Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για θέσεις Συμβασιούχων Διδασκόντων του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων σύμφωνα με το Π.Δ. 407/1980 και το άρθρο 28 του Ν. 4386/2016

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ                                                                                    Αριθμ. Πρωτ. ΟΠΑ: 484

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για θέσεις Συμβασιούχων Διδασκόντων σύμφωνα με το Π.Δ. 407/1980 και το άρθρο 28 του Ν. 4386/2016

 

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών προκειμένου να καλύψει διδακτικές ανάγκες του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, όπως αιτιολογημένα προκύπτει από την με ημερομηνία 1/02/2022 απόφαση της 7ης συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, ενδιαφέρεται να προσλάβει Διδάσκοντες με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου σύμφωνα με το Π.Δ. 407/1980 και το άρθρο 28 του Ν. 4386/201 για τη διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού και οργανωτικού έργου στα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022:

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ (ακαδ. έτος 2021-22)

  • ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Ι (ΤΜΗΜΑ Α-Λ)                  4ο εξάμηνο

 

  • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ                                                  6ο εξάμηνο

 

  • FINANCIAL MANAGEMENT  τμήμα (Α-Ω)                                   Τμήμα φοιτητών ERASMUS

 

  • INTERNATIONAL MARKETING MANAGEMENT τμήμα (Α-Ω) Τμήμα φοιτητών ERASMUS

 

  • MOΝEY AND CAPITAL MARKETS     τμήμα (Α-Ω)                       Τμήμα φοιτητών ERASMUS

 

Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι θα είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, παρακαλούνται να καταθέσουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη Γραμματεία του Τμήματος, αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, βιογραφικό σημείωμα, συνοπτικό υπόμνημα εργασιών, αντίγραφα τίτλων σπουδών, με αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ (ΔΙΚΑΤΣΑ), όπου απαιτείται, βεβαίωση διδακτικής εμπειρίας, εφόσον υπάρχει, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ode@aueb.gr  μέχρι και  τη Δευτέρα  14 Φεβρουαρίου 2022.

Η παρούσα αναρτάται στον ιστότοπο του Ο.Π.Α., του Τμήματος και του Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

 Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 2022

Ο Πρύτανης

*

 

Καθηγητής Δημήτρης Μπουραντώνης

*Η υπογραφή υπάρχει στο πρωτότυπο στα αρχεία της Γραμματείας.

ID: 
3324
Επισυναπτόμενα: 

Τελευταία ενημέρωση: 02-02-2022