Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέση Ακαδημαϊκού Υποτρόφου του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

Πληροφορίες        : ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ

Τηλέφωνο             : 210 8203110

email: cs@aueb.gr

Αθήνα : 10-10-2022

Αριθμ. Πρωτ.: 7181

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ                                                    

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Για θέση  Ακαδημαϊκού Υποτρόφου σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 466 του Ν. 4957/2022

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών προκειμένου να καλύψει διδακτικές ανάγκες του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, ενδιαφέρεται να προσλάβει Ακαδημαϊκό Υπότροφο, για τη διδασκαλία του κάτωθι μαθήματος, χειμερινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023:

  • Επιχειρηματική Αναλυτική και Τεχνολογίες Εξατομίκευσης (διδασκαλία κατά το ήμισυ)

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος με συνάφεια ως προς το αντικείμενο του μαθήματος. Επίσης είναι επιθυμητή η κατοχή διδακτορικού διπλώματος στο αντικείμενο του Τμήματος και θα ληφθεί υπόψη η διδακτική και η ερευνητική εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο των μαθημάτων.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά (αίτηση, πλήρες βιογραφικό σημείωμα, αντίγραφα πτυχίων) θα αποστέλλονται μέχρι τις 18 Οκτωβρίου 2022, σε ηλεκτρονική μορφή, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας: dmst@aueb.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: 2108203110 - 2108203129.

Η παρούσα αναρτάται στον ιστότοπο του Ο.Π.Α., του Τμήματος και του Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2022
Ο Πρύτανης

 

Δημήτρης  Μπουραντώνης
Καθηγητής

ID: 
3630
Επισυναπτόμενα: 

Τελευταία ενημέρωση: 10-10-2022