Προκήρυξη μίας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ, στη βαθμίδα του Καθηγητή Α' βαθμίδας του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας με γνωστικό αντικείμενο «Οργανωσιακή Συμπεριφορά»

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΚΩΔ. ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ «ΑΠΕΛΛΑ»: APP20585

Αριθμ. Πρωτ. Ο.Π.Α.: 1146

                                                                                                            

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΔΕΠ

 

Ανακοινώνεται ότι στο ΦΕΚ 599/16-3-2021 (τεύχος Τρίτο) δημοσιεύτηκε η υπ΄αρ. 6743/16-12-2020 προκήρυξη της παρακάτω θέσης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ)  για το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών:

Μία (1) θέση μέλους ΔΕΠ, στη βαθμίδα του Καθηγητή Α’ βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Οργανωσιακή Συμπεριφορά».

Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την πλήρωση της παραπάνω θέσης λήγει στις 23 Μαΐου 2021.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας μαζί με όλα τα απαραίτητα για την κρίση δικαιολογητικά, τα οποία αναφέρονται στο ΦΕΚ της προκήρυξης, στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ» (https://apella.minedu.gov.gr).

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τη Γραμματεία του Τμήματος, τηλ.: 210 8203 110, e-mail: dmst@aueb.gr.

 

Αθήνα, 23  Μαρτίου  2021
Ο Πρύτανης

 

Καθηγητής Δημήτρης Μπουραντώνης

ID: 
2902

Τελευταία ενημέρωση: 09-04-2021