Προκήρυξη Εκλογών για την Ανάδειξη Εκπροσώπου των Διοικητικών Υπαλλήλων στη Σύγκλητο του ΟΠΑ

Προς                                                                                                          
Τα μέλη Διοικητικού Προσωπικού                                                           
του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2017
Αριθμ. Πρωτ.: 6645

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ
Για την Ανάδειξη ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΣΤΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

 

Ο Πρύτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

 
Έχοντας υπόψη:
 

  1. Τις διατάξεις του εδ. ζ’ της παρ. 1 του άρθρου 13 του Ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 114/ τ. Α’ /4.8.2017),
  2. Την με αριθμ. 153348/Ζ1/15-9-17 Υπουργική Απόφαση «Τρόπος διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων των Α.Ε.Ι. και διαδικασία ορισμού και ανάδειξης εκπροσώπων των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., των διοικητικών υπαλλήλων και των φοιτητών στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι. κατά την πρώτη εφαρμογή του ν. 4485/2017 (Α’ 114)» (ΦΕΚ 3255/ τ. Β’ /15.9.2017).
Αποφασίζει
 

Προκηρύσσει εκλογές για την ανάδειξη ενός εκπροσώπου των διοικητικών υπαλλήλων για τη Σύγκλητο του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με τον αναπληρωτή του, για θητεία δύο (2) ετών, από 01/12/2017 έως 30/11/2019.
 
Η ψηφοφορία είναι άμεση, μυστική και καθολική και θα διεξαχθεί με κάλπη την 13η Νοεμβρίου 2017 ημέρα Δευτέρα και από ώρα 11.00 έως 14.00 στο Φουαγιέ του Αμφιθεάτρου Αντωνιάδου, στον πρώτο όροφο της Πτέρυγας Αντωνιάδου του Πανεπιστημίου.
 
Σε περίπτωση επαναληπτικής ψηφοφορίας αυτή θα διεξαχθεί την ακριβώς επόμενη εργάσιμη ημέρα, ήτοι την 14η Νοεμβρίου 2017 ημέρα Τρίτη από ώρα 11.00 έως 14.00 στον πρώτο όροφο της Πτέρυγας Αντωνιάδου του Πανεπιστημίου.
 
Την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας έχει τριμελής Εφορευτική Επιτροπή, με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Πρύτανη, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας, ήτοι Δευτέρα 6 Νοεμβρίου, και αποτελείται από μέλη του διοικητικού προσωπικού του Πανεπιστημίου. Οι υποψηφιότητες, οι παραιτήσεις και οι ενστάσεις σχετικά με την ανακήρυξη των υποψηφίων, υποβάλλονται στην Εφορευτική Επιτροπή, δια του Τμήματος Β’ Προσωπικού της Διεύθυνσης Διοικητικού και πρωτοκολλούνται. Η Εφορευτική Επιτροπή, αφού της παραδοθούν οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, εξετάζει την εκλογιμότητα, ανακηρύσσει τους υποψήφιους εκπροσώπους μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την συγκρότησή της, επιβλέπει τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, εκδίδει το αποτέλεσμα και το υποβάλλει στον Πρύτανη, ο οποίος εκδίδει τη διαπιστωτική πράξη εκλογής.

Α. Υποψηφιότητες
 
Υποψηφιότητες για την ανάδειξη εκπροσώπου των Διοικητικών Υπαλλήλων στη Σύγκλητο του Ο.Π.Α. υποβάλλονται έως και την 30η  Οκτωβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 2.00 μ.μ. στο Τμήμα Β’ Προσωπικού της Διεύθυνσης Διοικητικού, μέσω του Γενικού Πρωτοκόλλου.
 
Δικαιολογητικά Υποβολής Υποψηφιότητας  

  1. Αίτηση Υποψηφιότητας

Β. Εκλογικό Σώμα
 
Το Σώμα εκλεκτόρων για την εκλογή αποτελείται από το σύνολο των μελών του διοικητικού προσωπικού του ΟΠΑ.
 
Κατά τα άλλα, ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Νόμου 4485/2017 και της Υπουργικής Απόφασης  153348/Ζ1/15-9-17.
 

                            Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
 
*
 
Καθηγητής ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Α. ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ
 

* Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που παραμένει στο αρχείο του φορέα.
 

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ
ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
 

Ονοματεπώνυμο : ………………………………………………………………………………..
Όνομα πατέρα : ……………………………………………………………………………….....
Όνομα μητέρας : ………………………………………………………………………………....
Ιδιότητα : ……………………………………………………………………………………….....
Τόπος γέννησης : ……………………………………Ημερομηνία γέννησης : ………………
Διεύθυνση κατοικίας : …………………………………………………………………………...
 
Υποβάλλω υποψηφιότητα για την ανάδειξη μου ως εκπροσώπου των Διοικητικών Υπαλλήλων στη Σύγκλητο του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, γνωρίζοντας τις προϋποθέσεις που ορίζει ο Ν. 4485/2017 ( ΦΕΚ 114/τ.Α’/ 04/08/2017) και η υπ’ αριθμ. πρωτ. 6645/19-10-2017 Προκήρυξη Εκλογών.
 
 
(Τόπος), …./…./2017
Ο Δηλών / Η Δηλούσα
 
 
 
 
……………………….
(Υπογραφή)
 

ID: 
454

Τελευταία ενημέρωση: 20-10-2017