Προκήρυξη Εκλογών για την Ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Αθήνα, 31 Μαΐου 2018

Αριθμ. Πρωτ.: 171

 

Προς                                                                                                                        ,  

Τα μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΕΠ, ΕΤΕΠ                                                                           

του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας

της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων

του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών             

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

Για την Ανάδειξη ΠροΕΔΡΟΥ ΚΑι ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

 της Σχολής ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

 

Ο Κοσμήτορας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων

 

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 23 του Ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»  (ΦΕΚ 114/ τ. Α’ /4.8.2017),
  2. Την με αριθμ. 153348/Ζ1/15-9-17 Υπουργική Απόφαση «Τρόπος διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων των Α.Ε.Ι., και διαδικασία ορισμού και ανάδειξης εκπροσώπων των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., των διοικητικών υπαλλήλων και των φοιτητών στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι. κατά την πρώτη εφαρμογή του ν. 4485/2017 (Α’ 114)» (ΦΕΚ 3255/ τ. Β’ /15.9.2017),

 

Αποφασίζει

Προκηρύσσει εκλογές για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος  Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, για θητεία δύο (2) ετών, από 01/09/2018 έως 31/08/2020.

Η ψηφοφορία είναι άμεση και μυστική και θα διεξαχθεί με κάλπη την 26η Ιουνίου 2018, ημέρα Τρίτη και από ώρα 10.00 πμ έως 3.00 μμ στην Αίθουσα Α36  στον 3ο  όροφο της Πτέρυγας  Αντωνιάδου του Πανεπιστημίου.

Σε περίπτωση επαναληπτικής ψηφοφορίας αυτή θα διεξαχθεί την ακριβώς επόμενη εργάσιμη ημέρα, ήτοι την 27η Ιουνίου2018 ημέρα Τετάρτη από ώρα 10.00 πμ έως 3.00 μμ στην Αίθουσα Α32στον 3οόροφο της Πτέρυγας Αντωνιάδου του Πανεπιστημίου.

Την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας έχει τριμελής Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, η οποία ορίζεται με απόφαση του Κοσμήτορα, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας, ήτοι 18η Ιουνίου,και αποτελείται από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος. Αν δεν τηρηθεί η ανωτέρω προθεσμία, η σχετική αρμοδιότητα περιέρχεται στον Πρύτανη. Πρόεδρος της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής είναι το ανώτερης βαθμίδας αρχαιότερο μέλος ΔΕΠ. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, αφού της παραδοθούν οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, εξετάζει την εκλογιμότητα, ανακηρύσσει τους υποψήφιους Προέδρους και Αναπληρωτές Προέδρους μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την συγκρότησή της, επιβλέπει τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, εκδίδει το αποτέλεσμα και το υποβάλλει στον Πρύτανη, ο οποίος εκδίδει τη διαπιστωτική πράξη εκλογής, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Α. Υποψηφιότητες

Πρόεδρος ή Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος εκλέγεται πλήρους απασχόλησης μέλος Δ.Ε.Π πρώτης βαθμίδας ή της βαθμίδας του αναπληρωτή του οικείου Τμήματος για θητεία δύο (2) ετών.  Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι μέλη Δ.Ε.Π που αποχωρούν από την υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης θέσης. Επιτρέπεται η εκλογή Προέδρου για δεύτερη συνεχόμενη θητεία. Στην περίπτωση αυτή, ο Πρόεδρος δεν μπορεί να επανεκλεγεί πριν παρέλθουν  δύο (2) έτη από τη λήξη της δεύτερης θητείας του. Δεν επιτρέπεται η εκλογή του ίδιου προσώπου ως Προέδρου για περισσότερες από τέσσερις (4) θητείες συνολικά.

Ο Πρόεδρος Τμήματος δεν επιτρέπεται να κατέχει συγχρόνως  το αξίωμα άλλου μονοπρόσωπου οργάνου του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι., με εξαίρεση τη θέση Διευθυντή Π.Μ.Σ, Εργαστηρίου, Κλινικής ή Μουσείου.

