Υποβολή δικαιολογητικών εγγραφής δικαιούμενων μετεγγραφής ακαδ. έτους 2017-2018

Αθήνα, 6 Νοεμβρίου 2017
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Υποβολή δικαιολογητικών εγγραφής δικαιούμενων μετεγγραφής
Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018
 
Οι επιτυχόντες της διαδικασίας μετεγγραφής Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018, καλούνται να προσέλθουν προσωπικά ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου τους από την Τρίτη 7/11/2017 έως και την Τετάρτη 15/11/2017, καθημερινά 10:00-12:00, στη Γραμματεία του Τμήματος υποδοχής τους, προκειμένου να υποβάλουν αίτηση εγγραφής στο Τμήμα, προσκομίζοντας αντίγραφο της ηλεκτρονικής τους αίτησης, φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας, δύο (2) φωτογραφίες και τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναγράφονται στις με αριθμ. 158978/Ζ1/27-09-2016 (Β’ 3153), 198843/Ζ1/22-11-2016 (Β’ 3780) και 52596/Ζ1/27-3-2017 (Β’ 1241) Υπουργικές Αποφάσεις και την με αριθμ. 164061/Ζ1/2-10-2017 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
 
Επισημαίνεται ότι είναι απαραίτητη η επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας κατά την κατάθεση των δικαιολογητικών.
 
 
ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ID: 
507
Επισυναπτόμενα: 

Τελευταία ενημέρωση: 06-11-2017