Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή ενός (1) Αναπληρωματικού Μέλους για τη στελέχωση της Γ.Σ. του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Για την επιλογή ενός (1) αναπληρωματικού μέλους
για τη στελέχωση της Γ.Σ. του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.),
σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 4429/2016 (Α’ 199)

 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους, μέχρι 19.06.2022 με ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική δ/νση: protocol@aueb.gr, επισυνάπτοντας:

  1. Πρόσφατο εκτενές βιογραφικό σημείωμα και
  2. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν κατέχουν ασυμβίβαστη ιδιότητα με αυτή του μέλους της Γ.Σ. του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., σύμφωνα με την παρ. 4 του 7 του ν. 4429/2016 (Α’ 199).

 

Η Σύγκλητος του Ο.Π.Α. κατόπιν αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων και ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Ερευνών, με αιτιολογημένη απόφασή της, θα πρέπει να επιλέξει και να υποδείξει στο ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. ένα (1) αναπληρωματικό μέλος της Γενικής Συνέλευσης του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ..

 

Περισσότερες πληροφορίες για το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. και την ιδιότητα του μέλους της Γ.Σ. του μπορείτε να βρείτε στον ν. 4429/2016 (Α’ 199) «Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.)»

ID: 
3500
Επισυναπτόμενα: 

Τελευταία ενημέρωση: 14-06-2022