Συμπλήρωση Πράξης Συγκρότησης Συγκλήτου Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Η σύνθεση της Συγκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών από 15/12/2017 έως 31/8/2018 ορίζεται ως ακολούθως.

ID: 
654

Τελευταία ενημέρωση: 17-01-2018