Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις ακαδ.υποτρόφων του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

ΑΔΑ: 970Φ469Β4Μ-6Ψ3

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ / THE RECTOR

Πληροφορίες : ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΠΑΝΟΥ

Τηλέφωνο: 210 8203300

email: mpanou@aueb.gr

Αθήνα : 30-09-2022
Αριθμ. Πρωτ.: 6417

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

Για θέσεις Ακαδημαϊκών Υποτρόφων σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και το άρθρο 466 του Ν. 4957/2022.

 

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών προκειμένου να καλύψει διδακτικές ανάγκες του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, όπως αιτιολογημένα προκύπτει από την με ημερομηνία 30/9/2022 απόφαση της 3ης συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος ενδιαφέρεται να προσλάβει Ακαδημαϊκούς Υποτρόφους, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 29 του Ν. 4009/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και το άρθρο 466 του Ν. 4957/2022, για τη διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού και οργανωτικού έργου στα κάτωθι γνωστικά αντικείμενα κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023:

 

Τραπεζική Χρηματοοικονομική

• Εφαρμοσμένα Μαθηματικά στη Λογιστική & Χρηματοοικονομική

 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να καταθέσουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μέχρι τη Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2022, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας (accfin@aueb.gr) τα κάτωθι δικαιολογητικά:

 

1. Αίτηση,

2. Αντίγραφα Τίτλων Σπουδών, με αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ, όπου απαιτείται,

3. Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα,

4. Υπόμνημα εργασιών (δεν απαιτούνται οι εργασίες),

5. Βεβαίωση διδακτικής εμπειρίας, εφόσον υπάρχει.

Η παρούσα αναρτάται στον ιστότοπο του Ο.Π.Α., του Τμήματος και του Προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

 

Ο Πρύτανης

*

Καθηγητής Δημήτρης Μπουραντώνης

 

Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο, το οποίο φυλάσσεται στο αρχείο της Υπηρεσίας.

 

ID: 
3609
Επισυναπτόμενα: 

Τελευταία ενημέρωση: 30-09-2022