Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις Συμβασιούχων Διδασκόντων σύμφωνα με το Π.Δ. 407/1980, του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας

Αθήνα : 19-01-2022

Αριθμ. Πρωτ.: 303

 

Πληροφορίες: ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΓΙΑ

Τηλέφωνο:  210 8203101

email: ikogia@aueb.gr

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για θέσεις Συμβασιούχων Διδασκόντων σύμφωνα με το Π.Δ. 407/1980, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

 

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ανακοινώνει ότι, προκειμένου να καλύψει διδακτικές ανάγκες του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, ενδιαφέρεται να προσλάβει διδάσκοντες με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/1980 (ΦΕΚ 112 Α’), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 28, παρ. 3 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83 Α’/11-5-2016) και το άρθρο 84, παρ.16α του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α΄ 114/4.8.2017) για τη διδασκαλία των κάτωθι μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022:

Ποσοτικές Μέθοδοι Ι (αυτόνομη διδασκαλία),

Πολυκαναλικό Μάρκετινγκ και Εμπειρία Πελάτη (αυτόνομη διδασκαλία),

Συμπεριφορά Καταναλωτή (διδασκαλία κατά το ήμισυ) και

Δίκτυα Διανομής και Logistics» (διδασκαλία κατά το ήμισυ)

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας: secretary.marketing@aueb.gr (ή να αποστείλουν ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γραμματεία Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, Πατησίων 76, Τ.Κ. 10434 Αθήνα), μέχρι την Τρίτη 1 Φεβρουαρίου 2022, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

β) Βιογραφικό Σημείωμα

γ) Συνοπτικό Υπόμνημα Εργασιών (δεν απαιτούνται οι εργασίες)

δ) Αντίγραφα Τίτλων Σπουδών με αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ, όπου απαιτείται

ε) Βεβαίωση διδακτικής εμπειρίας, εφόσον υπάρχει.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: 2108203101-2.

Ο υποψήφιος που τελικά θα επιλεγεί, θα πρέπει να προσκομίσει επικυρωμένα αντίγραφα πτυχίων και να συνάψει σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του νόμου.

Η παρούσα αναρτάται στον ιστότοπο του Ο.Π.Α., του Τμήματος και του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Ο Πρύτανης

 

 

Καθηγητής Δημήτρης Μπουραντώνης

ID: 
3299
Επισυναπτόμενα: 

Τελευταία ενημέρωση: 20-01-2022