Υποψηφιότητες για το αξίωμα του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας υποβάλλονται έως και την 15η Ιουνίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 2.00 μμ. στον Κοσμήτορα μέσω του Κεντρικού Πρωτοκόλλου του Πανεπιστημίου.

 

Δικαιολογητικά Υποβολής Υποψηφιότητας  

  1. Αίτηση Υποψηφιότητας
  2. Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του υποψηφίου κωλύματα εκλογιμότητας

 

Β. Εκλογικό Σώμα

Το Σώμα εκλεκτόρων για την εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου απαρτίζεται: α) από το σύνολο των μελών Δ.Ε.Π του οικείου Τμήματος (πρώτη ομάδα εκλεκτόρων) και β) από το σύνολο των μελών Ε.Ε.Π, Ε.ΔΙ.Π, και Ε.Τ.Ε.Π του οικείου Τμήματος (δεύτερη ομάδα εκλεκτόρων).

Στο εκλεκτορικό σώμα επιτρέπεται να συμμετέχουν μέλη ΔΕΠ (πρώτη ομάδα εκλεκτόρων) που απουσιάζουν από τη θέση τους, ανεξαρτήτως του λόγου απουσίας, εφόσον η απουσία δεν συνεπάγεται την αναστολή ή την απαγόρευση άσκησης των καθηκόντων τους. Δεν ισχύει το ίδιο και για τους εκλέκτορες της δεύτερης  ομάδας. 

Κατά τα άλλα ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Νόμου 4485/2017 και της Υπουργικής Απόφασης  153348/Ζ1/15-9-17.

 

                            Ο ΚΟΣΜΗΤΟΡΑΣ

 

 

               Καθηγητής ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΣΙΩΜΚΟΣ

 

 

 

Κοινοποίηση:

- Γραμματεία Συγκλήτου

- Δ/νση Διοικητικού

- Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας

 

Συνημμένο

- Υπόδειγμα αίτησης υποψηφιότητας

 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

ΓΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

 

 

Ονοματεπώνυμο : ………………………………………………………………………………

Όνομα πατέρα : ………………………………………………………………………………...

Όνομα μητέρας : ………………………………………………………………………………

Ιδιότητα : ………………………………………………………………………………………

Τόπος γέννησης : ……………………………………Ημερομηνία γέννησης : ………………

Διεύθυνση κατοικίας : …………………………………………………………………………

 

Υποβάλω υποψηφιότητα για το αξίωμα του Προέδρου του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, γνωρίζοντας τις προϋποθέσεις που ορίζει ο Ν. 4485/2017 ( ΦΕΚ 114/τ.Α’/ 04/08/2017) άρθρο 23 και η υπ’ αριθμ. πρωτ.: 171/31-05-2018 Προκήρυξη Εκλογών.

 

Με την παρούσα επισυνάπτω:

 

α. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο μου κωλύματα εκλογιμότητας.

 

Αθήνα, …./…./2018

Ο Δηλών / Η Δηλούσα

 

 

……………………….

(Υπογραφή)

 

 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

ΓΙΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

 

 

Ονοματεπώνυμο : ………………………………………………………………………………

Όνομα πατέρα : ………………………………………………………………………………...

Όνομα μητέρας : ………………………………………………………………………………

Ιδιότητα : ………………………………………………………………………………………

Τόπος γέννησης : ……………………………………Ημερομηνία γέννησης : ………………

Διεύθυνση κατοικίας : …………………………………………………………………………

 

Υποβάλω υποψηφιότητα για το αξίωμα του Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, γνωρίζοντας τις προϋποθέσεις που ορίζει ο Ν. 4485/2017 ( ΦΕΚ 114/τ.Α’/ 04/08/2017) άρθρο 23 και η υπ’ αριθμ. πρωτ. 171/31-05-2018 Προκήρυξη Εκλογών.

 

Με την παρούσα επισυνάπτω:

 

α. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο μου κωλύματα εκλογιμότητας.

 

Αθήνα, …./…./2018

Ο Δηλών / Η Δηλούσα

 

 

……………………….

(Υπογραφή)

ID: 
1007
Επισυναπτόμενα: 

Τελευταία ενημέρωση: 02-07-2020