άθροισμα το διαιρούμε με το 4 και αυτό αποτελεί το Κατά Κεφαλήν Εισόδημα

Στην περίπτωση που ο φοιτητής εμφανίζεται σε αυτοτελείς φορολογικές δηλώσεις ως υπόχρεος και εξαρτώμενο μέλος αντιστοίχως, για τον υπολογισμό του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος, αθροίζονται τα αντίστοιχα συνολικά δηλωθέντα εισοδήματα που προκύπτουν από τις εν λόγω (αυτοτελείς) φορολογικές δηλώσεις.

Κατά Κεφαλήν Εισόδημα: Το πηλίκο της διαίρεσης του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος με τον συνολικό αριθμό των προσώπων που εμφανίζονται -ως υπόχρεοι ή εξαρτώμενα μέλη- στις φορολογικές δηλώσεις οι οποίες λαμβάνονται υπ' όψιν για τον υπολογισμό του ετήσιου
οικογενειακού εισοδήματος
Μονογονεϊκή Οικογένεια: Οικογένεια με ένα γονέα ο οποίος ασκεί ή ασκούσε την επιμέλεια ενός τουλάχιστον τέκνου, για τους κάτωθι λόγους:
o δυνάμει δικαστικής απόφασης και ο γονέας δεν έχει συνάψει γάμο ή σύμφωνο συμβίωσης ή o παιδιά εκτός γάμου αναγνωρισμένα ή μη και ο γονέας δεν έχει συνάψει γάμο ή σύμφωνο συμβίωσης ή o υιοθεσία από έναν γονέα ο οποίος δεν έχει συνάψει γάμο ή σύμφωνο συμβίωσης ή o ο γονέας τελεί σε χηρεία, ανεξαρτήτως ηλικίας του φοιτητή.

 

 

 

 

 • Δικαιολογητικά ανά κατηγορία
 1. Εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος για το πλέον πρόσφατο φορολογικό έτος που αντιστοιχεί στον ΑΦΜ του φοιτητή ή/και των γονέων εφόσον είναι Εξαρτώμενο Μέλος ή/και του/της συζύγου εφόσον είναι έγγαμος.

  1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή αντίστοιχο έγγραφο αλλοδαπής αρχής.
  2. Ληξιαρχικές πράξεις θανάτου γονέων, σε περίπτωση που ο Υποψήφιος είναι ορφανός.
  3. Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής ΚΕΠΑ με το απαιτούμενο ποσοστό αναπηρίας και την χρονική διάρκεια της ή αντίστοιχη Γνωμάτευση από Πρωτοβάθμιες Υγειονομικές Επιτροπές Νομαρχιών, Περιφερειών ή Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης ή από Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές Στρατού, Ναυτικού, Αεροπορίας και Ελληνικής Αστυνομίας στην  περίπτωση που έχει  αναγνωρισθεί  ποσοστό αναπηρίας επ' αόριστο πριν την 01-09-2011.
  4. Για την απόδειξη της ιδιότητας γονέα ή τέκνου μονογονεϊκής οικογένειας, εκτός από το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης απαιτείται:

α) δικαστική απόφαση δυνάμει της οποίας ένας γονέας ασκεί ή ασκούσε την επιμέλεια έως την ενηλικίωση του τέκνου καθώς και Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 του γονέα ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης ή

β) τελεσίδικη δικαστική απόφαση υιοθεσίας από έναν γονέα καθώς και Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 (ψηφιακά εκδοθείσα ή με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής) του γονέα ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης ή

γ) ληξιαρχική πράξη θανάτου ενός γονέα, σε περίπτωση που ο Υποψήφιος είναι ορφανός από έναν γονέα, καθώς και Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 του άλλου γονέα (ψηφιακά εκδοθείσα ή με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής) ότι δεν είναι έγγαμος και δεν έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης.

 1. Κάρτα ασύλου ή αίτηση χορήγησης ασύλου ή αντίστοιχο ελληνικό δημόσιο έγγραφο, στην περίπτωση που ο υποψήφιος, κατά δήλωσή του, είναι πρόσφυγας.
 2. Βεβαίωση δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας οργάνωσης, στην οποία να βεβαιώνεται ότι ο φοιτητής/φοιτήτρια είναι καταγωγής Ρομά (π.χ. από την Πανελλαδική Συνομοσπονδία Ελλήνων Ρομά «ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ»).
 3. Πιστοποιητικό Δημόσιας Αρχής για την απόδειξη της ιδιότητας του Έλληνα πολίτη που ανήκει στη Μουσουλμανική Μειονότητα Θράκης ή βεβαίωση εισαγωγής σε Ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με την ανωτέρω ιδιότητα.

 

2. Εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος για το πλέον πρόσφατο φορολογικό έτος που αντιστοιχεί στον ΑΦΜ του φοιτητή ή/και των γονέων εφόσον είναι Εξαρτώμενο Μέλος ή/και του/της συζύγου εφόσον είναι έγγαμος.

