Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις Συμβασιούχων Διδασκόντων σύμφωνα με το Π.Δ. 407/1980 και το άρθρο 29 του Ν. 4386/2016 του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ                                           Αριθμ. Πρωτ.:  615   

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Για θέσεις Συμβασιούχων Διδασκόντων σύμφωνα με το Π.Δ. 407/1980 και το άρθρο 28 του Ν. 4386/2016

 

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών προκειμένου να καλύψει διδακτικές ανάγκες του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, όπως αιτιολογημένα προκύπτει από την με ημερομηνία 12-2-2021 απόφαση της 6ης Συνέλευσης του ανωτέρω Τμήματος, ενδιαφέρεται να προσλάβει διδάσκοντες με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου βάσει των διατάξεων του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/1980 (Α’ 112) όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 28 παρ. 3 του Ν. 4386/2016 για τη διδασκαλία των κάτωθι μαθημάτων  του εαρινού εξαμήνου του Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021:

 

ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΙΙ

(ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) τμήμα (Α-Λ)                2ο εξάμηνο

 

ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΙΙ

(ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) τμήμα (Μ-Ω)               2ο εξάμηνο

 

FINANCIAL MANAGEMENT  τμήμα (Α-Ω)                                            Τμήμα φοιτητών ERASMUS

 

INTERNATIONAL MARKETING MANAGEMENT τμήμα (Α-Ω)                 Τμήμα φοιτητών ERASMUS

 

MOΝEY AND CAPITAL MARKETS     τμήμα (Α-Ω)                                Τμήμα φοιτητών ERASMUS

 

 

Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι θα είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, παρακαλούνται να καταθέσουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη Γραμματεία του Τμήματος, αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, βιογραφικό σημείωμα, συνοπτικό υπόμνημα εργασιών, αντίγραφα τίτλων σπουδών, με αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ (ΔΙΚΑΤΣΑ), όπου απαιτείται, βεβαίωση διδακτικής εμπειρίας, εφόσον υπάρχει, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ode@aueb.gr, μέχρι και  τη Δευτέρα  22 Φεβρουαρίου 2021.

Η παρούσα αναρτάται στον ιστότοπο του ΟΠΑ, του Τμήματος και του Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

                                                          Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου 2021

                                                         Ο Πρύτανης

                                                          *

 

                                                                                                                                                                                         Καθηγητής Δημήτρης Μπουραντώνης

 

*Η υπογραφή του Πρύτανη υπάρχει στο πρωτότυπο στα αρχεία της Γραμματείας.

 

ID: 
2806
Επισυναπτόμενα: 

Τελευταία ενημέρωση: 15-02-2021