Πrρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για θέση Συμβασιούχου Διδάσκοντα του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων σύμφωνα με το Π.Δ. 407/1980, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

 

Πληροφορίες        : ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΓΙΑ

Τηλέφωνο             : 210 8203101

email: ikogia@aueb.gr

Αθήνα : 04-02-2022

Αριθμ. Πρωτ.: 519

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για θέση Συμβασιούχου Διδάσκοντα σύμφωνα με το Π.Δ. 407/1980, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

 

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ανακοινώνει ότι, προκειμένου να καλύψει διδακτικές ανάγκες του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, ενδιαφέρεται να προσλάβει διδάσκοντα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/1980 (ΦΕΚ 112 Α’), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 28, παρ. 3 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83 Α’/11-5-2016) και το άρθρο 84, παρ.16α του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α΄ 114/4.8.2017) για τη διδασκαλία του κάτωθι μαθήματος του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022:

Εισαγωγή στην Οικονομική Ανάλυση ΙΙ (αυτόνομη διδασκαλία),

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας: secretary.marketing@aueb.gr (ή να αποστείλουν ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γραμματεία Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, Πατησίων 76, Τ.Κ. 10434 Αθήνα), μέχρι την Δευτέρα 14 Φεβρουαρίου 2022, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

β) Βιογραφικό Σημείωμα

γ) Συνοπτικό Υπόμνημα Εργασιών (δεν απαιτούνται οι εργασίες)

δ) Αντίγραφα Τίτλων Σπουδών με αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ, όπου απαιτείται

ε) Βεβαίωση διδακτικής εμπειρίας, εφόσον υπάρχει.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: 2108203101-2.

Ο υποψήφιος που τελικά θα επιλεγεί, θα πρέπει να προσκομίσει επικυρωμένα αντίγραφα πτυχίων και να συνάψει σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του νόμου.

Η παρούσα αναρτάται στον ιστότοπο του Ο.Π.Α., του Τμήματος και του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Ο Πρύτανης

 

 

Καθηγητής Δημήτρης Μπουραντώνης

ID: 
3328
Επισυναπτόμενα: 

Τελευταία ενημέρωση: 04-02-2022