 

 1. Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής ΚΕΠΑ με το απαιτούμενο ποσοστό αναπηρίας και την χρονική διάρκεια της ή αντίστοιχη Γνωμάτευση από Πρωτοβάθμιες Υγειονομικές Επιτροπές Νομαρχιών, Περιφερειών ή Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης ή από Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές Στρατού, Ναυτικού, Αεροπορίας και Ελληνικής Αστυνομίας στην περίπτωση που έχει αναγνωρισθεί ποσοστό αναπηρίας επ' αόριστο πριν την 01-09-2011.

 

 

Υπεύθυνοι Ακαδημαϊκοί Συντονιστές Erasmus+  Τμημάτων

 

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

 

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών

 • κα Μήλλιου Χρυσοβαλάντου Βασιλική, Καθηγήτρια (cmilliou@aueb.gr  | 210 8203380)

Υποστήριξη - Διαχείριση:  κα Δήμητρα Αποστολοπούλου – Γραμματεία ΔΕΟΣ (dimitra@aueb.gr , | 210 8203 425)

 

Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης

Εαρινό Εξάμηνο 2023-24: Ακαδημαϊκός Συντονιστής: Φάμπιο Αντωνίου, Επίκουρος Καθηγητής (fantoniou@aueb.gr , |210 8203580)

Χειμερινό Εξάμηνο 2024-25: Ακαδημαϊκός Συντονιστής: Πέτρος Βαρθαλίτης, Επίκουρος Καθηγητής,  ( pvarthalitis@aueb.gr, |210 8203340)

Υποστήριξη - Διαχείριση:   κα Αναστασία Μουρίκη (oth.mouriki@aueb.gr , |  210 8203 319)

 

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

 • κα Ειρήνη Βουδούρη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ( ivoudour@aueb.gr, |210-8203 559)
 • κ. Δημήτρης Ζήσης, Επίκουρος Καθηγητής (dzisis@aueb.gr)
 • κ.Κλας Έρικ Σόντερκβιστ, Αναπληρωτής Καθηγητής( soderq@aueb.gr, | 210-8203 679)

Υποστήριξη - Διαχείριση:  κα Καλλιόπη Βουρλούμη ( kvourloumi@aueb.gr  , |210 8203 139)

 

Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

 • κ. Παναγιώτης Σαραντόπουλος , Επίκουρος Καθηγητής( p.sarantopoulos@aueb.gr)
 • κ. Χατζοπούλου Έλενα, Επίκουρη Καθηγήτρια (elenachatz@aueb.gr)
 • κ. Ιωάννης Βεργινάδης, Επίκουρος Καθηγητής ( jverg@aueb.gr, |210-8203 586)

Υποστήριξη - Διαχείριση:  κα Βασιλική Παπαβασιλείου (vikipap@aueb.gr, |210 8203 147)

 Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

 • κ .Ευθύμιος Δεμοιράκος, Επίκουρος Καθηγητής (demirakos@aueb.gr |210-8203 442 )
 • κ. Γεώργιος Χαλαμανδάρης, Επίκουρος Καθηγητής ( gchalamandar@aueb.gr  |210-8203392)

Υποστήριξη - Διαχείριση:  κ. Τσαμαντάκης Ιωάννης, ( tsam@aueb.gr | 210 8203 497)

 

Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας

Κινητικότητα για Σπουδές:

 • κ. Χαράλαμπος Σαριδάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής (saridakis@aueb.gr | 210 - 8203 746)
 • κ. Δημήτρης Δρόσος, Επίκουρος Καθηγητής (drosos@aueb.gr | 210 8203 468)

Κινητικότητα για Πρακτική Άσκηση:

 • κα Ειρήνη Νικάνδρου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ( nikandr@aueb.gr | 210 8203 444)

Υποστήριξη - Διαχείριση: κα Δήμητρα Χατζηδημητρίου (dmc@aueb.gr | 210 8203 102)

 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

 

Τμήμα  Πληροφορικής

 • κα Ευγενία Φουστούκου Επίκουρη Καθηγήτρια( eugenie@aueb.gr,  |  210-8203 577)
 • κ. Σπύρος Βούλγαρης, Επίκουρος Καθηγητής, (voulgaris@aueb.gr | 210 8203 404)

 Υποστήριξη - Διαχείριση: κ Μάρκος Γαδ  (marg@aueb.gr | 210 8203 315)

 

Τμήμα Στατιστικής

 • κ.Παπασταμούλης Παναγιώτης, Επίκ. Καθηγητής  (papastamoulis@aueb.gr I 210-8203454 )

 • κα Λειβαδά Αλεξάνδρα, Καθηγήτρια (livada@aueb.gr  Ι210-8203521)

 Υποστήριξη - Διαχείριση: κα Σοφία Αναστασίου  (sofiaana@aueb.gr | 210 8203 113)