Προκήρυξη μίας θέσης μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδας στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Ανάλυση και Προγραμματισμός Συστημάτων Διανομής και Μεταφορών»