Προκήρυξη Εκλογών για την Ανάδειξη Εκπροσώπων των μελών Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) στη Συνέλευση του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΟΠΑ

Προς:                                                                          

Τα μέλη Ε.ΔΙ.Π.                                                         

του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του ΟΠΑ

Αθήνα, 23 Οκτωβρίου 2019

Αριθμ. Πρωτ.: 2247

                                                           

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.ΔΙ.Π.)

ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του εδαφίου δ’ της παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»  (ΦΕΚ 114/ τ. Α’ /4.8.2017),
  2. Την με αριθμ. 153348/Ζ1/15-9-17 Υπουργική Απόφαση «Τρόπος διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων των Α.Ε.Ι. και διαδικασία ορισμού και ανάδειξης εκπροσώπων των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., των διοικητικών υπαλλήλων και των φοιτητών στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι. κατά την πρώτη εφαρμογή του ν. 4485/2017 (Α’ 114)» (ΦΕΚ 3255/ τ. Β’ /15.9.2017),
  3. Την αρ. 191014/Ζ1/13-11-17 (Β’ 3969) Υπουργική Απόφαση «Τροποποίηση της αρ. 153348/Ζ1/15-09-2017 (Β΄3255) υπουργικής απόφασης, με θέμα «Τρόπος διεξαγωγής των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων των Α.Ε.Ι. και διαδικασία ορισμού και ανάδειξης εκπροσώπων των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. των διοικητικών υπαλλήλων και των φοιτητών στα συλλογικά όργανα των Α.Ε.Ι. κατά την πρώτη εφαρμογή του ν. 4485/2017 (Α΄ 114)»,
  4. Το γεγονός ότι η θητεία του εκπροσώπου των Μελών Ε.ΔΙ.Π. και του αναπληρωτή του στη Συνέλευση του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας του Ο.Π.Α. λήγει στις 30-11-2019,

Αποφασίζει

την Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη ενός εκπροσώπου των μελών Ε.ΔΙ.Π. για τη Συνέλευση του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με τον αναπληρωτή του, με ετήσια θητεία, από 01/12/2019 έως 30/11/2020.

Η ψηφοφορία είναι άμεση και μυστική και θα διεξαχθεί με κάλπη την 19η Νοεμβρίου 2019 ημέρα Τρίτη και από ώρα 11.00π.μ. έως τις 14.00 μ.μ. στο Φουαγιέ του Αμφιθεάτρου Αντωνιάδου, στον πρώτο όροφο της Πτέρυγας Αντωνιάδου του Πανεπιστημίου.

Σε περίπτωση επαναληπτικής ψηφοφορίας αυτή θα διεξαχθεί την ακριβώς επόμενη εργάσιμη ημέρα, ήτοι την 20η Νοεμβρίου 2019 ημέρα Τετάρτη από ώρα στον πρώτο όροφο της Πτέρυγας Αντωνιάδου του Πανεπιστημίου.

Την ευθύνη διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας έχει τριμελής Εφορευτική Επιτροπή, η οποία συγκροτείται με απόφαση του Προέδρου, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας, ήτοι μέχρι την Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2019, και αποτελείται από μέλη Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού του Πανεπιστημίου. Οι υποψηφιότητες, οι παραιτήσεις και οι ενστάσεις σχετικά με την ανακήρυξη των υποψηφίων, υποβάλλονται στην Εφορευτική Επιτροπή, δια της Γραμματείας του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας και πρωτοκολλώνται. Η Εφορευτική Επιτροπή, αφού της παραδοθούν οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, εξετάζει την εκλογιμότητα, ανακηρύσσει τους υποψήφιους εκπροσώπους μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από την συγκρότησή της, επιβλέπει τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας, εκδίδει το αποτέλεσμα και το υποβάλλει στο αρμόδιο για τη συγκρότηση του Συλλογικού Οργάνου όργανο.

 

Α. Υποψηφιότητες

Υποψηφιότητες για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών Ε.ΔΙ.Π. στη Συνέλευση του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας υποβάλλονται έως και την 11η  Νοεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00  μ.μ. στη Γραμματεία του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας.

 

Δικαιολογητικά Υποβολής Υποψηφιότητας:

1. Αίτηση Υποψηφιότητας εκπροσώπου στη Συνέλευση του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας.

 

Β. Εκλογικό Σώμα:

Το Σώμα εκλεκτόρων για την εκλογή εκπροσώπων στη Συνέλευση του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Ο.Π.Α. αποτελείται από το σύνολο των μελών Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας.

Κατά τα άλλα ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Νόμου 4485/2017 και των Υπουργικών Αποφάσεων  153348/Ζ1/15-9-17 και της τροποποίησης αυτής με αρ. 191014/Ζ1/13-11-17.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

*

Καθηγητής ΒΛΑΣΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

 

Κοινοποίηση:

- Γραμματεία Συγκλήτου

- Δ/νση Διοικητικού

- Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων

- Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας

 

Συνημμένα:

- Υποδείγματα Αίτησης Υποψηφιότητας εκπροσώπου στη Συνέλευση Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας

 

 

* Η υπογραφή έχει τεθεί στο πρωτότυπο που παραμένει στο αρχείο του φορέα.

 

 

 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Ε.ΔΙ.Π.)

ΣΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

 

Ονοματεπώνυμο : ……………………………………………………………………………

Όνομα πατέρα : ………………………………………………………………………………

Όνομα μητέρας : …………………………………………………………………………….

Ιδιότητα : ……………………………………………………………………………………….

Τόπος γέννησης : ……………………………………Ημερομηνία γέννησης : ………………

Διεύθυνση κατοικίας : ………………………………………………………………….

 

Υποβάλλω υποψηφιότητα για την ανάδειξη μου ως εκπροσώπου των μελών Ε.ΔΙ.Π. στη Συνέλευση του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, γνωρίζοντας τις προϋποθέσεις που ορίζει ο Ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α’/ 04/08/2017) και η Προκήρυξη Εκλογών.

 

Αθήνα, …./…./2019

Ο Δηλών / Η Δηλούσα

 

ID: 
1963
Επισυναπτόμενα: 

Τελευταία ενημέρωση: 05-11-2019