Προκήρυξη μίας θέσης μέλους ΔΕΠ στη βαθμίδας Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο "Επιχειρησιακή Έρευνα και Πληροφοριακά Συστήματα"