Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέση Συμβασιούχου Διδάσκοντα σύμφωνα με το Π.Δ. 407/1980 του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Αριθμ. Πρωτ.: 671

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Για θέση Συμβασιούχου Διδάσκοντα σύμφωνα με το Π.Δ. 407/1980 και το άρθρο 29 του Ν. 4386/2016, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες πιστώσεις ή για Ακαδημαϊκό Υπότροφο σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών προκειμένου να καλύψει διδακτικές ανάγκες του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, όπως αιτιολογημένα προκύπτει από την με ημερομηνία 17/2/2021 απόφαση της 10ης συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος ενδιαφέρεται να προσλάβει διδάσκοντα με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου βάσει των διατάξεων του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/1980 (Α’ 112) όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 28 παρ. 3 του Ν. 4386/2016 ή Ακαδημαϊκού Υποτρόφου, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011, όπως έχεις τροποποιηθεί και ισχύει, για τη διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού και οργανωτικού έργου στο κάτωθι γνωστικό αντικείμενο κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021:

 

  • Λογιστική

 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να καταθέσουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μέχρι την Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2021, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας (accfin@aueb.gr) τα κάτωθι δικαιολογητικά:

 

  • αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος,
  • βιογραφικό σημείωμα,
  • συνοπτικό υπόμνημα εργασιών (δεν απαιτούνται οι εργασίες),
  • αντίγραφα τίτλων σπουδών με αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ (ΔΙΚΑΤΣΑ), όπου απαιτείται,
  • βεβαίωση διδακτικής εμπειρίας, εφόσον υπάρχει.

 

Η παρούσα αναρτάται στον ιστότοπο του Ο.Π.Α., του Τμήματος και του Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

 

Αθήνα, 19 Φεβρουαρίου 2021

Ο Πρύτανης

 

*

 

                                                                                  Καθηγητής Δημήτρης Μπουραντώνης

 

 

*Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο, το οποίο φυλάσσεται στο αρχείο της υπηρεσίας.

ID: 
2818
Επισυναπτόμενα: 

Τελευταία ενημέρωση: 24-02-2021