Προκήρυξη Εκλογών για την Ανάδειξη Εκπροσώπου των Διοικητικών Υπαλλήλων στη Σύγκλητο του ΟΠΑ

Προς                                                                                                                    

Τα μέλη Διοικητικού Προσωπικού                                                           

του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Αθήνα, 21 Οκτωβρίου 2019

Αριθμ. Πρωτ.: 6629

                                                                               

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

Για την Ανάδειξη ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΣΤΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

 

Ο Πρύτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

 

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του εδ. ζ’ της παρ. 1 του άρθρου 13 του Ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»  (ΦΕΚ 114/ τ. Α’ /4.8.2017),
  2. Την με αριθμ. 153348/Ζ1/15-9-17 Υπουργική Απόφαση «Τρόπος διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων των Α.Ε.Ι. και διαδικασία ορισμού και ανάδειξης εκπροσώπων των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., των διοικητικών υπαλλήλων και των φοιτητών στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι. κατά την πρώτη εφαρμογή του ν. 4485/2017 (Α’ 114)» (ΦΕΚ 3255/ τ. Β’ /15.9.2017), όπως τροποποιήθηκε από την με αριθμό 191014/Ζ1/13-11-2017 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 3969/τ.Β’ /13-11-2017).

 

Αποφασίζει

Προκηρύσσει εκλογές για την ανάδειξη ενός εκπροσώπου των διοικητικών υπαλλήλων για τη Σύγκλητο του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με τον αναπληρωτή του, για θητεία δύο (2) ετών, από 01/12/2019 έως 30/11/2021.

Η ψηφοφορία είναι άμεση, μυστική και καθολική και θα διεξαχθεί με κάλπη την 12η Νοεμβρίου 2019 ημέρα Τρίτη και από ώρα 11.00 έως 14.00 στο Φουαγιέ του Αμφιθεάτρου Αντωνιάδου, στον πρώτο όροφο της Πτέρυγας Αντωνιάδου του Πανεπιστημίου.

Σε περίπτωση επαναληπτικής ψηφοφορίας αυτή θα διεξαχθεί την ακριβώς επόμενη εργάσιμη ημέρα, ήτοι την 13η Νοεμβρίου 2019 ημέρα Τετάρτη από ώρα 11.00 πμ έως 14.00 μμ στο Φουαγιέ του Αμφιθεάτρου Αντωνιάδου, στον πρώτο όροφο της Πτέρυγας Αντωνιάδου του Πανεπιστημίου.

Την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας έχει τριμελής Εφορευτική Επιτροπή, με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Πρύτανη, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας, ήτοι Τρίτη 5 Νοεμβρίου, και αποτελείται από μέλη του διοικητικού προσωπικού του Πανεπιστημίου. Οι υποψηφιότητες, οι παραιτήσεις και οι ενστάσεις σχετικά με την ανακήρυξη των υποψηφίων, υποβάλλονται στην Εφορευτική Επιτροπή, δια του Τμήματος Πανεπιστημιακών Αρχών και Οργάνων και πρωτοκολλούνται. Η Εφορευτική Επιτροπή, αφού της παραδοθούν οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, εξετάζει την εκλογιμότητα, ανακηρύσσει τους υποψήφιους εκπροσώπους μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την συγκρότησή της, επιβλέπει τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, εκδίδει το αποτέλεσμα και το υποβάλλει στον Πρύτανη, ο οποίος εκδίδει τη διαπιστωτική πράξη εκλογής.

 

 Α. Υποψηφιότητες

Υποψηφιότητες για την ανάδειξη εκπροσώπου των Διοικητικών Υπαλλήλων στη Σύγκλητο του ΟΠΑ υποβάλλονται έως και την 6η Νοεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14.00 στο Τμήμα Πανεπιστημιακών Αρχών και Οργάνων, μέσω του Γενικού Πρωτοκόλλου.

Δικαιολογητικά Υποβολής Υποψηφιότητας  

  1. Αίτηση Υποψηφιότητας

 

Β. Εκλογικό Σώμα

Το Σώμα εκλεκτόρων για την εκλογή αποτελείται από το σύνολο των μελών του διοικητικού προσωπικού του ΟΠΑ.  

Κατά τα άλλα ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Νόμου 4485/2017 και των Υπουργικών Αποφάσεων  153348/Ζ1/15-9-17 και 191014/Ζ1/13-11-2017.

 

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

*

Καθηγητής ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Α. ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ

Κοινοποίηση:

- Γραμματεία Συγκλήτου

- Δ/νση Διοικητικού

 

Συνημμένο

- Υπόδειγμα αίτησης υποψηφιότητας

 

* Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που παραμένει στο αρχείο του φορέα.

 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗ ΣΥΓΚΛΗΤΟ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

 

Ονοματεπώνυμο : ………………………………………………………………………………

Όνομα πατέρα : ………………………………………………………………………………...

Όνομα μητέρας : ………………………………………………………………………………

Ιδιότητα : ………………………………………………………………………………………

Τόπος γέννησης : ……………………………………Ημερομηνία γέννησης : ………………

Διεύθυνση κατοικίας : …………………………………………………………………………

 

Υποβάλλω υποψηφιότητα για την ανάδειξη μου ως εκπροσώπου των Διοικητικών Υπαλλήλων στη Σύγκλητο του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, γνωρίζοντας τις προϋποθέσεις που ορίζει ο Ν. 4485/2017 ( ΦΕΚ 114/τ.Α’/ 04/08/2017) και η υπ’ αριθμ. πρωτ. 6629/21-10-2019 Προκήρυξη Εκλογών.

 

(Τόπος), …./…./2019

Ο Δηλών / Η Δηλούσα

 

……………………….

(Υπογραφή)

 

ID: 
1952

Τελευταία ενημέρωση: 29-10-2019