Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις Συμβασιούχων Διδασκόντων σύμφωνα με το Π.Δ. 407/1980, του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αρ. Πρωτ.: 2631

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για θέσεις Συμβασιούχων Διδασκόντων

σύμφωνα με το Π.Δ. 407/1980, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

 

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ανακοινώνει ότι, προκειμένου να καλύψει διδακτικές ανάγκες του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, ενδιαφέρεται να προσλάβει διδάσκοντες με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/1980 (ΦΕΚ 112 Α’), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 28, παρ. 3 του ν. 4386/2016 (ΦΕΚ 83 Α’/11-5-2016) και το άρθρο 84, παρ.16α του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α΄ 114/4.8.2017) για τη διδασκαλία των κάτωθι μαθημάτων του φθινοπωρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022:

1. «Διαφήμιση» (διδασκαλία 40 ώρες από τις 52 του εξαμήνου)

2. «Εταιρική Ηθική και Υπευθυνότητα» (διδασκαλία 26 ώρες από τις 52 του εξαμήνου)

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας:  secretary.marketing@aueb.gr (ή να αποστείλουν ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γραμματεία Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας, Πατησίων 76, Τ.Κ. 10434 Αθήνα), μέχρι την Πέμπτη 8 Ιουλίου 2021, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

β) Βιογραφικό Σημείωμα

γ) Συνοπτικό Υπόμνημα Εργασιών (δεν απαιτούνται οι εργασίες)

δ) Αντίγραφα Τίτλων Σπουδών με αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ, όπου απαιτείται

ε) Βεβαίωση διδακτικής εμπειρίας, εφόσον υπάρχει.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: 2108203101-2.

Οι υποψήφιοι που τελικά θα επιλεγούν, θα πρέπει να προσκομίσουν επικυρωμένα αντίγραφα πτυχίων και να συνάψουν σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του νόμου.

Η παρούσα αναρτάται στον ιστότοπο του Ο.Π.Α., του Τμήματος και του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Αθήνα, 24 Ιουνίου 2021

Ο Πρύτανης

 

*

 

Καθηγητής Δημήτρης Μπουραντώνης

* Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που παραμένει στο αρχείο του φορέα.

ID: 
3052
Επισυναπτόμενα: 

Τελευταία ενημέρωση: 24-06-2021