Προκήρυξη μιας (1) θέσης μέλους ΔΕΠ, στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Διοικητική Επιστήμη – Ποσοτικές Μέθοδοι»