Προκήρυξη Εκλογών για την Ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Στατιστικής της Σχολής Επιστημών & Τεχνολογίας της Πληροφορίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Αθήνα, 30 Μαΐου 2018

Αριθμ. Πρωτ.: 41

Προς                                                                                              

Τα μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΕΠ και  ΕΤΕΠ                                                          

του Τμήματος Στατιστικής

της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας

του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών    

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

Για την Ανάδειξη ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

 της Σχολής Επιστημών & Τεχνολογίας της Πληροφορίας

Του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

 

Ο Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας

Έχοντας υπόψη:

-Τις διατάξεις του άρθρου 23 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/4.8.2017 τ. Α΄) «Οργάνωση και λειτουργία της  ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»

  • την αρ. 144363/Ζ1/1-9-2017 ερμηνευτική εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, σχετικά με ζητήματα οργάνων διοίκησης των ΑΕΙ, μετά τη δημοσίευση του ν. 4485/2017 (Α΄114)
  • την με αριθμ. 153348/Ζ1/15.09.2017 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 3255/15-9-2017 τ. Β’) «Τρόπος διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων των Α.Ε.Ι. και διαδικασία ορισμού και ανάδειξης εκπροσώπων των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., των διοικητικών υπαλλήλων και των φοιτητών στα συλλογικά όργανα των ΑΕΙ κατά την πρώτη εφαρμογή του ν. 4485/2017 (Α’ 114)»
  • την τροποποίηση της αρ. 153348/Ζ1/15.09.2017 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 3969/13.11.2017)
  • την αρ. 7319/09-11-2017 (Υ.Ο.Δ.Δ.’ 616) Διαπιστωτική Πράξη του Πρύτανη του ΟΠΑ, που αφορά στην εκλογή του Καθηγητή Α’ Βαθμίδας του Τμήματος Πληροφορικής κ. Γεώργιου Σταμούλη, ως Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας, με θητεία έως 30.11.2020 (ΦΕΚ 616/23-11-2017 τ. Υ.Ο.Δ.Δ.)
  • τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/2010, τ.Α΄) ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοίκητων οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το Ν. 4210/2013 (ΦΕΚ 254/21.11.2013, τ.Α΄), καθώς και την κατ΄ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσα υπ΄ αριθμ. ΥΠΟΙΚ Δ6 1127865/ΕΞ/2010/30.09.2010 απόφαση
  • την αρ. 4041/22.06.2016/τ. ΥΟΔΔ Διαπιστωτική Πράξη του Πρύτανη του ΟΠΑ με θέμα «Εκλογή Προέδρου του Τμήματος Στατιστικής της Σχολής Επιστημών & Τεχνολογίας της Πληροφορίας με την οποία διαπιστώθηκε η εκλογή του καθηγητή κ. Β. Βασδέκη για το χρονικό διάστημα από 01.09.2016 έως 31.08.2018».

 

Αποφασίζει

Προκηρύσσει εκλογές για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Στατιστικής της Σχολής Επιστημών & Τεχνολογίας της Πληροφορίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, για θητεία δύο (2) ετών, από 01/09/2018 έως 31/08/2020.

Η ψηφοφορία είναι άμεση και μυστική και θα διεξαχθεί με κάλπη την 26η Ιουνίου 2018 ημέρα Τρίτη και από ώρα 10.00 έως 15.00 στην Αίθουσα Δ4, στον τέταρτο όροφο της Πτέρυγας Δεριγνύ του Πανεπιστημίου.

Σε περίπτωση επαναληπτικής ψηφοφορίας αυτή θα διεξαχθεί την ακριβώς επόμενη εργάσιμη ημέρα, ήτοι την 27η Ιουνίου 2018 ημέρα Τετάρτη από ώρα 10.00 π.μ. έως 15.00 μ.μ. στην Αίθουσα Δ22 στον δεύτερο όροφο της Πτέρυγας Δεριγνύ του Πανεπιστημίου.

Την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας έχει τριμελής Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, η οποία ορίζεται με απόφαση του Κοσμήτορα, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας, ήτοι την Δευτέρα 18 Ιουνίου, και αποτελείται από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος. Αν δεν τηρηθεί η ανωτέρω προθεσμία, η σχετική αρμοδιότητα περιέρχεται στον Πρύτανη. Πρόεδρος της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής είναι το ανώτερης βαθμίδας αρχαιότερο μέλος ΔΕΠ. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, αφού της παραδοθούν οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, εξετάζει την εκλογιμότητα, ανακηρύσσει τους υποψήφιους Προέδρους και Αναπληρωτές Προέδρους μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την συγκρότησή της, επιβλέπει τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, εκδίδει το αποτέλεσμα και το υποβάλλει στον Πρύτανη, ο οποίος εκδίδει τη διαπιστωτική πράξη εκλογής, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Α. Υποψηφιότητες

Πρόεδρος ή Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος εκλέγεται πλήρους απασχόλησης μέλος Δ.Ε.Π. πρώτης βαθμίδας ή της βαθμίδας του αναπληρωτή του οικείου Τμήματος για θητεία δύο (2) ετών.  Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι μέλη Δ.Ε.Π που αποχωρούν από την υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης θέσης. Επιτρέπεται η εκλογή Προέδρου για δεύτερη συνεχόμενη θητεία. Στην περίπτωση αυτή, ο Πρόεδρος δεν μπορεί να επανεκλεγεί πριν παρέλθουν  δύο (2) έτη από τη λήξη της δεύτερης θητείας του. Δεν επιτρέπεται η εκλογή του ίδιου προσώπου ως Προέδρου για περισσότερες από τέσσερις (4) θητείες συνολικά.

