Προκήρυξη για την πλήρωση της θέσης του Διευθυντή του Εργαστηρίου Οικονομετρίας του τμήματος Οικονομική Επιστήμης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

TΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, έχοντας υπόψη:

  1. Το ΠΔ 27/2001 (ΦΕΚ 25/12-02-2001 Α΄) με τίτλο «Ίδρυση εργαστηρίων στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και καθορισμός του εσωτερικού τους κανονισμού»,
  2. τις διατάξεις του άρθρου 29 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/04.08.2017) «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»,
  3. την υπ’ αριθμ. 779 (ΦΕΚ 490/16.02.2018, τ.Β΄) απόφαση της Συγκλήτου του Ο.Π.Α. με θέμα «Προσωρινή ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στη λειτουργία των εργαστηρίων-μουσείων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) μέχρι τη δημοσίευση του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού του Πανεπιστημίου»,
  4. το γεγονός ότι η θητεία του Διευθυντή του Εργαστηρίου Οικονομετρίας του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, Καθηγητή κ. Ευάγγελου Βασιλάτου λήγει στις 13.12.2021, βάσει της υπ.αρ. 7881/13.12.2018 Διαπιστωτικής Πράξης του Πρύτανη, η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 741/13.12.2018 τ. Υ.Ο.Δ.Δ.

 

αποφασίζει

 

την προκήρυξη για την πλήρωση της θέσης του Διευθυντή του Εργαστηρίου Οικονομετρίας του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης, της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστήμίου Αθηνών.

 

Οι υποψήφιοι για την κατάληψη της θέσης αυτής πρέπει να έχουν τα νόμιμα προσόντα που ορίζει ο ν.4485/2017, δηλαδή να είναι μέλη ΔΕΠ αντίστοιχου γνωστικού αντικειμένου και να ανήκουν στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

 

Η θητεία του Διευθυντή είναι τρία (3) έτη. Είναι δυνατή η εκλογή του ίδιου προσώπου ως Διευθυντή για περισσότερες από μία θητείες. Η ιδιότητα του Διευθυντή δεν είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα μονοπρόσωπου οργάνου ή μέλους συλλογικού οργάνου ΑΕΙ.

 

Δεν μπορεί να είναι υποψήφιοι, όσοι αποχωρούν λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της θητείας της προκηρυσσόμενης θέσης.

 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης την υποψηφιότητά τους, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) εργάσιμων ημερών, από την επομένη της ημερομηνίας της κοινοποίησης της προκήρυξης ήτοι από 10.12.2021 έως 24.12.2021.

 

Μαζί με την αίτηση, οι κ.κ. υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν ενημερωμένο βιογραφικό σημείωμα σε ένα (1) αντίτυπο.

 

Η αίτηση υποψηφιότητας και το βιογραφικό σημείωμα θα πρέπει να αποσταλούν και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: ira@aueb.gr.

 

 

 

Ο Πρόεδρος του Τμήματος

 

*

 

Γεώργιος Αλογοσκούφης

Καθηγητής

*H υπογραφή έχει τεθεί

στο αρχείο που τηρείται στη Γραμματεία.

ID: 
3254
Επισυναπτόμενα: 

Τελευταία ενημέρωση: 14-12-2021