Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέση Ακαδημαϊκού Υποτρόφου του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

 

Πληροφορίες : ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΠΑΝΟΥ

Τηλέφωνο          210 8203300

email: mpanou@aueb.gr

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ / THE RECTOR

Αθήνα : 10-10-2022

Αριθμ. Πρωτ.: 7248

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για θέση Ακαδημαϊκού Υποτρόφου σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και το άρθρο 466 του Ν. 4957/2022.

 

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών προκειμένου να καλύψει διδακτικές ανάγκες του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, όπως αιτιολογημένα προκύπτει από την με ημερομηνία 30/9/2022 απόφαση της 3ης συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος ενδιαφέρεται να προσλάβει Ακαδημαϊκό Υπότροφο, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και το άρθρο 466 του Ν. 4957/2022, για τη διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού και οργανωτικού έργου στο κάτωθι γνωστικό αντικείμενο κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023:

 

       ·Εφαρμοσμένη Πληροφορική

 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να καταθέσουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μέχρι την Παρασκευή 14 Οκτωβρίου 2022, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας (accfin@aueb.gr) τα κάτωθι δικαιολογητικά:

 

  1. Αίτηση,
  2. Αντίγραφα Τίτλων Σπουδών, με αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ, όπου απαιτείται,
  3. Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα,
  4. Υπόμνημα εργασιών (δεν απαιτούνται οι εργασίες),
  5. Βεβαίωση διδακτικής εμπειρίας, εφόσον υπάρχει.

 

Η παρούσα αναρτάται στον ιστότοπο του Ο.Π.Α., του Τμήματος και του Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

 

Ο Πρύτανης

*

Καθηγητής Δημήτρης Μπουραντώνης

 

*Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο, το οποίο φυλάσσεται στο αρχείο της Υπηρεσίας.

ID: 
3631
Επισυναπτόμενα: 

Τελευταία ενημέρωση: 10-10-2022