Ο Πρόεδρος Τμήματος δεν επιτρέπεται να κατέχει συγχρόνως το αξίωμα άλλου μονοπρόσωπου οργάνου του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι., με εξαίρεση τη θέση Διευθυντή Π.Μ.Σ, Εργαστηρίου, Κλινικής ή Μουσείου.

Υποψηφιότητες για το αξίωμα του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Στατιστικής υποβάλλονται έως και την 14η Ιουνίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του ΟΠΑ με κοινοποίηση στην Κοσμητεία της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας.

Δικαιολογητικά Υποβολής Υποψηφιότητας  

  • Αίτηση Υποψηφιότητας
  • Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του υποψηφίου κωλύματα εκλογιμότητας

 

Β. Εκλογικό Σώμα

Το Σώμα εκλεκτόρων για την εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου απαρτίζεται: α) από το σύνολο των μελών Δ.Ε.Π του οικείου Τμήματος (πρώτη ομάδα εκλεκτόρων) και β) από το σύνολο των μελών Ε.Ε.Π, Ε.ΔΙ.Π, και Ε.Τ.Ε.Π του οικείου Τμήματος (δεύτερη ομάδα εκλεκτόρων).

Στο εκλεκτορικό σώμα επιτρέπεται να συμμετέχουν μέλη ΔΕΠ (πρώτη ομάδα εκλεκτόρων) που απουσιάζουν από τη θέση τους, ανεξαρτήτως του λόγου απουσίας, εφόσον η απουσία δεν συνεπάγεται την αναστολή ή την απαγόρευση άσκησης των καθηκόντων τους. Δεν ισχύει το ίδιο και για τους εκλέκτορες της δεύτερης  ομάδας. 

Κατά τα άλλα ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Νόμου 4485/2017 και της Υπουργικής Απόφασης  153348/Ζ1/15-9-17.

 

Ο Κοσμήτορας

*

Καθηγητής Γεώργιος Δ. Σταμούλης

 

 

Κοινοποίηση:

- Γραμματεία Συγκλήτου

- Δ/νση Διοικητικού

- Τμήμα Στατιστικής

 

Συνημμένα

- Υπόδειγμα αίτησης υποψηφιότητας

 

*Η υπογραφή του Κοσμήτορα υπάρχει στο πρωτότυπο έγγραφο που τηρείται στο αρχείο της Γραμματείας της Κοσμητείας

 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

ΓΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

 

Ονοματεπώνυμο:    ………………………………………………………………………

Όνομα πατέρα:    …………………………………………………………………………

Όνομα μητέρας:  …………………………………………………………………………

Ιδιότητα:  …………………………………………………………………………………

Τόπος γέννησης:……………………………. Ημερομηνία γέννησης: ……. /…… /……

Διεύθυνση κατοικίας: …………………………………………………………………….

 

Υποβάλω υποψηφιότητα για το αξίωμα του Προέδρου του Τμήματος Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, γνωρίζοντας τις προϋποθέσεις που ορίζει ο Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ. Α’/04/08/2017) άρθρο 23 και η υπ’ αριθμ. πρωτ. 5868/18-9-2017 προκήρυξη Εκλογών.

 

Με την παρούσα επισυνάπτω:

α. Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό μου κωλύματα εκλογιμότητας

 

Αθήνα, …./…./2018

Ο Δηλών / Η Δηλούσα

 

………………………..

(Υπογραφή)

 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

 

Ονοματεπώνυμο:    ………………………………………………………………………

Όνομα πατέρα:    …………………………………………………………………………

Όνομα μητέρας:  …………………………………………………………………………

Ιδιότητα:  …………………………………………………………………………………

Τόπος γέννησης:……………………………. Ημερομηνία γέννησης: ……. /…… /……

Διεύθυνση κατοικίας: …………………………………………………………………….

 

Υποβάλω υποψηφιότητα για το αξίωμα του Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, γνωρίζοντας τις προϋποθέσεις που ορίζει ο Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ. Α’/04/08/2017) άρθρο 23 και η υπ’ αριθμ. πρωτ. 5868/18-9-2017 προκήρυξη Εκλογών.

 

Με την παρούσα επισυνάπτω:

α. Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό μου κωλύματα εκλογιμότητας

 

Αθήνα, …./…./2018

Ο Δηλών / Η Δηλούσα

 

………………………..

(Υπογραφή)

ID: 
1004
Επισυναπτόμενα: 

Τελευταία ενημέρωση: 02-07-2020