Προκήρυξη μίας (1) θέσης εντεταλμένου διδάσκοντος του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

ΑΔΑ: ΩΣΘ6469Β4Μ-ΚΒΦ

 

Πληροφορίες : ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΠΑΝΟΥ

Τηλέφωνο : 210 8203300

email : mpanou@aueb.gr

Αθήνα: 30-09-2022

Αριθμ. Πρωτ.: 6419

Προκήρυξη μίας (1) θέσης εντεταλμένου διδάσκοντος του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

 

Ο Πρύτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, λαμβάνοντας υπόψη:

1. το άρθρο 173 του ν.4957/2022 (Α’ 141),

2. την Φ11/116043/Ζ2/23-09-2022 απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΑΔΑ: 6ΧΓΖ46ΜΤΛΗ-

ΠΜΝ), με την οποία κατανέμονται στο Ο.Π.Α. εννέα (9) θέσεις για την πρόσληψη εντεταλμένων διδασκόντων του άρθρου 173 του Ν.4957/2022 για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023,

3. την απόφαση της Συγκλήτου του Ο.Π.Α. (συνεδρία 2η/30-9-2022),

4. την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (συνεδρία 3η/30-9-2022)

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

την πλήρωση μίας (1) θέσης εντεταλμένου διδάσκοντος του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής με γνωστικό αντικείμενο «Πληροφορική» για τη διδασκαλία των μαθημάτων «Εφαρμοσμένη Πληροφορική» και «Γλώσσες Προγραμματισμού» κατά το χειμερινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι κάτοχοι συναφούς Διδακτορικού Διπλώματος και να έχουν διδακτική εμπειρία, κατά προτίμηση, στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Η απασχόληση θα είναι πλήρης δυνάμει σύμβασης Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, το κόστος της οποίας θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Ο.Π.Α., βάσει της ως άνω αναφερόμενης απόφασης κατανομής θέσεων της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Η διάρκεια της απασχόλησής ορίζεται σε ένα (1) ακαδημαϊκό εξάμηνο με δυνατότητα ανανέωσης κατ’ ανώτατο όριο έως τη συμπλήρωση έξι (6) συνεχών ακαδημαϊκών εξαμήνων ή τριών (3) συνεχών ακαδημαϊκών ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μέχρι τη Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 2022, στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας (accfin@aueb.gr) τα κάτωθι δικαιολογητικά:

 

1. Αίτηση,

2. Αντίγραφα Τίτλων Σπουδών, με αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ, όπου απαιτείται,

3. Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα,

4. Υπόμνημα εργασιών (δεν απαιτούνται οι εργασίες),

5. Βεβαίωση διδακτικής εμπειρίας.

 

 

Η Προκήρυξη αυτή να δημοσιευτεί στον ιστότοπο του Ο.Π.Α., του Τμήματος και του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Ο Πρύτανης

                                                   *

Καθηγητής Δημήτρης Μπουραντώνης

Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο, το οποίο φυλάσσεται στο αρχείο της Υπηρεσίας.

ID: 
3610
Επισυναπτόμενα: 

Τελευταία ενημέρωση: 03-10-2022