Γενικές Πληροφορίες για το Πρόγραμμα Erasmus+ Διεθνής Κινητικότητα

Tο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) στο πλαίσιο της στρατηγικής διεθνοποίησης και εξωστρέφειας συμμετέχει με επιτυχία από το 2015 στο Πρόγραμμα Erasmus+ Διεθνής Κινητικότητα (International Credit Mobility Programme).

Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), ενώ ο συνολικός συντονισμός του έργου και η διοικητική / οικονομική διαχείριση υλοποιούνται από το ΟΠΑ που είναι και ο Συντονιστής του Προγράμματος.

Στόχος του είναι η προώθηση και η ανάπτυξη της συνεργασίας σε επίπεδο εκπαίδευσης και έρευνας ανάμεσα στα Πανεπιστήμια χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και σε αυτά που βρίσκονται εκτός ΕΕ.

Γι’ αυτόν τον σκοπό χορηγούνται υποτροφίες κινητικότητας σε:

α) εισερχόμενους και εξερχόμενους φοιτητές 1ου, 2ου και 3ου κύκλου σπουδών, προκειμένου να διανύσουν μία περίοδο σπουδών σε Ίδρυμα – Εταίρο εκτός Ε.Ε. με πλήρη ακαδημαϊκή αναγνώριση μέσω της εφαρμογής  του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών Μονάδων (European Credit Transfer and Accumulation System – ECTS)

β) εισερχόμενα και εξερχόμενα μέλη διδακτικού προσωπικού για την πραγματοποίηση σύντομης διάρκειας διδασκαλίας

γ) σε εισερχόμενα και εξερχόμενα μέλη διοικητικού/διδακτικού προσωπικού για επιμόρφωση

 

Κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 το ΟΠΑ συνεργάζεται με τα ακόλουθα Πανεπιστήμια: