Ψήφισμα Συγκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών