Πρόσβαση στα κτήρια του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Σε συνέχεια της δημοσίευσης υπ' αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 69136/4.11.2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 5138/5.11.2021, τ. Β'), από την Πέμπτη 11 Νοεμβρίου 2021 και για το χρονικό διάστημα 08:00 έως τις 16:00 η πρόσβαση των προπτυχιακών φοιτητών και των επισκεπτών στο κεντρικό συγκρότημά κτηρίων  του Ο.Π.Α. και στο κτήριο επί των οδών Τροίας 2, Κιμώλου και Σπετσών  θα είναι δυνατή μόνο με την επίδειξη των απαιτούμενων ανά περίπτωση πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων COVID-19 (εμβολιασμού, νόσησης, αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου) με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας. Για τα υπόλοιπα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας (φοιτητές β' και γ' κύκλου σπουδών, διδάσκοντες, διοικητικό προσωπικό), η επίδειξη των προβλεπόμενων πιστοποιητικών και βεβαιώσεων εξακολουθεί να γίνεται ενώπιον των αρμοδίων οργάνων, σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας και τις θεσπισθείσες διαδικασίες.

Ο έλεγχος θα πραγματοποιείται στις τρεις εισόδους του κεντρικού συγκροτήματος κτηρίων (Πατησίων, Δεριγνύ και Αντωνιάδου) και στην κεντρική είσοδο (Τροίας 2) του κτηρίου επί των οδών Τροίας 2, Κιμώλου και Σπετσών.

Για την αποφυγή καθυστερήσεων παρακαλούνται οι προσερχόμενοι να έχουν άμεσα διαθέσιμα τα απαιτούμενα έγγραφα.

Όσον αφορά τις λοιπές αποκεντρωμένες υπηρεσίες του Πανεπιστημίου, ο έλεγχος εισόδου προπτυχιακών φοιτητών και επισκεπτών θα πραγματοποιείται από προσωπικό των υπηρεσιών αυτών.

Επισημαίνεται ότι η διαδικασία ελέγχου των προπτυχιακών φοιτητών καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας δύναται να διεξάγεται και σε διαφορετικούς  χώρους  του Πανεπιστημίου (αίθουσες, εργαστήρια, βιβλιοθήκη κ.λπ.) σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ' αρ. 119847/ΓΔ6/24.9.2021 ΚΥΑ με θέμα "Λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022", (ΦΕΚ 4406/24.9.2021, τ. Β') και τις σχετικές αποφάσεις της Συγκλήτου και του Πρυτανικού Συμβουλίου του Ο.Π.Α.  

 

Από τη Διεύθυνση Διοικητικού

 

 

ID: 
3211

Τελευταία ενημέρωση: 10-11-2021