Συμπλήρωση Πράξης Συγκρότησης Συγκλήτου Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών από 10/02/2020 έως 31/08/2020